منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، جرم شناسی، ارتکاب جرم، سازمان های مردم نهاد

دانلود پایان نامه ارشد

منابع مربوط ارجاع ميدهيم.
ناگفته پيداست كه سازمانهاي مردم نهاد فوايد بسياري دارند، اين گونه نهادها با به صحنه آوردن مردم در زمينه هاي مختلف، دولت را در پيشبرد اهداف خود كمك ميكنند، و معمولا چون از بودجه دولتي استفاده نمي نمایند، هزينه اي براي دولت به بار نمي آورند و حتي در بسياري از موارد كاستيهاي دولت و عملكرد ضعيف آن را پوشش ميدهند. این سازمان ها هرچند در کشور های مختلف و بر اساس قوانین داخلی آن کشور ها ایجاد می شوند، اما با همه تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که بین جوامع وجود دارد، همه این سازمان ها به عنوان نهاد هایی خود محور و مردمی دارای ارزش ها و اهداف مشترک هستند که مهمترین آنها حمایت از حقوق بشر و فرد بشر در هر جای دنیاست. 8 البته همانطور كه در متن پایان نامه بحث بيشتر خواهيم كرد در بسياري موارد به دليل دخالتها و كار شكنيهاي دولت عملكرد اينگونه سازمانها با مشكلات عديده اي مواجه ميشوند كه به اين كار شكنيها بايد مواردي چون عدم بودجه كافي و عدم هماهنگي و همكاري اعضا همچنين بي تجربگي اعضاي آنها را اضافه كرد.
امروزه موفقيت چشمگير اين سازمانها بيش از پيش خود را نشان داده و در بسياري از موارد باعث همكاري ملتهاي مختلف و حل بحرانهاي موجود شده است و به ويژه كشورهاي دموكراتيك و آزاد توانستهاند از وجود اين نهادها استفاده فراواني كنند و در عين حال بستر كافي براي رشد و عملكرد بهتر آنها مهيا نمایند، هرچند كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشكلات بسياري بر سر راه اين سازمانها مي باشد.
ج. پیشگیری:
بحث ديگر مرتبط با موضوع اصلي ما پيشگيري است كه در چند دهه اخير بحثهاي بسياري پيرامون آن در گرفته است. در دهه هاي 1960 و 1970 به ويژه با ظهور مكاتب واكنش اجتماعي و انتقادات آن بر نظام كيفري حاكم،پيشگيري از جرم به عنوان مهمترين حربه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و تكرار آن، مطرح شد. اين مكتب مدعي شد كه نظام حقوقي حاکم تا كنون نتوانسته است در زمينه كاهش جرم و اصلاح مجرمان گامي بردارد و آمارها نيز اين را نشان مي دهد، بدين ترتيب پيشگيري از بزهكاري به عنوان مهمترين ابزار براي بهبود عملكرد نظام كيفري و كاهش جرم پيشنهاد شد. امروزه اهميت پيشگيري از جرم بر هيچ كس پوشيده نيست، در بیان اهمیت پیش گیری بیان این جمله معروف بس كه پيشگيري هميشه بهتر از درمان است.
اما منظور از پیشگیری چیست؟مفهوم آن کدام است؟ اگر بخواهیم برای دیدن تعاریف مختلف از پیشگیری به کتب و نظریات علمای حقوق مراجعه کنیم میبینیم که, به تعداد کسانی که در صدد تعریف آن بر آمده اند، تعریف وجود دارد. و این به خاطر دیدگاه های گوناگون آنهاست که با توجه به آن و جنبه هایی که در ذهن داشته اند، به ابراز نظر پرداختند. ما برای روشنتر شدن این مفهوم و جلوگیری از پراکنده گویی ،بینشهای مختلف در تبیین مفهوم پیشگیری را بیان میکنیم. در این زمینه دو بینش کلی به چشم می خورد.بینش موسع و بینش مضیق.
اول: بینش موسع
از این دیدگاه پیشگیری به هرگونه عمل و فرآیندی گفته میشود که منجر به جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن شود. در واقع هر گونه عملی که نتیجه آن عدم وقوع جرم باشد، عمل پیش گیرانه است. اولین آثار و تبیین این نوع پیشگیری را میتوان در سیاست جنایی انریکو فرّی دید.9 و پس از او نیز مکتب دفاع اجتماعی از همین دیدگاه پیروی کرد و حتی امروزه نویسندگان بسیاری آن را بهترین دیدگاه برای توصیف مفهوم پیشگیری میدانند. با توجه به نکات بالا میبینیم که این تعریف نمیتواند مبین مقصود باشد. این دیدگاه پیشگیری را به نوعی هدف میپندارد که بنا به ضرب المثل معروف هدف هر وسیله ای را توجیه می کند لذا هر عملی از این دیدگاه پیش گیرانه محسوب می شود. امروزه در گفتمان های دولت مردان با این جمله که هر عملی پیشگیرانه است زیاد برخورد میکنیم که میتواند منجر به ورود و مداخله غیر مجاز حکومت در زندگی خصوصی مردم و سلب آزادی آنها باشد.
ایرادات مهمی که میتوان به آن در تبیین گسترده از پیشگیری اشاره کرد به این ترتیب است که:
1. نباید مفهوم پیشگیری را با سرکوب خلط کرد. همان طور که میبینیم بیشتر از تعبیر پیشگیری از جرم یاد میشود, در حالی که چنین تفسیر گسترده ای, حتا ضمانت های کیفری و جبران خسارت بزه دیده را نیز شامل میشود که دور از صواب است.
2. از طرف دیگر جبران خسارت تنها نسبت به برخی افراد جنبه پیشگیرانه دارد ولی نسبت به بقیه میتواند موجب جسور تر شدن آنها در ارتکاب جرم شود.
دوم: تعریف مضیق؛
این نوع از پیشگیری همان است که مد نظر جرم شناسی نیز میباشد و چنین تعریف میشود:
بر این اساس پیشگیری عبارت است از شیوه های غیر قهر آمیز که دولت برای مهار بزهکاری از طریق حصر, و محدود سازی عوامل جرمزا از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصت های مختلف ارتکاب جرم را فراهم میکنند, به کار میرود. 10
در این رویکرد تنها تدابیر قبل از ارتکاب جرم مد نظر است.
اما کدامین بینش در این پژوهش, مد نظر ماست. با تفاسیر فوق مبرهن است که تبیین مضیق به رویکرد ما در این تحقیق نزدیک تر است زیرا:
1. این دیدگاه به عوامل بزهکاری و بزه دیدگی توجه کرده و این عوامل را مو شکافی میکند.
2- اینکه در تبیین مضیق منظور از اقدامات پیش گیرانه، اصولا اعمالی مد نظر است که پیش از تکرار جرم باشد نه پس از ارتکاب آن. و در واقع پیشگیری از تکرار جرم, زیرا بحث ما در اینجا جرم شناسی است که در پی کشف علل ارتکاب جرم میباشد.
3- این که باید این اقدامات داوطلبانه باشد همانطور که در بیان ویژگی های سازمان های مردم نهاد بدان اشاره کردیم.
4- سر انجام اینکه نباید سرکوب گر باشد, زیرا اصولا سازمانهای مردم نهاد که ما در پی بررسی نقش آن در پیشگیری هستیم صلاحیت سرکوب گری و مجازات را ندارند. هم اكنون بحثهاي گسترده اي راجع به پيشگيري، چگونگي عملكرد آن و انواع آن توسط صاحب نظران مطرح شده است. در اين جا به تبیین و تعریف پیش گیری بسنده ميكنيم و طرح مباحث جامع تر چون انواع پیش گیری و توضیح آن را به متن تحقيق وا مي نهيم.
د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان:
اصولا نقطه تمرکز اولیه جرم شناسی بزه و بزه کار بوده است. از همان آغاز جرم شناسی علمی که با کتاب انسان بزهکار لمبرزو همراه بود، بزه کار و ویژگی های ژنتیک او مهم ترین مباحث جرم شناسی را تشکیل می داد. نظریه مجرم مادرزاد لمبرزو بیان گر توجه صرف اندیشمندان آن زمان به بزه کار و غفلت از بزه دیده است. پس از گذشت سال ها دانشمندان و جرم شناسان در تفکرات خود تجدید نظر کرده و بزه دیده را نیز مطالعه کردند. در واقع توجه به بزه دیده و آسیبهای وارده به او مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت.
درسال 1941 برای نخستین بار هان فون هانتینگ در مقاله ای بر لزوم تعامل بین بزه دیده و مجرم تأکید کرد. بنیامین مندلسن در سال 1947 اولین بار از واژهvictimology به معنای بزه دیده شناسی استفاده کرد. اولین مطالب نظام مند راجع به بزه دیده در سال 1948 در کتاب بزه کار و قربانی او، اثر هانس فون هنتینگ به چشم می خورد. 11
بدین ترتیب ،به تدریج توجه به بزه دیده و نیاز های او بحث های فراوانی را در محافل حقوقی به دنبال آورد. سعی شد تا بزه دیده در فر آیند های کیفری نقش مؤثر تری ایفا نماید و هدف اجرای کیفر و محاکمات کیفری، باز گشت وضع اولیه قبل از ارتکاب جرم برای بزه دیده و ندامت بزه کار از ارتکاب عمل مجرمانه و سعی در جبران آن باشد. مطرح شدن عدالت ترمیمی دقیقا در این راستا بود که موفقیت های چشم گیری نیز در پی داشت. از طرف دیگر، ضرورت حمایت بیشتر از کودکان و نو جوانان بزه دیده که از آسیب پذیری بالایی برخوردار بودند، روز به روز بیشتر احساس شد. بدین جهت نیز اقدامات عملی چندی در کشور های جهان و حتی در سازمان ملل متحد انجام شد که واضح ترین این اقدامات تصویب اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است.
در پی تصویب این اسناد جهانی و امضای آنها توسط اکثر کشور های جهان، در سطح داخلی نیز قوانین بسیاری برای حمایت از کودکان و نو جوانان و تبیین چگونگی حمایت از آنها وضع شد. امروزه بر خلاف گذشته در بیشتر بحث ها و محافل حقوقی به نوعی نقش بزه دیده بارز است و مسائل مختلفی در این زمینه مطرح شده است از جمله انواع بزه دیدگی، نحوه حمایت از بزه دیدگان و ایجاد شرایطی برای این که بزه دیده کم ترین آسیب را در فر آیند کیفری ببیند و از او جبران خسارت شود. عمده توجه ما انواع بزه دیدگی را شامل می شود که سازمان های مردم نهاد برای پیش گیری از آن نقش عملی ایفا می کنند. مسلم است که اگر بخواهیم به تمام انواع بزه دیدگی بپردازیم ضمن این که با توجه به محدودیت پژوهش امکان پذیر نمی باشد، از آن جایی که سازمان های مردم نهاد در بسیاری از این زمینه ها توانایی یا امکان مداخله ندارند از موضوع خود نیز دور خواهیم شد.
در واقع موضوع کلیدی ما در این پژوهش بررسی مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد است که بدین منظور نیز مطالب خود را مناسب با این دیدگاه مطرح کنیم.
ما سعي ميكنيم تا با توجه به موضوع خود از سازمانهايي كه بيش یا کم در زمينه كاهش و پيشگيري از جرايم عليه كودكان فعاليت مي كنند باز دید کنیم تا از نزدیک اقدامات، كمبودها و موانع پیش روی اين سازمان ها را مشاهده نماییم و راجع به مباحث جانبي همچون تعريف كودك و سن اطفال كه مباحث بسياري را به خود اختصاص داده به صورت اختصار اشاره ای داشته باشیم.
ه. سؤالهای تحقيق:
اول. سؤالات اصلي:
1. آيا در بستر سياست جنايي فعلي ایران سازمان هاي مردم نهاد ميتوانند نقش مؤثري در پيشگيري از جرايم عليه اطفال ايفا كنند؟
2. نحوه مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال و نوجوانان چيست؟
دوم. سؤالات فرعي:
1. آيا زمينه هاي اجتماعي مساعد براي شكل گيري و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در عرصه پيشگيري از جرايم عليه اطفال در ايران وجود دارد؟
2.آيا اساساً سازماني دولتي يا غير دولتي براي پيشگيري از جرايم عليه اطفال در ايران وجود دارد؟
3.آيا در اسناد بين المللي و نظام حقوقي ساير كشور ها نقش سازمان هاي مردم نهاد براي پيشگيري از جرايم عليه اطفال جدي تلقي شده است؟

و. فرضيه های تحقیق:
اول. فرضيه هاي اصلي:
1.تدوین کنندگان سیاست جنایی کشور ما، در فر آیند شکل دهی به سیاست جنایی از نقش مردم در اجرای این سیاست ها غافل بوده اند.
2.سازمان هاي مردم نهاد ميتوانند در حوزه هاي مختلف پيشگيري، از جمله پيشگيري اجتماعي در ارتكاب جرايم عليه اطفال مداخله نمايند.
دوم. فرضيه هاي فرعي:
1.در ايران زمينه هاي سياسي-اجتماعي مساعدي براي ايجاد،تقويت و فعل و انفعال سازمان هاي مردم نهاد پيشگيرينده از جرايم عليه اطفال وجود ندارد.
2.به نظر ميرسد اساساً سازمان جدّي دولتي يا غير دولتي براي پيشگيري از جرايم عليه اطفال شكل نگرفته باشد.
3.اگرچه در اسناد بين المللي كم و بيش به نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرايم عليه اطفال توجه شده است اما نظام حقوقي كشور ها به شكل يكساني در اين زمينه عمل ننموده است.
ز. سوابق مربوط به پژوهش
موضوع پيشگيري از جرم مبحث نسبتا جديدي است كه پيرامون آن امروزه در محافل حقوقي بحثهاي زيادي در گرفته است. نقش سازمانهاي مردمنهاد در زمينه پيشگيري از جرم به ويژه جرايم عليه اطفال در بسياري از كشورهاي متمدن پر رنگ تر از هميشه شده است زیرا اين سازمانها با بهره گيري از نيروي انساني خود و عملكرد نسبتا خوب خود موجب ايجاد روزنه هاي اميد در زمينه كاهش بزه دیدگی و تكرار جرم فرا روی انديشمندان گشوده اند، دولتها نيز با توجه به عملكرد مثبت اين مؤسسات به ويژه اين كه هزينه اي نيز براي دولت ندارند، از اين امر استقبال كرده اند. البته با وجود منابع فراوان راجع به پيشگيري از جرم و جرايم عليه اطفال از قبيل كتاب جرم شناسي پيشگيري جلد اول دكتر شهرام ابراهيمي و پايان نامه هاي نق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان های مردم نهاد، بزه دیدگی، فضای سایبر، فضای مجازی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بزه دیدگی، سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، سبک زندگی