منابع پایان نامه ارشد با موضوع بخش مرکزی شهر، توسعه شهر، توسعه روستا، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق فوق دهستان پیربازار بوده و متغیر مستقل آن روستاهای دهستان پیربازار و متغیر وابسته بررسی مناسبات شهر رشت با این دهستان می باشد. درنظرسنجی ازجامعه آماری تحقیق بیش از نیمی از پاسخ دهندگان معتقدندکه افزایش جمعیت شهر رشت وتوسعه شهر نشینی و زندگی مرفه شهری درمناسبات این شهر با روستا های پیرامون بسیارزیاد بوده است درواقع اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مناسبات شهر رشت درروستاهای پیرامون تاثیر بسیارزیاد ی داشته و بیشترین تاثیر مناسبات بین شهر رشت در وستاهای پیربازار فخب، سیاه اسطلخ و پستک بیان نموده اند.

واژگان کلیدی:
مناسبات، شهر، روستا، رشت، دهستان پیربازار

مقدمه
روابط متقابل شهر وروستا به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه های شهری و روستایی شناخته شده است. درنظریه های توسعه به طورعمده بردوگانگی منظر شهر و روستا تاکید شده است و در این راستا برنامه ریزان شهری با تمرکز بر گروههای شهری توجه اندکی به کشاورزی و برنامه ریزی با جهت گیری به سمت نواحی روستایی داشته اند. در حالی که برنامه‎ریزان توسعه روستایی نیز با تاکید بر روستا و اراضی کشاورزی کمتر به فضای شهری و تاثیر آن در توسعه روستایی پرداخته اند. به این ترتیب درطول سالهای متمادی تفکیک فضایی شهر و روستا در برنامه‎ریزی‎های توسعه یک سنت غالب در میان متخصصان و برنامه ریزان شهری و روستایی بوده است. در دهه 1970 م انگاره‎ای ترویج یافت که بر اساس آن شهرها می توانستند درتوسعه روستایی موثر واقع شوند. به این ترتیب با شکل گیری پیوندهای مصرف، تولید و روابط مالی میان شهر ها و روستاها و نیز شکل گیری جریانهای متنوع از کالاها، خدمات، پول، اطلاعات، مردم، فناوری و تولید میان شهرها و روستاها، روابط فضایی آنها در یک الگوی یکپارچه ناحیه ای مورد تاکید برنامه ریزان قرار گرفت. این تحقیق نشان می دهد که چگونه روابط متقابل روستا و شهر مانند پیوندهای فضایی(جریان کالاها، پول، سرمایه، مردم، اطلاعات، پسماندها، تولید و فنآوری) وهمچنین روابط متقابل بخشی برتغییرات اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی و شهری اثر می گذارند. در واقع مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و توسعه شهر رشت به این نواحی گشته است. بنابراین این تحقیق در نظر دارد به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازار پرداخته و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:
فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مساله، سوال تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، محدودیت‎ها وتنگناهای تحقیق، محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی و واژه ها و مفاهیم می باشد.
فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.
همچنین در این تحقیق از تعداد 45 جدول 30 نمودار 2 نقشه 12 تصویر صفحه استفاده شده است.
امیدوار است با توجه به این تحقیق انجام شده رابطه شهر وروستا و مناسبات بهتری انجام شود.
مه لقاء هاشمی تابستان 1393

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله
گسترش فيزيکي شهر از يک سو و جذب جمعيت مهاجر به روستاهاي حاشيه شهر و توسعه فيزيکي روستاهاي مذکور به سوي شهر به مرور سبب مناسبات بیش از حد روستاهاي مذکور در شهر مي‌شوند. در اين فرآيند عواملي همچون فاصله کم روستا تا شهر، دسترسي آسان به شهر و شبکه اصلي حمل و نقل و گسترش ارتباطات، موقعيت روستا، سياست دولت، توسعه فيزيکي شهر، گستردگي روابط ميان روستاي پيراموني با شهر، افزايش زيرساخت‌ها در حاشيه شهر، شهرگرايي روستاهاي پيراموني، وضعيت آب و هواي مطلوب، وجود استعداد رشد و توسعه داخل روستاها نيز نقش دارند. توسعه ی فضایی شهری در ایران در طی چند دهه‎ی اخیر به طور عمده به سه شکل، رشد سریع شهرها به نواحی پیرامونی و روستاهای اطراف به صورت ادغام روستا در شهر، رشد شهرها در ارتفاع و ایجاد شهرهای جدید بوده است. در واقع در ايران يکي از موارد مهم توسعه شهرنشيني، گسترش فيزيکي شهرها و روستاها به سوي يکديگر است که سبب روابط بین شهر و روستا ودر برخی موارد ادغام سکونتگاه‌هاي روستايي در شهر مي‌شود. مناسبات شهر و روستا پيامدهاي مثبت و منفي زيادي در روستاي مورد نظر و شهر بر جاي مي‌گذارد.
استان گیلان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود هرساله پذیرای تعداد زیادی ازهموطنان بوده که از جایجای کشور به این منطقه سفر نموده و یامهاجرت می نمایند لذا افزایش جمعیت در این استان با توجه به جاذبه‎های متنوع گردشگری طبیعی بنظرمی رسد، اگر چه درمناطق روستایی استان گیلان با کاهش جمعیت روبرو هستیم ولی شهرهایی مانندرشت که مرکز استان بوده ازاین امرمستثنی می باشد. توسعه شهرنشینی درشهررشت بعنوان مرکز استان، علیرغم مسیر توسعه شهر به سمت جنوب به روستاهای اطراف و پیرامون ازجمله روستاهای موجود دردهستان پیربازار کشیده شده که فاصله کم این روستاها به شهر رشت باعث شده مناسبات بین این شهر و روستاهای پیرامون زیادتر شده و این مناسبات باعث مشکلات متعددی در روستاهای این دهستان گردیده است. لذا این تحقیق در نظر دارد تا به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازار پرداخته و ارائه راهکار نماید.

1-2- ضرورت تحقیق
مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حل های مناسب جهت برقراری یک روند توسعة متعادل شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد، انجام پژوهش هایی در این زمینه در مناطق شهری و روستایی ما را برای درک و فهم پدیدة واقعی که امروزه با آن مواجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی، اجتماعی شهر و روستا که در حال حاضر رو به افزایش است خواهد کاست. بنابراین بررسی مناسبات شهر رشت و روستاهای پیرامون در دهستان پیربازار که ارتباط تنگاتنگی باهم دارند ضروزی به نظر می رسد.

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ” بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای پیرامون واقع در دهستان پیربازار” است که برای دستیابی به این هدف، اهداف دیگری باید مد نظر قرار گیرند که به شرح زیر می باشد:
شناسایی و معرفی روستاهای مرتبط با شهر رشت
ارائه راهکارهای لازم در جهت بررسی مناسبات شهر و روستا در دهستان پیربازار

1-4- سوال اصلی تحقیق
مناسبات شهررشت در روستاهای دهستان پیربازار چه تاثیری دارد؟
براساس سوال اصلی تحقیق سوالات راهبردی زیر پیشنهاد می گردد.
آیا افزایش جمعیت شهر رشت درمناسبات این شهر با روستاهای پیرامون نقش دارد؟
آیا با ارائه راهکارهای مناسب می توان مناسبات بین شهر و روستا در دهستان پیربازار را بهبود بخشید؟
آیا با شناسایی روستاهای این دهستان می تواند رابطه بین شهر و روستا مناسب تر گردد؟

1-5 فرضیه های تحقیق
بر مبنای پاسخگویی به پرسش اصلی برای این تحقیق دو فرضیه منظور شده است:
مناسبات شهررشت درروستاهای پیرامون بخصوص(دهستان پیربازار) تاثیردارد.
افزایش جمعیت شهر رشت در مناسبات این شهر با روستاهای اطراف نقش دارد.
1-6- محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی
دهستان پیر بازار یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد که از 26 روستا تشکیل شده ومر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان در 37 درجه و 17دقیقه و 22 ثانیه تا 37 درجه و23 دقیقه و 55 ثانیه عرض جغرافیایی و 49 درجه و29 دقیقه و00 ثانیه تا 49 درجه و36 دقیقه و38 ثانیه طول جغرافیایی قرار دارد. از لحاظ تو پوگرافی در یک منطقه جلگه ای واقع شده است. ارتفاع آن 21 متر پایین تر از از سطح آبهای آزاد است. این دهستان از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هند خاله شهرستان صومعه سرا، از سمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان از بخش مرکزی شهرستان رشت واز جهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد مساحت دهستان بالغ بر 14/62 کیلومتر مربع است. مقطع زمانی تحقیق حاضر از سال 1380الی 1393 می‎باشد.

نقشه شماره 1-1- نقشه موقعیت دهستان پیر بازار در شهرستان و بخش

1-7 محدودیت ها وتنگناهای تحقیق
هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد در این تحقیق مهمترین مشکلات تحقیق فوق به شرح زیر می باشد.
1- عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون شده در جهت مناسبات بین شهر رشت و دهستان پیربازار
2- پراکندگی روستاهای دهستان و عدم ارتباط مداوم برخی از روستا ها با شهر رشت
3- مناسب نبودن راههای بین روستایی در دهستان که اکثرا راه خاکی می باشند.
4- مشخص نبودن میزان تاثیر گذاری مناسبات برخی روستاها ی دهستان با شهر رشت که در پر کردن پرسشنامه بسیار تاثیر گذار می باشد.

1-8- واژه ها و مفاهیم
شهر
شهردر حقیقت جایی است که با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری، بانکداری، آموزش و پرورش، بهداشت صنایع و کارخانه های بزرگ باسبک زندگی متفاوت ازجامعه روستایی(شیعه، 1385، ص6 ).
شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل اداری و سیاسی، دارای ویژگیهای خاص خود باشد، به طوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب تجارت و صنعت، کشاورزی و خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار باشند (رضویان، 1381، ص23).
روستا
کلمه روستا را بعضی از منابع از ریشه رستن و روییدن و در ظاهر در معنای رستنگاه در نظر گرفته اند. اگر چنین باشد نشانی است از تکیه بر اقتصاد کشاورزی ده و اثری چغرافیایی است از فلات ایران زیرا در نواحی غیر نیمه خشک نمی توان هر رستنگاهی را آبادی و هر آبادی را رستنگاه دانست.
واژه روستا که صورت های معرب آن رستاک، رسداق و رزداق و رستاق است همه جا به معنی زمین مزروع و مسکون خارج از شهر آمده است و جای معینی به نسبت ده دارد که امروز هم بسیار با معنای علمی مورد استفاده قرار می گیرد(مطیعی لنگرودی، 1385، ص 43).
مناسبات
هرگونه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو نفر یا دو روستا و منطقه که ناشی از پیوندهای فضایی (جریان کالا، پول، سرمایه، اطلاعات، فناوری، تولید و غیره باشد مناسبات بین آن دونفر می باشد.
شهر رشت
شهررشت بعنوان مرکز استان گیلان در بخش مرکزی شهرستان رشت قرار دارد. این شهرازشمال به شهر خمام، ازشمال غرب به شهرانزلی و صومعه سرا، ازشرق به شهر کوچصفهان و از غرب به شهر شفت و از جنوب به شهررودبار و رستم آباد وغیره محدود می گردد.
دهستان پیر بازار
یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد که از 26 روستا تشکیل شده ومر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هندخاله شهرستان صومعه سرا، از سمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان از بخش مرکزی شهرستان رشت وازجهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد.

فصل دوم
مرور منابع، ادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق

2-1 ادبیات تحقیق
2-1-1 اهمیت و بررسی و مطالعة شهر و روستا
مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسائل شهرگرایی و پیدایش راه حل های مناسب جهت برقراری یک روند توسعة متعادل شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد، انجام پژوهش هایی در این زمینه در مناطق شهری و روستایی ما را برای درک و فهم پدیدة واقعی که امروزه با آن موجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختلاف شدید مزایای اقتصادی، اجتماعی شهر و روستا که در حا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه شهر، مناطق روستایی، جامعه آماری، محصولات زراعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط اجتماعی، طبقات اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، دیدگاه تاریخی