منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازداشت موقت، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

بر آن، اجراي تدابير منجر به بهبود جسمي، رواني و اجتماعي قربانيان اين جنايت را هم ميبايستي برابر بند 3 همان قانون مورد توجه قرار دهند. کميته الغاي تبعيض عليه زنان در آگوست سال 2002، دولت ها را موظف نموده که به بزه ديدگان قاچاق اشخاص اين اطمينان را بدهد که در صورت اداي شهادت عليه قاچاقچيان از امنيت برخوردار خواهند بود.
در حال حاضر چون تهديد بزه ديدگان، شهود و مطلعان واقعه يکي از مواردي است که تحقيقات صحيح را به مخاطره مي اندازد، از اين رو صدور دستور بازداشت موقت به شرح ماده ي 58 اساس نامه ديوان کيفري بين المللي تجويز گرديده است. در کنوانسيون پالرمو نيز هر چند به صراحت از اين شيوه حمايتي سخني به ميان نيامده است، اما از يک سو با توجه به محتواي برخي مواد اين کنوانسيون ( مثل بندهاي مختلف ماده 18) و از سوي ديگر، تمثيلي بودن مواد 24 و 25 کنوانسيون و ماده 6 پروتکل الحاقي آن در خصوص حمايت از بزه ديدگان و شهود، مي توان اين گونه برداشت کرد که بازداشت موقت متهم به عنوان يک راهکار حمايتي در سياست جنايي سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است.139
جنبه ديگري از حمايت شهود و مطلعين در جرم قاچاق انسان، حمايت از شهود صغير مي باشد. گروهي بودن جنايت قاچاق اشخاص و فراملي بودن و گسترده بودن آن، ايجاب مي کند که علاوه بر شهود، بزه ديدگان چنين جناياتي، خود به عنوان شاهد در جريان محاکمه حضور يافته و بر آن چه بر خود و ديگران گذشته است گواهي دهند و از اين رو همواره در نگراني و وحشت از حمله و تهاجم به سر مي برند از سويي ديگر متهمان اين جنايت غالباً بزرگسال و قدرتمند و با نفوذ بوده به همين جهت حمايت از بزه ديده شاهد و شهود صغير و اتخاذ تدابير امنيتي افتراقي به منظور پيشگيري از تهديد آن ها يا ايجاد ممانعت در فرآيند عدالت کيفري و مسير اداي گواهي ضروري به نظر مي رسد چرا که تهديد کودکان بزه ديده و شهود صغير که از شيوع بيشتري هم ( در مقايسه با بزرگسالان) برخوردار بوده، اثرهاي منفي بي شماري بر شهود تهديد شده، نهادهاي عدالت کيفري و عموم مردم به جا مي گذارد و لذا امنيت و حمايت بايستي براي همه ي کودکان به عنوان يک قاعده و اصل مورد توجه متوليان نظام سياست جنايي قرار گيرد.
از اين رو بدون انجام اقدامات حمايتي افتراقي لازم براي کودکان بزه ديده و شهود صغير، اجراي عدالت کيفري غير ممکن مي باشد. اين اقدامات حمايتي لازم مي تواند شامل استماع غير علني، محفوظ داشتن هويت بزه ديده و شاهد يا ارائه ادله از طريق ابزار الکترونيک و وسايل مخصوص ديگر باشد که در اين جا اين تدابير بايستي جدي گرفته شده و به لحاظ وضعيت آسيب شناسانه کودکان، ضمانت اجرايي مستقل يا حداقل تشديدي براي ناقضان در نظر گرفته شود.
در حقوق ايران هر چند در مقررات لازم الاجراي فعلي تدابير امنيتي ويژه جهت حمايت از شهود صغير و کودکان بزه ديده پيش بيني نگرديده، با وجود اين به شرح ماده ي 41 پيش نويس لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان مرجع قضايي مکلف گرديده، جهت جلوگيري از اعمال تهديد، انتقام جويي و يا ورود آسيب جسمي يا رواني به کودکان و نوجوانان در معرض خطر، بزه ديده يا شاهد و مطلع، تدابير و اقدامات مقتضي از قبيل فراهم آوردن امکان مشارکت آنان بدون حضور فيزيکي در جريان رسيدگي، صدور دستور انتقال طفل به محل مطمئن و امن و يا تشديد قرار تاميني متهم را اتخاذ کند.
در سياست جنايي سازمان ملل هم، هم چنانچه که گفته شد، تدابير امنيتي در راستاي حمايت از شهود و بزه ديدگان به شرح ماده 24 کنوانسيون پالرمو به صورت کلي بوده و تدابير امنيتي افتراقي در جهت حمايت از شهود صغير و کودکان پيش بيني نشده است. در پروتکل الحاقي به اين کنوانسيون هم دولت هاي عضو به تجويز بند 4 از ماده ي 6 مي بايستي در اتخاذ تدابير حمايتي و امنيتي، سن بزه ديدگان قاچاق انسان و نياز هاي ويژه ي آن ها را مورد توجه قرار دهند و لذا به دليل عدم تصريح به مصاديق اين حمايت افتراقي و تمثيلي بودن آن، مي توان به نوعي معتقد به قبول اعمال تدابير امنيتي افتراقي از اين قشر آسيب پذير در جنايت قاچاق اشخاص شد.
قسم ديگر حمايت از شهود و مطلعين در جرم قاچاق محرمانه نگه داشتن هويت شهود و مطلعين مي باشد. اين امر در ماده 8 قانون موافقت نامه معاضدت حقوقي متقابل در امور کيفري بين دولت ايران و افريقاي جنوبي، ماده 5 موافقت نامه همکاري هاي امنيتي بين ايران و عربستان مصوب 1380، ماده 10 موافقت نامه همکاريهاي امنيتي با کشور ايتاليا مصوب 1382 و ماده 7 موافقت نامه همکاري هاي امنيتي با کشور بوسني و هرزگوين نيز به صورت تلويحي مورد اشاره قرار گرفته است. در مواد 24 و 25 کنوانسيون پالرمو هم به منظور حمايت از بزه ديدگان و شهود در مقابل گروه هاي مجرمان سازمان يافته، عدم افشاي هويت و يا اقامتگاه آن ها پيش بيني گرديده وحتي برابر بند ب ماده 24 اين کنوانسيون، در راستاي تضمين امنيت شهود، اجازه اداي شهادت با استفاده از فن آوري هاي ارتباطات مثل ارتباطات ويديوئي داده شده است. بنابراين اتخاذ تدابيري مثل شهادت از طريق ويدئو يا از طريق عکس يا صداي جايگزين يا ممانعت از حضور افراد در مرحله دادرسي، اختفاء شهود يا اجازه به اداي شهادت با اسم مستعار جملگي به قصد حفظ هويت شهود و رعايت محرمانه ماندن مشخصات آن ها انجام مي شود.140
کما اينکه هر يک از دول عضو پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو، به موجب بند 1 ماده 6 آن پروتکل موظف گرديده اند تا حدي که بر طبق قوانين داخلي آن ها امکان پذير است، حريم خصوصي و هويت قربانيان قاچاق انسان را از جمله با محرمانه نگه داشتن جريان رسيدگي هاي قانوني مربوط به اين گونه قاچاق، محفوظ بدارند.
مهمترين راه هايي که از رهگذر آن ها مي توان محرمانه نگه داشتن هويت شهود و مطلعين را بهتر تضمين نمود عبارتند از:
1-گرفتن تعهد کتبي از مقامات و مامورين تازه وارد و تذکر به همه نهادها و سازمانهاي غير دولتي و دولتي مرتبط با شهود و مطلعين مبني بر محرمانه نگه داشتن هويت آنها.
2-برگزاري دوره هاي آموزشي منظم براي کارکنان درباره نحوه حفاظت از هويت شهود.
3-اطمينان از مجهز کردن سيستم هاي بايگاني و رايانه اي به سيستم هاي امنيتي و محافظت اطلاعات شخصي مربوط به شهود و مطلعين.

مبحث دوم: حقوق بزه ديدگان و حمايت از آنها در جرم قاچاق انسان
حمايت از بزه ديده جرم قاچاق انسان به دلائل انساني و ارزشهاي حقوق بشري از آنرو است که او، بزه ديده جرم و نه مرتکب آن است و حمايت از او به همکاري بزه ديده با سازمان عدالت کمک مي کند و همچنين مانع از بزه ديدگي مجدد او مي شود. بر اين مبنا، اسناد فراملي مثل پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان تدابير حمايتي کميته اي را که به بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديده کمک مي کند، پيش بيني کرده اند. اما در قانون مبارزه با قاچاق انسان و يا قوانين پس از آن، تدبير خاصي در اين مورد انديشيده نشده است141، قانون مبارزه با قاچاق انسان، بزه ديده جرم را، در مواردي مستحق مجازات و نه حمايت مي داند، از اين رو به نظر مي رسد در فرضي که تبعه ي خارجي بطور غير قانوني وارد قلمرو ايران شود و يا در آن اقامت کند به لحاظ نقض مقررات ورود يا اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1380 و به استناد ماده ي 6 قانون مبارزه با قاچاق انسان قابل تعقيب و مجازات بداند.

گفتار اول: حق بزه ديده مبني بر دخالت موثر در فرآيند کيفري
بدون شک بزه ديدگان قاچاق انسان نقش مهمي در فرآيند کيفري دارند و عدم مشارکت اين بزه ديدگان در فرآيند کيفري غيرقابل تصور مي باشد زيرا همانطوري که توضيح داده شد جرم قاچاق انسان از جمله جرايمي مي باشد که کشف آن با دشواري امکان پذير است ولي يکي از راههاي کشف بزه قاچاق انسان گزارش با شکايت بزه ديدگان از اين جرم مي باشد و همانطوري که مي دانيم وفق ماده 65 قانون آئين دادرسي کيفري بند الف شکايت شاکي که همان بزه ديده مي باشد جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي محسوب مي گردد و مي توان گفت نقش بزه ديده در فرآيند عدالت کيفري بر اين اساس استوار است که جرم يک رابطه خصومت آميز بين بزه کار و بزه ديده مي باشد و براي هر چه بهتر حل و فصل شدن اين اختلافات و پيدا کردن بهترين راه حل، به بزه ديده براي مشارکت در اين فرآيند فرصت داده شود.
اولاً در خصوص بزه ديدگان قاچاق انسان بايد گفت آنان بايد به تمام نظام عدالت اعم از رسمي، عرفي، اداري و… دسترسي کامل داشته باشند.
ثانياً بايد گفت که بزه ديدگان قاچاق انسان در رسيدگي ها بايد نقش داشته باشند هر چند در رسيدگي هاي سنتي، عرفي و مدني مشارکت کامل بزه ديده شناخته شده است ولي در رسيدگي هاي کيفري وضعيت به گونه ديگري مي باشد و در اين نظامها دادستان به عنوان نماينده عموم اقدام به تعقيب بزهکار مي نمايد و نقش چنداني براي بزه ديدگان قائل نيستند همچون نظام حقوقي کشور ما که متاسفانه در معدود شرايطي است که بزه ديده نمي تواند تاثير گذار باشد که اين کاملاً مغاير با اصل دادرسي عادلانه مي باشد.
از سويي ديگر ارائه اطلاعات مفيد و مشورت حقوقي با بزه ديدگان، به مشارکت فعالانه ي آنها در دادرسي عليه قاچاقچيان که دولت ها به آن نياز دارند کمک مي کند، زيرا سامان دادن يک پرونده کيفري و آغاز فرآيند جنايي و اجراي عدالت در مورد مرتکبين جرم به همکاري بزه ديدگان جرم با دستگاه عدالت و مقامات صلاحيتدار بستگي دارد. از سوي ديگر، دسترسي بزه ديده به عدالت (access to juctice) و دخالت وي در دادرسي به ويژه براي جبران خسارت خود نيازمند تجربه و اطلاعات تخصصي در ارتباط با هر يک از مراحل دادرسي است که بزه ديدگان معمولاً به دلايل مختلف از جمله زبان، تابعيت، آموزش و اختلاف فرهنگي از آن برخوردار نيستند و آن از صلاحيتهاي يک وکيل است. وکيل علاوه بر همراهي بزه ديده در تمامي فرآيند جنايي و دادرسي، او را در اظهار نظر و اجراي حقوقش در هر مورد ياري مي کند، نقش بزه ديده را در فرآيند کيفري، ميزان اقتدار و تواناييهاي او، زمان دادرسي و تحولات آن و به طور کلي وضعيت پرونده اش آشنا مي کند و مضاف بر آن از تحميل برخي آسيب هاي رواني بيشتر بر بزه ديده پيشگيري مي کند.
دولت ها وظيفه دارند تا مشارکت بزه ديده در دادرسي را تسهيل و وضعيتي را فراهم کنند که او بتواند به راحتي نظرات و نگراني هاي خود و حقوق و منافعش را در مراحل مختلف دادرسي به شکل شفاهي يا کتبي ارائه و طرح کندو از آثار زيانبار جرم بر خود که در تعيين سرنوشت پرونده کيفري موثر است سخن بگويد ولي انجام اين مهم در مراحل مختلف دادرسي از عهده افراد عادي خارج و نيازمند دخالت شخص متخصص يعني وکيل است.
تسهيل مشارکت بزه ديدگان در دادرسي و توجه مناسب به نظرات و نگرانيهاي آنها، ضرورت ارائه اطلاعات، مشورت و وکالت براي بزه ديدگان جرم قاچاق انسان و نقشي که اين موضوع در بهبودي بزه ديده و اجراي عدالت ايفا مي کند از نظر اسناد فراملي مربوط دور نمانده است بند 6 قسمت (الف) و (ب) از اعلاميه اصول اساسي عدالت براي بزه ديدگان در ارتباط با نقش خود در دادرسي و ساير ملاحظات مربوط به پرونده ايشان، هرگاه آنرا درخواست کنند و توجه مناسب به نظرات و نگرانيهاي آنها در مراحل مختلف دادرسي تصريح کرده است. بند پنجم از رهنمود ششم مورد توصيه کميسيونر عالي حقوق بشر نيز بر ضرورت اين امر تاکيد کرده است بند 3 ماده 25 کنوانسيون جرم سازمان يافته و ماده 6-2ب پروتکل پالرمو بر تمهيد وضعيتي که بزه ديده ديدگان قادر شوند نقطه نظرات و نگراني هاي خود را طرح و مورد توجه قرار گيرد، تصريح کرده است.142
ماده 6-3ب پروتکل پالرمو نيز به موضوع اطلاعات (information) و نمايندگي حقوقي(counseling) تصريح کرده است. راهنماي تفسيري پروتکل، counseling را در معناي وسيع ( در مقابل معناي محدود تر آن که فقط مشاوره است ) آن که توسط يک وکيل و در تمامي مراحل دادرسي انجام مي گيرد، تفسير کرده است.
در سطح اروپايي نيز ماده ي 5 دستور العمل 2004 شوراي اروپا برضرورت ارائه اطلاعات به بزه ديدگان جرم و در بند 4 ماده ي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، نفت وگاز، مشارکت در سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات