منابع پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، پیشرفت تحصیلی، عوامل ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

(شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، نگرش ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه) می شود (راجرز1982و اسچک ، 1994)

2-2-مطالعات انجام شده
2-2-1 مطالعات انجام شده داخلی
درپژوهشی که سازمان ملی جوانان درمورداوقات فراغت جوانان دربهار1384انجام داده است به این نتیجه رسیده اندکه عوامل ساختاری مانندمحدودیت منابع مالی وفقدان امکانات ،عوامل درون فردی ماننداضطراب وافسردگی ناراحتیهای روحی –روانی میتواندبرگذراندن اوقات فراغت تاثیرگذار باشدودردهه اخیرگرایش جوانان به استفاده ازکالاهای فرهنگی صوتی تصویری جدیدروبه افزایش است
3-(کتابی ودیگران 1383؛گنجی1382؛ناطق پوروفیروزآبادی1385وافشانی ودیگران 1388)درتحقیقی که دردانشگاه یزدواصفهان انجام دادن دینداری راازمتغیرهایی دانستندکه بامیزان سرمایه ای اجتماعی رابطه مستقیم دارند.
5-(مسعودرودباری،بهزاداصل مرز)تحقیقی تحت عنوان بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان وعوامل مرتبط آن ،ازاولویت پژوهشی درآموزش وازمسائل موردتوجه مدیران آموزشی دانشگاهاست.این مقاله درگامهای توسعه درآموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات وتوسعه ای آموزشی وپزشکی دوره ای هفتم ،شماره ای دوم ،ص 1389،147،152.
1- در پژوهشی تحت عنوان اثر سرمايه اجتماعي بر تعالي سازماني در نشریه مطالعات مديريت راهبردي در سال 1389 توسط حسن زاده و مقيمي انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که بسياري از سازمان ها صرف نظر از اندازه و ميزان تجارت به اهميت سرمايه اجتماعي به عنوان منبع پايدار رقابت و تعالي و مبنايي براي نوآوري و تطبيق پذيري شان اعتراف دارند. موضوع اين مقاله طراحي و تبيين مدل سرمايه اجتماعي به منظور دستيابي به تعالي سازماني در شهرداري تهران مي باشد. براي متغير مستقل دو بعد دروني و بيروني شامل اعتماد، هنجار، ارزش هاي ديني، شبکه مشارکت و قانون در نظر گرفته شده است و براي متغير وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. اين تحقيق از نوع کاربردي بوده است و قلمرو جغرافيايي آن مناطق 22 گانه شهرداري تهران در سطوح سازماني کارشناسان، روساي ادارات، معاونين و مديران منطقه بوده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با تعداد نمونه 342 انجام گرفته است. همچنين از روش هاي تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون، مدل معادلات ساختاري و آزمون فريدمن براي تجزيه و تحليل اطلاعات و استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در شهرداري تهران بين سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزايش سرمايه اجتماعي تعالي و سرآمدي سازمان ارتقا و بهبود مي يابد.
در پژوهشی تحت عنوان اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي (در نشریه مطالعات اقتصاد بين الملل در سال 1385 توسط اکبری و موید فر انجام شده که در اين پژوهش، با استفاده از الگوهاي خود رگرسيون برداري به بررسي اثر متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و شاخص هاي توسعه اقتصادي در ايران و در خلال دوره زماني (1385-1368) پرداخته مي شود. براي اين منظور از سه شاخص سرمايه انساني، بهداشت و ميزان توزيع درآمد براي اندازه گيري توسعه اقتصادي استفاده شده است. براي سرمايه اجتماعي نيز از تعداد چک هاي بانکي پرمخاطره (بلامحل) به عنوان شاخصي براي نشان دادن فقدان سرمايه اجتماعي بهره گرفته شد. نتايج تجربي اين پژوهش نشان مي دهد که سطوح بالاتر سرمايه اجتماعي سبب مي شود که شاخص هاي توسعه بهبود يافته و در ادامه افزايش درجه توسعه يافتگي خود سبب بهبود و شکل گيري روابط جمعي مبتني بر اعتماد (سرمايه اجتماعي) در جامعه خواهد شد
-در پژوهشی تحت ارزيابي توزيع فضايي سرمايه اجتماعي در سطح مناطق شهري با استفاده از تکنيک Topsis و GIS- (مطالعه موردي: نواحي شهر قوچان در سال 1390 توسط اسماعیل زاده و خمر انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که سرمايه اجتماعي، از مقولات اجتماعي بسيار مهم است که هم چون شاخص هاي مهم اقتصادي ازجمله تورم، توليد ناخالص ملي، ميزان اشتغال و… در ميزان توسعه يافتگي کشورها نقش بزرگي را ايفا مي کند. هدف از اين مقاله، ارزيابي و تحليل توزيع فضايي سرمايه اجتماعي در سطح نواحي شهر قوچان است. روش تحقيق مطالعه حاضر، از نوع پيمايشي بوده، داده هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به دست آمده است. جامعه آماري، ساکنان نواحي پنجگانه قوچان مي باشند که تعداد 200 نفر انتخاب گرديدند. هم چنين براي ارزش گذاري و رتبه بندي نواحي از نظر ميزان سرمايه اجتماعي از مدل تصميم گيري (Topsis) استفاده گرديد. بر اساس تحليل صورت گرفته، نواحي پنجگانه قوچان در سه سطح برخوردار، نيمه برخوردار (متوسط) و فرو برخوردار (محروم) قرار گرفته اند. براي بررسي ميزان سرمايه اجتماعي در سطح شهر قوچان، 12 شاخص مورد بررسي از طريق مدل آنتروپي شانون وزن دهي شده و سپس از تاپسيس به عنوان روش تصميم گيري چندشاخصه اي استفاده شده و در نهايت با استفاده از نرم افزارArc GIS ، نقشه سطوح برخورداري نواحي شهر ترسيم شده است. نتيجه حاصل از بررسي انجام شده، نشان مي دهد که در ميان نواحي شهري قوچان، سه ناحيه (يک، دو و پنج) محروم با ضريب اولويت 38/0 در پايين ترين سطح برخورداري جاي گرفته اند. دومين سطح، ناحيه چهار است که داراي ضريب اولويت 53/0 است و سطح يک، ناحيه سه مي باشد که با ضريب اولويت 77/0 از لحاظ شاخص هاي مورد بررسي، بهترين وضعيت را در بين نواحي پنجگانه شهر قوچان دارا است.
در پژوهشی تحت ارزيابي نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعي در نظام توسعه علم و فناوري کشور توسط فرقانی و حق بین انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که عوامل فرهنگي – اجتماعي از جمله زيرساخت هاي كليدي براي توسعه فناوري به شمار مي رود. در اين زمينه «سرمايه هاي اجتماعي» بسيار حايز اهميت هستند و در اين خصوص، پژوهش قابل توجهي در كشور صورت نگرفته و شاخص هاي مناسبي نيز تدوين نشده است. از جمله معيارهاي كليدي در اين زمينه مي توان به ميزان اعتماد به نفس، خوداتكايي، فرهنگ کارآفريني و نوآوري، برتري جويي و ميزان اهميت دادن به علم و فناوري (به عنوان عامل برتري)، کارگروهي، وجدان كاري و … اشاره نمود. هدف اين تحقيق تبيين شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي موثر بر توسعه علم و فناوري و ارزيابي كلي اين عوامل بر حسب اطلاعات موجود در ايران است. بدين منظور ابتدا با مرور ادبيات رويکردهاي مديريت دانش و فناوري و مدل هاي سنجش آن و تاکيد بر بعد شناختي دانش ضمني، دو دسته عوامل فرهنگي و سرمايه اجتماعي موثر در توسعه ظرفيت خلق، انتقال و جذب دانش و فناوري شناسايي و سپس شاخص هاي کليدي از طريق ارزيابي شاخص ها با معيارهاي ارزيابي انتخاب و تحليلي از وضعيت برخي از اين شاخص ها در ايران انجام شده است، در نهايت برخي توصيه هاي سياستي به منظور تقويت زيرساخت هاي فرهنگي – اجتماعي در راستاي توسعه نظام علم و فناوري کشور ارايه شده است.
-در پژوهشی تحت عنوان استقرار نظام مديريت دانش مبتني بر سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8 توسط رستمی و زمردیان در سال 1389 در نشریه حسابداری مدیریت انجام شده که در این تحقیق به این موضوع میپردازد که سازمان هاي عصر حاضر در يک محيط کاملا رقابتي و بسيار پويا فعاليت مي کنند که مهم ترين سرمايه آنها، کارکنان شان مي باشد. استمرار و تداوم مزيت رقابتي سازمان ها، در چنين شرايطي در داشتن کارکنان دانش گرا، خلاق و نوآور است که مي توانند با اصلاح يا تغيير آگاهانه در کارکردها و فرآيندها مزيت پايدار براي سازمان خود خلق نمايند.سيف الهي و داوري (1388) اشاره دارند که دانش، امروز در قلب اقتصاد جهان قرار دارد و مديريت دانش در کسب موفقيت سازمان ها يک امر حياتي تلقي مي شود. بنابراين استقرار آن بيش از گذشته ضرورت يافته است. عوامل متعدد و بيشماري در موفقيت استقرار مديريت دانش نقش دارند. يکي از اين عوامل سرمايه اجتماعي است. تحقيق حاضر در جامعه مورد مطالعه، يعني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8، از سرمايه اجتماعي که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ايفا دانش سازماني، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد و همکاري، روح تعاون، کمک به آموزش، افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درک مشترک مي شود، در جهت افزايش آمادگي سازماني براي استقرار مديريت دانش استفاده مي گردد. نتايج حاصل از ادبيات موضوع و يافته هاي حاصل از تحقيق ميداني، نشان مي دهد که بين سرمايه اجتماعي و عامل فرهنگ سازماني، عامل ساختار سازماني، عامل زير ساخت و عامل محتوايي تغيير که از متغيرهاي آمادگي مديريت دانش هستند، رابطه معني داري وجود دارد. در بررسي ميزان همبستگي از يک طرف نتايج مطالعه نشان مي دهد که بين وضعيت موجود پنج عامل آمادگي استقرار مديريت دانش تفاوت معني داري وجود دارد. بنابراين مي توان گفت، عوامل مرتبط با آمادگي استقرار مديريت دانش رتبه هاي يکساني ندارند، بطوريکه بيشترين آن مربوط به محتواي تغيير و کمترين آن مربوط به ساختار سازماني است.
-در پژوهشی تحت عنوان برآورد روند سرمايه اجتماعي در ايران (با استفاده از روش فازي توسط رحمان سعادت در سال 1387 در نشریه تحقیقات اقتصادی انجام شده که هدف اصلي از اين مقاله تخمين سطح سرمايه اجتماعي، روند آن در كشور و تعيين عناصر و متغيرهاي اصلي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در ايران است. بدين منظور، بعد از بررسي پايه هاي نظري و تجربي سرمايه اجتماعي، با استفاده از ميزان اين سرمايه كه براي يك سال براي ايران تخمين زده شده، روند سرمايه اجتماعي استخراج شده است. براي برآورد سري زماني اين سرمايه از روش فازي استفاده شده است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه سرمايه اجتماعي داراي نوسانات متعددي طي دوره مورد نظر است. اين نوسانات ناشي از مسايل سياسي، تاريخي و فرهنگي است. به طور كلي سري زماني سرمايه اجتماعي دربلند مدت روند خفيف نزولي را نشان مي دهد.
در پژوهشی تحت بررسي تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي در پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد توسط تورانی و خمر نیا در سال 1390 در نشریه پزشكي هرمزگان انجام شده که در این مقاله به این موضوع میپردازد که سرمايه اجتماعي مفهومي چند بعدي در علوم اجتماعي مي باشد که تاثير فراواني بر بسياري از حوزه هاي اجتماعي دارد. پرستاران از جمله افرادي هستند که شديدا در معرض خطر فرسودگي شغلي مي باشند. مطالعات انجام شده در زمينه فرسودگي شغلي نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي از عوامل مهم تاثيرگذار بر فرسودگي شغلي مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ابعاد سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي پرستاران زن بيمارستان هاشمي نژاد در سال 1389 انجام شد.روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي بود. کليه پرستاران زن شاغل در بيمارستان هاشمي نژاد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه معتبر بود که شامل دو پرسشنامه سرمايه اجتماعي و فرسودگي شغلي که پايايي آن توسط ماسلاج 0.90 به دست آمده است. در اين مطالعه از روشهاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون t جهت تحليل داده ها استفاده شد.نتايج: 70 نفر از پرستاران به پرسشنامه ها پاسخ دادند. بر اساس تحليل داده ها، پرستاران زن مورد مطالعه از نظر خستگي عاطفي و مسخ شخصيت داراي فرسودگي بالا ولي از نظر عملکرد شخصي داراي فرسودگي پايين بودند. يافته ها نشان داد که از مجموع 5 مولفه سرمايه اجتماعي، دو مولفه اعتماد (P=0.007) و روحيه بخشش (P=0.02) با فرسودگي رابطه معني دار داشته و بر آن تاثيرگذار هستند.نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد که پرستاران زن شاغل در بيمارستان داراي فرسودگي شغلي بالايي بوده و سرمايه اجتماعي نيز در برخي مولفه ها بر آن تاثيرگذار است. لذا بنظر مي رسد جهت افزايش و ارتقا ابعاد سرمايه اجتماعي در پرسنل بيمارستانها که از مهمترين سازمانهاي ارايه دهنده خدمات مي باشند، تلاش گردد.
– در پژوهشی تحت عنوان بررسي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، سرمایه اجتماعی، عملکرد شرکت