منابع پایان نامه ارشد با موضوع انگیزش تحصیلی، دانش آموزان دختر، عملکرد ریاضی

دانلود پایان نامه ارشد

، مکان ها و اموری اطلاق می شود که در یک یا چند صفت مشترک باشند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه شیبکوه می باشد که در سال های تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند.
گروه نمونه و شیوه گزینش آنها:
نمونه گیری، یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه(دلاور، 1389).
روش نمونه گیری در این پژوهش،” نمونه گیری خوشه ای ” است. برای این منظور ابتدا از بین دبیرستان های منطقه شیبکوه تعداد 4 دبیرستان دخترانه و 4 دبیرستان پسرانه انتخاب شد. پس از مراجعه به مدارس و جلب حمایت و همکاری مسئولین مدارس از آن ها خواسته شد تا پرسشنامه ها بین دانش آموزان توزیع شود. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماری 860 نفر دانش آموز مطابق با جدول مورگان و با احتساب ریزش در حجم نمونه، تعداد 310 نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. از این بین تعداد 149 دانش آموز دختر و تعداد 161 دانش آموز پسر پرسشنامه ها را پر نمودند.
3-4 روش گردآوری اطلاعات:
این پژوهش از نوع مطالعات میدانی است. براي اجرا ابتدا به دبیرستان های از قبل تعیین شده مراجعه کرده و بعد از انتخاب افراد و پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری آنها، پرسشنامه ها در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که بدقت سؤالات را مطالعه نموده و پاسخ های مورد نظر را متناسب با ویژگی‌ها، باورها، احساسات، تجارب و رفتار خود انتخاب نمایند و سؤالی را تا حد امکان بی جواب نگذارند.

3-5 ابزارهای پژوهش
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی123(GSE)
این پرسشنامه توسط شرر و مادوکس(1982) برای بررسی خودکارآمدی عمومی طراحی شد که دارای 17 گویه می باشد. این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوت بودن در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند.
نمره گذاری: نمره گذاری این پرسشنامه به شیوه 5 امتیازی لیکرت می باشد. کاملا مخالف = 1 تا کاملا موافق=5 می باشد که در نهایت از جمع نمره های بدست آمده نمره خودکارآمدی افراد محاسبه می شود.
روایی و پایایی: نسخه اصلی آزمون شامل ۳۶ سؤال بود که سازندگان آن بر اساس تحلیلهای انجام شده، سؤالاتی را نگه داشتند که بار ۰/۴۰ را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس ۱۳ سؤال که دارای این ویژگی نبودند، حذف و آزمون به ۲۳ سؤال کاهش یافت. از این ۲۳ سؤال، ۱۷ سؤال خودکارآمدی عمومی را با میانگین ۵۷/۹۹ و انحراف معیار ۱۲/۰۸ میسنجد. ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ  برای پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 86/0 بدست آمده است(شرر و مادوکس، 1982). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 79/0 محاسبه شد.
پرسشنامه توانایی فراشناختی(MCQ-30)
فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)، شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛ به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است(علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری، 1388).
نمره گذاری: این پرسشنامه شامل 5 خرده مقیاس به شرح زیر است:
1. اعتمادشناختی، 5 عبارت : (7-16-23-25-29).
2. باورهای مثبت در مورد نگرانی، 6 عبارت : (1-6-9-18-22-27).
3. وقوف شناختی، 7 عبارت : (2-4-11-12-15-17-30).
4. افکار خطرناک و کنترل ناپذیر، 9 عبارت :(3-5-6-8-10-13-14-20-28).
5. نیاز به کنترل افکار، 4 عبارت: (19-21-24-26).
پاسخ ها در این مقیاس براساس مقیاس 4 درجه ای لیکرت (موافق نیستم (1)،کمی موافقم (2) ، نسبتا موافقم (3) ، کاملا موافقم (4) ) محاسبه می شوند. حداقل نمره کسب شده در این آزمون 30 سوالی برابر 30 و حداکثر آن برابر 120 می باشد . نمره کل برای فراشناخت با مجموع نمرات زیر مقیاس ها به دست می آید.
روایی و پایایی: پرسشنامه 30- MCQدارای پایایی و روایی قابل قبولی می باشد . پایایی به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها در دامنه 72/0 تا 93/0 و پایایی بارآزمایی برای نمره کل ، بعد از 22 تا 118 روز ، 75/0 و برای خرده مقیاسها 59/0 تا 87/0 گزارش شده است. در ایران ، شیرین زاده دستگیری(1385)، ضزیب همسانی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 71/0 تا 87/0 و پایایی بازآزمایی این آزمون را در فاصله 4 هفته برای کل مقیاس 73/0 و برای خرده مقیاس ها در دامنه 59/0 تا 83/0 گزارش کرد . همبستگی کل مقیاس با مقیاس اضطراب خصلتی 43/0 و همبستگی خرده مقیاس ها را در دامنه 58/0 تا 87/0 بود(شیرین زاده دستگیری، 1385). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 81/0 محاسبه شد.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر(1981،1980) به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد. از آنجا که در بسیاری موضوع‏های‏ تحصیلی انگیزه‏های درونی و بیرونی هردو نقش دارند، لپر و همکاران (2005) مقیاس هارتر را به‏ شکل مقیاس‏های معمول درآوردند که هرسؤال تنها یکی از دلایل انگیزش درونی و بیرونی‏ در نظر می‏گیرد.
نمره گذاری: این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هیچ وقت،1؛ به ندرت،2؛ گاهی اوقات،3؛اکثر اوقات4؛ تقریبا همیشه؛5) میباشد. نمره گذاري در سوال هاي 3، 4، 5، 9، 10، 15، 16، 19، 21، 27 و 31 معکوس می باشد. نمرههای به دست آمده را جمع کرده و نمره کل بدست می آید. دامنه نمرات بین 33-165 می باشد. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 33 تا 66 باشد، میزان انگیزش تحصیلی در این جامعه ضعیف می باشد. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 66 تا 99 باشد، میزان انگیزش تحصیلی در سطح متوسطی می باشد. در صورتی که نمرات بالای 99 باشد، میزان انگیزش تحصیلی بسیار خوب می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه: روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شده و پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی (1388) با آزمون آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمده است(ظهیری و همکاران، 1388). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفی کرونباخ برابر با 86/0 محاسبه شد.
عملکرد ریاضی
در این بررسی از نمره ریاضی دانش آموزان بعنوان مقیاس عملکرد ریاضی استفاده شد.
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي بررسي داده هاي اين پژوهش از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي مختلفي استفاده شد. ابتدا از شاخص هاي آماري (آماره ها) توصيفي يعني درصد، فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد جهت خلاصه كردن اطلاعات استفاده شد. سپس براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و نیز t مستقل استفاده شد. در این تحقیق به این دلیل از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که پژوهشگر به دنبال تعیین رابطه متغیر های فاصله پژوهش بود و به این دلیل از رگرسیون استفاده شد که به دنبال پیش بینی متغیر ملاک از طریق متغیر های پیش بین بود. همچنین برای تعیین تفاوت میانگین عملکرد تحصیلی نیز از روش t مستقل برای مقایسه دو جامعه دانش آموزان دختر و پسر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزيه و تحليل شدند.

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها از مراحل اصلی روش تحقیق علمی شناخته می شود. بر این اساس، در این فصل به توصیف آماری و بررسی فرضیه های مورد نظر خواهیم پرداخت. در ابتدا شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آورده می شود و در ادامه به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته خواهد شد.
4-2 شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
به منظور آشنايي بيشتر با ماهيت متغيرهای پژوهش لازم است قبل از تحليل دادهها به توصيف آن پرداخته شود این بخش به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری توجه دارد و با استفاده از شاخصهای توصیفی، از قبیل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم و ماکزیمم به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها پرداخته شده است.
شاخص های توصیفی جنسیت:
جدول4-1: شاخص های توصیفی افراد به تفکیک جنسیت
شاخص آماری

تعداد
درصد

جنسیت
دانش آموزان پسر
161
9/51

دانش آموزان دختر
149
1/48

کل
310
0/100

با توجه به مندرجات جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود تعداد 161 نفر دانش آموز پسر و تعداد 149 نفر دانش آموز دختر در این پژوهش شرکت داشتند. در نمودار زیر درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت آورده شده است:

نمودار 1-4: شاخص های توصیفی درصد افراد شرکت کننده به تفکیک جنسیت
شاخص های توصیفی متغیر عملکرد ریاضی:
جدول4-2، شاخص های توصیفی عملکرد ریاضی در دو گروه دختر و پسر
شاخص ها

متغیرها
شاخص های توصیفی

میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم

عملکرد ریاضی
دختر
03/15
02/4
5
20

پسر
25/13
92/3
7
20

کل
10/14
06/4
5
20

با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در عملکرد ریاضی بطور کلی 10/14 می باشد. میانگین نمره عملکرد ریاضی در دختران نیز 03/15 و در پسران 25/13 بدست آمد. که نشان می دهد نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد. نمودار زیر میانگین نمرات کسب شده دانش آموزان دختر و پسر را در عملکرد ریاضی نشان می دهد:

نمودار 2-4: نمودار میانگین نمره عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر
شاخص های توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی:
جدول4-3، شاخص های توصیفی انگیزش تحصیلی در دو گروه دختر و پسر
شاخص ها

متغیرها
شاخص های توصیفی

میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم

انگیزش تحصیلی
دختر
82/110
62/14
69
144

پسر
56/103
96/19
30
154

کل
05/107
94/17
30
154

با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در انگیزش تحصیلی بطور کلی 05/107 می باشد. میانگین نمره انگیزش تحصیلی در دختران 82/110 و در پسران 56/103 بدست آمد. که نشان می دهد نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد. نمودار زیر میانگین نمرات کسب شده دانش آموزان دختر و پسر را در انگیزش تحصیلی نشان می دهد:

نمودار 3-4: نمودار میانگین نمره انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر
شاخص های توصیفی متغیر توانایی فراشناختی:
جدول4-4، شاخص های توصیفی توانایی فراشناختی در دو گروه دختر و پسر
شاخص ها

متغیرها
شاخص های توصیفی

میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم

توانایی فراشناختی
دختر
74/70
40/11
40
112

پسر
22/75
52/12
34
120

کل
06/73
19/12
34
120
با توجه به مندرجات جدول همان طور که مشاهده می شود میانگین نمره افراد در توانایی فراشناختی بطور کلی 06/73 می باشد. میانگین نمره توانایی فراشناختی در دختران 74/70 و در پسران 22/75 بدست آمد. که نشان می دهد نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر می باشد. نمودار زیر میانگین نمرات کسب شده دانش آموزان دختر و پسر را در توانایی فراشناختی نشان می دهد:

نمودار 4-4: نمودار میانگین نمره توانایی فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر
شاخص های توصیفی متغیر خودکارآمدی:
جدول4-5، شاخص های توصیفی خودکارآمدی در دو گروه دختر و پسر
شاخص

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، فراشناختی، خودکارآمدی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد ریاضی، خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی