منابع پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری، جذب دانش، ظرفیت جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 63/0 می باشد که این نشان می دهد به کارگيري دانش به میزان 63 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
2- ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-19: آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و انعطاف پذیری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
779/0
607/0

01/0
ظرفيت جذب دانش

779/0
000/0

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 2 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 2 تایید می شود بنابراین ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری 9/77 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 607/0 می باشد که این نشان می دهد ظرفیت جذب دانش به میزان 7/60 درصد می تواند انعطاف پذیری را پیش بینی کند.
جدول 4-20: آزمون رگرسیون بین ابعاد ظرفیت دانش و انعطاف پذیری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
451/0
203/0

000/0
اکتساب دانش

451/0
011/0
مقدار ثابت
696/0
484/0

001/0
ادغام دانش

696/0
000/0
مقدار ثابت
805/0
648/0

003/0
تبديل دانش

805/0
000/0
مقدار ثابت
762/0
58/0

001/0
به کارگيري دانش

627/0
000/0

2-1- اکتساب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جذب دانش، سطح معنادار، نوآوری سازمان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزش شرکت، مدیریت ریسک، ریسک مالی