منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

مهمترين عوامل شکست شرکت هاي تعاوني و هدر رفتن منابع و نيروهاي انساني در اين زمينه نتيجه بي خبري، بي اطلاعي و عدم توجه به آموزش بوده است. امر ترويج و آموزش صحيح در تمام مراحل و سطوح مختلف کار تعاوني ها عامل اصلي توفيق آنهاست، به همين جهت شرکت هاي تعاوني مي بايست مسأله آموزش و تربيت اعضا را در اولويت امور خود قرار دهند.
در باب لزوم و اهميت آموزش در تعاوني ها يکي از رؤساي اتحاديه بين المللي تعاون معتقد است: تعاون نهضتي اقتصادي است که با روش هاي آموزشي توأم مي باشد يا اينکه روش هاي آموزشي را بکار مي برد. در کنگره اتحاديه بين المللي تعاون که در سال 1995 در منچستر انگلستان برگزار شد، اصول تعاوني مورد بازنگري قرار گرفت و بر مبناي بحث هاي انجام شده آموزش و کارآموزي و آگاه سازي به عنوان بحث اصل پنجم تعاون مورد توجه و تصويب قرار گرفت. بر اساس اين اصل تعاوني ها بايد براي اعضا، نمايندگان منتخب، مديران و کارکنان خود آموزش وکارآموزي تدارک بينند، به طوري که آنها بتوانند به نحوي مؤثر در پيشرفت تعاوني خود کمک نمايند. لازمست تعاوني ها عموم مردم به خصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومي را نسبت به ماهيت و فوائد تعاوني مطلع سازند.
در قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران، مصوب مهر ماه 1370 مطابق بند ب ماده 25 قانون مذکور شرکت هاي تعاوني را موظف ساخته که 4 درصد سود خالص خود را به عنوان حق آموزش تعاون به صندوق تعاون که براي اين کار تشکيل شده است، واريز نمايند. همچنين در بند يک ماده 43 بند شش و ماده 65 قانون تعاون، اتحاديه هاي تعاوني را به انجام فعاليت هاي تبليغاتي، آموزشي (خدمات آموزشي)، فرهنگي، فني، علمي و تحقيقاتي تشويق و ترغيب مي نمايد. بنابراين اهميت آموزش و نقش آن را نمي توان در توسعه و موفقيت شرکت هاي تعاوني ناديده گرفت. سليماني سوچلمايي دلايل لزوم آموزش و استمرار آن در شرکت هاي تعاوني را چنين مطرح مي کند:
1- متوقف ساختن آموزش در هر حال و هر زمان موجب از ميان رفتن هيجان و حرارتي است که در ابتداي کار يا در حين فعاليت هاي تعاوني ميان مؤسسات و اعضاي عادي تعاوني ها وجود داشته است. در حقيقت آموزش وسيله اي براي تجديد قوا و تقويت نيروها و به منزله قوه محرکه اي است که مي تواند يک تعاوني را به جلو براند و رشته هاي مستحکم معنوي ميان اعضاي تعاوني را مستحکم تر سازد.
2-اساساً آموزش منحصر و محدود به چند اصل و رويه و سابقه کار تعاوني ها نيست بلکه بسياري از مسايل و مشکلات تعاوني ها را مي توان از طريق آموزش حل نمود. بعلاوه هر نوع آگاهي و مهارتي را که براي اعضا- کارکنان و مديران تعاوني لازم است مي توان از طريق آموزش فراهم آورد.
3- موفقيت هر تعاوني اساساً به آگاهي و هوشياري مديران و اعضا تعاوني مربوط است و اين آگاهي ها از طريق آموزش صورت مي گيرد و جزئيات کارهاي اجتماعي و اقتصادي که در جهت بهبود کار تعاون صورت مي گيرد نيز از طريق آموزش حاصل مي شود.
4-استمرار آموزش علاوه بر آنکه اعضا را در جريان مسايل روز مربوط به کار دسته جمعي آنها قرار مي دهد، براي حل مشکلات بزرگ و کوچک و همچنين براي بدست آوردن موفقيت هاي بيشتر راه هايي ارائه خواهد داد و زمينه را براي اجراي برنامه هاي بالاتر و برتر آماده خواهد ساخت (سليماني سوچلمايي،1376). در کنار اين اهميت و ضرورت به وجود بخش تعاون انجام فعاليت هاي آموزشي و ترويجي از اصول خاصي تبعيت مي کند. اصول کلي آموزش در حوزه تعاون به شرح زير است:

* تدارکات پيش يادگيري
* ايجاد انگيزش در فراگيران
* تهيه سرمشق يا نمونه اي از عملکرد نهايي
* شرکت فعال و فراگير در امر يادگيري
* هدايت فراگيران
* تمرين
* آگاهي از نتايج کار
* رعايت مراحل آموزش
* رعايت تفاوت هاي فردي
* اجراي فعاليت هاي متنوع آموزشي در کلاس درس. (سلمان، 1380)
چندمنظوره بودن آموزش و ضرورت هاي آن را نيز بيانيه سال 1995 اتحاديه جهاني تعاون به شرح زير به عنوان اصول بنيادي آموزش پذيرفته است:
اصل اول: تفهيم روش هاي اجرايي تعهدات دائمي بر پايه شناخت نيازها، فرصت ها و امکانات.
اصل دوم: توسعه همکاري بين شرکت ها و اتحاديه هاي تعاوني مصرف محلي، منطقه اي و بين المللي، در جهت مبادله انديشه و کسب حداکثر منافع براي اعضا و جامعه.
اصل سوم: تعهد بلندمدت براي ايجاد محيطي سالمتر و تقويت اقتصادي شرکت ها به عنوان توسعه جامعه تعاوني. (ميرهادي زاده،1378)
شيوه ها و راه هاي مختلف آموزشي و ترويجي و چگونگي برنامه ريزي براي آموزش اعضا تعاوني به شرح ذيل مي باشد (ماشيما، 1379).
نظام آموزش و ترويج حالت ايستايي نداشته، بلکه نظام آموزش و ترويج فرايندي است که به منظور افزايش مهارت ها و تطبيق رفتار با شرايط و نيازهاي افراد در سازمان انجام مي گيرد و هدف از آن افزايش کارايي و بهره وري، ايجاد ثبات و انعطاف پذيري در ساختار، تقويت روحيه و رضايتمندي شغلي در کارکنان، کاهش در نظارت و تسهيل فرايند مديريت، تقليل حوادث و ضايعات و کاهش هزينه هاي متفرقه، ايجاد اعتماد در اعضا جهت پذيرش نقش ها و اختيارات و مسئوليت، آگاهي از اهداف و ايجاد انگيزه جهت دستيابي به آن مي باشد.
فرايند آموزش در سازمان ها به صورت سيستمي کوچک و هماهنگ با ساير سيستمهاي دروني هر سازمان (سيستم حقوق و دستمزد جبران خدمات و …) تحقق مي پذيرد. اين فرايند آموزش در سازمانها (عليرغم تفاوتهاي مختصر) در کليت خود مجموعه مشابهي هستند و از اجزا و عناصر همگون و همساني تشکيل مي يابند. فرايند کلي آموزش در سازمان ها و تشکلهايي چون تعاوني به عنوان يک سيستم شامل مؤلفههاي زير است:

نمودار 1 . فرايند فعاليت هاي آموزشي و ترويجي

(شاه ولي و ديگران 1372)

به منظور انجام عملکردهاي آموزشي براي واحدهاي تعاوني ابتدا الگويي براي شروع کار و ادامه روند آن بايد تهيه شود. شاه ولي 7 مرحله را به عنوان فرايند فعاليت هاي آموزشي و ترويجي در شرکت هاي تعاوني مطرح مي کند:

1-بررسي مسايل و مشکلات 2-تعيين نيازها3-تعيين نيازهاي آموزشي4-تعيين اهداف آموزشي
5-طراحي برنامه آموزشي با در نظر گرفتن اهداف و امکانات و وسايل آموزشي6-اجراي برنامه آموزشي
7-ارزشيابي برنامه آموزشي (شاه ولي و ديگران،1372).
نظام آموزش و ترويج در بخش تعاون اهداف بسيار متنوعي را دنبال مي کند (محمودي درخش و غلامي، 1385). موارد زير را به عنوان اهداف آموزش و ترويج در تعاوني ها مطرح مي کنند:
1-آگاهي هر چه بيشتر جوامع تعاوني به اهميت تعاون
2-برنامه ريزي و اجراي امور به وسيله تعامل اعضا
3-ايجاد الگوهاي همکاري و مأنوس شدن به کارهاي گروهي و خوگرفتن با ديگران
4-ايجاد دلبستگي و مالکيت در تمام اعضا شرکت
5-اعضا و مؤسسه تعاون خود را عضو يک شرکت کوچک نمي دانند بلکه خويشتن را متعلق به نهضتي مي دانند که اهداف اجتماعي آن مقدم بر جنبه اقتصادي و سودجويي است. (همان منبع)
و در همين زمينه (سليماني چلماني، 1376) هدف نظام آموزش و ترويج را در موارد زير مي بيند:
-آگاهي هر چه بيشتر جوامع تعاوني به خصوصيات و اهميت تعاون
-نحوه و چگونگي بکارگيري و استفاده از نيروهاي دسته جمعي
-ايجاد الگوهاي همکاري و مأنوس شدن به کارهاي گروهي و خوگرفتن با جوامع
-دست يابي به موقعيت اجتماعي هر عضو در تعاوني (همان منبع).
تعاوني ها را مي توان به عنوان يک سازمان نظام مند مطرح کرد و سازمان تعاون نيز مثل ساير سازمان ها اهدافي را به عنوان اهداف کلي و اهداف خاص مورد توجه دارد:
-تأمين اهداف استراتژيک سازمان
-همسويي با اهداف جامعه اي که سازمان در آن به فعاليت مي پردازد
-ارتقا سطح آگاهي اجتماعي کارکنان به منظور مشارکت فعالانه در سازندگي سازمان و اجتماع
-ايجاد تغييرات بنيادي در سازمان(توسعه و بهبود سازماني)
-تغييرات مفهومي (طرز تلقي و ارزش ها)
2-23اهداف خاص يا جزئي
1-انتقال اطلاعات و دانش به افراد سازمان براي به روز کردن آنها
2-ايجاد، توسعه و تغيير نگرش ها
3-افزايش و پرورش مهارت ها و جلوگيري از منسوخ شدن آنها
4-کاهش ضايعات و حوادث در حين کار
5-افزايش ميزان توليد و کارايي و بهبود عملکرد فردي
6-افزايش حس همکاري و تعاون
7-بالارفتن سطح رضايت شغلي
8-کاهش غيبت هاي افراد
9-آمادگي براي ورود به سازمان
10-آمادگي براي ارتقا به سطوح بالاتر سازماني
11-آسانتر شدن امر مديريت منابع انساني (طهماسبي؛ صالحي، 1382)
اهداف استراتژيك بخش ترويج تعاون از ديدگاه وزارت تعاون که در اسناد فرادستي و قانوني به آنها اشاره شده است، شامل موارد زير مي باشند:
1-بهره گيري قابل توجه از بخش خصوصي در انجام فعاليت هاي ترويجي
2-ايجاد و تقويت معاونت ترويج و توسعه تعاونيها با وظايف مشخص
3-تأمين بودجه قابل توجه خاص ترويج تعاون از محل بودجه عمومي كشور
4-طراحي برنامه هاي استراتژيك 5 و10 ساله ويژه ترويج تعاون
5-تأمين نيروهاي انساني لازم در سطح استان ها و شهرستان ها
6-ايجاد شوراي عالي ترويج و توسعه در سطح بخش تعاون و انجام هماهنگي هاي لازم
7-عضويت ترويج در تمامي شوراهاي مرتبط با بخش تعاون
8-الزام دستگاه هاي اجرايي و نهادها به انجام همكاري و انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري
9-تشكيل كميته ها در ترويج به صورت اضطراري يا دائم با وظايف مشخص
10-گسترش محدوده ترويج از سطح يك دفتر به كل بخش و وزارتخانه
11-ايجاد و فراهم نمودن توانمندي و اختيارات لازم در رفع نيازها و مشكلات تعاوني هاي موجود
12-تعامل فعال با سازمان هاي بين‌المللي و همكاري با نهادهاي غيردولتي براي ارتقا منافع ملي و توسعه بخش تعاون
13-كمك به نهادينه شدن فرهنگ تعاون در سطح جامعه و گروه هاي اجتماعي
14-تقويت روحيه همكاري و بهره‌گيري از توانمندي هاي گروه هاي پيشتاز جامعه و اقشار تحصيلكرده در جهت توسعه بخش تعاون
15-ارتقا بهره‌وري از طريق ترويج فرهنگ تعاون
16-توسعه شيوه‌ها و تكنولوژي هاي نوين و متنوع ترويجي
17-همكاري با اتاق تعاون با هدف ايفاي نقش واقعي آن به عنوان نماينده تعاوني ها
18-برقراري رابطه با دانشگاه هاي كشور با هدف نهادينه سازي فرهنگ تعاوني در جامعه و استفاده از نيروهاي تحصيلكرده و متخصص
19-كمك به فعاليت هاي تبليغاتي براي بخش تعاون با استفاده از وسايل ارتباط جمعي، مراكز فرهنگي و نيز با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اتحاديه‌هاي تعاوني و ايجاد تعامل مطلوب با مراكز ارتباط جمعي، بويژه صدا و سيما به منظور تهيه برنامه‌ها، فيلم‌هاي آموزشي و ترويجي تعاون
20-توسعه منابع ترويجي در زمينه فعاليت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و انتشار آنها در جوامع شهري و روستايي
21-بكارگيري شيوه‌هاي جديد ترويجي براي جلب مشاركت هاي مردمي در بخش تعاوني
22-افزايش باور عمومي نسبت به شيوه تعاوني
23-تبليغ و ترويج تعاوني هاي الگو و موفق در حوزه تعاون (وزارت تعاون،1387)
تعدادي از روش هاي تعيين نيازهاي آموزشي در شرکت هاي تعاوني شامل موارد زير است:
-آموزش با اولويت تعاوني هاي توليدي
-نظرخواهي از مديران تعاوني ها
-مصاحبه با اعضاي تعاوني ها
الف-ايجاد آگاهي ب- سواد ج- تبليغ د- استفاده از قشر جوان ه- بازديد و نظارت
-نظرخواهي از متخصصان و کارشناسان و متوليان امور تعاوني
-تشکيل جلسات تبادل نظر در تعاوني ها
الف- تشکيل جلسات صرفاً آموزشي
ب-حضور مسئولين آموزشي در مجامع عمومي تعاونيها
-تشکيل شوراي آموزشي
-سنجش نيازهاي آموزشي از طريق رسانه هاي گروهي
-تشخيص مسئولين آموزش در ادارات تعاون
(سليماني

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، برنامه پنجم توسعه، اشاعه اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش کارکنان، ارتباط مؤثر، فعال نمودن