منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت انسانی، پولشویی، جامعه شناسی، فلسفه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ابراندآیادی، مباحثی در علوم جنایی، گردآوری شهرام ابراهیمی، ص 174.
70مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات، ترجمه احمد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو، جلد سوم، چاپ سوم، 1382، ص 241.
71Louise Shelley, Transnational Organized Crime: An Imminent Treat to Nation- State, journal of international affairs, 1995, p 469.
72 Ibid, pp.467-8.
73ویلیامز پی، سی فلورز، سازمانهای مجرمانه فراملی و قاچاق مواد مخدر، ترجمه منصور رحمدل، همایش بین المللی علمی- کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، تهران: ناشر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، جلد سوم، چاپ اول، 1379، ص 280.
74مانوئل کاستلز، پیشین، ص 211.
75 Bassiouni M. Cherif and Eduardo Vetere, Organized Crime; A compilation of U.N. Documents 1975-1998, transnational publishers, Inc. Ardsley. New York, 1998.
76 Ibid.
77حسین میر محمد صادقی، پولشویی و ارتباط آن با جرایم دیگر، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، 1382، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382، ص 91.
78علی حسین نجفی ابراند آبادی، پیشین، ص 475.
79Shelly, op. cit, p 468.
80U.N. DOC. L/T/ 4351.
81Ibid.
82 Ibid.
83صادق سلیمی، جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، مجله حقوق دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29، 1382، ص 199.
84U.N. DOC. A/ CONF. 187/9, 2000, p6.
85 Ibid.
86صادق سلیمی ، پیشین، ص 61-62.
87ویتو تانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، مجله اقتصادی- سیاسی، شماره 150-149، ص 184.
88سعید شیرکوند، پولشویی, چیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382، ص 235.
89ابراهیم هادیان، پولشویی و اثرات اقتصادی آن،مجموعه سخنرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، شیراز: انتشارات وفاق، چاپ اول، 1382، ص 175.
90جوآ مارسللو دو آراخو جونیور، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، کتاب عدالت کیفری، مجموعه مقالات، تهران: نشر گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 323.
91شهلا معظمی، پیشین، ص 126.
92صادق سلیمی، پیشین، ص 64.
93Louise Shelley, Crime Victimizes Both Society and Democracy, E_ Journal of the U.S department of state, 2001, available at: www.usinfo.state.gov/journals/0801/ijge/gi06-htm.
94 Ibid, p 6.
95Gabriel Tarde
96موسی جوان، مبانی حقوق، جلد 2، تهران: چاپ رنگین، 1326، ص 112
97ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ پنجم، 1388، ص 145.
98ژرژ دل ویکو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران: نشر میزان، 1380، ص 156.
99جان استوارت میل، رسالهای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349، ص 208
100موسی جوان، پیشین، ص 88.
101هانری لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1370، ص 2.
102ژرژ دل وکیو، پیشین، 28
103حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ بیستم، 1393، ص 31.
104یحیی مهدوی، جامعه شناسی یا علم الاجتماع؛ مقدمات و اصول، تهران: دانشگاه نهران، 1341، ص 31
105ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص 148.
106امیل دورکهایم، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه محمد علی کاردان، ص 290
107ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 426.
108محمد جوان، پیشین، ص 320
109E. Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law, Cambridge, Mass, 1936, p 381.
110E. Picavet, Methodological Indivdualism in sociology, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science, 1996, p 215.
111غلامعباس توسّلی، نظریه های جامعه شناسی، ص 278
112مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، ص 33
113فلسفه تاریخ، ج 1، ص 142
114همان
115اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1، ص 337ـ 328.
116حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کاری در تاریخ اندیشه های سیاسی قرن 20، 1383، ص 11.
117اندروو هیوود، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1379، ص 67.
118میکائیل گاراندو، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی، 1383، ص 241.
119بشیریه، ص 14.
120اندرو وینسنت، نظریههای دولت ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1371، ص 80.
121محمد راسخ، حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش، تهران: طرح نو، چاپ اول، 1381.
122عبدالکریم سروش، آزادی چون روش، مجله کیان، 1376
123E. Gibert, Liberalism, International Encyclopedia of Human Geoghraphy, 2009, p 199.
124جان گری، فلسفه سیاسی آیزیا برلین، ترجمه خشایار دیهیمی، ص 56-14.
125حسین بشیریه، تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم؛ لیبرالیسم و محافظهکاری، صص 15-14
126N. babbio, Demmocracy and Dictatorship: the Nature and Limits of state Power, Cambridge, 1989, p 57.
127حسین رحمت اللهی، تحول قدرت، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1388، ص 92.
128جلالالدین قیاسی، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، پژوهشگاه علوم ونذ فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1385، ص 267
129فرانتس نویمان، همان، ص 397.
130حسین رحمت اللهی، تحول قدرت، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1388، ص 104.
131David J. Maume,Human Rights and neo-Liberalism, Marrin Policy, Vol. 39, 2013, p 88.
132کارل پوپر، اسطوره چارچوب، ترجمه علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو، 1379، ص 52
133کارل پوپر، درس این قرن، ترجمه علی پایا، تهران: انتشارات سروش، 1376، ص 126
134جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران: طرح نو، 1382، ص 647.
135محمد راسخ، حق و مصلحت، تهران: نشر نی، چاپ اول، 1393، ص 207.
136همان، ص 214.
137Ackerman
138B. Ackerman, Don’t Panic, London Reviw of Books, 2002, 15-16.
139Murphy
140جان کلی، پیشین، ص 648.
141سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383، ص 27.
142حقوق در مفهوم Rights
143علی ربیعی، مطالعات امنیت ملی، مقدمهای بر نظریههای مربوط به امنیت ملی در جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ سوم، 1384، صص 7-8.
144ریچارد اشولتز و روی گادسون و جورج کوئیستر، رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی، ترجمه محمدعلی متقینژاد، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1386، ص 40.
145حسن عالیپور، توازن میان امنیت ملی و آزادیهای فردی در مقابله با جرایم تروریستی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387، ص 64.
146همان
147داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، جلد 14، 1386، ص 38.
148امیرحسین علینقی، نگاهی به مسائل امنیتی ایران، گفتگو با محمدرضا تاجیک، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1380، ص 42.
149رضا خلیلی، بنیانهای امنیت و مطالعات امنیتی در ایران، تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، 1388، ص 33.
150حسن عالیپور، پیشین، ص 68.
151حسن عالیپور، بزههای سازمان یافته، پلیس و امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره 2، 1388، ص 99.
152اصغر افتخاری، ساختار اجتماعی امنیت، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، تهران: انتشارات گل پونه، جلد اول، 1384، ص 88.
153همان، ص 89.
154آندرو وینسنت ، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی،ص 60
155علی دهقان، رویکرد امنیتگرا به دادرسی کیفری، مبانی، جلوهها و چگونگی تعدیل آن با تأکید بر حقوق ایران»، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس قم دانشگاه تهران، 1390، ص 61.
156فرزاد پورسعید، امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره سوم، 1387، ص 556.
157ژان ژاک رسو، ص 41
158علی عبدالله خانی، بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن، فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، شماره 33، پاییز 1385، ص 497
159ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق اساسی، ترجمه منوچهر کیا، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ دوم، 1352، ص 4.
160علی عبدالله خانی، بررسی و نقد نظریه امنیتی ساختن، فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، شماره 335، 1385، ص 497.
161باری بوزان و الی ویور و پاپ دوویلد، چارهجویی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1386، ص 49.
162حسن عالیپور، پیشین، ص 189.
163باری بوزان و الی ویور و پاپ دوویلد، پیشین، ص 40.
164همان، ص 42.
165حسین شریفی طرازکوهی، نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی، مجله سیاسیت دفاعی، شماره 75، 1390، ص 49-48.
166Palme
167کریستین تاموشات، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان، 1386، 151-149.
168همان، ص 16.
169همان، ص 22.
170توماس کارولین، حکومت جهانی؛ توسعه و امنیت انسانی، ترجمه مجتبی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1382، ص 25.
171R Paeis, Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? 26 International Security 87, at 88, 2001.
172محمود آبیل، ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین بشر در پرتو دکترین امنیت انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، 1390، ص 62.
173همان، ص 64.
174فرزاد پورسعید، امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3، 1387، ص 552.
175بهمنی قاجار، مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 252، 1387، ص 184.
176امین گلپذیر، تأثیر دکترین امنیت انسانی بر تضمین و ارتقاء حقوق بشر، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 1391، ص 52.
177مایکل شیهان، امنیت بینالملل، ترجمه جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388، ص 127.
178پائولین کر، امنیت انسانی، ترجمه جلال دهقانی فیروزآبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، 1387، ص 602.
179See: UNDP, HDR 1994, above n 55, at 3: UNCHR, Summary Record of the 45th Meeting, 56th Sess (1 May 2000) UN Doc. E/CN.4/2000/SR.45, Statement by the Minister for Foreign Affairs of Canada, para 1; Australia, Department of Foreign Affairs and Trade http://www.dfat.gov.au/archive/speeches_old/minfor/gexi.
180امیرساعد وکیل و پوریا عسگری، جهانی امنتر؛ مسئولیت مشترک ما، چاپ اول، تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل، 1384، ص 16.
181باربارافن تیگرشتروم، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری، تهران: مجمع عمومی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1389، ص 25
182همان، ص 56.
183محمد بارانی، مبانی تعهدات دولتها در پیشگیری از جرایم جهانی شده، مجله حقوقی بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوق بینالمللی ریاست جمهوری، شماره 48، 1392، ص 121.
184محمد تقی جعفر تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1370، ص 42.
185 Vincenzo Militrllo, “Participation in a Criminal Organization as a Model of European Criminal Offence, Towards a European Criminal Law Against Organized crime, Vincenzo Militello (ed.) Freiburg 2004, p 20.
186 U.N. DOC. A/ conf. 87/ 14/ Rev 1(1981)
187U.N. DOC. A/ conf. 121/20 (1985)
188U.N. DOC. A/ conf. 121/ 22/ Rev.1 (1986)
189U.N. DOC. A/ conf. 144/15 (1990)
190 U.N. DOC. A/ conf. 169/ 15, Add. 1 (1995)
191 U.N. DOC

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع of، the، and، at: Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پولشویی، قانونگذاری، حقوق داخلی، دانشگاه تهران