منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقیانوس هند، سوگیری، نورپردازی، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که فرمانده تکان نمی خورد و جدی مشغول صحبت است از بینظمی و روزمرگی و عدم اقتدار این نما کم کند. سری جلوی دوربین می‌آید و کمی از کادر سمت راست را اشغال می‌کند که کاملاً ایراد در کارگردانی و فیلمبرداری در چنین خبر مهم سیاسی و نظامی را می‌رساند.
حدود 4 ثانیه تصویر روی خبرنگاران حرکت افقی دارد که مشغول نوشتن خبرهستند و پشت میز نشسته اند. یک پرژکتور نورپردازی و یک فیلمبردار که پشت دوربین ایستاده که در حال حرکت است و یک پرچم سیاه در انتهای سمت راست تصویر به چشم می‌خورد. در گوشه پایین سمت چپ گل‌های مصنوعی روی گلدان فرفوژه پیداست اینها همه سمت چپ کادر هستند. دیوار سفید و موکتی آبی پیداست. روی میز خبرنگاران چند قندان، جعبه‌های دستمال کاغذی هر کدام یک رنگ، جای کاغذ یادداشت و میکروفن برای پرسش وجود دارد . نما دور، زاویه سرازیر، عدسی عادی، ترکیب نامتقارن، رنگ ها سرد و کم تضاد است. تصویر به سمت فرمانده می‌چرخد. دوربین حرکت افقی به سمت فرمانده دارد.
در ادامه یک نمای دور از کل حاضران است که بالا فرمانده نشسته و در دو طرف خبرنگاران نشسته‌اند . حالا بنر کاملاً پیداست سمت راست کادر درکنار فرمانده یک پرچم ایران است و سمت چپ همان پرچم سپاه. یک عکس از رهبری که بالای سرشان عکس امام است در سمت راست تصویر کنار پرچم روی دیوار نصب شده است. گوشه ای از یک تخته وایتبرد پیداست. هیچ خبرنگار خانمی نیست اطلاعات بنر حاوی یک پرچم در سمت چپ بنر به صورت محو است که آرم الله پررنگ و بقیه محو است. اینها در زمینه آسمان است و پایین آن رزمنده ها و دو موشک یکی در سمت راست و یکی در سمت چپ تصویر به چشم می‌خورد. در بالای بنر که زمینه آسمان و ابر است یک عبارت نامشخص به رنگ قرمز به چشم می‌خورد. در سطر پایین تر به رنگی آبی سردار سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده، در سطر پایین تر فرمانده نیروی هوافضای سپاه و در سطرآخر که درشت تر از بقیه سطرهاست و قرمز است دستاوردهای رزمایش بزرگ موشکی پیامبر اعظم 6 و پایین آن با کاغذی جدا با فونت زرد تاریخ همایش و زیر آن با همان رنگ زرد روابط عمومی و تبلیغات زیر آرم سپاه به چشم می‌خورد. عکاسی در گوشه سمت راست تصویر مشغول گرفتن عکس است. در مقابل میز کنفرانس 4 گلدان فرفوژه با 4 رنگ . رنگ گل مختلف است. با همگذاری تصویر تغییر می‌کند.
نما دور، زاویه سرازیر، عدسی عادی، ترکیب نامتقارن، نورپردازی کم و تضاد با غلبه رنگ سرد است.
دال
مدلول
خبرنگاران نشسته و ایستاده
این نما به معرفی مخاطبان فرمانده یعنی اصحاب رسانه می‌پردازد.
گلدان ها، قندان، دستمال کاغذیها و …
همگی حاکی از سادگی اند. سادگی در رسانه کنفرانس یک مرکزنظامی بیشتر ایدئولوژیک باید تعبیر شود. اما این سادگی اندکی بینظمی را هم با خود دارند که باز هم به گلدان‌های فرفوژه و گل‌های بیمعنا باز می‌گردد.
پرچم
پرچم سپاه و ایران به موازی هم افراشته شدهاند.
عکس رهبری
به جای دو عکس از امام و رهبری به عنوان رهبران جمهوری اسلامی به عکس رهبری که در بالای سر خود عکس امام دارد بسنده شده است.
وایتبرد
این تخته نشان می‌دهد که علاوه بر سالن کنفرانس خبری، کاربری دیگر اتاق جلسات است و شاید به همین دلیل این خودمانی بودن فرمانده و گل ها به چشم می‌خورد.
عدم حضور خبرنگار زن
در این جا مدعوین همگی مرداند و چون مسئله سیاسی و نظامی است گویی قلمرویی مردانه حساب می‌شود و خبرپردازان هم باید از مردان باشند.
بنر
در این نمای بسیار کوتاه، مخاطب فرصت خواندن نوشته‌های بنر را ندارد و در ادامه برای پژوهشگر روشن می‌شود که این بنر برای این همایش بوده اما به هر دلیل یا تاریخ نخورده یا اشتباه خورده که به هر دلیل یک بنر دیگر هزینهای نداشت.
همگذاری
این نما با گذر از معرفی ارتباط گیرنده به بحث اصلی خبر می‌پردازد.
نمای دور
بافت عمومی حاضران کنفرانس یعنی فرمانده و خبرنگاران را به مخاطب معرفی می‌کند.
زاویه سرازیر
این نما مخاطب را که خبر را دریافت کرده در موضوعی بالاتر از خبرنگاران و حتی فرمانده قرار می‌دهد شاید برای معرفی آن بافت این کار را کرده که از نمای هم سطح چشم می‌گرفت بهتر بود.
عدسی عادی
به صورت عادی و روزمره، جمعی که در آن خبری طرح شده را نشان می‌دهد.
ترکیب نامتقارن
همان روزمرگی را می‌رساند.
حرکت افقی به سمت فرمانده
از ارتباط گیرنده درباره به ارتباط گر که درجمع است می‌رسد و دوباره او را معرفی می‌کند.
این نما بسیار کوتاه است و بنابراین اطلاعات ویژه ای قرار نیست بدهد. ابتدا به معرفی خبرنگاران پرداخته، خبرنگارانی که چهرههایی جدی مشغول نوشتن دارند. چون قلمرویی نظامی و سیاسی است پس مردان آمده‌اند تا خبر بگیرند. در این مکان که متعلق به سپاه است سادگی اصل اول است (چرا که چنان که در خبر قبلی رفت ولی آنها که مطلق از او اطاعت می‌کند حسینیه ای ساده دارد) اما سادگی با نظم همراه نیست. برای زیبایی اتاق از گلدان استفاده کرده‌اند که اتاق کنفرانس یک مرکز نظامی باید منظم باشد نباید زیبا باشد. تازه با تعداد و حجم زیاد گل نوعی حس بینظمی و بیسلیقگی هم در مخاطب ایجاد می‌شود. در این نما ماهیت بنر فاش می‌شود ولی آن قدر کوتاه است که مخاطب نمی تواند اطلاعات جدیدی بگیرد. همه چیز برای خبری بودن از نمادهای روزمرگی استفاده کرده است در صورتی که ضمن استفاده از نمادهای مستند بودن می‌تواند به جنبه‌های اقتدارآمیز این خبر اشاره کند.
این نما مثل نمای اول به لحاظ کیفیت تصویری است بدون آن سری که لحظه ای در کادر قرار گرفت. اما در این نما فرمانده خود در حال صحبت است و بدون صدای مجری، کلام خودش پخش می‌شود و نوار اطلاعات اول در پایین صفحه نمایش داده می‌شود. در این نما در جملاتی کوتاه به موشک اشاره می‌شود از واژه ای نامأنوس استفاده می‌کند. بیشتر کلام فرمانده در این نما مربوط به آمریکاییهاست که برجسته شده است. بقیه اطلاعات نظامی و سیاسی را مجری می‌دهد. باهمان نما کلام مجری کمی پخش می‌شود و حدود 12 ثانیه از کلام فرمانده مربوط به موشک و 32 ثانیه مربوط به آمریکاییهاست.
حدود 15 ـ 12 ثانیه مجری صحبت می‌کند. دوربین پس از فرمانده حرکت افقی به راست دارد و با گردش دوربین به روی فرمانده، خبر تمام می‌شود. پس از گردش دوربین از خبرنگاران به فرمانده میان تیتر دوم ظاهر می‌گردد. این نما 1 دقیقه طول می‌کشد.
نمای خبرنگاران متوسط است، زاویه هم سطح، عدسی عادی و ترکیب نامتقارن است.
دال
مدلول
پخش صحبت فرمانده
اهمیت مسئله از منظر فرمانده چنین تقسیم شده است: 12ثانیه را به موشک و 32 ثانیه را به آمریکاییها اختصاص داده است!
حرکت افقی از فرمانده به خبرنگاران
مخاطبان فرمانده این بار از نمایی نزدیک تر و به صورت تعاملی با صمیمیت بیشتر در یک نشست خبری روزمره نشان می‌دهد.
حرکت از خبرنگاران به فرمانده و اتمام خبر
در نهایت به منبع خبر مجدد بر می‌گردد و خبرتمام می‌شود.
نمای متوسط خبرنگاران
صمیمیت بیشتر تا خبرنگاران با فاصله کمتر
زاویه هم سطح
متقارن
عدسی عادی و ترکیب نامتقارن
روزمرگی را می‌رساند
قسمت هایی که از صحبت فرمانده انتخاب شده است و تقریباً 3/2 آن مربوط به آمریکاییهاست نشان می‌دهد که بیش از پرتاب موشک، واکنش آمریکاییها برای رسانه دراین حوزه سیاسی نظامی مهم است و برجسته کردن آمریکا یعنی اهمیت آن که دراینجا اهمیت از نوع منفی و دشمنی است.
گردش دوربین حالت تعاملی و گفتگویی و صمیمانه به نشست می‌دهد و در نهایت با اشاره به منبع خبر، خبر به پایان می‌رسد.
4-1-2 شصت دقیقه
ناجیه غلامی: فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته ایران 5 ماه پیش دو موشک با برد 1900 کیلومتر از کویر سمنان به اقیانوس هند شلیک کرده. علی حاجی زاده گفته این آزمایش ها در حضور هواپیماهای شناسایی آمریکا انجام شده. به گفته آقای حاجی زاده ایران یک موشک زمین به دریای مافوق صوت هم آزمایش کرده.
18 تیر 1390
مدت زمان خبر: 00:30 (البته 10 ثانیه از آن صرفا تصویر بدون کلام است)
سبک نگارش
خلاصه خبر است و تیتر و لید ندارد.
گزاره‌های اصلی خبر
ایران دو موشک با برد1900 کیلومتر از کویر سمنان به اقیانوس هند شلیک کرده است.
این پرتاب ها در حضور نیروهای آمریکایی بوده است.
در این رزمایش ایران یک موشک مافوق صوت زمین به دریا هم آزمایش کرده است.
عناصر خبری
که
فرمانده هوا فضای سپاه
کی
5 ماه پیش
کجا
از کویر سمنان به اقیانوس هند
چه
پرتاب موشک
چرا

چگونه

ارزش خبری
برخورد، دربرگیری
نوع خبر
موضوع سیاسی، سخت خبر، برنامه ریزی شده، میان مدت، ناپیوسته، عادی، رویداد مدار، ملی، واحد، قابل انتشار، معتبر(بستگی به مخاطب هم دارد)، خنثی، کوتاه و به شیوه مستند تهیه شدهاست.
این خبر به طور چالشی مطرح نشده که بتوان برای آن داعیه‌های متضاد و دلالت‌های گوناگون طرح کرد.
ویراستاری
ساختاری
در شکل خلاصه خبر ارائه شده و از عبارات بسیار کوتاه استفاده کرده است.
فنی
از عناصر و ارزش ها با توجه به کوتاهی خبر به خوبی بهره گرفته است.
موضوعی محتوایی
از این منظر در عبارت پردازی کلیات را مختصر مطرح کرده ولی برای اثر گذاری از 10 ثانیه تصویر پرتاب موشک بدون کلام استفاده کرده و در دل مخاطب رعب از جنگ ایجاد می‌کند.
زبانی ادبی
تا اینجا ضعیف ترین خبر است. زیرا خبر مجموعه ای از عبارات بیفعل است و از طرفی یک بار از عبارت فرمانده … استفاده کرده و یک بار با اسم و فامیل منبع را خطاب قرار داده و در دفعه سوم او را آقای … خوانده که یا ناشیگری است یا برای کوچک شمردن خبر و منبع به این روش به آن پرداخته است.
تاکتیک خبری
تاکتیک اطلاعات سری
زمان بندی
ارسال تاثیرگذار پیام با تصویر(عکس) حتی کامل تر از متن
اقناع و تبلیغ

شیوه عملی تبلیغ

ضد تبلیغ

این تصویر خبری بدون صدای مجری آغاز می‌شود یعنی حدود 8 تا 9 ثانیه تصویری از پرتاب موشکی پخش می‌شود که طی آن با پرتاب موشک به فضا گرد و غبار شدیدی بر می‌خیزد و کل چیزهایی که در تصویر بود محو می‌شود میان آن و سپس مجری شروع به خواندن خبر می‌کند. گوشه بالای سمت راست تصویر در کادری سفید با فونت مشکی عبارت «تصاویر آرشیو» نوشته شدهاست. سپس با حرکت عمودی رو به بالا موشک دنبال می‌شود. دوربین در نقطه ای ثابت می‌شود اما حرکاتی کوتاه به چپ و راست دارد. سپس دوربین حرکت عمودی رو به پایین به همان نقطه اول دارد. تصویر برش می‌خورد به نمای دور از استودیوی بیبیسی که تقریبا در مرکز کادر دو مجری قرار دارند و از بین دوربین‌های 1 و 2 که نزدیک به دوربین‌اند دیده می‌شوند. تصویر زوم به جلو می‌شود و با تصویر فرحزاد همگذاری می‌شود.
دال
مدلول
تصویر پرتاب موشک به مدت 8 تا 9 ثانیه بدون صدای مجری در حالی که گرد و غبار شدیدی برپا می‌شود و تصویر محو می‌شود
این تصویر بدون کلام مجری نوعی احساس ترس از جنگ را میرساند چون مجری برای مدتی که کوتاه هم نیست مخاطب را در حالت تعلیق قرار می‌دهد و پس از غلبه ابهام و رعب از تصویر پرتاب موشک که لحظاتی حتی محیط اطرافش را نیز پر گرد و خاک می‌کند و در ابهام می‌برد شروع به خواندن خبر می‌کند این رعب و ابهام قاعدتا بر داوری از خبر در ادامه برای مخاطب تاثیر می‌گذارد.
عبارت تصاویر آرشیو در بالای تصویر
این عبارت گرچه از ارزش تصاویر خبری می‌کاهد و رسانه وظیفه خود را در امر امانت در خبر نشان می‌دهد اما به دلیل سکوتی که مجری آن هم مجری اصلی خبر اختیار می‌کند عملا تاثیر آنچنانی در کاستن سوگیری ندارد.
تعقیب موشک توسط دوربین و ثابت ماندن آن در نقطه ای و حرکات دوربین به چپ و راست و بازگشت دوربین به نقطه اول
این حرکت رویداد را جز به جز برای مخاطب روایت می‌کند حتی تکان‌های دوربین نوعی مستند گونه بودن تصاویر و متاثر شدن تصویر بردار از پرتاب موشک را می‌رساند.
بر اساس این تصاویر تلاش شده داوری خبر توسط رسانه و در واقع سوگیری آن بصری و از طریق سکوت اختیار کردن مجری باشد تا پس از این که مخاطب در هراس و ابهام و تعلیق نگه داشته شد با خواندن خبر ضربه نهایی را بزند و احساسات مخاطب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقیانوس هند، برجسته سازی، نورپردازی، مذهبی بودن Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش