منابع پایان نامه ارشد با موضوع اعراب و اسرائیل، طبقات اجتماعی، رباعیات خیام، دوره مشروطه

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه فال خوب است.
خبر از جانب دوست میرسد که کار به خوبی به انجام میرسد و انتظار به سر میآید، انتظاری که با خود شادی و شادمانی به همراه میآورد. پس کار مورد نظر به نیکی به انجام میرسد. (همان: 66).
* تو وَدَه تی دا قول و قراری کس حُونَه وَدَی وَ جا نِماری
«تو وعدهای دادی و قول و قراری بستی، کسی مثل تو این وعده را اجابت نمیکند».
نتیجه فال خوب است.
کار مورد نظر به خوبی انجام خواهد گرفت . نیت همراه با عمل مناسب و اموری که پیش رو است به یقین اثر نیکو خواهد داشت. باید در این راه درنگ نکرد و دست به کار شد. (عسکری عالم، 1388: 103).
* هر کی بای بُوشی دُوسَه کم رَسی مِزگانا میه مِه جُفتی اُورسی
«هرکس به من خبر دهد که دوستم از راه رسیده است، یک جفت اورسی به او مژدگانی میدهم».
نتیجه فال خوب است.
چنین فالی مثبت است و باید انتظار خبر خوش و خوب از آن داشت. موقعیت شخص منتظر برای گرفتن خبر از سفر کرده چنان است که در آینده نزدیک اخبار خوش خواهد شنید و کار به خوبی و خوشی به سامان برسد. (همان: 37).
* سر کرده ایلی بِه مارکِت بُو بیلا چُوار چُو مه و لارِکت بُو
«بزرگ و سر کرده ایل و دودمانی، بر تو مبارک باد. بگذار چند نفری هم چون من بی نوا در کنار تو باشد».
نتیجه فال میاته است.
خواستهای است از آن بزرگ و برجسته تا بر دوستی خود استمرار داشته باشد. این خواسته اگر برآورده شود مطلوب و مفید خواهد بود. امور به نیکی انجام خواهد گرفت، در غیر این صورت نباید چشم داشتی بر این خواسته داشت. (همان: 106).
* صوفی صافی بیم چیم وَه زیارت یه ی کَلِ کژَی دل بِردمیَه خارَت
«به پندار خود آدمی صاف و صادق بودم آن گاه که به زیارت رفتم، زیبارویی مرا گمراه کرد».
نتیجه فال بد است.
این فال نشان از اشتباهی دارد که شخص را در ورطه مشکل انداخته است. برای جبران آن اشتباه باید کوشید و صداقت پیشه کرد. (عسکری عالم، 1388: 113).
* یا بابای بزرگ یا شای دالَه هو یا امام رضا ضامن آهو
«ای بابا بزرگ و ای شاه دالاهو، به امام رضا -ضامن آهو- پناه میبرم».
نتیجه فال خوب است.
یاری طلبیدن از امام رضا…و امداد طلبیدن از پیر مراد دهنده، خوب و خوش است. برای انجام هر کاری مفید به فایده است. به ویژه اینکه نام و یاد بزرگان دین پیش رو است. (همان: 66).
* نیشتِم ای زمین هِنام کِرده ای دل وتم یا داوِت تیرم نایج اِگل
«به زمین نشستم، از ته دل دعا کردم. گفتم یا علی (ع) تیرم را به خاک نینداز یعنی تیرم به هدف بخورد».
مشخص میشود که شکار کردن و نیاز انسان به حیوانی که شکار میکند، از دو وجه از اهمّیّت
برخوردار است که برای این کار دست به دعا میشود. (دوستی، 1392: 98).
* کَوَر کَت ای دَر گیونم بی تازه چمان دروازه بهشت ولیم وازه
«کبیر کوه نمایان شد، جان تازه ای گرفتم. مثل این است که درهای بهشت به رویم باز شده است».
در همه جای ادبیات لکی چه منطقه پیشکوه و چه در منطقه پشتکوه، کبیر کوه نماد بلند قامتی، صعب العبور بودن، ترسناک و مزاحم میباشد. در دو طرف کبیرکوه لک زبانان ساکنند. در مسافرت، مسافرها باید از آن بگذرند. برف گیر و پر از صخرههای وحشتناک است. کبیر کوه بارها در ترانهها نفرین شده، و به بدی از آن نام برده شده است. (دوستی، 1392: 103).
* هرکس خَوَری ای لا دوس باری جفت گا مَمیه بین ریحان بکاری «هرکس خبری از دوستم به من برساند، یک جفت گاو را به او میدهم تا ریحان بکارد».
(همان: 105).
* اَر دوس بزانی حالِ مِن چوینه نه زِلفَ مِیلی نه خال وَ سینه
«اگر دوست از حال و روز وخیم من خبر داشت از شدت ناراحتی و گرفتاریهایم زلفانش را میکند و سینه اش را با ناخن میخراشید».
نتیجه فال بسیار بد
ای صاحب فال کندن زلف و خراشیدن سینه نشانگر عمق فاجعه است. در انجام این هدف و مقصود دچار گرفتگی خواهی شد. بهتر است کاری نکنی. یکی از رسوم زاگرس نشینان کندن موی سر و شیون در سوگ و داغ عزیزان از دست رفته بوده است. (آزادبخت، 1387: 42).
* یَه گُل یه بُلبُل، یَ سایه چمن یَه منو یَه تون، یَه شهریَمَن «این گل و بلبل و سایه چمن مهیاست، همه چیز دوست داشتنی آماده شده است از همه مهمتر من و تو در شهر یمن- که در خوش آب و هوایی شهره است- در کنار هم هستیم». (همان: 45).
نتیجه فال خوب است.
ای صاحب فال همه امکانات برای رسیدن به آرزویت مهیاست و از همه مهمتر یاد مونست با شما همراه و هم فکر است. نتیجه این همدلی و هماهنگی بسیار سودمند و کارساز است. (آزادبخت، 1387: 46).
به قول حافظ شیرازی:
سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام
گل در برو می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است
شاید به داستان مشهور ملاقات اویس قرنی و پیامبر(ص) اشاره دارد. اشارهای است به وضعیتی مطلوب و دلپسند
* شاوار دو شاوار اِ یک رِشیایَه مری کلیل دار شاوار کوشیایه
«تاریکی شب در تاریکی شبی دیگر به هم آمیخته، انگار کلیددار شب کشته شده است به همین خاطر که سپیده سر نمیزند». (نجف زاده، 1391: 111).
* ایمرو وِ سویره دوسَکَم دیمه او بازی مَکِرد مِه لیوَه بیمِه
«امروز محبوبم را درعروسی دیدم او رقص و بازی میکرد و من دیوانهی او شدم».
نتیجه فال خوب است.
نتیجه کار و مراد و مطلوب تماشایی و اشتیاق برانگیز است از این رو حاصل آن ثمربخش و توفیق آمیز خواهد بود.
ای صاحب فال برای رسیدن به مقصود نباید از وسیله نادرست استفاده کرد. (آزادبخت، 1387: 83).
در مراسم عروسی رقصیدن رواج داشته و علت دیوانگی را رقص خوب یار بیان نموده است.
* گم کی کرماشو، چاله زمینه بیستون خاصه جاگه شیرینه
«کرمانشاه را فراموش کن زیرا پستی و بلندی زیاد دارد. بیستون سرزمین خوب و منزلگاه شیرین است». سفارش میکند کار مد نظر کنار گذاشته شود و مهاجرت صورت بگیرد و حالت فعلی به حالت و شرایط جدید تغییر داده شود. (آزادبخت، 1387: 101).
مقایسه بین بیستون و کرمانشاه انجام شده و به یکی از مولفههای سرزمین وطن مناسب اشاره نموده است.
* یا علی هانا، یه دریا نیله ِبسَلمون اِ چنگ کافر ذلیله
«یا حضرت علی(ع) به فریاد برس در منطقه دریایی نیل(مصر) مسلمانان از دست کفار ذلیل و ناتوان هستند، اذیت شده و به تنگ آمدهاند».
شاید به جنگ شش روزه ی اعراب و اسرائیل یا جنگ مصر با انگلیس و فرانسه اشاره دارد.
نتیجه فال بد است.
ای صاحب فال این کار با موانع و تنگناها و مشکلات فراوانی رو به رو است و به خاطر پیامدهای آن در مصراع دوم بیت با اضطراب و هراس از آن کار، یاد میکند. (همان: 117).
*ایوارَ کونی، گاگا بنونی اَر تو دلت بو کسی چوزونی
«تنگ غروب هنگامی که گاوها را به اصطبل میبرند اگر تو میل داشته باشی هیچ کس با خبر نخواهد شد».
فال میانه است. نتیجه کار پنجاه پنجاه و میانه است و معلوم نیست که دست بدهد یا نه. (آزادبخت، 1387: 154).
پنهان کاری در انجام مقصود در موفقیت مؤثر است. یکی از وظایف زاگرس نشینان در غروب، بستن گاوها بوده است. آوردن کنایه «گاو بنون » به جای غروب از جمله کنایات رایج و زیبای زاگرس نشینان بوده است.
* یا همسات بویام، یا ور هناست یا گُلی بویام اَر قِی کراست
«ای کاش همسایهات بودم یا در کنارت یا اینکه گلی بودم که بر گوشه پیراهنت نقش بسته است».
نتیجه فال میانه است.
توصیف یک آرزوست که با عشق آمیخته. تحقق مراد معلوم نیست. (همان: 153).
همنشینی با خوبان یک رویا محسوب شده که شاید به دلیل وجود طبقات اجتماعی در جامعه و مشکل بودن رابطه ی طبقات پایین جامعه با طبقات بالای جامعه را نشان میدهد.
* کراسم چیته ور نمگری دوسی من و تو سر نمگری
«پیراهنم از جنس چیت ،نوعی پارچه ارزان قیمت، است و دوامی ندارد، دوسی من و تو نیز پایدار نیست». (نجف زاده قبادی، 1391: 109).
* لَه قَصرِ هاتم، ساتن بارمه دس و لیم نِیه اَرا یارمه
«از شهر قصر شیرین آمدهام کالا و مال التجارهام پارچه از جنس ساتن است. کاری به کارم نداشته باشید آن را برای یارم آوردهام».
نتیجه فال خوب است.
در این کار موفقیت تنها نصیب تو و خانوادهات میشود. (آزادبخت، 1387: 142).
ممکن است زمانی که این بیت سروده شده، قصر شیرین شهری تجاری بوده باشد.
* کُرَلَه مُوشِن یا خدا جنگ بو دوره مشروطه دَس و تفنگ بو
«پسران جوان آرزو میکنند و از خدا میخواهند جنگی اتفاق بیفتد، تا همانند زمان مشروطه بتوانند با استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنها بجنگند و از منافع مادی و معنوی میهن خود دفاع کنند».
ای صاحب فال اقدام به این عمل در این شرایط به صلاح شما نیست. شرایط حاضر امکان موفقیت را از شما سلب نمودهاست پس باید منتظر فرصت دیگری بود.
نتیجه فال بد است
حساسیت زاگرس نشینان و آگاهی آنها از اوضاع سیاسی کشور بخصوص در زمان مشروطیت حکومت قاجار را نشان میدهد. (همان: 128).
* یسه پیر بیمه، برگم رزیایه گَل گَل نازاران و سام توریانه
«پیر شدم برگهایم ریخته شد. دسته دسته نازپروردگان که در سایهام آرام میگرفتند، با من قهر کردهاند و در کنارم نمیمانند».
افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد
آن مر غ طرب که نام او بود شباب فریاد ندانم که کی آمد کی شد
(رباعیات خیام)
انجام این مطلوب در حد توان شما نیست. پس رهایش کن.
نتیجه فال بد است.
به دوران پیری، ناتوانی و نامهربانی با پیران اشاره دارد. حتی ممکن است فرزندی که پدر و مادر از جان برایش مایه گذاشتهاند، او را رها کنند. (آزادبخت، 1387: 145).
* بِنَم ای گوچُن بِچَه شماره بِمارِکت بو، سای ای هزاره
«عصایت را در دست بگیر و شمارش کن. ای صاحب هزار گوسفند، گلهات مبارک باشد».
(دوستی، 1392: 104).
* اَرا چوی هر سال کِرَمت نی یه گل باخی و در حِرَمت نی یه
«چرا مثل سالهای گذشته رحمت و بخشش نداری و در درب خانهات گل محمدی با رایحه خوش وجود ندارد».
ای صاحب فال مفهوم بیت منفی است و به عدم تحقق خواستهات اشاره دارد. تلاش و پا فشاری در این جهت فایدهای ندارد.
نتیجه فال بد است.
احتمالاً شاعر با نهایت مهارت به عدم بارندگی و خشکسالی بخصوص در فصل بهار اشاره دارد که مثل سالهای قبل طبیعت سر سبز نیست و دامِ دامداران و کشت کشاورزان در حال زیان هستند. (آزادبخت، 1387: 190).
* قُروپه قاوکُل، رمه وِرَن دِل دوسکم نیشته چوی خَرمن گُل
«صدای شلیک سلاحهای«قاوکل» و «وِرَن» دِل شنیده شد. دوستم همچون خرمنی گل با آرامش خیال نشسته است».
ای صاحب فال نشانههای موفقیت شما آشکار شده که امنیت و آرامش ادامه کار را برای شما به دنبال دارد.
نتیجه فال خوب است.
دو سلاح «قاوکل» و«وِرَن دل» را معرفی میکند. و آشنایی زیاد زاگرس نشینان با اسلحه را بیان میکند. (دوستی، 1392: 107).
* کراس کرچ نو

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع علامه طباطبایی، ارزش اجتماعی، فیض کاشانی، پای برهنه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان روستایی، ازدواج مجدد