منابع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اين شرايط را تغيير دهند و يا مخدوش كنند. لذا شركت هاي بيمه در معاملات الكترونيك خود بايد تحقيق اين مهم را بتوانند تضمين كنند. در حقيقت ريسك هاي معاملاتي ارتباط نزديكي با ريسك امنيت تبادل اطلاعات ميان شركت بيمه و بيمه گذاران دارند. چنانچه تدابير لازم جهت كاهش اين ريسك انديشيده نشود، اين تهديد مي تواند به شدت شيوه فروش و ارائه خدمات الكترونيك را مخدوش كند و يا به طور كلي اين ريسك مي تواند به اعتبار شركت بيمه آسيب جدي برساند، خصوصاً زماني كه اختلاف ميان شركت بيمه و بيمه گذاران در اين مورد به محاكم قضايي و مطبوعات كشيده شود(صدرائی،1386).
2-11-2.ريسك هاي ارتباطي31
اين ريسك عمدتاً مربوط به اختلال در يكي از اجزاي سيستم ارتباطي (اينترنت) ميان بيمه گذاران و بيمه گر مي شود كه مي تواند موجب قطع ارتباط بين آنها گردد. لذا اگر به دليلي (سهوي يا عمدي) خللي در عملكرد سيستم اينترنتي ايجاد شود، اثر نامطلوب آن بر عملكرد و نيز اعتبار شركت بيمه بسيار گسترده خواهد بود، زيرا ممكن است ارائه خدمات مورد نياز بيمه گذاران از سوي بيمه گر قطع شود در حقيقت اين مشكل كه ريشه در مسائل فني دارد، مي تواند امكان بهره مندي دائم از خدمات بيمه گر را (به عنوان يكي از امتيازات مهم خدمات الكترنيك) از بين ببرد. لذا اطمينان و رغبت بيمه گذاران براي استفاده از اين شيوه خدمات رساني، به طور جدي آسيب خواهد ديد(صدرائی،1386).
2-11-3.ريسك هاي استراتژيك32
اين نوع از ريسك به ورود شركت بيمه به فعاليت هاي الكترونيكي بدون بررسي دقيق تبعات آن بر فعاليت ساير بخش هاي شركت مربوط است. بنابراين لازم است شركت بيمه قبل از ورود به اين جرگه به طور كامل نحوه اثر گذاري اينترنت بر موقعيت مالي و تجاري خود را مورد بررسي قرار داده و با بصيرت كامل نسبت به نحوه اثر گذاري اين استراتژي بر ساير بخش ها و نيز با برنامه ريزي دقيق، اين فناوري را به خدمت گيرد(صدرائی ،1386).
2-11-4.ريسك هاي اعتباري و مالي33
اين نوع از ريسك ريشه در عدم شناخت كافي طرفين از يكديگر به هنگام انجام معامله در اينترنت دارد. در معاملات غير الكترونيك، طرفين با يكديگر آشنايي دارند و بر اساس اعتبار طرفين معامله انجام مي شود. اما در معاملات الكترونيك، طرفين شناخت كافي از يكديگر ندارند. بنابراين بيمه گران و بيمه گذاران با ريسك اعتبار مواجه هستند. ريسك اعتبار، مبادلات مالي آنها را تحت تاثير قرار داده و آن را با احتياط بيشتر توأم خواهد نمود (صدرائی،1386).
2-11-5.ريسك هاي مسئوليت34
اين ريسك از دامنه گسترده اي برخوردار است و موارد زير را شامل مي شود:
الف) از آنجايي كه اينترنت محصولات بيمه گر را به طور جهاني توزيع مي كند، عملاً بيمه گر با قواعد و قوانين متفاوتي (متناسب با قوانين محل خريد محصول بيمه گر) براي پاسخگويي به تعدادش روبه روست. قوانين ناظر بر حقوق بيمه گذاران، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، لذا مسئوليت بيمه گر در قبال بيمه گذاران متفاوت و بعضاً غير قابل پيش بيني خواهد بود. در حال حاضر هيچ قاعده و قانون فراگير و مورد پذيرشي، در كل دنيا در اين خصوص وجود ندارد بنابراين فروش محصولات بيمه اي در اينترنت و به طور گسترده موجب مشكل شدن پيش بيني دقيق تعهدات بيمه گر مي گردد.
ب) حفاظت از اطلاعات شخصي در اينترنت موضوع بسيار با اهميتي است. چنانچه اطلاعات شخصي بيمه گذاران از سوي شركت بيمه و يا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گيرد، نه تنها اعتماد بيمه گذاران به بيمه گر از بين مي رود، بلكه مي تواند براي بيمه گر تبعات حقوقي و قضايي نيز به دنبال داشته باشد(صدرائی،1386).
2-11-6.ريسك هاي عملياتي35
اين نوع از ريسك به خدمات رساني غير الكترونيكي (به عنوان مكمل خدمات الكترونيكي) به بيمه گذاران مربوط مي گردد، مثل تحويل به موقع اسناد مربوط به قرار داد بيمه. اين خدمات ممكن است با تأخير و يا ناقص انجام شود. با گسترش موج واگذاري برخي از فعاليت هاي بيمه گران به پيمانكاران اين نوع ريسك از اهميت بيشتري برخوردار شده، زيرا با واگذاري اين امور به پيمانكاران، عملاً مديريت اين ريسك براي بيمه گران مشكل تر از قبل شده است. ارائه خدمات بيمه الكترونيك، بدون اتخاذ تدابير لازم جهت كاهش ريسك هاي فوق الذكر، مي تواند موقعيت مالي و تجاري شركت هاي بيمه را در بازار بيمه به خطر اندازد(صدرائی،1386).
2-12.چالش ها و محدوديت هاي اصلي فرا روي بيمه الكترونيكي
فروش بيمه نا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زبان فارسی، حفاظت از داده ها، زبان فرانسه، تجارت جهانی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سپتامبر 2001، نفت وگاز