منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان همدان، آبهای زیرزمینی، محصولات زراعی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

زبالهها به نظر میرسند این در حالی است که مسیرهای خشک بسیاری از چالههای کارستی با سیستم مجاری زیرسطحی آبهای زیرزمینی ارتباط مستقیم دارند.نشانه اولیه وقوع فروچاله همیشه قبل از وقوع ریزش مشاهده نمیگردد. به این دلیل تشخیص و نمایان سازی نواحی که مستعد فروچاله هستند، ضروری به نظر میرسند. لذا این پدیده بایستی به خوبی مورد شناسایی و مطالعه قرار گیرد به نحوی که اهمیت و حساسیت حضور آن در مناطقی که مورد ساخت و سازهای مهندسی و صنعتی و یا محل سکونت افراد است، مورد ارزیابی و مدیریت صحیح قرار گیرد. با توجه به اینکه این پدیده در دشتهای وسیعی از کشور مانند دشت کبودرآهنگ و فامنین در استان همدان، دشت کرمان، دشت رفسنجان، دشت یزد-اردکان، دشت ابرقو و نواحی چند دراستانهای خراسان و گلستان مشاهده گردیده است، احتمال گسترش آن در سایر دشتها نیز وجود دارد[30].

فصل سوم

3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه
دشت کبودر آهنگ در شمال استان همدان و در حوضه آبریز رودخانه قرهچای قرار دارد که زهکش اصلی این دشت به حساب میآید ودر نهایت این رودخانه به حوضه آبریز دریاچه نمک میریزد. مساحت این حوضه 2823 کیلومتر مربع است . منطقه مورد مطالعه بین´ 30 ° 48 تا´ 00 ° 49 طول شرقی و´00 ° 35 تا ´30 ° 35 عرض شمالی قرار دارد.شکل 3-1 نشان دهنده موقعیت جغرافیایی حوضه است.

شکل شماره3-1 موقعیت جغرافیایی دشت کبودر آهنگ دراستان همدان
استان همدان یکی از قطبهای اصلی کشاورزی و دامداری در ایران محسوب میشود. شرایط اقلیمی مناسب، زمینهای حاصلخیز کشاورزی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، زمینهی مناسبی را برای کشت محصولات زراعی چون گندم، جو، سیبزمینی، علوفه، دانههای روغنی ومحصولات باغی مانند: گردو، انگور، سیب، هلو را در سطح وسیع فراهم آورده است[36].

————————————————————

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری، دفن مواد زائد، رشد جمعیت Next Entries پایان نامه با موضوع مکان‌یابی، کاربری اراضی، مکانیابی، دفن بهداشتی