منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان مازندران، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

با وضع مهمانخانه در نظر گرفته شود و به ازاي هر اتاق حداقل سطح به متر مربع برابر است با


5/1
8/1
2
در مواقعي كه پاركينگ در فضاي باز پيش بيني مي‌شود سطح لازم براي هر اتومبيل 15 متر مربع پيش بيني مي‌شود.
×
×
×
×
×
امور اداري شامل اتاق مدير، معاونين، حسابداري، كارگزيني و …
×
×
×
×
×
حداقل مساحت سالن لابي به نسبت هر اتاق75/1
2
چنانچه هتل داراي سالنهاي متعدد از قبيل جشنها، كنفرانس و رستوران و يا تريا در ارتباط خارج هتل باشد علاوه بر تعداد پاركينگ ذكر شده بايد متناسب با ظرفيت سالنها به تعداد واحد پاركينگ اضافه شود.
×
×
×
×
×

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
در ورودي مهمانخانه بايد عريض و كاملاً مشخص باشد و به خيابان باز شود. در صورت وجود شرايط خاص اقليمي بايد از درهاي دوبله استفاده گردد.
×
×
×
×
×
مقابل در ورودي مهمانخانه بايد محلي جهت توقف و انتظار وسايط نقليه به منظور پياده يا سوار كردن مسافران مهمانخانه در نظر گرفته شود به طوري كه وسايط نقليه بتوانند خود را از كوچه يا خيابان كنار كشيده و در داخل محوطه مهمانخانه و مقابل در ورودي مسافران را پياده و سوار نمايند.
×
×
×
×
×
كليه اتاقها بايد داراي نور طبيعي به فضاي آزاد باشند و ارتفاع پنجره نبايد از 2/1 متر بيشتر باشد و سطح پنجره نيز بايد متناسب با آب و هواي منطقه در نظر گرفته شود.
×
×
×
×
×
عرض راهرو طبقات بايد متناسب با طولش بوده ولي در هر صورت تا هر متر طول نبايد داراي عرض كمتر از اعداد مندرج در مقابل به متر باشد.
4/1
5/1
7/1
9/1
1/2
سرسراي ورودي شامل ميز اطلاعات، پذيرش، ذخيره اتاق، صندوق دار، صندوق امانات، انتظار، نشيمن، پذيرايي با امكان سرو نوشيدنيهاي سرد و گرم با پيش بيني محلي براي تماشاي تلويزيون و سرويسهاي مجزاي مردانه و زنانه در محل مناسب.
×
×
×
×
×

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
حداقل مساحت اتاق دو نفره با تختخواب به ابعاد 1×15 متر و احتساب فضاي حمام و راهرو ورودي به متر مربع
11
13
15
17
19
حداقل مساحت اتاق يك نفره با تختخواب به ابعاد 1×2 متر و احتساب فضاي حمام و راهرو ورودي به متر مربع
12
14
17
19
20
اتاقها بايد داراي گنجه توكار با عمق و ارتفاع به ترتيب 60 سانتيمتر و 2 متر باشد.
×
×
×
×
×
حمام در كليه اتاقها شامل دستشويي، توالت، و دوش ديواري با زير دوشي يا وان به مساحت 5/3 متر مربع.
×
×
×
×
×
ميز پذيرش، صندوق امانات، قسمت نشيمن و استراحت با سرويسهاي بهداشتي مجزاي زنانه و مردانه (در محل مناسب)
×
×
×
×
×
مساحت لابي مهمانخانه نسبت به هر اتاق مشروط بر اينكه در يك ستاره حداقل 18 و در دو ستاره حداقل 22 متر مربع باشد.
×
×
×
×
×
رستورانهاي كوچك شامل رستورانهاي سنتي و رستورانهاي خصوصي

×
حمام در كليه اتاقها شامل دستشويي، توالت و وان با دوش دستي و زير دوشي به مساحت حداقل اعداد مندرج در جدول مقابل4
5/4

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
تلفن خصوص راه دور حداقل يك واحد
×
×
×
×
×
وجود رستوران در مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره اجباري نيست و در صورت وجود به ازاي هر اتاق سطح لازم متر مربع برابر است با مشروط بر آن كه مساحت سالن رستوران در مهمانخانه يك ستاره از 40 متر مربع و در دو ستاره از 50 متر مربع كمتر باشد.
1/1
3/1

رستوران مهمانخانه به خصوص رستوراني كه در آن علاوه بر مسافر داخل هتل از مهمان غير مقيم نيز پذيرايي مي‌شود، گذشته از اينكه مساحت آن بايد متناسب و بيشتر در نظر گرفته شود، لازم است ضمن ارتباط مستقيم با داخل مهمانخانه داراي در ورودي مستقل به خيابان بوده و با اينكه راه ارتباطي آن مخصوصاً در مورد رستورانهايي كه در طبقات بالا يا پايين قرار دارد طوري در نظر گرفته شود كه مزاحل داخل مهمانخانه نشده و وارد محل آسايش مسافرين نگردد.
×
×
×
×
×
حداقل مساحت آشپزخانه با مساحت رستوران
%40
%45
%50
%55
%60
حداقل مساحت اتاق يك نفره با تختخواب به ابعاد 1×5/1 متر و احتساب فضاي حمام و راهرو ورودي به متر مربع
9
11
13
14
15

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
ارتفاع كف پنجره اتاقها به كف محوطه اطراف ساختمان نبايد از 2 متر كمتر باشد در اين صورت كف طبقه همكف نسبت به محوطه مجاور نبايد از 2/1 متر باشد.
×
×
×
×
×
اتاق معلولين بايد در اولين طبقه‌اي كه به مسافرين اختصاص داده شده پيش بيني شود.
×
×
×
×
×
امكانات رفاهي مورد نياز از قبيل رمپ ورودي، آسانسور يا چرخ بالابر از پله‌ها با سرويس بهداشتي متناسب با معلولين نيز بايد در نظر گرفته شود.
×
×
×
×
×
در انتهاي راهرو حتي الامكان پنجره به فضاي آزاد پيش بيني شود تا راهروها روشن و در فصول معتدل هواي آنها تهويه شود.
×
×
×
×
×
در صورت در نظر گرفتن اتاق مسافرين در دو طرف راهرو در ورودي آنها حتي الامكان نبايد در مقابل يكديگر قرار گيرد.
×
×
×
×
×
اتاقهاي مسافرين نبايد داراي پنجره‌هاي مشرف به يكديگر باشد.
×
×
×
×
×
بالاي در اتاق مسافرين نبايد كتيبه تعبيه شود مگر آنكه از جنس كدر، چوب، و … باشد.
×
×
×
×
×
جهت شتر گلويي از سقف كاذب در طبقه زيرين استفاده شود.
×
×
×
×
×
حداقل ارتفاع كف تا زير سرويسهاي بهداشتي اتاقها و سرويسهاي عمومي نبايد از 2/2 متر كمتر باشد.
×
×
×
×
×

شرح
درجه1
درجه2
درجه 3
درجه 4
درجه 5
كليه سرويسهاي بهداشتي اتاقها بايد به فضاي آزاد و يا به حياط خلوتي كه اتاقها از آن نور نمي‌گيرند. پنجره داشته باشد و يا اينكه از طريق هواكشهاي برقي به وسيله كانالهايي با سطح مقطع حداقل 400 سانتيمتر مربع به هواي آزاد پشت بام مرتبط باشند.
×
×
×
×
×
حداقل ابعاد زير دوشي بايد 90×10 سانتيمتر و حداقل عرض وان 75 و طول آن 160 سانتيمتر باشد.
×
×
×
×
×
بدنه توالتهاي ايراني بايد داراي فلاش تانكهاي عمومي و همچنين توالتهاي داخل اتاقها و كليه توالتهاي فرنگي بايد داراي سيفونهاي انباري (مخزن دار) باشند.
×
×
×
×
×
مساحت لابي مهمانخانه نسبت به هر اتاق مشروط بر اينكه در يك ستاره حداقل 18 و در دو ستاره حداقل 22 متر مربع باشد.
×
×
×
×
×
پله فرار بايد در محل مناسب و مطابق اصول ايمني مورد تأييد سازمان ذيربط براي ساختمانهاي پيش از دو طبقه برروي همكف پيش بيني شود.
×
×
×
×
×
پله فرار بايد به صورت آزاد و يا به صورت بسته با دو در ايمني باشد.
×
×
×
×
×
حداكثر فاصله از دورترين اتاق نبايد بيش از 40 متر بوده و پله فرار در طبقه همكف بايد به محوطه باز يا عمومي مرتبط شود.
×
×
×
×
×

4-3-3 رستوران
رستوران مجموعه به همراه يك كافه براي استفاده عموم مراجعان در نظر گرفته شده است. در اين رستوران بيشتر غذاهاي محلي منطقه آماده مي‌شود. علاوه بر اين، رستوران كوچك ديگري در اقامتگاه طراحي شده است. علاوه بر رستوران محلي يك غذاخوري مخصوص كاركنان مجموعه در تركيب با ساختمان اداري طراحي شده است.
جدول 4-4 برنامه ریزی فضاهای رستوران
نام فضا
تعداد
سرانه (متر مربع)
گنجايش
مساحت
فضاي اصلي
2
4/1
300
420
فضاي سيركولاسيون

25/0

170
سرو غذا
2


50
انبار مواد غذايي
4


50
آشپزخانه
1

رختكن و دوش كاركنان
1


20
سرويس بهداشتي (مردانه)
6
براي هر 50 نفر 2 عدد

28
سرويس بهداشتي (زنانه)
9
براي هر 50 نفر 3 عدد

34
استراحت كاركنان
1


9
انبار ظروف
1


12
تاسيسات
1


100
جدول شماره 5-4 برنامه ريزي فضاهاي غذاخوري كاركنان
نام فضا
تعداد
سرانه (متر مربع)
گنجايش
مساحت
فضاي اصلي
1
4/1
100
140
فضاي سيركولاسيون

25/0

80
سرو غذا
1


20
انبار مواد غذايي
2


35
رختكن و دوش كاركنان
1


16
سرويس بهداشتي
2
براي هر 50 نفر 2 عدد

8
انبار ظروف
1


12
انبار
1


9
آشپزخانه
1


80
4-3-4 اداري
بخش اداري مجموعه شامل مديريت اصلي مجموعه كه بر عهده اداره محيط زيست استان است، بخشهاي حفاظت، امنيت مراجعان، حفاظت از محيط زيست منطقه و بخشهاي پشتيباني و حوادث غير مترقبه و ساير امور اداري و خدماتي مجموعه مي‌شود.
جدول شماره 6-4 برنامه ريزي فضاهاي اداري
نام فضاها
تعداد
سرانه (متر مربع)
گنجايش
مساحت
ورودي و انتظار
2


24
مديريت مجموعه
1


15
منشي
1


10
مسئول بخش اقامتي
1


15
مسئول بخش خدمات
1


15
مسئول بخش
پژوهشي و ورزشي
1


16
پاسخگويي به مراجعان
1


14
استراحت كاركنان
2


20
بايگاني
1


30
اتاق كارمندان
2


50
انبار
1


20
سرويس بهداشتي
4
براي هر 10 نفر 1 عدد

16
سيركولاسين

25/0

70
تاسيسات
1


40
آبدارخانه
2


12

4-3-5 نتيجه گيري
بر اساس آمارهاي پيش بيني شده حداكثر تعداد بازديدكنندگان از مجموعه، 500 نفر برآورد شده است. با توجه اقامت بازديدكنندگان در مجموعه و اقشار مختلفي كه به اين سايت مي‌آيند، امكان اقامت براي آنها در اقامتگاه، كمپها، آلاچيق‌ها، چادرها و سوئيتها فراهم مي‌باشد. براي اين تعداد از بازديدكنندگان و نيز كاركنان مجموعه در كل 300 پاركينگ به مساحت 3750 متر مربع در نظر گرفته شده است.
رستوران سنتي مجموعه داراي ظرفيت لازم براي 300 نفر در يك زمان مي‌باشد و زير بناي آن در حدود 900 متر مربع است.
مجموعه اداري داراي مساحتي در حدود 500 متر مربع است كه در برگيرنده تمام بخشهاي خدماتي، امنيت مجموعه و … .مي‌باشد.

4-4 روند طراحی
4-4-1 مقدمه
مبناي اين پروژه گذران اوقات فراغت انسان در محيطي طبيعي و با استفاده از امكانات خود محيط و بهره گيري از روابط متقابل انسان و محيط مي‌باشد. از آنجا كه اين پروژه ميل به آباد كردن و اصلاح دارد انتخاب گزينه‌هاي مناسب براي آن بايد با آگاهي و شناخت از فضا صورت گيرد. در اين فصل برنامه ريزي طرح بر اساس اهداف پروژه بررسي و ارائه شده است و بر همين اساس نيز ريز فضاهاي طرح تعيين شده‌اند.
4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه
با توجه به قابليتها و امكانات طبيعي كه منطقه در محيط خود ايجاد نموده است هدف نهايي پروژه بر استفاده مطلوب از اين امكانات، كنترل فعاليتهاي فعلي انسانها در محيط اطراف سايت و حفظ اكوسيستم طبيعي آن منطقه قرار گرفته است. اين اهداف را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود :
خلق فضايي تفريحي و همگن با محيط
توسعه و رشد فرهنگي و اجتماعي
توسعه و رشد اقتصادي
با توجه به اهداف پروژه چند عملكرد كلي در آن شكل گرفته‌اند كه عبارتند از:
فرهنگي
اقامتي
ورزشي
تفريحي
اداري
هر كدام از اين عملكردها با توجه به اهداف و خود فضاهاي تعيين شده براي آنها بخشي از اهداف نهايي پروژه را در برمي‌گيرند كه در زير فصلهاي بعدي اين فضاها و بخشهاي مختلف آن‌ها معرفي شده‌اند.

4-4-3 حوزه فرهنگي
يكي از مهمترين اهداف طرح آشنا كردن بازديدكنندگان از مجموعه با فرهنگ مردم اين منطقه است. با توجه به اينكه سايت در استان مازندران و در شهر ساری و نيز در مسیر عبور مسافرين واقع شده است مي‌توان به كمك پاره‌اي از عملكردهاي از پيش تعيين شده مسافران اين منطقه را با فرهنگ غني ساری آشنا نمود. به اين منظور در حوزه فرهنگي فضاهاي زير پيش بيني شده است.
4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي
(در اين كارگاهها امكان مشاهده مراحل ساخت صنايع دستي استان به طور مستقيم وجود دارد. اين صنايع شامل سوزن دوزی، گليم، جاجيم، ابریشم بافی و … مي‌شود)
– نمايشگاههاي دائمي از صنايع دستي به صورت سالن سرپوشيده
– نمايشگاهها و بازارچه‌هاي موقت به صورت فضاهاي باز يا نيمه باز
– فضاي تجمع روباز براي گردهمايي و نيز برپايي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زیست محیطی، آلودگی صوتی، پوشش گیاهی، محیط زیست Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سالن های سرپوشیده