منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، خراسان رضوی، مناطق شهری، خراسان شمالی

دانلود پایان نامه ارشد

ثالثا شکاف و شدت فقر طی سالهای مورد بررسی(82-78) در مناطق روستایی کاهش یافته است. همچنین بااستفاده از آزمون سلطه تصادفی تغییرات فقر آزمون شد که نتایج حاصل ، کاهش فقر در مناطق روستایی استان اصفهان را طی دوره مورد بررسی نشان می دهد.این امر بیانگر آنست که سیاست های فقر زدایی در برنامه سوم توسعه در کاهش فقر مناطق روستایی اصفهان موثر بوده است.
محمد حيدري و ابوالفضل سامي(1391) در مقاله ای با عنوان تخمین حداقل معاش (خط فقر) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادت به بررسی موضوع فقر در این استان پرداخته اند. در اين پژوهش حداقل معاش خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان رضوي را به عنوان سنجه اي نسبي وذهني از خط فقر، به همراه چند شاخص فقرطي دوره ي زماني١٣٨٩-١٣٦٩ با بهره گيري از سيستم مخارج خطي پويا با فرض شکل گيري عادات(HLES) و روش رگرسيون های به ظاهر نامرتبط تکراري(ISUR) برآورد شده است. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل داده هاي بودجه (درآمد – هزينه) خانوارهاي شهري و روستايي استان خراسان رضوي و شاخص هاي قيمت مربوطه مي باشد. برآورد براساس شش گروه کالايي صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که حداقل معاش سالانه ي کل(خط فقر) درطول دوره براي مناطق شهري وروستايي استان از روندي فزاينده برخوردار است. با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص هاي نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدي، نابرابري درآمد بين فقرا و کاکواني نيز براي مناطق شهري و روستايي محاسبه شده که نتايج در کل حکايت از بدتر شدن وضعيت خانوارهاي شهري و تاحدودي خانوارهاي روستايي درطي دوره ی مورد مطالعه دارد.
سید نظام الدین مکیان و آزاده سعادت خواه (1390) در پژوهشی حداقل معاش را در جامعه شهری استان یزد با استفاده از سیستم مخارج خطی اندازه گیری کرده اند. در این پژوهش، برای برآورد حداقل معاش در مناطق شهری یزد از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل : خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده استفاده شده است. براساس برآورد این مطالعه حداقل معاش در مناطق شهری یزد برای سال 1379 – سال اول برنامه توسعه- 10,061,442 ریال بوده که در سال 1388 – سال پایانی برنامه چهارم توسعه- به رقم 33,585,819 ریال رسیده است.
محمدرضا پورقربان (1389) در مقاله ای تحت عنوان ” تأثیر یارانه ها و مالیات های غیرمستقیم مواد غذایی بر فقر” به مطالعه ای در این خصوص پرداخته است. ایشان با محاسبه کشش قیمتی فقر و شاخص اصلاح فقر برای گروهی از مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه در سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور (1383-1379)، نتیجه گرفته است که مواد غذایی مشمول مالیات باید از مالیات معاف و مشمول یارانه گردند، سایر مواد غذایی کماکان مشمول یارانه باقی مانده تا فقر کاهش یابد. بنابراین یارانه های غیر مستقیم بر مواد غذایی فقر را کاهش و مالیات فقر را افزایش می دهد.
مهدی اسداله زاده (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خط فقر خانوار و شاخص هاي فقر در استان خراسان بزرگ به تفكيك مناطق شهري و روستايي طي سال هاي 1369-87به كمك اطلاعات هزينه درآمد، شاخص هاي قيمت و داده هاي خام آماري خانوارهاي شهري و روستايي استان با استفاده از سيستم مخارج خطي(HLES) با روش رگرسيون هاي به ظاهر غيرمرتبط(ISUR) برآورد شده است. يافته ها حاكي از آن است كه خط فقر شهري از مبلغ 1787788 ريال در سال 1369 ، با بيش از 36 برابر افزايش، به64550614 ريال در سال 1387 رسيده است. در مناطق روستايي نيز خط فقر در سال 1369 به ميزان118385 ريال بوده است كه با 30 برابر افزايش به 35865719 ريال در سال 1387 رسيده است. نتايج نشان مي دهد خط فقر طي دوره مورد مطالعه در مناطق شهري و روستايي روندي افزايشي داشته و يكي از علل اصلي اين افزايش نرخ بالاي تورم بوده است. خط فقر در مناطق شهري هميشه بيشتر از مناطق روستايي بوده است.
محمدرضا پورقربان و دیگران (1386) در مقاله ای تحت عنوان “محاسبة شاخص قيمتي اصلاح فقر شهري و روستايي ايران در سال 1383 ” با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می دهد. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد اینکه چه کالاهایی باید مشمول یارانه یا مالیات باشند قضاوت شده است. نتیجه اینکه افزایش قیمت همه گروه های کالایی بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالاهای مشمول مالیات از مالیات معاف و کالاهای یارانه ای باید همچنان مشمول یارانه باشند.
کوهسار خالدی و زورار پرمه (1382) در مقاله ای به بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران بصورت مطلق و نسبی پرداخته اند. در این مقاله خط فقر مطلق غذایی خانوار براساس تغذیه مناسب محاسبه شده و در قالب سه روش مختلف، میزان خط فقر مطلق کل خانوار برآورد گردیده است. میزان فقر مطلق در میان خانوارها نیز با استفاده از خط فقر مطلق کل به چهار طریق محاسبه شده است. خط فقر نسبی هم از طریق نصف میانگین هزینه های کل (خوراکی و غیر خوراکی) خانوار بدست آمده است و میزان آن در سطح فرد به تفکیک مناطق شهری و روستایی برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که: 1- در مناطق شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی(82-75)، متناسب با افزایش قیمتها ، مقادیر خط فقر مطلق و نسبی روند صعودی داشته است. 2- میزان خطوط فقر مطلق و نسبی در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. 3- میزان فقر مطلق خانوارها در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است. 4- میزان فقر نسبی روستایی در سالهای 77-79 بیش از میزان آن در مناطق شهری برآورد شده است.

2-4- معرفی استانهای مورد تحقیق
در معرفی هشت استان شرقی کشور که ذیلا” می آید از وبلاگ شناخت ایران استفاده شده و نیز جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس سال 1390 و وسعت استانها براساس تقسیمات کشوری سال 1391 از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است.

2-4-1- معرفی استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی با جمعیت 867727 نفر و مساحتی حدود 28434 کیلومتر مربع از 8 شهرستان بجنورد(مرکز استان)، شیروان ،اسفراین، مانه و سملقان، جاجرم، فاروج و گرمه و راز و جرگلان تشکیل شده است. این استان از نظر موقعیت جغرافیایی؛ از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است. آثار کشف شده در این استان نشان از قدمت تاریخی کهن آن دارد. 
خراسان شمالی با داشتن پتانسیلهایی از قبیل: موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود قومیت های مختلف، تمدن کهن، غنای فرهنگی و منابع طبیعی موقعیت ویژه ای را در جذب گردشگر دارا می باشد. قرار گیری این استان در مسیر زائران امام رضا (ع) که از جاده کناره دریای خزر عبور و مرور می کنند، موقعیت ویژه ای ایجاد نموده که در صورت برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان چشم انداز روشنی در این زمینه ترسیم نمود. عبور میلیونها مسافر از جاده آسیایی عامل مهمی بوده که شهری چون فاروج پس از انقلاب بتواند در سایه ارائه آجیل و تنقلات در کشور منحصر به فرد و ممتاز باشد. انجام مسابقات ورزشی در استان خراسان شمالی از سابقه تاریخی زیادی برخوردار است که می توان به کشتی چوخه اشاره نمود . این ورزش در استان از قدمتی 2500 ساله برخوردار است و علاوه بر این وجود اسبهای اصیل ترکمن زمینه ورزش اسب دوانی را فراهم نموده است. قالیچه و پشتی ترکمنی، گلیم و جاجیم، چادرشب ابریشمی، کلاه کرکی، چارق دوزی، پوستین دوزی، زین سازی از مهمترین صنایع دستی استان محسوب می شود که نقش مهمی در جلب جهانگرد دارد . علاوه بر این لباسهای محلی و سنتی ( کردی و ترکمنی ) نیز اهمیت خاصی دارند. آبنبات(شکر پنیر) بجنورد نیز از سوغات مهم این استان محسوب می شود.

2-4-2- معرفی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی، قسمت کوچکی از خراسان تاریخی است. سرزمینی که در گذشته نواحی بسیار گسترده ای را در بر می گرفته و قلمرویی یکپارچه داشته است. اما امروزه بخشی از آن شامل سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و قسمت هایی از استانهای دیگر، در کشور ایران واقع است و بخشهای بزرگ تری از آن در کشور افغانستان و جمهوری های شمال و شمال شرق ایران قراردارد.
خراسان بزرگ تاریخی، یکی از کانون های شکل گیری تمدن بشری بوده و چه در دوران های کهن و پیش از اسلام و چه در دورانهای اسلامی، مردمانی هوشمند و سخت کوش در آن می زیسته اند که در پیدایش و گسترش دانش و فرهنگ و پدید آوردن عناصر تمدنی نقش بسزایی ایفا کرده اند. این سرزمین حوادث تاریخی و مهم و متعددی را از سر گذرانده است. امروزه خراسان رضوی یکی از غنی ترین بخشهای خراسان تاریخی است و به صورت یکی از معتبرترین و عمده ترین استان های کشور جمهوری اسلامی، به حیات پربار خود ادامه می دهد.
استان خراسان رضوی با در بر گفتن 7 درصد از خاک کشور ایران، 118851 کیلومتر مربع وسعت دارد. به موجب سرشماری سال 1390 جمعیت این استان 5994402 نفر برآورد شده است. خراسان رضوی از تنوع اقلیمی برخوردار است، اما روی هم رفته جزء مناطق نیمه خشک به شمار می رود. با این وجود نزولات آسمانی در این منطقه در حدی است که آب برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی را تامین می کند. منابع آب سطحی خراسان رضوی، به صورت چشمه سارها، چند رودخانه ی آب شیرین دائمی و رودخانه های فصلی است و منابع آبهای زیرزمینی، تعداد پرشمار قنات و چاه های عمیق و نیمه عمیق را تغذیه می کند. در این منطقه چند رشته کوه وجود دارد که دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود از دیگر کوهستان ها مرتفع تر و پر امتدادتر است. بلندترین قله در رشته کوه بینالود واقع است و 3150 متر ارتفاع دارد. استان خراسان رضوی از شمال به جمهوری ترکمنستان، از غرب به استان های خراسان شمالی و سمنان، از جنوب به استان خراسان جنوبی و از شرق به کشور جمهوری اسلامی افغانستان محدود است.
این استان به دلیل وابستگی های دیرین با استان های خراسان شمالی و جنوبی ، هنوز هم مرکزیت اقتصادی و اجتماعی خود را نسبت به این دو استان تا حد زیادی حفظ کرده است. همچنین 834 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور همجوار، موقعیتی را پدید آورده است که این استان می تواند به عنوان کانون مناسبات اقتصادی و فرهنگی پردامنه ای، در میان سه کشور همسایه به عنوان فعالیت های ثمر بخش بپردازد.
خراسان رضوی از ۲۵ شهرستان و ۶۵ بخش تشکیل شده است. شهرهای استان خراسان رضوی عبارتنداز انابد – باجگیران – باخرز – بایک – بجستان – بردسکن – بیدخت – تایباد – تربت جام – تربت حیدریه – جغتای – چاپشلو – چکنه – چناران – حاجی آباد – خرو – خضری دشت بیاض – خلیل آباد – خواف – داورزن – دررود – درگز – دولت آباد – رباط سنگ – رشتخوار – رضویه – رودآب – ریوش – سبزوار – سرخس – سلطان آباد – سنگان – شاندیز – ششتمد – صالح آباد – طرقبه – عشق آباد – فرهادگرد – فریمان – فیروزه – فیض آباد – قاسم آباد – قدمگاه – قلندرآباد – قوچان – کاخک – کاریز – کاشمر – کدکن – کلات – گناباد – لطف آباد – مشهد – ملک آباد – نشتیفان – نصرآباد – نقاب – نوخندان – نیشابور.

2-4-3- معرفی استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند با مصوبه مجلس شورای اسلامی و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، در سال ۱۳۸۲ ایجاد شد. مساحت این استان ۹۵٬۳۸۵ کیلومتر مربع و بر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت آن برابر با 662534 نفر می‌باشد.
خراسان جنوبی شامل محدوده‌ای از خراسان بزرگ است که در سده‌های پیش قهستان نامیده می‌شده ‌است. شهرهای مهم ایالت قهستان، تون (فردوس امروزی) و قائن بوده‌اند. مارکوپولو نیز در سفرنامه خود، از این منطقه با نام تونوکاین (تون و قاین) ياد کرده‌است.
در سده‌های اخیر و به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مناطق شهری، مناطق روستایی، مخارج خانوار، بودجه خانوار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، استان گلستان، افغانستان، استان یزد