منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان تهران، استان مازندران، استان گلستان

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب آبياري رابطه معني داري وجود ندارد. از ميان ويژگي هاي اقتصادي، ميان متغيرهاي مساحت (سطح زير كشت گندم)، عملكرد (تن در هكتار) و درآمد خالص و متغير عضويت رابطه مثبت معني داري وجود دارد.
حيدري (1389)، بررسي و تحليل نقش شرکت هاي تعاوني کشاورزي در پيشرفت و توسعه زراعي ايران با تأکيد ويژه به شرکت تعاوني توليد روستايي ملک آباد. هدف اين تحقيق، تحليل و بازشناسي علل عدم موفقيت شرکت هاي تعاوني کشاورزي ايران و جستجوي راه حل بهينه در کارکرد موفقيت آميز آنان مي باشد. روش تحقيق کتابخانه اي با بهره گيري از مطالعه موردي مي باشد.
خدا کرمي (1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه هاي پسته وحشي در استان كرمانشاه. با توجه به سازگاري مناسب گونه هاي پسته هاي وحشي در اقاليم نيمه خشك و خشك كشور ارزش اقتصادي بسيار زياد رزين توليد از آن و وجود بيش از 30 درصد روغن غذايي باكيفيت بالا در ميوه آن كه خود زمينه تحقيق جداگانه اي را مي طلبد، يافتن پايگاه ها و رويشگاه هاي آن در سطح استان بمنظور تكميل اطلاعات پايه اي و بنيادين از اهميت ويژه اي برخوردار است. تا بتوانيم با استفاده از تركيب اطلاعات مختلف بدست آمده نظير پوشش گياهي نوع خاك، آب و هوا و وضعيت توپوگرافي و … زمينه هاي حفظ احياء و توسعه گونه هاي پسته مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد.
خليل مقدم وديگران (1387)، بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات (آي سي تي) در مركز جامع خدمات آي سي تي قرن آباد در استان گلستان، سال 1385پذيرش فناوري اطلاعات و ارتباطات (آي سي تي)، از اساسي ترين عوامل مؤثر بر موفقيت مراكز فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي است و خود از مجموعه اي از عوامل تأثير مي پذيرد. در اين پژوهش،‌ روش پيمايشي همراه با بررسي هاي كتابخانه اي و جستجوهاي اينترنتي به كار رفته و نمونه مورد مطالعه شامل 218 كاربر است. بر اساس نتايج تحليل همبستگي و رگرسيون چندگانه،‌ بين متغير وابسته ميزان پذيرش آي سي تي و متغيرهاي مستقل (سن، ميزان تحصيلات، جنسيت، وضعيت تأهل، شيوه زندگي، شغل اصلي، و ميزان مهارت رايانه اي كاربر، تعداد افراد آشنا با رايانه در خانواده، تعداد افراد اداري در خانواده، ميزان تحصيلات خواهر بزرگ تر كاربر، ميزان انگيزه خانواده از كاربرد آي سي تي به منظور كار و كاريابي و كار از راه دور، پيچيدگي آي سي تي، تصوير ذهني از آي سي تي، قابليت رويت مزاياي آي سي تي، و ميزان استفاده خانواده از رسانه هاي مكتوب)، رابطه مثبت در سطح معني داري يك درصد وجود دارد.
درويشي نيا (1379)، ارزيابي ميزان موفقيت شركتهاي تعاوني توليد روستايي در استان مازندران. اهداف اين تحقيق عبارتند از: بررسي نگرش اعضاء نسبت به شركت تعاوني، بررسي ميزان مشاركت اعضاء در فعاليت هاي شركت تعاوني، بررسي ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و فردي اعضاء، شناخت روابط متقابل و ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته (ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني). از مهمترين نتايج اين تحقيق عبارتند از: موفقيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي در حد كم و متوسط بود. ميزان رضايتمندي اعضاء از شركت هاي تعاوني، نگرش اعضاء نسبت به شركت تعاوني و آگاهي اعضاء از شركت تعاوني در حد متوسط بود. ميزان مشاركت اعضاء در شركت تعاوني و فعاليتهاي آن در حد كم بود.
رفيعي داراني و بخشوده (1387)، بررسي عوامل مؤثر بر توسعه و پذيرش آبياري باراني (مطالعه موردي استان اصفهان) براي مقابله با مسأله محدوديت آب در بخش کشاورزي، گسترش سيستم هاي آبياري تحت فشار در اولويت برنامه هاي توسعه دولت قرار گرفت است. گسترش توسعه اين سيستم ها با مشکلات فني، اقتصادي و اجتماعي متعددي روبروست که منجر به کاهش روند تقاضا براي اين سيستم ها شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد که تعداد نيروي کار خانوادگي و تعداد قطعات زمين تأثير منفي و اندازه مزرعه، سواد، شغل کشاورز، شيب زمين، ناهمگون بودن خاک، محدوديت متوسط آب و گرفتن وام بر پذيرش آبياري باراني تأثير مثبت داشتند. همچنين متغيرهاي سن کشاورز، نوع بهره برداري از زمين، رسي و شني بودن خاک، محدوديت بالاي آب و دسترسي به کارگر تأثير معني داري بر پذيرش آبياري باراني نداشتند.
سرسختي‌عراقي (1374)، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر عملكرد سازماني سازمان هاي تعاوني صيادي استان بوشهر. هدف اين گزارش تحقيقي ابتدا شناخت وضعيت عملكرد سازماني تعاوني هاي صيادي استان بوشهر است، سپس دريافت اين نكته است كه چه عوامل اجتماعي بر اين عملكرد سازماني مؤثر است، در نهايت ارزيابي اينكه تعاوني ها چه جايگاهي در محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود دارند. پاسخگويي به اين مسأله موجب مي‌شود دريابيم آيا سرمايه‌گذاري براي ايجاد تعاوني ها مناسب بوده است؟ در نهايت اين سرمايه‌گذاري را چگونه مي‌توان بهينه نمود. براي دريافت عملكرد سازماني از تئوري ساختگرايي استفاده شده است، با استفاده از اين تئوري چهار شاخص اثربخشي و كارايي هدف، بقاء و كفايت سيستم براي وضعيت عملكرد معرفي شده است. براي انتخاب متغيرهاي مستقل از تئوري سيستم هاي طبيعي از چهار شاخص انطباق (اقتصادي)، يگانگي (اجتماعي)، نيل به هدف (سياسي) و ثبات (فرهنگي) استفاده شده است. نتايج تحقيق در سطح تئوري سيستم طبيعي نشان مي‌دهد كه نارسايي در انطباق اقتصادي، يگانگي اجتماعي، نيل به هدف سياسي و ثبات فرهنگي در تعاوني هاي صيادي استان بوشهر وجود دارد. از طرف ديگر طبق تئوري ساختگرايي نتيجه گرفته‌ايم تعاوني‌ها دچار جابجايي در هدف بوده و بقاي سازمان هدف سازماني شده است. دانشكده علوم اجتماعي كارشناسي ارشد.
سهرابي(1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه هاي پسته وحشي در استان لرستان. با توجه به سازگاري بسيار خوب گونه هاي پسته وحشي در اقاليم نيمه خشك و خشك كشور و ارزش اقتصادي بسيار زياد رزين توليد از آن، يافتن پايگاه ها و رويشگاه هاي پسته در سطح هر استان كل كشور، به منظور تكميل اطلاعات پايه اي ادافيك، كليماتيك تا بر مبناي آن زمينه هاي حفظ احياء و توسعه مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد، طرح در كل كشور اجرا و اميد است با اجراي آن بتوان به گسترش اين گونه و مهمترين جوامع جنگلي آن به اضافه مهمترين موارد استفاده آن پي برد.
شجري (1389)، ارزيابي عملکرد تعاوني هاي توليد کشاورزي در استان فارس. هدف از انجام اين تحقيق تعيين کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي و عوامل مؤثر بر کارايي سود آنها مي باشد. نتايج برآورد تابع سود تعاوني هاي توليد کشاورزي در شهرستان هاي فسا، فيروزآباد، مرودشت و اقليد نشان مي دهد که ميزان سرمايه هاي توليه و کنوني شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي و ميزان هزينه مربوط به کليه فعاليت هاي آنها با سود مرز رابطه مستقيم دارند. همچنين نتايج توزيع کارايي اقتصادي تعاوني هاي توليد کشاورزي شهرستاني مذکور نشان مي دهد که ميانگين کارايي اقتصادي آنها 10/74 مي باشد و دامنه کارايي اقتصادي (فاصله بين کاراترين و ناکاراترين شرکت هاي تعاوني توليدکشاورزي) مورد مطالعه در مناطق مذکور نسبتاً بالاست که اين موضوع نشان مي دهد از طريق ترويج عوامل مديريتي از شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي با کارايي بالا به شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي با کارايي پايين امکان افزايش سودآوري آنها ميسر مي باشد.
شيخي (1379)، بررسي عوامل مؤثر در مشارکت اعضاءي تعاونيهاي کشاورزي در تصميم گيري هاي مربوط به مديريت تعاونيهاي کشاورزي استان تهران. اين تحقيق با اين هدف و به منظور بررسي عوامل مؤثر در جلب مشارکت اعضاءي شرکت هاي تعاوني کشاورزي در تصميم گيري هاي مربوط به اداره امور شرکت تعاوني ها در سطح استان تهران صورت گرفته است. با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق، برگزاري دورههاي آموزشي در زمينه قوانين و مقررات تعاوني اهميت مشارکت و فلسفه وجودي تعاوني و زمينه هاي تخصصي فني و مديريتي از جمله مواردي هستند که مي‌توانند در بهبود وضعيت مشارکت اعضاء در تصميم گيري ها و پذيرش مديران نسبت به اين مشارکت بسيار مؤثر واقع افتند.
صفري شالي (1362)، بررسي فعاليت ها و عملكرد شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران استان تهران. بطور كلي سه نوع پرسشنامه براي انجام اين تحقيق تهيه شد. آزمون فرضيات تحقيق نشان داد، هر چه ميزان شناخت اعضاء از اصول تعاوني بالاتر باشد ميزان مشاركت آنها در امور شركت بالاتر است و در نتيجه ميزان موفقيت تعاوني افزايش مي يابد. هر چه ميزان تخصص هيأت مديره بيشتر و ميزان آموزش اعضاء در امور تعاوني بيشتر باشد، ميزان موفقيت شركت بالاتر است. با استفاده از آناليز واريانس مشخص شد كه در اين ميان تعاوني هاي شهريار و رودهن كمترين موفقيت را داشته و تعاوني استان تهران در مقايسه با سايرين وضعيت بهتري را از لحاظ موفقيت داشته است. بطوركلي مي توان گفت براي بالابردن كارايي و توسعه تعاوني ها پيش از هر چيزي بايد به امر آموزش اعضاء در دو سطح عمومي و تخصصي همت گماشت.
عبداللهي عزت آبادي و ديگران(1386)، بررسي عوامل مؤثر بر تمايل به پذيرش طرح بيمه پسته در ايران مؤسسه تحقيقات پسته کشور مطالعات انجام شده نشان مي دهد که نوسانات درآمدي پسته کاران ايران بالا بوده و کشاورزان توانايي پيش بيني و مقابله با آن را ندارند. نتايج اين مطالعات همچنين نشان مي دهد که با توجه به ريسک سيستمي پايين عملکرد در هکتار محصول پسته در ايران، بيمه مي تواند ابزار مناسبي در جهت کاهش نوسانات درآمدي ناشي از ريسک توليد باشد. با وجود اين، مطالعه اي در زمينه بررسي نقش عوامل مختلف بر روي تمايل به پذيرش طرح بيمه محصول پسته در ايران صورت نگرفته است. نتايج نشان داد که عواملي مانند تحصيلات پاسخگو، سن درخت پسته، ميزان مصرف آب و کود شيميايي، ميزان بدهي کشاورزان، عملکرد محصول پسته، ريسک گريزي و ريسک پذيري بالاي باغداران، اطلاع از وجود طرح بيمه آزمايشي يارانه دار پسته و داشتن شغل خارج از مزرعه داراي تأثير منفي بر تمايل به مشارکت کشاورزان در طرح بيمه منصفانه محصول پسته مي باشند. در مقابل عواملي مانند سن باغدار، ريسک گريزي پايين، ريسک پذيري پايين و ريسک خنثي بودن کشاورزان تأثير مثبت بر پذيرش طرح بيمه دارند. در نهايت براي افزايش احتمال مشارکت کشاورزان در طرح بيمه منصفانه محصول پسته، راهکارهايي چون استفاده از بيمه منطقه اي، اصلاح سيستم اعتبارات کشاورزي و حذف سوبسيد بر حق بيمه، ارايه شد.
فتاحي (1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه هاي پسته وحشي در استان تهران. در اين طرح با استفاده از مطالعات انجام شده (طرح هاي منابع طبيعي، نقشه هاي پوشش گياهي و …) و نمونه هاي هرباريم و گزارشات كارشناسان، مناطق انتشار گونه هاي پسته وحشي در استان تعيين و سپس با عمليات زميني تكميل مي شود. نقشه پراكنش گونه هاي موجود در مقياس 50000 ، 250000/1 تهيه و نمونه گيري و اندازه گيري پارامترهاي كمي و كيفي درختان در رويشگاه هاي مختلف انجام مي گردد و عوامل اكولوژيك (ارتفاع جهت، شيب، خاك، اقليم، پوشش گياهي) در هر رويشگاه تعيين و رابطه آنها با پراكنش گونه ها بررسي مي گردد. اين طرح در قالب طرح ملي بررسي عوامل مؤثر در پراكنش پسته وحشي در ايران اجرا مي شود.
فتاحي (1380)، بررسي عوامل مؤثر در پراكنش گونه هاي پسته وحشي در استان بوشهر . با توجه به سازگاري بسيار خوب گونه هاي پسته وحشي در اقاليم نيمه خشك و خشك كشور و ارزش اقتصادي، رزين توليدي از آن يافتن پايگاهها و رويشگاههاي پسته در سطح استان به منظور تكميل اطلاعات پايه اي ادافيك و كليماتيك لازم مي باشد تا بر مبناي آن زمينه هاي حفظ و احياء و توسعه مورد توجه و برنامه ريزي قرار گيرد
فرجي و ديگران (1385)، بررسي نقش ترويج در پذيرش بيمه محصول سيب توسط باغداران شهرستان دماوند از آنجايي كه نقش آموزش و ترويج در پذيرش نوآوري ها منجمله بيمه محصولات كشاورزي انكارناپذير است. اين تحقيق نقش ترويج در پذيرش بيمه محصول سيب باغداران شهرستان دماوند را مورد مطالعه قرار داده است. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و به شيوه ميداني و با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا، استان اصفهان، گندم کار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد شرکت، استان خراسان، استان اصفهان