منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش های اخلاقی، خیانت زناشویی، نهاد خانواده، از خود بیگانگی

دانلود پایان نامه ارشد

قتل، معمولاً قاتلین دستگیر نمی گردند ویا اینکه بر حسب اتفاق دستگیر می شوند ودر صورت دستگیری با علل خود فریبی، مبادرت به توجیه قتل می نمایند ویا اینکه آن قدر طرح مسائل متنوع وپیچیده می نمایند که علت قتل ها نامشخص ومبهم باقی می ماند. این افراد مسئولیت خودرا در زمینه عمل مجرمانه انکار نموده تا احساس گناه نکنند ودر تلاشند تا جنایت ارتکابی را از ذهن خود خارج کنند.(خلعتبری،1388،ص20-22).
2-6-6- تقسیم بندی قتل بر مبنای تئوری انتقال:
معمولاً در یک قتل به دنبال یافتن یک یا چند رابطه ی نظری بین دو یا چند شئی وپدیده های موجود است تا بر این اساس حداقل بتوان به انتخابی بودن یا اتفاقی بودن قتل و آشنا یا غریبه بودن قاتل ومقتول ویا تعداد جانی یا جانیان پی برد. تحصیل واقعیت های بین اشیاء در صحنه ها به تئوری انتقال یا مبادله اشتهار دارد.بر اساس این تئوری قتل ها به یازده دسته کلی قابل تقسیم هستند که عبارتنداز :
1)قتل به صورت اتفاقی و به انگیزه سرقت :
در این قتل ها، قاتلین انگیزه ی قتل فرد یا افراد را تعقیب نمی نمایند بلکه انگیزه های آنان در تحصیل مال است وبر حسب اتفاق با مقاومت ویا تعقیب صاحب مال واقع وبرای رهایی خود،مرتکب جنایت می گردند. در نظر بگیرید سارق یا سارقان مسلح وارد یک مغازه جواهر فروشی می گردند وبا تهدید سلاح،خواهان تسلیم جواهر فروش وتأدیه جواهرات می گردند،لیکن به جهت مقاومت ویا هجوم صاحب مال، سارق یا سارقین به جهت گریز از صحنه،صاحب مال را به قتل می رسانند(خلعتبری،1388،ص71).
2)قتل به صورت اتفاقی به انگیزه عدالت خواهی فرد یا افراد نا آشنا:
در این قبیل قتل ها اغلب تعارض در طول زمان پدید نمی آید وقاتل ومقتول رابطه ی آشنایی یا خانوادگی یا فامیلی چندانی با همدیگر ندارند بلکه بیشتر غریبه های هستند که بطور خواسته یا نا خواسته وعمدتاً بصورت تصادفی در مجاورت یکدیگر واقع شده وبروز یک تعارض کوچک میان آنان سبب درگیری لفظی یا جسمی ونهایتاً قتل یکی توسط دیگری می گردد(خلعتبری،1388،ص72).
3)قتل هیجانی ناشی از روابط جنسی ویا انحراف اخلاقی توسط فرد یا افراد آشنا:
هنگامی که افراد پایبندی به قیودها وارزش های اخلاقی خود را از دست می دهند وتابع منیات ومطامع نفسانیات واقع می گردند عملاً به حیوانات افسار گسیخته مبدل واز مدنیت وانسانیت خارج وبرای رهانیدن خود از نفس بیدادگر، دست به هر جنایتی خواهند زد این افراد با سوژه قرار دادن فردی آشنا وبا بهره گیری از عنصر اغفال،شرایط نا خواسته واضطرار انگیزی را برای طمعه ایجاد وبرای تأمین خواسته نا مشروع خود،با تلاش واقدام قهری وجسورانه،سوژه را مورد تجاوز قرار می دهند وسپس برای رهایی از قانون وبیم شناسایی ودستگیری،چاره ای جز به قتل رسانیدن طعمه خود را ندارند وکودکان از جمله افرادی هستند که به جهت اعتماد مقهور آشنایی قاتل می گردند(خلعتبری،1388،ص73).
4)قتل هیجانی وجبری متأثر از مطامع جنسی قاتل یا قاتلین نا آشنا:
این شیوه از قتل ها عمدتاً مشمول سریال کشان است وآنان با نقشه قبلی زنان ودختران ویا کودکان را بر حسب اتفاق وبدون گزینش قبلی، لیکن با انگیزه ارتکاب جنایت، در اختیار وپس از انتقال به مکان خلوت وامن مورد تجاوز قرار داده، آنان را به فجیع ترین وضع مقتول می نمایند در این زمره می توان به قاتل سریالی کش، غلامرضا خوشرو که به خفاش اشتهار داشت اشاره نمود که در سال 75-74 دختران وزنان را به عنوان مسافر، سوار خودرو می نمود وعمده آنان را نیز پاکدامنانی تشکیل می دادند که صرفاً با تقصیر در غفلت خود گرفتار چنگال خونین خفاش صفتی چون او شدند و…و یا به جنایات سریالی وموحش کودکان در پاکدشت وقیامدشت در سال های 83-81 توسط محمد بیجه اشاره نمود.(خلعتبری،1388،ص78).
5)قتل بصورت انتخابی به انگیزه انتقام از یک«موقعیت خاص عاطفی»توسط فرد یا افراد نا آشنا:
«قتل جنبه انتقام از سوژه به انگیزه هتک عرض بوده است»موقعیت خاصی که افراد را مستعد در حذف یک انسان از حیات وبقاء می کند عمدتاً نشأت گرفته از حالت تعارض آمیزی است که شخص را آماده انتقام می نماید وتجاوز به عرض وحیثیت افراد می تواند بر انگیختگی عاطفی منفی ایجاد واستعداد روانی اصحاب بزه دیده را آنچنان برانگیزد تا سنگین ترین عقوبت را برای متجاوز تعقیب واجرأ نمایند،شاید قتل های تعارض آمیز خانوادگی را بتوان موجد از هم پاشیدن یا سست شدن نهاد خانواده ها دانست وبر همین مبنأ از بین رفتن ارزش های اخلاقی خانواده همواره مورد توجه وتأکید روان شناسان وجرم شناسان قرار گرفته ونسبت به آن هشدارهایی داده شده است(خلعتبری،1388،ص79).
6)قتل به انگیزه انتقام از یک« موقعیت خاص که موجد برانگیختگی منفی عاطفی شده توسط افراد خانواده یا بواسطه آنان واقع شده است»
عمدتاً مشمول قتل های خانوادگی می گردد وموارد ذیل قابل طرح است:
– قتل متأثر از خیانت زناشویی بوده است.«قتل های تعارض آمیز خانوادگی»
– قتل متأثر از خیانت محارم بوده است.
– قتل متأثر از تنفر در زندگی زناشویی بوده است.
– قتل های تعارض آمیز خانوادگی به دو دسته الف – قتل های زناشویی ب – قتل های فامیلی تقسیم بندی شده اند:
7)قتل به انگیزه ترحم:
نوع دیگری از قتل ها که جزء هیچکدام از تقسیم بندی های قبلی نمی باشند ونه با انگیزه ی تعارضی ونه به قصد تجاوز بلکه درست بر عکس،بخاطر رحم وشفقت ومهربانی و دلسوزی برای مقتول واقع می شود،قتل های شیرین یا ترحم آمیز است که در این موارد قاتل با مشاهده رنج وعذابی که مقتول از بیماری یا ناتوانی تحمل می نماید اقدام به قتل وی وپایان دادن به درد ورنج او می کند. در چنین قتلی ممکن است حتی خود مقتول وبستگانش نیز از اقدام مطلع بوده واز کار او رضایت خاطر داشته باشند.
شاید ماجرای «جک کورکی ین14»پزشکی که بعد از مساعدت به خودکشی 120 نفر به اتهام قتل «توماس یوک15»محاکمه ومحکوم گردید نمونه جالبی از این نوع قتل باشد«یوک»که از یک نوع بیماری صعب العلاج رنج می برد در اثر تزریق داروی مرگ آور توسط کورکی ین فوت نمود. کلیه مراحل عمل فیلم برداری شده وبه مدت 60 دقیقه از شبکه تلویزیونی CBS برای سراسر آمریکا پخش شد . او قصد داشت با این اقدام قتل از روی ترحم را در جامعه مطرح وموجبات جرم زدایی از آن را فراهم آورد اما دادگاه اورا به اتهام قتل به 10 تا 15 سال وبه اتهام تزریق ماده مرگ آور ممنوعه 7 سال زندان محکوم نمود . متخصصان زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارند که چنین خدمات دارویی پزشکی را به بیماران صعب العلاج خود انجام می دهند.(خلعتبری،1388،ص82-83).
8)قتل به جهت حذف یک رقیب از صحنه فعالیت های اجتماعی،اقتصادی ویا احساسی و…:
از نگاه جامعه شناسی یکی از متغیرهای از خود بیگانگی، بی معیاری است وآن به حالتی گفته می شود که فرد احساس می کند برای رسیدن به هدف هایی که برایشارزنده است، نیاز به وسایل نامشروع دارد، یا می تواند با کنش هایی به حوزه های هدف نزدیک گرددکه مورد تأیید جامعه نیست، مثلاً فرد برای رسیدن به هدف ها وتأمین نیازهایی که جامعه در او ایجاد میل نموده است دست به تلاش می زند وراه هایی را برای رسیدن به هدف هایش انتخاب می کند، اما جامعه آن راه ها را تأیید نمی کند در مواردی ممکن است فرد با تقلب هدفش را پیش ببرداما کسی حاضر نیست دست به تقلب بزند واز سویی دیگر فرد به نیازها وهدف هایش از طریق مشروع نمی تواند برسد.
خارج کردن یک رقیب از صحنه فعالیت اجتماعی ویا اقتصادی به شیوه های متقلبانه از شاخصه های کارتلها16وتراست ها17ویا شبکه های مافیایی ویا سرویس های اطلاعاتی در کشورهای غرب وکشورهای امریکای لاتین، بالاخص کشور آرژانتین که بیشترین بزه آدم ربایی در آن واقع می شود وبه کشور آدم ربایان اشتهاردارد که گاهاً به قتل هم منتهی می شود در طرد یا حذف یک رقیب از صحنه های اجتماعی واقتصادی وسیاسی، تلاش می نمایند، لیکن حذف ویا طرد یک رقیب عشقی که زائیده افکار احساسی است به شیوه های متقلبانه ویا همچنین آدم ربایی همراه با قتل ویا صرفاً قتل ویا ایجاد شرایط قهر آمیز وارعاب در کشورمان، مسبوق به سوابق متعدد است.
آنچه که در وقوع این نوع آدم ربایی حائز اهمیت وضر ورت به ذکر آن می باشد این است که تبهکاران قبل از اینکه انگیزه های خود را نسبت به سوژه به مرحله اجرا در آورند بطور محسوس ویا پنهان ویا بواسطه، رقیب را به خروج از صحنه مورد نظر دعوت می نمایند ودر صورت عدم تحصیل نتیجه، مبادرت به تهدید وایجاد موانع کوچک برای رقیب به عنوان یک هشدار جدی کرده وچنانچه موفق به خروج سوژه از موقعیت نگردند برای از بین بردن مقاومت وی، به ربایش وبا هدف معدوم نمودن وی روی می آورند.(خلعتبری،1388،ص83-84).
9)قتل به انگیزه های همبستگی های قومی وقبیله ای:
به علت تعاون وهمبستگی،عواطف وتعصب قبیله ای در بسیاری از موارد اهالی یک روستا دسته جمعی در برابر پدیده ها عکس العمل نشان داده وبا آدم ربایی ونزاع دسته جمعی مرتکب قتل وضرب وجرح می شوند. افرادی که به انگیزه ی قومی در معرض قتل های انتقام جویانه واقع می گردند محصول اختلافات ومنازعات در مناطق ویا کشورهایی است که با وابستگی های عشیره ای وقومی یا قبیله ای خو داشته وشیوه های خان سالاری در آنها رواج دارد وگاهی اوقات بین دو گروه از آنان،اختلافاتی بروز می نماید ولذا یکی از افراد یک گروه به منظور ضربه زدن به گروه مخالف،فرد یا افرادی از گروه دیگر را ربایش می نمایند،این نحوه اقدام در کشورمان به ویژه در منطقه ی شرق ودر کشور افغانستان وپاکستان،به میزان قابل توجهی رایج وشایع است ودر مناطقی از کشورمان گروه هایی از عوامل ناراضی وخطرناک به کار قاچاق موادمخدر واشیاء وکالای قاچاق اشتغال دارند واز این راه کسب در آمد می نمایند واکثراً در کار خود موفق هستند. گاهی اوقات بین دوگروه اختلاف بروز می نماید ولذا یکی از افراد یک گروه به منظور ضربه زدن به گروه مخالف به عنوان مخبر به مأمورین انتظامی ملحق واطلاعات دقیقی از موقعیت گروه مخالف ومحل اختفاء مواد مخدر یا اشیاء قاچاق می دهد که در اثر پیگیری عوامل انتظامی ،منتج به کشف مهم ودستگیری متهمین می گردد وسپس بستگان وشرکای دستگیر شدگان درصدد کشف انگیزه لو رفتن خود برآمده وسرانجام مخبر را شناسایی می نمایند ودرنتیجه در مقام انتقام جویی برآمده مخبر یا یکی از کسان خانواده او را در یک فرصت مناسب می ربایند وبه محل نا معلومی انتقال می دهند ودر نهایت یا او را به قتل می رسانند یا اینکه به وسیله تلفن از فرد مخبر یا کسان او تقاضای پول به منظور جبران خسارت می نمایند وبه این ترتیب یک آدم ربایی قومی انجام می شود که اکثر اوقات منجر به قتل فرد ربوده شده می گردد.(خلعتبری،1388،ص84).
10)قتل به انگیزه از دست دادن دارایی توسط یقه سفیدان:
کلاهبرداران وجاعلین که به مجرمین یقه سفید18 اشتهار دارند از لحاظ اجتماعی سازگار و به راحتی خود را با محیط تطبیق می دهند وجزو طبقه مرفه اجتماع هستند ولی قوانین مربوط به فعالیت شغلی خود را نقض ویا با تقلب، جعل اسناد ودفاتر تجارتی برای تقلیل میزان مالیات، عوارض گمرکی وغیره جرایم مختلفی را مرتکب می شوند اینگونه بزهکاران با مهارتی که در ارتکاب جرایم مذکور دارند کمتر دستگیر شده وتعداد آنان در بین جمعیت کیفری (زندانیان) خیلی کم است، یقه سفیدها با استفاده از ضعف نفس، ساده لوحی وعدم تجربه دیگران،برایهوی وهوس وسود جویی خود، با توسل به حیله وتقلب، آنان را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها وکارخانه ها، موسسات موهوم، داشتن اختیارات واهی، اسم وسمت مجعول وامور غیر واقع امید وارکرده واموال یا وجوه، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب وامثال آنها را به دست می آور ند وبدین وصف کلیه دارایی وثروت دیگران را که محصول یک عمر دسترنج شان می باشدتاراج وبه یغما می برند(دانش،1377،ص324). وفرد زیان دیده چون تلاش خود را در دستیابی به دارایی از دست رفته مأیوس می بیند این احتمال را متصور است که در صورت ربایش فرد کلاهبردار، دارایی خود را باز یابد. در جامعه ای که انضباط اقتصادی کمتری بهرمند باشد دستیازی به شیوه های متقلبانه به دارایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، قتل شبه عمد، ناخودآگاه، مجنی علیه Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، تحقیقات جنایی، عدالت اجتماعی، اجرای عدالت