منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش سهام، بازار سهام، مشکلات نمایندگی، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

تصميم گيري پيش بيني كرد ولي بدون پيش بيني نمي توان تصميم گرفت و از آنجا كه پيش بيني جزء لاينفك تصميم گيري است آگاهي از سودمندي در پيش بيني ضروري است. (خالقي مقدم. 1374. 44)
ارزيابي يا قضاوت در مورد سودمندي در پيش بيني احيانا” مستلزم در نظر گرفتن زياني است كه به لحاظ خطاي پيش بيني رخ مي دهد كه آن هم به نوبه خود مستلزم آگاهي از ساير متغيرهايي است كه در الگوي تصميم گيري وجود دارد.
طبق آنچه از بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 1 بر مي آيد استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري سعي دارند خالص جريان هاي نقدي آينده شركت را برآورد كنند. همچنين اغلب آنها با توجه به اطلاعات مربوط به سود، توان سود آوري شركت را مورد بررسي قرار مي دهند و از اين طريق رقم سودهاي آينده شركت را پيش بيني مي كنند يا ريسك مربوط به سرمايه گذاري يا دادن اعتبار به شركت را مورد ارزيابي قرار مي دهند. سرمايه گذاران به اميد كسب بازده در سهام يك شركت سرمايه گذاري مي كنند. بازده سهام در اين تحقيق به عنوان بازده نقدي بعلاوه بازده قيمت تعريف ميشود. بازده نقدي ناشي از سود نقدي توزيع شده توسط شركت است و بازده قيمت ناشي از تغييرات قيمت بازار سهام است. اما از آنجا كه هر كدام از اجزاي فوق تحت تاثير سود هر سهم هستند بنابر اين سود هر سهم نقش تعيين كننده اي در بازده سرمايه گذاري براي سهام داران دارد. پس هر فرد سرمايه گذار قبل از هر چيز به دنبال اطلاعات مربوط به سود است تا بتواند از اين طريق بازده مورد انتظار خود را برآورد نمايد و اقدام به تصميم گيري در مورد تخصيص منابع خود كند. ارزش جاري سهام يك شركت براي سرمايه گذاران از اهميت زيادي برخوردار است اما بايد توجه داشت كه ارزش سهام به جريان سود آينده بستگي دارد. يك سهام دار فعلي بر اساس اين انتظارات نسبت به نگهداري يا فروش سهام تصميم مي گيرد و سهام داران بالقوه نيز نسبت به خريد سهام يا انصراف از سرمايه گذاري اقدام مي كنند. بنابراين براي سرمايه گذاران انتظارات مربوط به سود آينده از اهميت ويژه اي برخوردار است و اطلاعات سود در صورتي مي تواند براي تصميم گيري سرمايه گذاران مفيد باشد كه داراي ويژگي قابليت پيش بيني باشد.

توان پيش بيني را مي توان به شرح زير تعريف كرد:
توان ارائه كاربردهاي عملي (مثل پيش بيني ها) و امكانیابی پيش بينيها به وسيله مدارك تجربي كه متعاقبا” به دست خواهد آمد. به بياني دقيق تر پيش بيني رابطه بين X و Y وجود دارد كه حاصل Y به X بستگي دارد (يعني . البته بايد توجه داشت كه تنها پيش بيني به معناي صحت آن نيست بلكه بايد به تحقيقات تجربي صحت آن را تعيين كنيم. يعني بايد با توجه به مقايسه پيش بيني و آنچه واقع شدهدقت و صحت آن را تعيين كنيم. يعني بايد با توجه به مقايسه پيش بيني و آنچه واقع شده، دقت و صحت پيش بيني را آزمون كرد. از اين رو تعيين توان پيش بيني بالفطره يك بحث تجربي است (خالقي مقدم. 1374. 39). قابليت پيش بيني سود به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي سود با عبارت توانايي سود در پيش بيني خودش تعريف مي شود.
در چهار چوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي قابليت پيش بيني به عنوان بخشي از ويژگي مربوط بودن مطرح شده و اینچنین تعريف شده است: كيفيت اطلاعات كه به استفاده كنندگان كمك مي كند تا احتمال پيش بيني صحيح نتايج گذشته يا حال را افزايش دهد.
اطلاعات سود نيز به عنوان بخشي از اطلاعات حسابداري بايد توان پيش بيني استفاده كنندگان را افزايش دهد. به عبارت ديگر سود بايد از ويژگي قابليت پيش بيني برخوردار باشد.
اهميت اين ويژگي سود زماني مشخص مي شود كه بدانيم بسياري از سرمايه گذاران بالقوه انتظارات مربوط به سود آينده را به عنوان يك عامل مهم براي پيش بيني سود تقسيمي آينده مورد توجه قرار مي دهند و براي تعيين ارزش جاري سهام يا ارزش كل يك شركت سود تقسيمي مورد انتظار آينده به عنوان يك عامل مهم مورد توجه سرمايه گذاران است. حتي قابليت پيش بيني سود آينده شركت براي اعتبار دهندگان كوتاه مدت و بلند مدت نيز مورد توجه خاص است.
هر قدر پيش بيني سود آينده شركت معتبرتر باشد، اعتبار دهندگان نيز از قابليت وصول اصل و بهره وجوه خود مطمئنتر خواهند بود.
بنابر اين انتظار از رقم سود، داشتن محتواي اطلاعاتي جهت كمك به پيش بيني سود آينده است. از آنجا كه هزينه سرمايه سهام عادي به عنوان بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادي تعريف شده است، لذا تاثير ويژگي قابليت پيش بيني سود بر هزينه سرمايه سهام عادي مورد بررسي قرار گرفته است.

2-9-ارتباط بین تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادومحتوی اطلاعاتیارقام حسابداری
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگینشات می گیردبه خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها ومخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود.مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانهای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه نقد سرمایه گذاری شدهبه منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن ، 1986; جاگیو گول، 2000 ; چانگ و دیگران2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).درﻓﺮﺿﻴﻪﻣﺒﺎﺷﺮت(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ)ﺑﻴﺎنﺷﺪهاﺳﺖﻛﻪدررابطه ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ،ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪهﻣﻤﻜـﻦ است ﻫﻤﻮارهدرﺟﺴﺘﺠﻮيﺗﺄﻣﻴﻦﻣﻨﺎﻓﻊﻣﺎﻟﻚﺑﻪﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺷﻜﻞﻧﺒﺎﺷﺪﭼﺮاﻛﻪﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺨﺼﻲﻫﺮﻳـﻚازﻃﺮﻓﻴﻦ به تابع ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖوﻣﻴﺰانﺛﺮوتورﻓﺎهآﻧﺎن،ﺑﺴﺘﮕﻲدارد . اﻣﺎﺑﺮاﺳـﺎسﻣﻔﻬـﻮماﻧﺘﻈـﺎراتﻣﻨﻄﻘﻲوﻋﻘﻼﻳﻲ،اﻓﺮادوﮔﺮوهﮔﻮﻧﻪﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺗﻤﺎماﻃﻼﻋﺎتﻣﻮﺟﻮدراﺑﻪطرزﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪایﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻣﻲدﻫﻨﺪوﻟﺬاﻫﻴﭻﮔﺎهﺑﻪﻃﻮرﻣﻨﻈﻢوقاعدهمنددچارخطانمیشوند.ﺟﻨﺴﻦﻣﻌﺘﻘﺪاﺳﺖ؛ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎيﻧﻘﺪيآزادﺑﻪدﻟﻴﻞاﻳﺠﺎدﻓﺮﺻﺖﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﺑـﺮايﻣـﺪﻳﺮان،ﺑﺎﻋﺚﺗﺸﺪﻳﺪﻣﺴﺌﻠﻪنمایندگی میشوندﭼﺮاﻛﻪوﺟﻮدجریانﻫﺎيﻧﻘﺪيآزادوﻓﺮﺻﺖهای رﺷﺪﻛﻢ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﺗﺸﻮﻳﻖﻣـﻲﻛﻨـﺪﺗـﺎاﻳـﻦﻣﺒـﺎﻟﻎرادرﭘـﺮوژهﻫـﺎيﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻛﻨﺪوﭼﻨﻴﻦاﻗﺪاﻣﻲراﺑﺎدستﻛﺎريﺻـﻮرتﻫـﺎيﻣـﺎﻟﻲ،ﭘﻨﻬـﺎنﺳـﺎزدازﻃﺮﻓـﻲﺷﺮﻛﺖ های دارايفرصتﻫﺎيرﺷﺪﺑﺎﻻاماباکمبودنقدینگی مواجه هستندﻛﻤﺘـﺮاﻗـﺪامﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎراوراقﺑﻬـﺎدارﻧﻤﻮدهوﻛﻤﺘﺮﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﺑﺎزارﻗﺮارمیگیرند .ﻣﺘﻌﺎﻗﺐﻧﻈﺮ جنسن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﺑﺴﻴﺎريدرﻣﻮردﺗﺄﺛﻴﺮﺟﺮﻳﺎنﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﻧﻘﺪيآزاددرﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريهاوﺗﺎﻣﻴﻦﻣـﺎﻟﻲاﻧﺠـﺎمﺷـﺪﻧﺪاﻏﻠﺐاﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻘﺎتازﻓﺮﺿﻴﺎتﺟﻨﺴﻦﺣﻤﺎﻳـﺖﻛـﺮدهوﺗﺎﻳﻴـﺪﻛﺮدﻧـﺪﻛـﻪﻣﺴﺌﻠﻪيﭘﺮﻫﺰﻳﻨـﻪيﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲدرﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎﻳﻲﺑـﺎﺟﺮﻳـﺎنﻫـﺎيﻧﻘـﺪيزﻳـﺎدوﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎيﺳﺮﻣﺎﻳﻪگذاری ضعیف اتفاق میافتد.به طور معمول سرمایهگذاران برای ارزیابی عملکرد شرکت از دومعیارسود وجریانات نقدی استفاده وازآنجاکه سودحسابداری به عنوان اولین شاخص سودآوری مطرح میباشد موضوع عمده پژوهشهای حسابداری است.جنسن37در سال 1986 بيان كرد اگر شركت داراي جريان نقدي آزاد باشد بهتر است كه آن را بين سهامداران تقسيم كند يا بدهي‌هاي شركت را بازپرداخت كند، زيرا امكان اينكه اين وجوه در پروژه‌هايي غيرسود ده سرمايه‌گذاري گردد، كاهش مي‌يابد.
فرضيه جريان نقدي آزاد «جنسن» نشان داد زماني كه يك شركت علاوه بر وجه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي با NPV مثبت، داراي وجه نقد اضافي مي‌باشد (براي اينكه ثروت سهامداران حداكثر شود) براي مديران بهتر است كه وجه نقد اضافي را بين سهامداران به عنوان سود تقسيمي پرداخت كنند. يا به عبارت ديگر جريان‌هاي نقدي آزاد ممكن است مديريت را به تقبل پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري غيربهينه سوق دهد (گرمرودي، 1384).
فرضيه جريان نقدي آزاد كه توسط جنسن38 (1986) ارائه شد، اين مورد را به وضوح نشان داد. سرمايه‌اي كه بعد از سرمايه‌گذاري روي پروژه‌هايي با NPV مثبت باقي مي‌ماند باعث تعارضاتي بين منافع سهامداران و مديران مي‌شود. پرداخت بهره بدهي و تقسيم سود، جريان نقدي آزاد را كه مديران روي پروژه‌هايي با NPV مثبت و مصارف متفرقه هزينه مي‌كنند كاهش مي‌دهد.
بنابراين فرضيه جريان نقدي آزاد، كار منطقي‌سازي مالكيت شركت را از تهيه يك سياست سود تقسيمي جامع و قابل ملاحظه بهتر انجام مي‌دهد.عقايد حسابداري در سال هاي 1960 بر اين اصل استوار بود كه مديران مي توانند به طور سيستماتيك با استفاده از سود حسابداري بازار سهام را گمراه كنند. اما در همان زمان در جبهه مقابل طرفداران فرضيه بازار كارا معتقد بودند كه اگر سود بر قيمت سهام تاثير گذار باشد، مي تواند شاخص يا مقياس مفيدي براي ارزش سهام باشد و اين برخلاف نظريه اي بود كه بيان مي داشت؛ ارقام سود بي فايده اند. چون با يك مفهوم اندازه گيري نشده اند(واتس و همکاران 39، 1986).
طبق بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره يك، هدف حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم هاي تجاري و اقتصادي است. از طرفي سرمايه گذاران طيف اصلي استفاده كننده از اطلاعات حسابداري هستند و مهمترين استفاده ي آنها از گزارش هاي مالي در تعيين ارزش شركت ها براي اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري است(ویلیام40، 2000).سود از جمله برترين شاخصهاي اندازهگيري فعاليتهاي يك واحد اقتصادي است(خدمتی، 1388). در گزارش هاي مالي نيز تاكيد ويژه اي بر اطلاعات مربوط به سود وجود دارد. بنابراين سود گزارش شده بايد در تعيين ارزش شركت به سرمايهگذاران كمك كند. در واقع بايد نحوه محاسبه و گزارش سود طوري باشد كه داراي چنين ويژگي باشد تا بتواند اين هدف را برآورده سازد. اصطلاحاً بايد سود مربوط به ارزش سهام باشد.در ادبيات حسابداري، ارقام اطلاعات حسابداري در صورتي كه داراي ارتباط قابل پيش بيني با ارزش بازار سهام عادي باشندبه عنوان اطلاعات مربوط به ارزش سهام تعريف مي شوند(بیرث41و همکاران ، 2001).چارچوب مفهومي FASB در بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 5 ، ارقام حسابداري را در صورتي مربوط مي داند كه توانايي ايجاد تغيير در تصميم هاي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را داشته باشد. در صورتي كه ارقام حسابداري آنچه كه قصد انتقال آن را دارد بيان كند قابل اتكا محسوب مي شود. هر چند كه مفهوم مربوط بودن به ارزش سهام کاملاً بر مفهوم مربوط بودن كه مورد نظر FASB بوده، منطبق نيست، اما آزمون مربوط بودن به ارزش سهام يكي از رويكردهاي تعريف عملياتي مربوط بودن وقابليت اتكاي مورد نظر FASB است. چون ارقام حسابداري در صورتي مربوط به ارزش سهام خواهد بود يعني ارتباط معني دار پيش بيني شده اي با ارزش سهام خواهد داشت كه اطلاعاتي مربوط به تصميم گيري سرمايه گذاران در ارزيابي سهام شركت ارائه كند و به اندازه اي قابليت اتكا خواهد داشت كه اين اطلاعات در قيمت سهام منعكس شود. (بیرثو همکاران42، 2001).
فقط در صورتي كه ارقام حسابداري به تصميم استفاده كنندگان صورت هاي مالي مربوط باشد توانايي ايجاد تغيير در تصميم هاي استفاده كنندگان را خواهد داشت. بايد توجه داشت كه طبق بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 5 الزامي وجود ندارد كه اطلاعات مربوط اطلاعاتي جديد باشند. چون وظيفه حسابداران اين است كه اطلاعات قابل دستيابي از ساير منابع را جمع آوري و تلخيص ميكنند. بايد توجه داشت كه اطلاعات حسابداري در صورتي كه قبلا از منابع ديگري منتشر شده باشند، مربوط به تصميم گيري استفاده كنندگان نخواهد بود. هر چند كه به ارزش سهام مربوط خواهد بود (بیرث و همکاران، 2001).با توجه به اينكه هدف اصلي سرمايه گذاران كسب بازده است و آنها براي اتخاذ تصميم هاي سرمايه گذاري كه بتواند بازده بالايي در پي داشته باشد نياز به تعيين ارزش شركت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، ثروت سهامداران، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت سود، جریان های نقدی، بورس اوراق بهادار، ارزش شرکت