منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حالت طبیعی، مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

به عبارت دیگر اگر قتلی رخ دهد بدون شک این سه رکن هم خواهند بود وچنانچه یک یا دو مورد از آنها مفقود گردد با دقت نظر وبررسی ارکان کشف شده می توان رکن مفقود را یافت. اینک به طور اجمالی به این ارکان می پردازیم:(گراوند،1388،ص17).
بند اول:قاتل
دو سوال مهم در این مقوله مطرح می شود، اینکه قاتل کیست؟ ورفتار وی چیست؟
قاتل شخصی است که با رفتار خود مرتکب جرم قتل می شود. مهم نیست که فعل ویا ترک فعل باشد، مهم آن است که بواسطه رفتارش از شخص دیگری سلب حیات عمدی نماید.
قاتل می تواند مباشر ارتکاب جرم باشد ویا مسبب آن.
مباشر کسی است که رفتار مادی ومعنوی او با توصیف قانونی جرم کاملاً مطابقت دارد. عمل او خواه مستقیماً وبلاواسطه به نتیجه بی انجامد وخواه به تسبب، ومسبب یعنی کسی که سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم کرده است. اگر تأثیر سبب در وقوع جرم قوی تر از مباشر باشد به ویژه هنگامی که مباشر جرم جانور یا موجودیبی جان باشد هر آینه می توان مسبب را نیز فاعل مادی تلقی کرد، مانند آنکه به قصد قتل انسان بی گناهی زهر کشنده در خوراک او بریزد.(اردبیلی،1385،ص27).
بند دوم:مقتول
مدت های زیادی از تاریخ به بررسی جرم سپری شد. پس از آن بررسی شخصی مجرم وعوامل ارتکاب جرم توسط وی در بررسی های مو شکافانه جرم شناسان قرار گرفت. در ادامه این روند، از اوایل دهه 70 میلادی، جرم شناسان مطالعات وتحقیقات خود را برروی بزه دیدگان انجام دادند چرا که بر این اعتقادبودند، بزه دیده نقش موثری در وقوع جرم ایفا می کند. بزه دیده هم مانند سایر افراد در جامعه دارای یک سری محاسن ویک سری معایب است وهمین امر موجب می شود که شخص دیگر به ارزیابی وی بپردازد وسرانجام به ارتکاب جرم روی آورد. به عبارت دیگر بزه دیده با داشتن ویژگی های ظاهری، جنسیتی، سنی، خانوادگی، مالی، شغلی، تیپ شخصیتی ورفتاری و… نظر برخی از مجرمان را به خود جلب کرده وآنان را به طمع می اندازند ودر نهایت موجب بزه دیده شدنشان می شوند.
نخستین کسانی که به نقش بزه دیده در وقوع جرم توجه کردند فلاسفه وادبا بودند. آنان معتقد بودند که هیچ تفاوتی میان بزهکار وبزه دیده وجود ندارد وبزه دیده نیز درست به اندازه بزهکار در پدید آمدن جرم سهیم است.
شناسایی شخصیت مقتول در بررسی صحنه قتل که یکی از اجزاء وارکان مهم آن است نقش مهم وبسزایی دارد چرا که با کشف نقاط قوت وی که موجب طمع شخص قاتل شده وکشف نقاط ضعف وی که موجب بزه دیدنش گشته، می توانیم تا حدودی انگیزه قتل، چگونگی رخداد آن ودر نهایت به شناسایی شخص قاتل از بین مظنونین دست بیابیم.اندکی توجه به نوع وکیفیت جرائم مختلف، این فرضیه را اثبات می نماید که هر بزهی قربانی خاص خود را دارد وبه عبارت دیگر شرایط مجنی علیه عمدتاً باعث جلب مجرم ووقوع جرم می گردد.(نجفی توانا،1384،ص28).
بند سوم:ادله وآثار
رکن سوم درارکان تشکیل دهنده صحنه قتل، ادله و آثار است. برخی از آن به مدارک وآثار یاد کرده اند ودر تعریف آن آورده اند؛ مدارک وآثار عبارت اند از«هرماده محسوس، کوچک یا بزرگ که منجر به ردیا اثبات نکته مشکوکی شود وفهرست اشیاءووسایلی که ممکن است به صورت آثار مادی وقرائن قرار گیرد، براساس تعداد، نوع وعلل وقوع قتل ها بسیار وسیع وگسترده می باشد. آثارباقیمانده درصحنه جرم می تواند به سه صورت اشیاء (اسلحه، وسایل نقلیه، سیگار وفتیله آن). بقایای انسانی(خون،منی، بو، بافت، ادرار، مدفوع، مواد استفراغ)، آثار بجامانده(آثارانگشتان، پا، کف دست، وسایل، تایر، سوراخ های گلوله، مناطق آسیب دیده جدید، ترک وپارگی) باشد.»
برخی دیگر رکن سوم را تنها به عنوان مدرک فیزیکی این چنین تعریف کرده اند:«هر مدرکی که بتواند اطلاعات سودمندی را برای بازپرس ها در حل پرونده ها فراهم کند را مدرک فیزیکی گویند. ومدارکی که از صحنه قتل قابلیت ثبت دارند چند گونه اند:
1.مدرک ناپایدار که نوعی مدرک است، بنا به طبیعت متفاوتی که دارد، موقتی است و می تواند به راحتی تغییر کند ویا از دست برود همانند بو، دما و صدا.
2.مدرک مشروط هم مدرکی است که به خودی خود بوجود نمی آید بلکه توسط یک عمل یا حادثه واقع می گردد همانند دود، آتش، شرایط جسد قربانی.
3.مدرک طرحی هم گونه هایی از طرح ها می باشند. که در صحنه یافت می شوند. مثل خط ترمز، ردپا، نحوه پاشش خون.
4.مدرک انتقالی هم به مدرکی اطلاق می شود که بین اشیاء واشخاص در اثر تماس رد وبدل می شود. مثل زخمی شدن دست قاتل در اثر شکستن لیوان وخون آلود شدن آن.
5.مدرک ارتباطی هم جهت ربط دادن قربانی یا مظنون به یک صحنه خاص یا به یکدیگر استفاده می شود مثل یافتن کیف پول جانی در صحنه قتل.(هنری لی،1383،ص37).
اما هم چنان که در عنوان این بند آمد ما از ادله و آثار یاد کرده ایم ودر این خصوص بایستی به دو نکته دقت داشته باشیم.
نکته اول اینکه ادله وآثار رکن مستقلی از قاتل ومقتول است. به عبارت دیگر قاتل با تمام ویژگی های روانی، اجتماعی وزیستی خود یک رکن است و آثار وادله ای که در صحنه قتل بجای می گذارد ویا به همراه خود می برد یک رکن دیگر است.
نکته دوم آنکه هدف از ارزیابی ادله وآثار، کسب اطلاعات است واین اطلاعات می تواند از طریق مدارک فیزیکی موجود در صحنه قتل کسب شود ویا از طریق اشخاص مطلع ویا به هر طریق مقتضی دیگر. به عبارت دیگر از آثار انگشت، خون، گلوله و… موجود در صحنه قتل تا تحقیقات محلی به عمل آمده ودر نهایت بازجویی ها واقرار متهم و وجود اسناد که در صحنه قتل بدست می آیند می تواند در این رکن قرار گیرند.

2-6-15-7- بازسازی صحنه قتل:
بازسازی صحنه قتل یعنی اینکه قاتلی که در بازجویی به ارتکاب قتل اقرار نموده و به انجام آن معترف گشته به همان محلی که در آنجا قتل به وقوع پیوسته از او بخواهند یک بار دیگر چگونگی انجام قتل وآنچه را در محل حادثه رخ داده با حضور مقتول فرضی در حضور مأموران برای ثبت آن تکرار کند.که در واقع آخرین مرحله از مراحل پی جویی یک پرونده قتل بازسازی صحنه آن است وهدف از آن تطبیق صحت اظهارات قاتل با واقعیت رخ داده با استفاده از فیلمبرداری ها وعکسبرداری ها ویادداشت های قبلی که از صحنه قتل قبلاً برداشته شده است.عدم تطبیق صحت اظهارات کسانی که ارتکاب قتل را قبول نموده اند با آنچه که در صحنه قتل رخ داده است وبه دلیل انگیزه های مختلف ارتکاب قتل را گردن گرفته اند. روشن شدن جزئیات بیشتر از چگونگی ارتکاب قتل توسط قاتل که آنرا فراموش نموده وبا حضور در صحنه قتل وبازسازی آن به خاطر او خواهد آمد.بدست آوردن مدارک بیشتری از جرم که هنگام بررسی صحنه قتل توسط مأموران پنهان مانده ودر بازسازی صحنه توسط قاتل کشف می شود.
تعیین نقش ودخالت هریک از متهمان در ارتکاب قتل وتعیین توانمندی ویا عدم توانمندی متهم در ارتکاب قتل به تنهایی یا شرکت فردی دیگر برای بازسازی صحنه قتل رعایت نکاتی از سوی مأموران لازم می باشد ازجمله:
1- در تمام مراحل بازسازی صحنه قتل لازم است از آن فیلمبرداری، عکسبرداری، یاداشت برداری وتنظیم صورت جلسه به عمل آورند. این اقدامات به منظور مستند نمودن بازسازی صورت می گیرد.
2- در صورتی که محل صحنه قتل ویا صحنه های مکمل به دلیل نا شناخته بودن برای مأموران مورد بررسی فنی قرار نگرفته قبل از بازسازی لازم است نسبت به بررسی های فنی از جمله جمع آوری دلایل مادی وعینی اقدام سپس مبادرت به به بازسازی صحنه نمایند.منظور از صحنه های مکمل محل های است که در ادامه تکمیل عملیات اقدامات قاتل در ارتکاب قتل مورد استفاده قرارگرفته است.
برای مثال قتل در پذیرایی صورت گرفته سپس قاتل، مقتول را در حمام مثله می کند وقطعات بدن را با اتومبیل در بیابان رها می کند در اینجا محل کشف جسد بیابان بوده که مورد بررسی توسط مأموران قرار گرفته وبعد از دستگیری قاتل واعترافات او پذیرایی، حمام، واتومبیل را به عنوان صحنه مکمل مورد بررسی قرار گیرد شاید که بتوان دلایل ومدارک چون آثار خون، تارهای مومتعلق به مقتول در آن بدست آید که به عنوان مدرک علیه متهم در دادگاه مورد استناد قرار گیرد(گیبرث،1377،ص70-75).

2-6-15-8- ارزیابی اهمیت برخی از مدارک فیزیکی در صحنه قتل:
در این قسمت بر آنیم که به صورت هر چند مختصر به اهمیت برخی از ادله وآثار مکشوفه در صحنه قتل اشاره ای داشته باشیم وبهتر بتوانیم به نقش موثر آنها در کشف قتل وشناسایی قاتل ومقتول پی ببریم.
1- آثار کفش:
یکی از آثاری که در صحنه قتل می توان کشف کرد وممکن است به آن اهمیتی داده نشود آثار بجای مانده از کف کفش ها است.. اول آنکه به صورت تقریبی (ونه به صورت قطعی) می توان به جثه فرد پی برد که وی کودک ویا بزرگسال وبا پاهای دراز ویا کوتاه، پهن ویا لاغر می باشد. دوم آنکه می توان جهت حرکت شخص را مشخص نمود که از چه سمتیوارد وبه چه سویی رفته ودر نهایت از کجا خارج شده است. سومین مورد را می توان پی بردن به زاویه بین پاها دانست که آیا این شخص دارای دو پا موازی هست ویا اینکه پاها دارای زاویه از سمت جلو ویا عقب می باشند. شاید هم بتوان به نوع کفش ها هم به صورت احتمالی پی برد که شخص دارای کفش های مجلسی، اسپرت، گیوه و… می باشد. ودر نهایت آنکه می توانیم به نحوه حرکت در خصوص چگونگی گام برداشتن شخص دقت داشته باشیم چرا که برخی از اشخاص که بسیار چابک هستند معمولاً بر روی پنجه های پا راه می روند ودر مقابل، برخی دیگر از افراد همانند معتادان کفش را بروی زمین می کشند. از سوی دیگر برخی در یک مسیر مستقیم گام بر می دارندودر مقابل برخی دیگر مانند افراد مست تلوتلو کنان ودر این جهت وآن جهت،در نهایت یک مسیر را سپری می کنند.(گراوند،1388،ص45).
2-خون:
از جمله مهمترین مدارک فیزیکی موجود در صحنه قتل می توان به خون اشاره داشت، مدرکی با اهمیت وراهگشا در بن بست ها، که می توان از آن در کشف موارد ذیل بهره جست.
می توان از طریق آزما یشگاه پی ببریم که بدواً لکه سرخ رنگ مکشوفه خون است ویا اینکه از مایعات قرمز دیگری است که شبیه خون می باشد.
چنانچه آزمایشگاه تأیید کرد که خون است آنگاه می توان پی برد این خون مربوط به انسان است ویا متعلق به حیوان می باشد.
اگر خون متعلق به حیوان باشد تا در صد بالایی هم می توان نوع حیوان را مشخص نمود.
با آزمایش های مربوطه می توان عمر لکه خونی را تشخیص داد.
چنانچه خون متعلق به انسان باشد می توانیم گروه خونی آن را تشخیص دهیم وسپس RH آن رانیز معین نماییم.
با گرفتن خون از مظنونین وقربانی، می توانیم با خون مکشوفه مقایسه وتعلق به آنها را احتمال دهیم.
تا حدودی هم می توان تخمین زد که خون مکشوفه متعلق به زن است ویا مرد، ومربوط به کدام قسمت از بدن است.البته ذکر این نکته ضروری است که الزاماً از خون نمی توانیم در جهت اثبات بهره ببریم مثلاً اگر خون مکشوفه O+ باشد شخص مظنون وخیلی دیگر از افراد جامعه می توانند دارای همین گروه خونی باشند. لیکن خون مکشوفه در جهت رد ادعاها کارایی بالایی دارد به عنوان نمونه اگر در مثال مذکور گروه خونی مظنون AB باشد شاید بتوان از این طریق به عدم انتساب اتهام به متهم پی برد. (گراوند،1388،ص46).
3-مو:
کشف مو در صحنه قتل از ارزش بالایی برخوردار است خصوصاًدر شناسایی اجساد نا شناس و متلاشی شده، اهمیت آن نمود پیدا می کند. همان نکته ای که در خصوص لکه خونی بیان شد در اینجا هم بایستی متذکر شویم که از خصوصیات مو نمی توان به تشخیص هویت یک فرد خاص پی برد لیکن می توان در جهت رد یک مظنون ویا ارتباط با دیگر دلایل یک جرم مورد استفاده قرار داد. از مو می توان به موارد ذیل پی برد.
آیا مو متعلق به انسان است یا حیوان(تعیین جنسیت، سن، گروه خونی،نژاد صاحب مو).
وضعیت رنگ مو (رنگ شده بوسیله مواد شیمیایی، سفید شده ویا اینکه حالت طبیعی دارد).
نحوه جدا شدن مو از بدن (کنده شده، افتاده ویا بریده شده).
محل رشد مو(محلی که مو از آن قسمت رشد کرده: سر، قفسهسینه، شرمگاهی و…).
اطلاعات ژنتیکی ومدت سپری شده از زمان مرگ.(کاهانی وگودرزی،1378،ص3).
مصرف ویاعدم مصرف مواد مخدر.
مسمومیت با آرسنیک ویا سموم مشابه دیگر.
محیطی که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات جنایی، تأمین روشنایی، اعمال مجرمانه، مرگ طبیعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، ابتلا به بیماری، نمونه برداری، دادرسی کیفری