منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، شهرستان کرمان، کنترل اجتماعی، محل وقوع جرم

دانلود پایان نامه ارشد

دقت لازم انجام نشده وبه طورکاملوضعیت شغلی آنان قید نگردیده است.
وضعیت شغلی
بیکار
آزاد
کارمند
نظامی
محصل ودانشجو
کاسب
نامشخص
سال 89
62/24
70/47
62/4
53/1
07/3
53/1
93/16
سال 90
79/34
63/53
89/2
—–
—–
44/1
25/7
ب- وضعیت سواد: میزان سواد قاتلین در فاصله زمانی پژوهش برابر جدول زیر می باشد:
میزان سواد
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
سال 89
08/23
08/23
54/41
70/7
07/3
53/1
سال 90
94/15
24/36
88/31
94/15
——
——

2-6-13- نظریه‌های علل قتل:
علت صدور قتل از یک شخص، از ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه نظریه‌های مختلفی ارائه شده است که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
نظریه بیوژنیک (جسمی-زیستی): این نظریه‌پردازان علّت قتل را ناشی از ویژگی‌های جسمی و زیستی انسان‌ها می‌دانند که شامل نظریه اتولوژی و ژنتیک می‌باشد.نظریه اتولوژی معتقد است که انسان دارای غریزه کشتن می‌باشد و نظریه اتولوژی معتقد است که در انسان مذکر نرمال دو کروموزم جنسی Xو Yوجود دارد که کروموزم Xاز مادر و آرام و منفعل می‌باشد و کروموزم Y از پدر و خشن و پرخاش‌گر می‌باشد درصد کمی از افراد با یک کروموزم اضافیYمتولد می‌شوند که این کروموزم اضافه بیش از حد فرد را خشن و پرخاش‌گر می‌سازد(صدیق سروستانی،1387،ص133). 
نظریه سایکوژنیک (روحی و روانی):این نظریه‌پردازان علّت آدم‌کشی را ناشی از شرایط روحی و روانی انسان‌ها می‌دانند که شامل دو نظریه روان‌شناسی و روان‌کاوی می‌باشد:
براساس نظریه روان‌کاوی، روان انسان شامل سه جزء متفاوت می‌باشد:نهاد22، خود2 و فراخود3″نهاد” سائق ذاتی بشر برای زندگی، لذت بردن، فعالیت جنسی و خوش‌گذرانی است و “فراخود”حد و مرز لذت بردن را از طریق قوانین و مقررات جامعه به فرد تحمیل می‌کند. “خود” حد معرفت یادگیری و رفع این سائقه را نشان می‌دهد و تعادل میان “خود” و “فراخود” ایجاد می‌کند اگر “خود” در این وظیفه خود ناکام بماند فرد دچار بیماری روانی شده و همین امر به کنش‌های خشن از جمله قتل می‌انجامد.
نظریه روان‌شناختی نیز براساس “نظریه ناکامی‌ و پرخاش‌گری” معتقد است که اگر فرد نتواند به اهداف خود برسد به قتل دیگران اقدام می‌کند(صدیق سروستانی،1387،ص141).
نظریه سوسیوژنیک (جامعه‌شناسی):این نظریه‌پردازان علّت آدم‌کشی انسان‌ها را ناشی از شرایط اجتماعی می‌دانند، که شامل دو نظریه محدودیت بیرونی و خرده‌فرهنگ خشونت می‌باشد. از این رویکرد خودکشی و آدم‌کشی اساساً یک چیزند: کنش پرخاش‌گرانه ناشی از ناکامی. این نظریه مدعی است که افرادی که به‌شدت دچار ناکامی شده‌اند، اگر محدودیت بیرونی ضعیفی را تجربه کرده باشند، کنش پرخاش‌گرانه خودگرا (درون‌گرا) یعنی خودکشی و اگر از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشند، کنش پرخاش‌گرانه دیگرگرا (برون‌گرا)، یعنی دیگرکشی را انتخاب می‌کنند زیرا دیگران را مسئول ناکامی خود می‌دانند.نظریه جامعه‌پذیری در پرخاش‌گری با تنبیه بدنی مدعی است که تنبیه بدنی بچّه‌ها در طی فرآیند تربیت و بزرگ شدن آن‌ها به پرخاش‌گری برون‌گرا می‌انجامد. این‌گونه افراد در بزرگسالی، زمانی که با ناکامی مواجه و آماده کنش پرخاش‌گرانه شوند دیگرکشی را انتخاب می‌کنند.نظریه خرده‌فرهنگ خشونت مدعی است که ضرب و شتم افراد و توسل به پرخاش‌گری به‌لحاظ اجتماعی مورد‌ تأیید و پذیرفته است و پیامد برخی محرک‌ها محسوب می‌شود و خشونت جزء آشنا و مرگبار تلاش برای زندگی است (صدیق سروستانی،1387،ص154).
ویلیام مرز و فلولینگ از جمله اندیشمندانی هستند که علل قتل را ناشی از شرایط اجتماعی دانسته و چهار عامل را در وقوع قتل مؤثر می‌دانند:
1- عدم انسجام اجتماعی و جدایی و شکاف در روابط متقابل افراد جامعه.
2- محرومیت از منابع و نبود وسایل مشروع کافی و شایسته برای کسب ثروت.
3- ترویج فرهنگ خشونت و فراگیر شدن عقاید مشترک درباره اعمال خشونت برای دست‌یابی به هدف.
4- کاهش کنترل اجتماعی بر روی افراد(احمدی،1384،ص196-197).
2-6-14- شیوه های ارتکاب قتل عمد:
دربحث قتل آنچه بیشتر وبه خصوص در سال های اخیر جلب توجه می نماید شیوه عمل قاتلین یا روش هایی است که آنها برای ارتکاب قتل استفاده نموده اند که اشرافیت بر آن می تواند کارآگاهان کشف قتل را در کشف این جرم مهم یاری دهد. سحرگاه طلوع زندگی انسان در این کره خاکی با فرود آمدن سنگی توسط قابیل بر فرق هابیل به رنگ خون آغشته گردید.از آن زمان تا کنون همگام با ادامه روند قتل انسانها بدست همنوعانشان و توأم با پیدایش تغییرات عمده در شیوه زندگی انسانها روشهای ارتکاب قتل نیز متحول گردیده است.تنها آلت قتاله ای که در عصر حجر در اختیار انسان قرار داشت سنگ وچوب وقدرت بدنی بود.اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی انواع و اقسام آلات قتاله در دسترس انسان ها قرار گرفته است .انواع سموم ،سلاحهای سرد وگرم ،برق،تشعشات وغیره وروشهای خدعه آمیز دیگر در زمره شیوه های مرگ آفرین محسوب می شوند که روز بروز نیز بر پیچیدگی آنها افزوده می گردد وشناسایی وکشف روشهای مذکور نیز سخت تر می شود.با نگرشی کلی بر قتل های عمد واقعه در سالهای اخیر در کشورمان می توان روشهای متنوعی رادر ارتکاب آنها مشاهده نمود که بحث وبررسی در باره تمامی آنهادر این تحقیق نمی گنجد با این حال شایع ترین روشهای موجود در ارتکاب قتل در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد(خلعتبری،1388،ص57).
2-6-14-1- سلاح :
استفاده از سلاح برای ارتکاب قتل از قدیم الایام مرسوم بوده است.شاید بتوان ادعا نمود که وجود سلاح در دست فرد می تواند موجب برتری وتفوق وی برقربانی ،حصول سریع به مقصود ،از بین بردن مقاومت قربانی ،کاهش خطر ارتکاب جرم ،سهولت در فرار از مهلکه ،وافزایش احتمال موفقیت گردد.بنابراین سلاح وسیله ای است که می تواند معادله قدرت را میان بزهکار وبزهدیده به نفع دارنده آن برهم بزند.سلاح مورد استفاده در ارتکاب جرم را می توان به دو دسته مهم گرم وسرد تقسیم ومیزان کاربرد آنها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار داد.

1-1-سلاح گرم :سلاح های گرم را می توان به لوله کوتاه ولوله بلند تقسیم نمود که نوع اخیرنیز به نوبه خود به دو دسته جنگی و شکاری قابل تقسیم است.قتل های واقعه با سلاح گرم از نظر امنیتی واجتماعی حساسیت بر انگیز می باشند ومعمولاً بیشتر از سایر روشها توجه مردم ومسئولین رابسوی خود جلب می نماید.استفاده قاتل از سلاح گرم برای ارتکاب قتل به شرایط فرهنگی ،اجتماعی ومحلی ومیزان دسترسی او به سلاح بستگی دارد.
1-2-سلاح سرد :معمولاً به هر جسمی غیر از سلاح گرم که قدرت کشتن انسان را داشته باشد سلاح سرد اطلاق می شود.اجسام برنده ونوک تیز مانند کارد ،چاقو،دشنه،قمه،تبر،بیل وکلنگ واشیاء سخت مانند دیلم ،باتوم ،لوله وغیره در زمره سلاح های سرد قرار دارند.به علاوه چیز های دیگری به غیر از اجسام را نیز می توان دراین گروه تصور نمود.مثلاً ضربه دست یک قهرمان کاراته یا بوکس که در صورت اصابت به نقاط حساس بدن می تواند همان خاصیت کشندگی را داشته باشد.(خلعتبری،1388،ص58-59).
2-6-14-2-خفگی :انسداد مجاری تنفسی منجر به وقوع مرگ را اصطلاحاً خفگی می نامند.برخی از قاتلین با استفاده ازروشهای مختلف اقدام به خفه کردن مقتولین خود می نمایند.روشهای ارتکاب قتل به طریق خفگی را می توان بشرح ذیل تقسیم نمود.
1-خفگی در آب
2-خفگی در اثر استنشاق گازهای سمی
3-خفگی در اثر فشار وارده به قفسه سینه
4-خفگی در اثر حلق آویزی
5-خفگی در اثر انسداد مجاری تنفسی با:
الف)دست
ب)رشته یا ریسمان
ج)تپاندن اشیاء خارجی به حلق وگلو(شیخ آزادی وتوفیقی،1377)
2-6-14-3- مسموم کردن :زهردادن یکی از قدیمی ترین طرق ارتکاب قتل می باشد. درقرون وسطی این موضوع به قدری شایع بوده که در دربارهای سلطنتی شغل رسمی عده ای چشیدن نمونه غذاهای سلطان وخانواده اش قبل از هر وعده غذا بود. سم عبا رت از هر گونه عاملی است که اگر به مقادیر کمی وارد بدن انسان یا حیوان گردد اثر بیمار کننده یا کشنده داشته باشد. سموم بر طبق مختصات شیمیایی به 6 گروه تقسیم می شوند که هر یک از گروه ها دارای مختصاتی هستند که در سم های آن گروه یکسان است. گروه های ششگانه سموم به شرح ذیل می با شند.(افتخارزاده،1377،ص23).
الف) گازها
ب) بی حس وبی هوش کننده ها
ج) خورنده ها وتباه کننده ها (اسیدها معدنی قوی –مواد قلیایی قوی )
د) سم های آلی (1- شبه قلیایی 2- غیر شبه قلیایی )
ح) سم های فلزی
و) سم های غذایی
ارتکاب قتل از طریق مسموم کردن مقتول از جمله روشهای مورد استفاده زنان می باشد. مثلاً سالیان درازی است که آرسنیک به عنوان یکی از سموم کشنده مورد توجه و استفاده این طبقه از قاتلین قرار گرفته است.
2-6-14-4- سوزاندن :سوزاندن فرد به قصد قتل واز بین بردن او وسلب حیات شیوه ای زجر آورووحشتناک است که ریشه در عمق درنده خویی وبی رحمی قاتل دارد. استفاده از این روش چندان رایج نیست. اغلب سوزاندن جسد یا محل ارتکاب جرم توسط قاتل به منظور از بین بردن هویت متوفی ،جهت جلوگیری از شناسایی ودستگیری خودش صورت می گیرد(خلعتبری،1388،ص63).
2-6-14-5- سایر روش ها:روش های دیگری مانند اتصال برق به بدن قربانی، پرتاب قربانی از بلندی، کوبیدن طفل بر زمین، زنده به گور کردن، پرتاب نارنجک ومواد منفجره، انداختن قربانی در چاه نیز از جمله شیوه های مورد استفاده قاتلین ایرانی برای کشتن قربا نیانشان بوده است.(پرویزی،1379،ص84-88).
استفاده از این شیوه ها هر چند نادر است اما امکان اتفاق آنها متصور است در این قبیل قتل ها معمولاً قاتل با بی رحمی تمام قصد از بین بردن حتمی قربانی خویش را دارد. ودر اکثر موارد اختلافات مهم قبیله ای وناموسی منشاء وقوع چنین قتل هایی می باشد.
در بررسی پرونده های قتل شهرستان کرمانشاه در محدوه زمانی پژوهش شیوه های ارتکاب قتل توسط قاتلین احصاء که به شرح جدول ذیل می باشد:
شیوه قتل
سال
خفگی
سلاح سرد
سلاح جنگی
سلاح شکاری
غیره
سال 89
3/12
46/38
40
23/9
——
سال 90
24/7
13/39
47/43
89/2
24/7

2-6-15- صحنه جرم:
صحنه جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آن جا انجام داده است که حاوی مدارک وشواهدی ارزشمند است که برای پی جویی جرایم به کار می آید.در محل وقوع همواره آثاری بر جایی می ماند که با بررسی آنها می توان به هویت مجرم، طرز ارتکاب وعلت وانگیزه جرم پی برد بنابر این برای اینکه بتوان آثار ومدارک را حفظ ، نگهداری وبهره برداری کرد، لازم است که از محل وقوع جرم معاینات کاملاً دقیقی به عمل آید و وضعیت آن ثبت شود، تا به موقع، به عنوان مدرک جرم ارائه گردد.بررسی صحنه جرم با اهداف واعمال خاص وهماهنگی وسازماندهی تحت هدایت قاضی تحقیق صورت می پذیرد. در بررسی صحنه جرم( محل ارتکاب قتل) باید بازدید دقیق وهمه جانبه ای از جسد ومحل کشف آن انجام دهیم زیرا این قسمت از تحقیقات را جعبه مرگ های مشکوک از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ودر این مرحله از تحقیق است که با مشاهده نحوه استقرار جسد، آثار درگیری، جزئیات مربوط به چگونگی وقوع جنایت، آثار ضرب وجرح، کشف آلات وادوات جرم و وضع فیزیکی محیط، فصول آغاز ین یک پرونده را تنظیم، به جمع آوری وآزمایش نمونه های مربوطه اقدام می نماییم ونتیجتاً سبب سهولت در امرتحقیق وآشکار شدن اوضاع وشرایط حاکم برنحوه مرگ می شود.(انصاری،1380،ص199).
2-6-15-1- بررسی صحنه جرم:
بررسی صحنه یعنی ارتباط دادن مدارک ووضعیت موجود با یکدیگر و وقوف به آنچه واقع شدهاست. این قسمت یکی از حساس ترین ومهم ترین مراحل تحقیق بوده وهر نوع بی توجهی وسهل انگاری ممکن است موجب انحراف تحقیقات از مسیر صحیح شود. بازشناسی صحنه حقیقی از صحنه سازی که ممکن است توسط مجرم صورت گرفته باشد باید در بررسی دقیق صحنه مشخص شود. بررسی صحیح یک صحنه جرم، مستلزم هوش، دقت، اطلاعات عمومی واطلاعات پلیسی در زمینه کشف قتل ،تجربه و وقت کافی است لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا کارآگاه بدون فشارهای جانبی از طرف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرم شناسی، ارتکاب جرم، مکتب کلاسیک، روان شناختی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات جنایی، تأمین روشنایی، اعمال مجرمانه، مرگ طبیعی