منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات مؤثر، منابع محدود، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه، ارتقاي روحيه و فكرهايي كه با اصول و ارزش هاي تعاوني همراه است در جامعه، گسترش حفاظت از محيط زيست، استاندارد، مديريت مشاركتي و … گرديده و در نهايت در جهت دستيابي به توسعه پايدار قدم بردارد، در حاليكه در بقيه موارد اينگونه نيست.
* با توجه به منابع محدود مالي و انساني در سطح دستگاه هاي اجرايي و دولتي لزوم گسترش فعاليت ها در بكارگيري از شيوه هاي مناسب و مؤثر در بخش ترويج از جمله ترويج خصوصي، انعقاد توافقنامه هاي همكاري با دستگاه ها، فعال سازي اتحاديه ها و اتاق هاي تعاوني و…. احساس مي شود.
* با عنايت به موارد فوق تشكيل و تقويت معاونت ترويج و توسعه در وزارت تعاون هر چند به صورت موقت (يک دوره 10 ساله) با ادغام برخي واحدها و دفاتر تخصصي و تغيير ساختار لازم به همراه شوراي عالي ترويج تعاون پيشنهاد مي شود.
* طراحي شوراي مركزي ترويج در ستاد و شوراهاي استاني با عضويت مديران عالي و ارشد وزارت تعاون، اتحاديهها، اعضاي متخصص از اساتيد دانشگاهها و حسب مورد از ساير دستگاه ها در جهت سياستگزاري، تعيين خط مشيها و تصميمگيري در مورد طرح ها.
* اولويت دادن در ارائه آموزش هاي ترويجي به رهبران، مديران و نهادها و گروه هاي خاص.
* طراحي كميته هاي تخصصي همكاري با حضور كارشناسان تخصصي به منظور بهره مندي از نظرات و اطلاعات و دانش ايشان، توأم با مشاركت در ترويج و آموزش مخاطبين.
* طراحي واحدهاي مشاوره و راهنمايي در سطح دانشگاه ها، ادارات تعاون با حضور كارشناسان خبره، ارشد و با تجربه.
* تشكيل كميسيونهاي مشترك توافق نامههاي همكاري مشترك با دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها، تعيين دفاتر يا كميتههاي كاري در دستگاههاي مقابل و تعيين حمايتها و نظارت و هدايت دو طرف در تشكيل و توسعه و ترويج تعاونيها.
* لزوم مشاركت گروههاي مختلف عمومي و تخصصي در داخل و خارج از آن در توسعه آموزش ها و هدايت و راهنمايي مؤثر مخاطبين.
* بكارگيري روش هاي معمول ترويجي و به ويژه بهره گيري از رسانه هاي گروهي و صدا و سيما.
* تشكيل واحدهاي غيردولتي و تعاوني ترويج، برقراري نظام سرباز مروج تعاون و …
* تكميل آموزش ها و به هدف رساني تعاوني ها.
* ترويج تشكيل تعاوني هاي مشاوره مهندسي، بازاريابي و بازاررساني، خدماتي و خدمات آموزشي.
* انجام فعاليت هاي ترويجي در تسهيل تشكيل تعاوني ها، راه اندازي و بهره برداري، فعاليتهاي مالي و حقوقي در تعاوني ها و كاهش مشكلات تعاوني ها در اخذ وام و تسهيلات بانكي.
* تقويت روحيه تعاوني و ترويج ارزش هاي تعاوني به منظور كاهش گرايش و تمايل غالب آنها صرفاً به مباحث مالي و اقتصادي و اخذ وام.
* تقويت نيروي انساني بخش ترويج از جهات كمي و كيفي و بهره مندي از آموزش هاي لازم در كل كشور.
* تقويت بودجه هاي ترويجي.
* برقراري ارتباطات مؤثر و هماهنگيهاي لازم بين بخشهاي آموزش، تحقيقات، ترويج، روابط عمومي و امور بين الملل در سازمان.
* توسعه ارتباط با ساير كشورها به منظور بهره گيري از تجربيات و سيستم هاي آموزشي.
* توسعه ارتباطات و عضويت در سازمانها و مراكز بين الملي با هدف بهرهگيري از امكانات و روش ها.
* تفكيك مخاطبين، موضوعات، محورهاي ترويجي و طراحي برنامههاي خاص ترويجي.
* تدوين برنامه هاي استراتژيك و پنجساله در بخش ترويج.
* طراحي نظام هاي ويژه ارزيابي و ارزشيابي در برنامه هاي آموزشي و ترويجي.
* طراحي تحقيقات مؤثر امكانسنجي تشكيل و تقويت تعاونيها در نقاط مختلف كشور بر اساس اولويتهاي كلان جامعه.
* طراحي سيستم هدايت مؤثر مخاطبين به بخشهاي تخصصي به منظور رفع مشكلات و سؤالات.
* فراهم نمودن زمينه مؤثر آموزش هاي ترويجي در دستيابي تعاونيها به اهداف مادي و معنوي و دستيابي به اهداف و ارزش هاي والاي تعاوني.
* كمك و هدايت تعاوني ها در بازاررساني، بازاريابي، تشكيل اتحاديهها و ارتباط با دستگاه هاي مرتبط و بين المللي و نمايشگاه ها و سمينارها.
* طراحي سمينارها و گردهمايي هاي آموزشي و ترويجي.
* توسعه آموزش هاي تعاوني از طريق نهادها و ارگان ها و دانشگاه ها و ارتقاي دانش مديران و كارشناسان در بخش تعاون.
* تلاش در جهت شناسايي و معرفي تعاوني هاي موفق و نمونه و معرفي آنها به روش هاي مختلف.
* اطلاع رساني و آگاهي دادن به عموم مردم تا حد ممكن از مزاياي بخش تعاوني.
* تلاش در جهت تقويت بخش ترويج و تعاون از طريق مجامع قانوني، حقوقي، دولت و تبيين ديدگاه فرا سازماني تعاون در كشور.
در يک جمع بندي اجمالي مي توان ضمن تأکيد مجدد بر اهميت و نقش آموزش و ترويج در تعاوني ها، به ويژه تعاوني هاي کشاورزي و توليد روستايي بر اهميت انجام نيازسنجي آموزشي در اين تعاوني ها و ارائه آموزش هاي ترويجي در همه ابعاد مبنتي بر نيازها و اولويت هاي اعضا و ارکان تأکيد نمود. بي ترديد اهميت موضوع آموزش در بين مديران تعاوني هاي توليد روستايي و اهميت و جديت ايشان در پيگيري به منظور ارائه آموزش هاي مورد نياز به اعضا و ارکان تعاوني ها به عنوان يکي از شاخص هاي موفقيت مديران تعاوني ها مطرح بوده و مي تواند در بين مديران تعاونيهاي خودگردان و غيرخودگردان مورد مقايسه قرار گيرد. در اين خصوص سابقه پيگيري و ارائه آموزش هاي ترويجي مي تواند به عنوان يک شاخص مهم مد نظر قرار گيرد. اين سابقه در ابعاد زير قابل بررسي است:
(ج)الگوي هاي پذيرش و توسعه روش هاي تعاون
2-27مدل پذيرش و توسعه فناوري19
به منظور شناخت عوامل اثرگذار بر پذيرش از سوي کشاورزان، بايد تئوري هاي مطرح در اين زمينه بررسي شوند. از اين رو، مطالعاتي در زمينه عوامل مؤثر بر تمايل افراد براي به كارگيري تکنولوژي انجام شده است. نايسوين و همكارانش20 (2005)، ادارك مفيد بودن، سهولت كاربرد، لذت بخش بودن، صراحت درك شده و همچنين هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري را به عنوان عوامل مؤثر در به كارگيري خدمات شناسايي كردند. نتايج مطالعه ديگري كه در سال 2005 به وسيله همين گروه انجام شد، نشان داد كه هنجارهاي اجتماعي و انگيزه هاي دروني مانند لذت بخش بودن در تصميم گيري بيشترين تأثير را بر كاربران زن جهت استفاده از خدمات دارد، در حالي كه انگيزه هاي بيروني از قبيل مفيد بودن و صراحت درك شده، بيشترين نقش را در تصميم گيري كاربران مرد ايفا مي كند. اثر سهولت كاربرد و نگرش ها بر روي هر دو گروه زن و مرد يكسان است (Nysveen, Pedersen, Thorbjornsen, 2005).
مطالعه انجام شده توسط هم و همكارانش21 (2005)، اساس نگرش مثبت نسبت به كاربرد فناوري و مفيد بودن آن، مهم ترين عامل مؤثر در به كارگيري خدمات توسط كاربران است. در مطالعه هونگ و همكارانش22 (2003)، سرعت ارتباط، رضايت كاربر، قدرت آفرينندگي شخصي، سهولت كاربرد و مفيد بودن مهمترين عوامل تعيين كننده تمايل اشخاص نسبت به خدمات هستند.
ديويس23 (1989)، مدل پذيرش فناوري را ارايه داد. اين مدل براي پيش بيني عوامل اثرگذار بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كاربر و كاربرد آن در عمل طراحي شده است. اساس اين مدل بر اساس تئوري عمل منطقي آجزن و فيشبين و تئوري رفتار برنامه ريزي شده آجزن است. در مدل ياد شده، ادراك مفيد بودن و سهولت كاربرد عواملي هستند كه بر روي تمايل كاربر براي استفاده از يك فناوري اثر دارند (Davis, 1989).
در نمودار 3 مدل پذيرش فناوري نشان داده شده است. ونكيتز و ديويس24 (2000) ، مدل پذيرش فناوري اوليه را توسعه داده و هنجارهاي ذهني را نيز به عنوان عامل اثرگذار بر تمايل شخص به استفاده از فناوري، به مدل پذيرش فناوري اضافه كردند.

نمودار 3. مدل پذيرش فناوري (Cho, 2004)

الگوي پذيرش فناوري25 (TAM) (ديويس،1989) يكي از مدل‌هايي است كه به طور گسترده‌اي براي تشريح پذيرش فناوري در بيش از 2 دهه گذشته به كار گرفته شده است. طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعي، مدل پذيرش فناوري در سال 2000 در 424 مجله مورد استناد قرار گرفته است. اين مدل ادعا مي‌كند كه سودمندي درك شده(PU)26 و سهولت استفاده درك شده(PEOU)27 به طور مشترك مهمترين عوامل تعيين كنندة تمايل رفتاري به استفاده از فناوري هستند. تمايل رفتاري به (قدرت يك ميل براي انجام رفتاري خاص) اشاره دارد و انتظار مي‌رود كه منجر به استفاده واقعي از سيستم بشود. تعاريف مربوط به متغيرهاي مدل پذيرش فناوري در جدول زير ارائه شده است.

جدول 2-2. مدل پذيرش فناوري
متغيرها
تعريف
درك از سودمندي
برداشت ذهني يك كاربر در خصوص اينكه استفاده از يك سيستم كاربردي خاص در آينده باعث افزايش عملكرد شغلي او در يك عرصه يا زمينة سازماني ‌مي‌شود (ديويس و همكاران، 1989)

درك از سهولت استفاده
درجه‌اي كه يك كاربر انتظار دارد در آينده استفاده از سيستم مورد نظر بي‌نياز از تلاش و كوشش باشد (ديويس و همكاران، 1989)
نگرش

احساس منفي يا مثبت فردي (ناشي از ارزيابي) دربارة انجام رفتاري مشخص (فيش‌بين و آجزن، 1975)

اين مدل فرض مي‌کند که هر چه کاربران، کاربرد سيستم را سودمند و ساده تصور كنند، نگرش بهتري نسبت به آن خواهند داشت. درجه سودمند دانستن و نگرش مربوطه، منجر به افزايش تمايل رفتاري شده و از اين طريق کاربر به استفاده واقعي از سيستم روي ميآورد. بنابر اين انتظار ميرود، در حوزهاي که به طور وسيعي يك سيستم را به کار گرفتهاند، درجه بالايي از درك سودمندي و سهولت استفاده، مشاهده شود. در اين موارد، نوعاً معيارهايي مانند زمان، دوره به‌کارگيري سيستم، مقدار به‌کارگيري يا تنوع به‌کارگيري گزارش شده است (لي و همکاران، 2003). در هر حال، انتظار ميرود رابطهاي بين سودمند دانستن و سهولت استفاده وجود داشته باشد. به اين ترتيب که سهولت استفاده بر تمايل افراد به استفاده از سيستم از طريق هر دو مورد درك از سودمندي و تمايل رفتاري اثر دارد.

نمودار 4. الگوي اصلي پذيرش فناوري (ديويس، 1989)

نمودار 4 نشان مي‌دهد كه متغيرهاي بيروني، از طريق تأثير بر باورها (مانند سودمند دانستن و درك از سادگي كاربرد) به رفتار فرد در ميزان استفاده عملي از فناوري شکل ميدهند. متغيرهاي بيروني مي‌توانند براي مثال ويژگي‌هاي فردي نظير سطح تحصيلات (برتون جونز28 و هوبونا29، 2005) يا جنسيت (ونکاتش و موريس، 2000) يا ويژگي‌هاي سازماني نظير آموزش استفاده از فناوري (ونکاتش 1999) باشند. بسته به نوع متغير بيروني، سودمندي درك شده و سادگي كاربرد درك شده اثر بيشتري بر تمايل رفتاري خواهند داشت (رايتاهارجو، 2007: 31-21).
الگوي پذيرش فناوري به طور گسترده در زمينههاي تحقيقاتي بسيار زيادي و در انواع مختلفي از فناوري‌هاي اطلاعاتي آزموده شده است (لي و همکاران، 2003 ). در اين پژوهش که از نوعي الگوي ساده شده پذيرش فناوري استفاده شده است، متغيرهاي جمعيت‌شناختي (سن)، (جنسيت)، (سطح تحصيلات) و متغيرهاي (محل سکونت) و (اطلاع رساني فراگير) به عنوان متغيرهاي بيروني در نظر گرفته شد.
ديويس و ديگران 30 مبتني بر تئوري کنش موجه، الگوي پذيرش فناوري را ارائه کردند و پي بردند که اين الگو بهتر مي تواند پذيرش فناوري اطلاعات توسط کاربر را تشريح کند. نمودار 5 الگوي پذيرش فناوري را نشان مي دهد. الگوي پذيرش فناوري در تحقيقات مختلف، براي پذيرش انواع گوناگون فناوري ها توسط کاربر به کار رفته است مثل پست الکترونيکي، پردازشگر لغت31 ، وب سايت، سيستم هاي برنامه ريزي منابع شرکت و تجارت الکترونيک ( .(Lu et al., 2009

نمودار 5. الگوي پذيرش فناوري( Lu et al 2009 )

الگوي پذيرش فناوري از مطالعات روان شناختي نشأت گرفته و در مطالعات سيستم هاي فناوري اطلاعات به کار برده شده است. اين الگو، پذيرش فناوري يا استفاده از فناوري را با استفاده از مفاهيم مجزاي سهولت استفاده درک شده و سودمندي درک شده تشريح مي کند:
1-استفاده واقعي32 : رفتار فرد درباره فناوري جديد.
2-سهولت استفاده درک شده33 : درجه اي که فرد معتقد است استفاده از فناوري نيازمند تلاش فيزيکي و ذهني کم يا هيچ مي باشد.
3-سودمندي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش کارکنان، ارتباط مؤثر، فعال نمودن Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهبود عملکرد، آموزش معلمان