منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق کار، سطح معنادار، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

حيه مسئوليت‌پذيري
.354
-.038
.730
ارتقاء انگيزش کارکنان
-.033
.479
.600
ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ابتکار و خلاقيت
-.025
.469
.600
توجه به تامين نيازهاي مادي کارکنان
.178
.358
.658
استراتژي (مشخص بودن جهت‌گيري استراتژيک سازمان)
-.171
.159
.797
هماهنگي (ميزان همترازي سيستم‌ها و فرايندهاي سازمان)
.212
.473
.475
قابليت انطباق (توانايي سازمان براي برخورد با تغيير)
.405
.117
.497
شبکه‌هاي داخلي (رسمي و غيررسمي) سازمان
.484
.440
.409
تمايل به يادگيري
.509
.436
.124
آمادگي براي پذيرش مسئوليت جديد
.450
.057
.397
اهميت به نظر همکاران
.515
.216
.530
دانش کاري مرتبط با شغل
.523
.197
.400
خلاقيت و نوآوري فردي
.494
-..35
.395
پذيرش اجتماعي
.704
.231
.299
تعهد شخصي
.651
.410
.205
انگيزه پيشرفت
.633
.353
.263
وجدان کاري و انضباط اجتماعي
.728
.217
-.038
کار گروهي و تشکيل تيم‌هاي کاري
.868
-.064
.089
همکاري و مشارکت در رفع مشکلات
.683
-.054
.400
اخلاق کاري
.600
.101
.397
تجربه کاري مرتبط با شغل
.639
.155
.330
وفاداري سازماني
.615
.036
606.
سخت‌کوشي، پشتکار و وقت‌شناسي
.669
.099
.136
مسئوليت‌پذيري و تفويض اختيار
.823
.053
.031
طبقه اجتماعي(فرصت تحصيلي، شغلي و حرفه‌اي)
.653
.090
-.025
شيو‌هاي تربيتي والدين

با توجه به نتايج تحليل عاملي، هشت عاملي که با رنگ طوسي مشخص شده‌اند، (قابليت انطباق، شبکه‌هاي داخلي سازمان، تمايل به يادگيري، آمادگي براي پذيرش مسئوليت جديد، اهميت به نظر همکاران، دانش کاري مرتبط با شغل، خلاقيت و نوآوري فردي و پذيرش اجتماعي) از روايي پاييني برخوردار بوده و مقدار آنها کمتر از 6/0 است بنابراين حذف شده و آزمونهاي آماري بر روي ساير عوامل باقيمانده صورت گرفته است.

4-8 پايايي (قابليت اطمينان)
قابليت اطمينان سوالات پرسشنامه اندازه‌گيري شده و آلفاي کرونباخ (932/0 =?) که ميزان آن بالاي 50/0 است، نشان مي‏دهد سوالات پرسشنامه از پايايي بالايي برخوردار هستند. جدول 4-19 نتايج پردازش داده‌ها شامل تعداد داده‌هاي معتبر، داده‌هاي از دست رفته و تعداد کل داده‎ها را نشان مي‌دهد. و جدول 4-20 آلفاي کرونباخ کل سوالات پرسشنامه را نشان مي‌دهد.
جدول 4-19 نتايج پردازش داده‌ها
درصد
تعداد

100.0
50
داده‌هاي معتبر
0.
0
داده‌هاي خارج شده
100.0
50
کل داده‌ها

جدول 4-20 روايي ابزار پژوهش
آلفاي کرونباخ
تعداد داده‌ها
932.
25

جدول 4-21 آلفاي کرونباخ سوالات مرتبط با عوامل سازماني و عماول فردي را به تفکيک نشان مي‌دهد. با توجه به مقادي آلفاي کرونباخ که مقادير آنها بيشتر از 5/0 مي‌باشد، سوالات مربوط به هريک از مولفه‌ها از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند.
4-21 روايي مولفه‌هاي اصلي پژوهش
آلفاي کرونباخ
تعداد داده‌ها

.905
12
عوامل سازماني
.883
12
عوامل فردي

4-9 آمار توصيفي
آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش، شامل تعداد کل، ميانگين و انحراف معيار متغيرها در جدول 4-22 نشان داده شده است.

4-22 آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
انحراف معيار
ميانگين
تعداد

1.13
5.74
50
ضريب نفوذ فناوري اطلاعات
1.16
5.20
50
تفويض اختيار
1.27
5.14
50
پاسخ به نياز شغلي کارکنان
1.09
5.70
50
اهميت به نظر کارکنان
1.05
6.02
50
استقبال از افکار و ايده‌هاي نو
1.16
5.90
50
وجود فرصت ارتقاء و پيشرفت
1.35
5.36
50
تناسب مسئوليت و اختيار
1.236
5.32
50
ميزان تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري
1.074
5.70
50
ارتقاء انگيزش کارکنان
1.184
5.84
50
ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ابتکار و خلاقيت
1.291
5.08
50
توجه به تامين نيازهاي مادي کارکنان
1.171
5.66
50
استراتژي (مشخص بودن جهت‌گيري استراتژيک سازمان)
1.306
5.36
50
هماهنگي (ميزان همترازي سيستم‌ها و فرايندهاي سازمان)
1.175
5.92
50
تعهد شخصي
1.062
6.12
50
انگيزه پيشرفت
1.161
5.80
50
وجدان کاري و انضباط اجتماعي
1.143
5.86
50
کار گروهي و تشکيل تيم‌هاي کاري
1.031
5.72
50
همکاري و مشارکت در رفع مشکلات
1.015
5.90
50
اخلاق کاري
1.262
5.80
50
تجربه کاري مرتبط با شغل
1.162
5.42
50
وفاداري سازماني
.889
5.84
50
مسئوليت‌پذيري و تفويض اختيار
1.077
5.94
50
سخت‌کوشي، پشتکار و وقت‌شناسي
1.032
5.42
50
طبقه اجتماعي(فرصت تحصيلي، شغلي و حرفه‌اي)
1.502
4.90
50
شيو‌هاي تربيتي والدين

4-9-1 بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي
در اين بخش به منظور شناخت خصوصيات فردي و شغلي پاسخ‌دهندگان، به بررسي مهمترين ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نظير جنسيت، مقام، سابقه کاري و تجربه کامپيوتري پرداخته مي‌شود.
* توزيع کارکنان برحسب جنسيت
توزيع کارکنان برحسب جنسيت در جدول 4-23 به نمايش گذاشته شده است.
جدول 4-23 توزيع کارکنان برحسب جنسيت
جنسيت
زن
مرد
فراواني
24
26
درصد
48
52

براساس نتايج مندرج در جدول 4-23 تعداد 24 نفر (48 درصد) از پاسخ‌دهندگان زن و تعداد 26 نفر (52 درصد) از پاسخ‌دهندگان مرد بوده‌اند.
نمودار 4-4 توزيع کارکنان را بر حسب جنسيت نشان مي‌دهد.

نمودار 4-4 توزيع کارکنان بر حسب جنسيت
* توزيع کارکنان برحسب رشته تحصيلي
توزيع کارکنان برحسب رشته تحصيلي در جدول 4-24 به نمايش گذاشته شده است.

جدول 4-24 توزيع کارکنان برحسب رشته تحصيلي
رشته تحصيلي
مديريت فناوري اطلاعات
مديريت بازرگاني
مهندسي فناوري اطلاعات
ساير
فراواني
17
5
8
24
درصد
34
10
4
48

براساس نتايج مندرج در جدول 4-24 رشته تحصيلي تعداد 17 نفر (34 درصد) از پاسخ‌دهندگان مديريت فناوري اطلاعات، تعداد 5 نفر (10 درصد) مديريت بازرگاني، تعداد 8 نفر (4 درصد) مهندسي فناوري اطلاعات و تعداد 24 نفر (48 درصد) از پاسخ‌دهندگان ساير رشته‏ها بوده‌است.
نمودار 4-5 توزيع کارکنان را بر حسب رشته تحصيلي نشان مي‌دهد.

نمودار 4-5 توزيع کارکنان بر حسب رشته تحصيلي

4-10 آزمون نرمال بودن توزيع
آزمون کلموگرف- اسميرنف به منظور بررسي نرمال بودن توزيع داده‌ها به کار برده شده است. با توجه به سطح معناداري (Sig) عوامل پژوهش که ميزان آنها بيشتر از 05/0 است، توزيع داده‌ها نرمال مي‌باشد.
جدول 4-25 آزمون نرمال بودن توزيع را نشان مي‌دهد.

جدول 4-25 آزمون نرمال بودن توزيع
عوامل فردي
عوامل سازماني

50
50

تعداد
68.64
66.28
ميانگين
پارامترهاي
10.08
9.01
انحراف معيار
نرمال
163.
108.
مقدار مطلق

089.
067.
مقدار مثبت
حداکثر اختلاف
163.-
108.-
مقدار منفي

1.154
767.

کلموگرف اسميرنف
.139
.599

سطح معناداري (دو دامنه)

4-11 آزمون فريدمن
آزمون ناپارامتري فريدمن از جمله آزمون هاي آماري است كه براي رتبه بندي و اولويت دهي به متغيرهاي چندمقوله‌اي با مقياس رتبه‌اي (ترتيبي ) انجام مي شود . در اين مطالعه، به منظور بررسي ميزان اهميت هر يک از مولفه‌هاي پژوهش در نتايج از آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل استفاده شده است. همانطور که جدول 4-26 نشان مي‌دهد، سطح معناداري آزمون برابر 0.000 و کمتر از 0.05 مي‌باشد. بنابراين، فرض H0 مبني بر يکسان بودن رتبه عوامل رد شده و نشان مي‌دهد اهميت عوامل يکسان نمي‌باشد.
عوامل داراي اولويت يکسان هستند H0 :
عوامل داراي اولويت عوامل يکسان نيستد H1 :

4-26 آزمون فريدمن
تعداد کل
50
کاي دو
132.000
درجه آزادي
24
سطح معناداري
.000

جدول 4-27 ميانگين رتبه هريک از عوامل را نشان مي‌دهد. همان‌طور که جدول 4-27 نشان مي‌دهد و با توجه به ميانگين رتبه عوامل، انگيزه پيشرفت با ميانگين رتبه 43/16 در رتبه اول و توجه به تامين نيازهاي مادي کارکنان با ميانگين رتبه 83/8 در رتبه آخر قرار دارد.

جدول 4-27 ميانگين رتبه عوامل
ميانگين رتبه
عوامل
14.37
ضريب نفوذ فناوري اطلاعات
10.15
تفويض اختيار
80/9
پاسخ به نياز شغلي کارکنان
13.47
ا اهميت به نظر کارکنان
16.10
ا استقبال از افکار و ايده‌هاي نو
14.95
وجود فرصت ارتقاء و پيشرفت
11.25
تناسب مسئوليت و اختيار
70/10
ميزان تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري
20/13
ا ارتقاء انگيزش کارکنان
86/14
ا ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ابتکار و خلاقيت
83/8
توجه به تامين نيازهاي مادي کارکنان
52/13
ا استراتژي (مشخص بودن جهت‌گيري استراتژيک سازمان)
10.97
هماهنگي (ميزان همترازي سيستم‌ها و فرايندهاي سازمان)
13/15
تعهد شخصي
43/16
انگيزه پيشرفت
26/14
وجدان کاري و انضباط اجتماعي
40/14
کار گروهي و تشکيل تيم‌هاي کاري
28/13
همکاري و مشارکت در رفع مشکلات
77/14
ا اخلاق کاري
13.91
تجربه کاري مرتبط با شغل
17/11
وفاداري سازماني
13.97
مسئوليت‌پذيري و تفويض اختيار
34/15
سخت‌کوشي، پشتکار و وقت‌شناسي
98/10
طبقه اجتماعي(فرصت تحصيلي، شغلي و حرفه‌اي)
19/9
شيو‌هاي تربيتي والدين

جدول 4-28 هر يک از عوامل را به ترتيب رتبه نشان مي‌دهد.

جدول 4-27 رتبه بندي عوامل بر اساس اولويت
رتبه
عوامل
1
انگيزه پيشرفت
2
استقبال از افکار و ايده‌هاي نو
3
سخت‌کوشي، پشتکار و وقت‌شناسي
4
تعهد شخصي
5
وجود فرصت ارتقاء و پيشرفت
6
ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ابتکار و خلاقيت
7
اخلاق کاري
8
کارگروهي و تشکيل تيم‌هاي کاري
9
ضريب نفوذ فناوري اطلاعات
10
وجدان کاري و انضباط اجتماعي
11
مسئوليت‌پذيري و تفويض اختيار
12
تجربه کاري مرتبط با شغل
13
استراتژي (مشخص بودن جهت‌گيري استراتژيک سازمان)
14
اهميت به نظر کارکنان
15
همکاري و مشارکت در رفع مشکلات
16
ارتقاء انگيزش کارکنان
17
تناسب مسئوليت و اختيار
18
وفاداري سازماني
19
طبقه اجتماعي(فرصت تحصيلي، شغلي و حرفه‌اي)
20
هماهنگي (ميزان همترازي سيستم‌ها و فرايندهاي سازمان)
21
ميزان تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري
22
تفويض اختيار
23
پاسخ به نياز شغلي کارکنان
24
شيو‌هاي تربيتي والدين
25
توجه به تامين نيازهاي مادي کارکنان

فصل پنجم- بحث و نتيجه‌گيري

5-1 مقدمه
در فصل اول کليات پژوهش شامل بيان موضوع، ضرورت و زمينه پژوهش، اهداف، سوالات و فرضيه‎هاي پژوهش، روش انجام پژوهش و ابزار گردآوري داده و جامعه‌آماري پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. فصل دوم شامل بررسي ادبيات موضوع مي‌باشد که در اين فصل عملکرد شغلي، عوامل موثر بر عملکرد شغلي، روابط آفلاين و آنلاين و شبکه‌هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند. در فصل سوم به روش شناسي پژوهش و توسعه مدل پرداخته شده است و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها ارائه شد، در اين فصل ضمن ارائه خلاصه‌اي از فصول گذشته، نتايج نظري و کاربردي پژوهش و محدوديتهاي پژوهش بيان شده و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي و سازمانها ارائه مي‌شود.
5-2 خلاصه پژوهش
اين پژوهش به دنبال ارتقاي درک افراد از تاثير فناوري، به طور خاص ارتباطات شبکه‌اي حاصل از نظريه شبکه اجتماعي بر عملکرد شغلي کارکنان است. به طور خاص بررسي شد که چگونه ارتباطات شبکه‌اي، مانند ارتباطات مستقيم و غيرمستقيم در شبکه‌هاي محيط‌کاري آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي تاثير مي‌گذارند. اثر تکنولوژي با تمايز ميان شبکه‌هاي ارتباطي محيط‌کاري کارمند به دو شبکه آنلاين و آفلاين نشان داده شد که به پيشنهادات در بررسي‌هاي اوليه که چنين تمايزي ممکن است از اهميت نظري و عملي برخوردار باشد پاسخ داده و به تحقيقاتي که به دنبال درک اثر تکنولوژي بر عملکرد شغلي کارکنان هستند کمک مي‌کند. با کاربرد نظريه شبکه اجتماعي و نظريه تکامل و با تمايز ميان شبکه‌هاي ارتباطي محيط‌کاري آنلاين و آفلاين، درک بهتري از نقش تکنولوژي در توضي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، ابزار پژوهش، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، نسبت بدهی، سودآوری