منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای مدیران، مدیران مدارس، یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

شده در بخش کیفی به استثنای مسیر محدودیت بر راهبرد کلان مورد تأیید قرار گرفت. و تنها این مسیر (محدودیت ها بر راهبردهای کلان) با مدل تدوین شده در بخش کیفی همخوانی نداشت و در بخش کمی مورد تأیید قرار نگرفت.
5-4-نوآوری های تحقیق
1.پژوهش حاضر درصدد یافتن الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی می باشد و مدرسه به عنوان اولین پایگاه برای پیشرفت علمی هر کشور به عنوان مکان این پژوهش برگزیده شده است که همانگونه که قبلا بیان گردید، به نظر می رسد چنین پژوهشی تا کنون در ایران صورت نگرفته است.
2.تحقیق حاضر از نظر روش تحقیق، با این موضوع،خاص است.از آنجا که برای شناسایی ابعاد و مولفه های اخلاق حرفه ای روش تحقیق کیفی داده بنیاد کفایت می کرد، جهت برازش الگوی به دست آمده از دو مرحله روش کمی دلفی ومدل تحلیل مسیر وتحلیل عاملی تاییدی نیز استفاده شده است. در حالی که یکی از این روش ها برای رسیدن به مقصود کافی بود واین نکته در نوع خود حایز اهمیت است.
3.یکی دیگر از نوآوریهای پژوهش حاضر بررسی پایایی مصاحبه ها بود که معمولاً در پژوهشهای کیفی یا آمیخته نادیده گرفته می شود. در این پژوهش از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شده است.
4- یکی دیگر از نوآوری های پژوهش حاضر تدوین الگوی معتبر و تایید شده در زمینه اخلاق حرفه ای مدیران آموزش بود. الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی معیارهای لازم ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درجهت بهبود موقعیت احلاق حرفه ای در اموزش و پرورش را نمایان می سازد. الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠکرد اخلاق حرفه ای برای شناسایی نقاط قوت و ضعف پدید می آورد. علاوه بر این الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی رابطه بین مولفه های تحقق اخلاق حرفه ای را نشان می دهد و می توان با استفاده از آن به نگاه سیستمی برای تخلق به اخلاق حرفه ای دست پیدا کرد. در حقیقت الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی فرآيند دستيابي اخلاق حرفه ای و استراتژي‌هاي لازم برای طی فرایندی خاص جهت رسیدن به اخلاق حرفه ای را مشخص می سازد. داشتن الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی موجب می شود سیاست گذاران بتوانند رويكردهاي با ثبات و يكپارچه كه منجر به اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی میشود را اتخاذ کنند.
5-5-محدودیت‌های تحقیق
بی تردید هر گونه مطالعه و فعالیت پژوهشی در زمان اجرا خالی از چالش و مشکلات نمی باشد. این پژوهش نیز مستثنی نبوده و انجام آن با محدودیت هایی مواجه بود که در ادامه به آن اشاره می گردد:
1. نتایج پژوهش حاضر صرفاً با اتکا به دیدگاه‌ها و تجربیات خبرگان شهر تهران و مدیران مدارس تهران حاصل‌شده است که ممکن است تعمیم‌پذیری نظری یافته‌های تحقیق به سراسر کشور را با محدودیت همراه کند. بنابراین می‌توان با کسب نظرهای علمی خبرگان دانشگاهی و مدیران مدارس سایر استان‌ها این مشکل را مرتفع نمود.
2. برای انجام مصاحبه به متخصصانی در هر دو حوزه اخلاق حرفه‌ای (اسلامی) و مدیریت مجتمع‌های آموزشی (مدارس) نیاز بود که یافتن افرادی جامع این خصوصیت‌ها با دشواری و محدودیت مواجه بود.
3. یکی دیگر از محدودیت های پژوهش حاضر این است که امکان تعمیم نتایج در مصاحبه، بالا نیست و در هنگام تعمیم نتایج باید بسیار با دقت عمل کرد.
داده ها و همچنین یافته های کمی این پژوهش از طریق ابزار خود گزارش دهی بدست آمده است؛ به این معنا که پاسخ ها ممکن است تحت تاثیر تعصبات و یا باورهای فردی قرار گرفته باشد.
5-6-پیشنهادات تحقیق
دراین مبحث با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی و همچنین پیشنهادات کاربردی به دست اندرکاران و برنامه ریزان آموزشی ارائه می شود.
5-6-1-پیشنهادات کاربردی
اینک پیشنهادهایی که جنبه عملیاتی داشته و می توانند چراغی فرراراه مدیران و سیاستگذاران نظام آموزش کشور باشند عرضه می گردد.
یافته های پژوهش نشان داد که شرایط محیطی بر راهبردهای کلان تاثیر دارد. بنابراین به مدیران مدارس پیشنهاد میشود تصویر روشنی از شرایط درونی و بیرونی سازمان به دست اورده تا بتوانند در زمینه اتخاذ راهبردهای کلان اخلاقی موفقتر عمل کنند.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تخصص اخلاقی فردی بر عملکرد اخلاقی تاثیر مثبت دارد بنابراین به مدیران و برنامه ریزان کلان آموزشی پیشنهاد می شود دوره های آموزشی با محتوای مناسب جهت ارتقاء توان استدلال اخلاقی مدیران، خودشناسی، دانایی، ایجاد و درک چشم انداز در رابطه با ضوابط اخلاق حرفه ای، تعادل اخلاقی، مخاطب شناسی، تحمل ابهام، ایجاد توازن میان زندگی شخصی و شغلی، خلق انگیزه و موقع شناسی تدوین کنند تا بتوانند عملکرد اخلاقی مدیران مدارس خود را بهبود ببخشند.
یافته های پژوهش نشان داد که نگرش مثبت بر رفتار اخلاقی مدیران مدارس تاثیر مثبت دارد. بنابراین به برنامه ریزان و دست اندرکاران آموزش و پرورش پیشنهاد می شود شناخت، احساسات و رفتارهای فردی را به سمت ارزشهای اخلاقی سوق دهند و اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی و سازمانی را در بین مدیران مدارس پرورش دهند تا بتوانند عملکرد اخلاقی مدیران را بهبود ببخشند.
5-6-2-پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد میشود در پژوهشی پياده سازي الگوي اخلاق حرفه ای تدوین شده در بین مدیران آموزشی یک سازمان آموزشی صورت گرفته و مشکلات پیاده سازی آن نیز مورد بررسی قرا گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهشی نیاز سنجی آموزشی برمبنای الگوی طراحی شده صورت گرفته و محتوای آموزشی لازم برای بهبود اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی تدوین شود.
پیشنهاد می شود طراحي الگوی اخلاق حرفه ای در میان معلمان نیز صورت گرفته و الگوی تدوین شده با الگوی پژوهش حاضر مقایسه شود.
پیشنهاد میشود معیارهای این الگو به عنوان ارزیابی اخلاق حرفه ای مدیران آموزش در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته و مدیران نمونه بر مبنای این معیارها به جامعه آموزشی معرفی شود.
بررسي تفاوتهاي فرهنگي و مذهبی در معيارهاي اخلاق حرفه ای بین اقوام فرهنگی و اقلیت های مذهبی دیگر در ایران می تواند موضوع پژوهش های آتی قرار گیرد.
پژوهش حاضر در بین مدیران مدارس صورت گرفته است برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود الگوی اخلاق حرفه ای در بین مدیران صنعتی و خدماتی نیز تدوین گردد.
بررسی موانع سازمانی، محیطی و شغلی در گرایش مدیران مدارس به اخلاق حرفه ای می تواند موضوع پژوهش های آتی قرار گیرد.

منابع

قرآن کریم ، ترجمه الهی قمشه ای ، مهدی ، .(1384) . قم : دارالغدیر .
نهج البلاغه ، سید رضی ، ابوالحسن ، محمد ابن الحسین . (1388) . ترجمه سید محمد مهدی جعفری .تهران موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
ابطحی، سید حسین.(1383). مدیریت منابع انسانی. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
ابن ابی الحدید.(14.4 هـ . ق). شرح نهج البلاغه، قم، منشورات کتبه آیة العظمی المرعشی النجفی.
ابوالکلام آزاد، مولانا. (1385). ذوالقرنین ترجمه دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی. چاپ دهم، نشر: علم.
اتکینسون، آر اف.(1370). در آمدی به فلسفه اخلاق. مترجم سهراب علوی نیا، تهران: نشر: کتاب.
اخوان ، پیمان ، یزذی مقدم ، جعفر .(1392) . بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی ، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 8، ش 2، تابستان 92.
ازگلی، محمد .( 1384). درآمدی بر معیارها و روش‌های ارزشیابی رهبری اخلاقی. نشریه علوم انسانی مصباح، ش 56.
اسفندیاری مقدم، علی.(1386). اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع رسانان. قم: کتابدار
اعتماد اهری، علاء الدین .(‌1385)‌نو اندیشی در مدیریت آموزشی . تهران : نشر پژوهش دادار
اعظمیان بیدگلی، مریم.( 1388). مؤلفه‌های اخلاقی مدیریت درنظام اسلامی‌. فصلنامه اخلاق، 18.
السد، مک اینتایر.(1379). تاریخچه فلسفه اخلاق. مترجم انشاءالله رحمتی، قم: انتشارات حکمت.
امیر کبیری، علیرضا و داروئیان، سهیلا .(1390). «برداشت‌های اخلاق حرفهای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط» فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره1
امینی ، سید جواد، صفر ، حسین، احمدی شریف، محمود . (1390) . بررسی راهبردی جو سازمانی و اخلاق در سازمان های ملی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 11، ش 43، بهار 90.
انصاری رنانی، قاسم.(1386). «اخلاق، موضوع کهن، مسئله تازه» ماهنامه علمی‌ آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 184
الوانی ، سید مهدی ، حسن پور، اکبر، داوری، علی. (1389). تجلی اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، ش 3 و 4، 1389
الهی قمشه ای ، حسین محی الدین.(1390) . ‌365 روز درصحبت قرآن، نشر سخن.
ایکاف راسل ال. (1382) . باز آفرینی سازمان . ترجمه شریعتی تقی ناصر . مرادی گیوی اسماعیل . مریدی سیاوش . چاپ اول . تهران : سازمان مدیریت صنعتی
آبراهامیان، یرواند.(1380). ایران بین دو انقلاب. ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران. تهران: نشر مرکز
آراسته، حمیدرضا، جاهد، حسینعلی.( 1390 ). رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی : گزینه ای برای بهبود رفتارها فصلنامه نشاء علم،2.
آزاد، اسداله. (1381). اخلاق حرفه ای، دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابخانه ملی
بارنارد، چستر.(1368). وظیفه های مدیران. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
بازرگان،عباس.(1380). مقدمه اي برروشهاي تحقيق کيفي وآميخته؛رويکردهاي متداول در علوم رفتاري،تهران :نشرديدار.
باقری ، حسین، صالحی، محمد، حاجی زاده ، محمد .(1389). اخلاق حرفه ای در مدیریت . فصلنامه پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، سال سوم، بهار و تابستان 89، ش 7 و 8 ص 28- 9 .
باقری، خسرو.(1388). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات مدرسه.
بروکنر، جوئل .(1383). چرا رعایت انصاف این همه سخت است؟ ، ترجمه فضل ا… امینی، ماهنامه گزیده مدیریت ش 59، ص 89- 82.
بهرام زاده، حسینعلی .(1383). «بررسی رابطه بین الگوی تصیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مدارس راهنمایی شهرستان شیروان» پایان نامه درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌ فیروزکوه، رشته مدیریت آموزشی
بهشتی، سید محمد. (1380). بایدها و نبایدها. تهران: بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید بهشتی .
پاداش، فریبا، گل پرور، محسن .(1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نو آوری و خلاقیت کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، ش 1 و 2
پاشایی زاد، حسین.(1386). نگاهي اجمالي به روش دلفي. پيك نور،سا ل ششم،شماره دوم .
پیرنیا، حسن. (1370). ایران باستان. جلد 1. تهران: انتشارات دنیای کتاب.
پینکافس، آدموند.(1382) . از مسأله محوری تا فضیلت گرایی، مترجمان: سید حمید رضا حسنی و مهدی علی پور. دفتر نشر معارف.
تیلور، فردریک(1370). اصول مدیریت. ترجمه محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
جعفری، محمد تقی.(1379). اخلاق و مذهب. چاپ اول، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفر.
جعفری، محمد تقی.(1386). وجدان. چاپ سوم، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
جوادی آملی . عبدالله .(1384). فطرت در قرآن. چاپ اول، قم: اسراء.
جوادی، محسن.(1375). مسأله باید و هست. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی .
چاوش باشی ، فرزانه . (1389) . مسئولیت اجتماعی سازمان و اخلاق مدیران،پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شماره 61،آذر 89 ص87
چرچمن، چارلزوست.(1375). نظریه سیستم ها. ترجمه رشید اصلانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
چلبي، مسعود ؛خرم دل، سكينه .(1391). بررسي رابطه بين عزت نفس، خودمختاري و انصاف با مسئوليت پذيري دانش آموزان. دو فصلنامه جامعه شناسي آموزش و پرورش.7-1
حاجی ده آبادی، محمد علی. (1380). درآمدی بر نظام تربیتی اسلام. قم: نشر امین.
حسین زاده، امیر ، جعفری، عابد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، اخلاق حرفه ای، رفتارهای اخلاقی، مدل مفهومی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، مطالعات فرهنگی، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌ای