منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه‌ای، نوع دوستی، اخلاق حرفه ای مدیران

دانلود پایان نامه ارشد

وی راهبردهای خرد تاثیر دارند تبیین می شود. به همین ترتیب 16 درصد راهبردهای کلان، 42 درصد رفتار اخلاقی و 61 درصد عملکرد اخلاقی توسط متغيرهایی اثر گذار برخود تبیین می شود.
شاخصهاي برازش بدست آمده براي مدل آزمون شده در جدول (4-33) نشان مي دهد که شاخص RMSEAدرمدل برآورد شده با ميزان 054/0 از سطح قابل قبولي برخوردار بوده و ديگر شاخص برازش مانند CFI، GFI، NFI، NNFIو AGFI به ترتيب برابر با 99/0، 96/0، 98/0، 99/0 92/0 همگي در سطح مناسبي هستند و اين مشخصه هاي نکويي برازش نشان مي‌دهد داده‌هاي اين پژوهش با ساختار عاملي اين مدل برازش مناسبي دارد.
جدول 4-33- مشخصه‌هاي برازندگي مدل برازش شده
AGFI
NFI
NNFI
GFI
CFI
RMSEA
x/df
92/0
98/0
99/0
96/0
99/0
054/0
10/2

فرآیند پژوهش، با تدوین گزارش ونتیجه‌گیری به پایان می‌رسد. گزارش پژوهش نوعی بررسی یا تبیین از مساله، ارائه می‌دهد، پاسخ سؤال‌ها را نشان می‌دهدوداده‌های گردآوری‌شده وتفسیر شده را در بردارد (دانایی فردوهمکاران،1386). هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی –ایرانی می‌باشد. با توجه به اینکه در زمان اجرا و تدوین این گزارش، پژوهشی با این مضمون در کشور اجرا نشده بود وپژوهش‌های انجام ‌شده در خارج از کشور نیز بر اساس شرایط خاص آن کشورها ویا سازمان به بخشی از این پژوهش پرداخته بودند، محقق با رویکردی آمیخته به بررسی موضوع موردمطالعه پرداخته است.بدین معنا که ابتدا با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، پنج سؤال اول تحقیق بررسی گردیده است. مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی-ایرانی، عوامل مؤثر بر دستیابی مدیران آموزشی به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای تخلق به اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی ازطریق مصاحبه نیمه ساختار مند (درقالب 8 سؤال) با خبرگان، شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر مبنای روش داده بنیاد، ترسیم و از طریق روش دلفی، تصحیح و تأیید شده است. درنهایت بر مبنای مراحل قبل (در راستای پاسخ به سؤال ششم تحقیق )،پرسشنامه‌ای طراحی و دراختیار جامعه آماری تحقیق (مدیران مدارس شهر تهران) قرار داده‌شده است وداده‌ها با آزمون‌های مناسب مورد تحلیل قرارگرفته است.در این فصل کلیت موضوع تحقیق مورد بحث قرار گرفته، نتایج یافته های تحقیق در دو بخش کیفی وکمی تلخیص شده، مدل نهایی تحقیق معرفی شده ونو آوریها و محدودیت های تحقیق بیان گردیده است، در نهایت پیشنهاد های تحقیق ارائه گردیده است.
5-1- گزارش روش کیفی (نظریه داده بنیاد)
برای اینکه درک هریک از مدیران از ویژگهای مدیر اخلاقی وتفاسیر آنان از عوامل وشرایط موثر بر دستیابی به اخلاق حرفه ای مدیران و پیامد های آن به درستی باز شناسی گردد،به روش مناسب نیاز است. کاربرد رویکر دهای کمی در بررسی این مهم به عنوان یک پدیده اجتماعی وآموزشی نمی تواند تببین مناسبی از این پدیده به دست دهد. بنایراین باید برای دست یابی به تبیین مناسب، پارادایم های فرا اثبات گرایی و رویکرد های مربوطه یعنی تحقیقات کیفی را به مدد گرفت. تحقیقات کیفی نیز غالبا وابسته به شرایط فرهنگی زمینه مورد بررسی هستند. از آنجا که شناسایی پدیده وتوصیف فرآیند وشرایط تخلق وگرایش مدیران به اخلاق حرفه ای با صبغه اسلامی- ایرانی، هدف پژوهش بود لذا نظریه برخاسته از داده، از میان روشهای کیفی با طرح سیستماتیک (اشتراس وکربین1998) انتخاب گردید. در این بخش، مفاهیم به عنوان واحد تحلیل مورد توجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پارا گرافها تلاش شد تا کدهای باز استخراج شوند. به دلیل تعدد مفاهیم استخراج شده چند بار پالایش شدند ودر نهایت 119 مفهوم کلیدی استخراج شد که با طبقه بندی آنها 25 مقوله حاصل شد و درقالب 12مقوله اصلی به شرح زیر جای گرفتند:
1-تخصص فردی(درزمینه اخلاقی): تخصص فردی به دانش اخلاقی فرد از قبیل (توان استدلال گری اخلاقی، خودشناسی، دانایی و حکمت، ایجاد و درک چشم انداز در رابطه با ضوابط اخلاق حرفه ای، تجارب شغلی) و مهارت های اخلاقی فرد از قبیل (تعادل اخلاقی، درک شرایط و اقتضائات مخاطب و برقراری ارتباط بر مبنای آن، برون گرایی، تحمل ابهام، مشاوره با دیگران، ایجاد توازن میان زندگی شخصی و شغلی، خلق انگیزه و موقع شناسی) اشاره دارد.
2- نگرشها: نگرش ها به اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی از قبیل (دوری از منفعت طلبی، بصیرت، پرهیز از تعصبات، عزت مداری، باور مندی اخلاقی) و اعتقاد و تعهد به ارزش های سازمانی از قبیل (رعایت مالکیت معنوی، تعالی گرایی و حق گرایی) اشاره دارد.
3- ویژگیهای فردی: ویژگی های فردی به ویژگی های اعتقادی (ایمان به خداوند متعال، تقوا و پرهیزگاری، تهذیب نفس، اخلاص در کارها، اعتقاد به نظارت الهی)، ارزش های اخلاقی فردی (فروتنی، خویشتن داری، پرهیز از دروغ وصداقت داشتن، پرهیز از خشم، شکیبایی، حفظ زبان، الفت و محبت، حسن ظن، پرهیز از تکبر)، سعه صدر (دفع بدی با خوبی، رفق و مدارا، عذرپذیری، انتقادپذیری) و متغیرهای روانشناختی (شایستگی، اعتماد به نفس، معنی داری، خود تعیینی و تاثیر و علاقه مندی به کار) اشاره دارد.
4-ویژگیهای سازمانی: به جو و فرهنگ اخلاقی سازمان از قبیل بیان شفاف و توضیح کدهای اخلاقی، وجود ارزش های آمیخته با سیاست ها و فرآیندها و فعالیت های سازمان اشاره دارد.
5- محدودیتها : محدودیت ها به مشکلات فردی مدیران از قبیل فرافکنی، نارضایتی شغلی، و عدم وجدان کاری و همچنین مشکلات مدیریتی آنان از قبیل استفاده از اطلاعات محرمانه سازمان جهت منافع فردی، عدم توجه به توانایی ها و تفاوت های فردی و تعارض نقش و شخصیت اشاره دارد.
6- شرایط محیطی: شرایط محیطی به شرایط برون سازمانی از قبیل رقابت با سایر سازمان ها، تبادل اطلاعات، فناوری های جدید، جذابیت های مادی و شرایط درون سازمانی از قبیل منزلت آفرینی، تکریم پیشینیان، امنیت شغلی و آزادی عمل و استقلال در کار اشاره دارد.
7- خرد: راهبردهای خرد به راهبردهای آموزشی و پژوهشی از قبیل (آموزش اخلاق حرفهای، برگزاری کارگاههای آموزشی، مطالعات فردی، آسیب شناسی اخلاقی، تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی) و راهبردهای قانونی از قبیل (تأمین مالی، نظارت و ارزیابی مستمر هدفمند، مشوقهای اخلاقی، قانونمندی و انضباط کاری) اشاره دارد.
8- کلان : راهبردهای کلان به راهبردهای سازمانی از قبیل نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی، توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی منتهی به رفتار، اهلیت گرایی و ایجاد مراجع ذی صلاح در سازمان برای حل مسائل اخلاقی اشاره دارد.
9- ارتقای اخلاقی افراد: ارتقای افراد به رشد صفات اخلاقی از قبیل (پرهیز از تزویر، بی نیازی از تقدیر و تشکر، امانتداری) و ارتقای رفتاری (انعطاف پذیری، پرهیز از خودمحوری، وفای به عهد و پیمان ها و خودکنترلی) اشاره دارد.
10- پیامد های محیطی: پیامدهای محیطی به دستاوردهای درونی از قبیل (مشارکت افراد در پیروزی های سازمان، ایجاد فضای امن برای کار و تلاش، کاهش تعارضات بین گروه ها و افراد) و دستاوردهای بیرونی از قبیل (پیش بینی پذیری، اعتمادپذیری و افزایش حرمت اجتماعی) اشاره دارد.
11- رفتارهای اخلاقی: رفتارهای اخلاقی به روابط انسانی مؤثر از قبیل (همدلی، خوشرفتاری، گوش دادن، هم احساسی، پرهیز از طعنه زدن و تحقیر دیگران، پرهیز از استضعاف زیردستان، حفظ آبروی افراد، احترام به دیگران و قدرشناسی به موقع)، خدمتگزاری (نوع دوستی، توانمندسازی، تیم سازی، حفاظت از منافع کارکنان و فراگیران) و مسئولیت پذیری از قبیل (مسئولیت مالی و صیانت از بیت المال، پذیرفتن مسئولیت فعالیت های محیط آموزشی ، پاسخگویی، پیگیری، وظیفه شناسی، تلاش برای موفقیت و عمل به تعهدات) اشاره دارد.
12- عملکرد اخلاقی:عملکرد اخلاقی شامل تصمیم گیری اخلاقی نظیرتصمیمات مشارکتی، درنظرگرفتن رضایت دیگران، پیشگامی در کارها، آینده نگری، تعدیل رفتار زیر دستان و عدالت محوری نظیر رعایت مساوات، میانه روی در کارها، انصاف، پرهیز از حب و بغض شخصی، حضور به موقع در محل کار می باشد.
در نهایت این مقوله های دوازده گانه ی اصلی در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادیمی به صورت شرایط علی(2 مقوله)، مقوله اصلی یعنی گرایش وتخلق مدیران آموزشی به اخلاق حرفه ای (2 مقوله) ، راهبرد (2 مقوله)، زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله) و پیامد ها (2 مقوله) جای گرفتند.
یکی از اهداف مهم هر نظریه برخاسته از داده ها، کشف پدیده اصلی وتبیین اجزا وعناصر، شرایط وپیامد ها بر اساس آن پدیده است. در تحقیق حاضر محور اصلی، گرایش و تخلق مدیران آموزشی به اخلاق حر فه ای است که در مر حله کد گذاری انتخابی آشکار وروابط آن بر قرار گردید. در تحلیل مصاحبه ها مفاهیمی نظیر احترام به دیگران،حفظ آبروی افراد،قدر شناسی، خوشرفتاری، گوش دادن آشکار شد که تحت عنوان “روابط انسانی موثر” مقوله بندی گردید.مقوله محوری دیگر از مفاهیمی نظیر نوع دوستی، توانمند سازی، حفاظت از منافع کارکنان وفراگیران،”خدمتگزاری” نام گذاری شد.”مسئولیت پذیری ” متشکل از مفاهیمی نظیر پاسخگویی وپیگیری، وظیفه شناسی، مسئولیت مالی و صیانت از بیت المال مقوله محوری دیگری بود که پدیده اصلی را شکل می داد.همچنین “تصمیم گیری اخلاقی”با مفاهیمی نظیر تصمیمات مشارکتی،قدرت تفکر وابتکار عمل،پیشگامی در کارها، در نظر گرفتن رضایت دیگران و”عدالت محوری” با مفاهیمی چون رعایت مساوات، میانه روی در کارها، انصاف وپرهیز از حب و بغض شخصی از دیگر مقوله های محوری در این زمینه بودند. تکرار بررسی های متون مصاحبه های پیاده شده وتوجه دقیق به جملات وایده ها ی بیانگر ارتباط بین مقوله ها، نشان داد که تخلق مدیران آموزشی به اخلاق حرفه ای تحت تاثیر تخصص فردی آنان در این ارتباط شامل دانش اخلاقی فرد و مهارتهای اخلاقی فرد و همچنین نگرشها ی آنان شامل اعتقاد وتعهد به ارزشهای اخلاقی وارزشهای سازمانی است. تخلق به اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با تاثیر پذیری از این شرایط علی، منجر به شکل گیری کنشهایی در سطح خرد شامل راهبردهای آموزشی وپژوهشی وراهبرد های قانونی ودر سطح کلان شامل راهبرد های سازمانی می گردد.به علاوه این کنش ها در بستر ویژگی های فردی مدیران شامل ویژگیهای اعتقادی و ارزشهای اخلاقی فردی،سعه صدر ومتغیرهای روان شناختی و ویژگی های سازمانی (جو وفرهنگ اخلاقی سازمان)، شکل می گیرند وهمزمان از محدودیتهایی نظیر مشکلات فردی ومدیریتی وشرایط محیطی برون سازمانی ودرون سازمانی، تاثیر می پذیرند . در نهایت چنین کنشها و واکنشهایی، ارتقای اخلاقی فردی وپیامد های محیطی به همراه آورده ورشد صفات اخلاقی،ارتقای رفتاری ودستاودهای درونی وبیرونی برای سازمان آموزشی به دنبال دارد.
شکل 5-1 روابط بین مقوله های اصلی در الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی را نشان می دهد. همه پژوهشهادر ادبیات این حوزه به نقش مثبت مدیران برای ایجاد یک فرهنگ اخلاقی در سازمان اذعان دارند. در ارتباط با نقش مدیریت و اثرش روی رفتار اخلاقی و فرایند تصمیم گیری نخست باید توجه داشت توان استدلال گری اخلاقی خود مدیران چگونه و به چه میزان است وتا چه اندازه قدرت ایجاد و درک چشم انداز در رابطه با اخلاق حرفه ای را داراست .این مطلب در نظریه رهبری معنوی لوئیس فرای (2003) که ترکیبی از چشم انداز، ایمان به هدف، نوع دوستی، بقای معنوی و تاکید بر نیازهای معنوی کارکنان در محیط کار می باشد، اشاره شده است. رهبری معنوی دارای ارزشهای اخلاقی عمیق از قبیل استقلال، انصاف، نوع دوستی، مهربانی، صداقت وکمال است (فایرهولم،1994).

شکل5-1-مقوله های اصلی و ارتباط بین آنها در الگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی – ایرانی
5-2- گزارش کمی(نتایج تحلیل مسیر)
فرضیه اول: تخصص فرد در زمینه اخلاقی بر عملکرد اخلاقی تاثیر دارد.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ضریب تاثیر تخصص فردی بر عملکرد اخلاقی برابر با 54/. بوده و ای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای اخلاقی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، مدل اندازه گیری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، اخلاق حرفه ای، رفتارهای اخلاقی، مدل مفهومی