منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای مدیران، مسئولیت پذیری، رفتارهای اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

و حکمت
ایجاد و درک چشم انداز در رابطه با ضوابط اخلاق حرفه ای

دانش اخلاقی فردی

ایمان به خداوند متعال
تقوا و پرهیزگاری
تهذیب نفس
اخلاص در کارها
اعتقاد به نظارت الهی
(فروتنی
خویشتن داری

ویژگی های اعتقادی

ویژگی های فردی

پرهیز از دروغ
پرهیز از خشم
شکیبایی
حفظ زبان
الفت و محبت
حسن ظن
پرهیز از تکبر

فرهنگ اجتماعی

دفع بدی با خوبی
رفق و مدارا
عذرپذیری
انتقادپذیری
سعه صدر

دوری از منفعت طلبی
بصیرت
پرهیز از تعصبات
عزت مداری
میزان باور مندی اخلاقی

اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی

شایستگی
اعتماد به نفس
معنی داری
خود تعیینی
تأثیر علاقه مندی به کار
متغیرهای روان شناختی

رعایت مالکیت معنوی
تعالی گرایی
حق گرایی

اعتقاد و تعهد به ارزش های اجتماعی

بیان شفاف و توضیح کدهای اخلاقی در سازمان آموزشی
وجود ارزش های آمیخته با سیاستها
فرایندها و فعالیت های سازمان
جو و فرهنگ اخلاقی سازمان
ویژگی های سازمانی
فرافکنی
نارضایتی شغلی
عدم وجدان کار
مشکلات فردی

محدودیت ها

استفاده از اطلاعات محرمانه سازمان جهت منافع فردی
عدم توجه به توانائی های افراد و تفاوت های فردی
تعارض نقش و شخصیت
مدیریتی

آموزش اخلاقی
برگزاری کارگاههای آموزشی
آسیب شناسی اخلاقی
تجزیه و تحلیل مسائل اخلاقی
مطالعات فردی

راهبردهای آموزشی

سطح خرد
تأمین مالی
نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند
مشوق های اخلاقی
قانونمندی
انضباط کاری

راهبردهای قانونی

نگاه سرمایه ای به نیروی انسانی
ارزش گذاری و توجه به مدیران دارای دانش اخلاقی منتهی به رفتار
اهلیت گرایی
حضور مراجع ذی صلاح در سازمان برای حل مسائل اخلاقی

سیاست های راهبردی

سطح کلان
پرهیز از تزویر
بی نیازی از تقدیر و تشکر
امانتداری
رشد صفات اخلاقی

ارتقای افراد

انعطاف پذیری
پرهیز از خودمحوری
وفای به عهد و پیمان ها
خودکنترلی

ارتقای رفتاری

مشارکت افراد در پیروزی های سازمان
ایجاد فضای امن برای کار و تلاش
کاهش تعارضات بین گروهها و افراد
پیش بینی پذیری
اعتماد پذیری
افزایش حرمت اجتماعی
سازمانی
پیامدهای محیطی
همدلی
خوشرفتاری
گوش دادن
هم احساسی
پرهیز از طعنه زدن و تحقیر دیگران
پرهیز از استضعاف زیردستان
حفظ آبروی افراد
صداقت
قدرشناسی به موقع
احترام به دیگران

گرایش عملی تخلق به اخلاق حرفه ای مدیران

نوع دوستی
توانمندسازی
تیم سازی
حفاظت و توجه نسبت به کارکنان و فراگیران
مشاوره با دیگران
خدمتگزاری

مسئولیت مالی و صیانت از بیت المال
پذیرفتن مسئولیت فعالیت های محیط آموزشی
پاسخگویی
پیگیری
وظیفه شناسی
تلاش برای موفقیت
عمل به تعهدات
مسئولیت پذیری

تصمیمات مشارکتی
در نظر گرفتن رضایت دیگران
پیشگامی در کارها
آینده نگری
تعدیل رفتار زیردستان
قدرت تفکر و ابتکار عمل
توانایی
تصمیم گیری اخلاقی

رعایت مساوات
میانه روی در کارها
انصاف
حضور به موقع در محل کار
عدالت محوری

کدگذاري انتخابی
پس ازتولید مقوله ها و ویژگی هاي آنها، درکدگذاري محوري مقوله ها به صورت منظم پرورده و به زیر مقوله ها متصل شدند، اما تاوقتی مقوله هاي اصلی به یکدیگر نپیوندند و طرح نظري بزرگتري شکل ندهند، یافته هاي پژوهش شکل نظریه به خود نمی گیرند. علاوه براین، یکی از مهمترین گامها، تعیین مقوله مرکزي است. این مقوله داراي قدرت تحلیل بوده و موجب به هم نزدیک شدن مقوله ها میشود. این مقوله از درون مقوله هاي موجود پدیدارشده و سایر مقوله ها را پوشش میدهد. از بین مقوله هاي آشکارشده، درتحقیق حاضر”گرایش به اخلاق حرفه ای” شرایط مذکور را داشت. درتطابق باملاكهاي ارائه شده توسط اشتراس وکربین”گرایش به اخلاق حرفه ای” مقوله اي است که همه مقوله ها با آن ارتباط دارند. همچنین این مقوله مکرراً درداده ها پدیدارشد.” گرایش به اخلاق حرفه ای” می تواندگوناگونی و نکته اصلی موجود درداده ها را تبیین کند. درنهایت 9 مقوله اصلی در قالب ابعاد6 گانه مدل پارادایمی بصورت شرایط علّی، مقوله مرکزی، زمینه، راهبردها، شرایط مداخله گرمحیطی و پیامد جاي گرفتند. این مقوله ها به عنوان مدل به دست آمده از اخلاق حرفه ای مدیران ارائه شده است.

شکل 4-5- خلاصه مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها
مقوله مرکزی
تخلق به اخلاق حرفه ای در میان مدیران آموزشی به عنوان مقوله اصلی که به ما می گوید “چه چیزی در جریان است” انتخاب شد. گرایش به اخلاق حرفه ای مدیران به عنوان مقوله ای است که همه عوامل و تأثیرات در جهت توصیف آن حرکت می کنند. گرایش به اخلاق حرفه ای، از دو مقوله رفتارهای اخلاقی و عملکرد اخلاقی شکل یافته است.
رفتارهای اخلاقی مدیران شامل زیر مقوله های روابظ انسانی موثر، خدمتگزاری و مسئولیت پذیری می باشد.
روابظ انسانی موثر شامل مفاهیم همدلی، خوشرفتاری، گوش دادن، هم احساسی، پرهیز از طعنه زدن و تحقیر دیگران، پرهیز از استضعاف زیردستان، حفظ آبروی افراد، صداقت، قدرشناسی به موقع و احترام به دیگران می باشدکه علاوه بر اینکه در چهارچوب نظری تحقیق آورده شده اند، بلکه بسیاری از مصاحبه شوندگان نیز به اهمیت این مفاهیم به عنوان مصادیق اخلاق حرفه ای مدیران به آنها استناد کرده اند. به عنوان مثال یکی از مصاحبه شوندگان در مطالب خود اینگونه بیان کرده است:
“اگر کارکنان احساس کنند دیده می شوند و تلاش آنان از نظر دور نمی ماند کارایی بیشتری خواهند داشت یک قدر شناسی ساده و به موقع بسیار اثر گذار است. “
« حسن خلق وخوش برخورد بودن مدیر باعث دلگرمی کارکنان می شود درغیر این صورت نمی توان به راحتی در سازمان کار کرد».
در رابطه با تأکید بر مقوله خدمتگزاری نیز بسیاری از افراد بر این امر به عنوان ویژگی اخلاق حرفه ای تأکید کرده اند. به عنوان مثال یکی از مصاحبه شوندگان بیان کرده است:
« مدیر باید نسبت به کارکنان و زیردستانش توجه کافی مبذول دارد و حافظ منافع آنها باشد.»
در باب مسئولیت پذیری مدیران نیز مطالب نظری بسیاری آورده شده است، بسیاری از پاسخگویان نیز بر مسئولیت پذیری یک مدیر تأکید بسیاری کرده اند از جمله یکی از افراد بیان کرده است :
«یک مدیر نمونه باید نسبت به تعهداتی که به کارمندانش دارد متعهد باشد تا کارمندان با خیالی آسوده به انجام وظایفشان بپردازند».
” به طور کلی اولین و آخرین قدم در آ.پ اخلاق است و داشتن مسئولیت پذیری بالا. پرورش مرتبط با اخلاق است.”
تصمیم گیری های مدیران بر حسب اخلاق حرفه ای شامل ویژگی های خاصی می باشد.عمل تصمیم گیری در اداره امور سازمانها به قدری مهم است که برخی نویسندگان، سازمان را ” شبکه تصمیم ” و مدیریت را عمل “تصمیم گیری ” تعریف کرده اند، زیرا در دنیای امروز اداره امور سازمانی نمی تواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد، بلکه تصمیمات بایستی حتی الامکان بر پایه بررسیهای علمی، آمار و اطلاعات دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روشهای خاصی صورت پذیرد. یکی از ویژگی های مهم در تصمیم گیری مدیران، مبتنی بودن آن بر اخلاق حرفه ای باشد.
در بسياري موارد مسأله يا مشکل وضعيت خيلي پيچيده اي دارد و تنها بخشي از آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد. بنابر اين، تصمیم گیری های حرفه ای آن چنان طراحي نمي شود که نتايج ايده آل يا پاسخ هاي کامل ارائه دهند بلکه براي بهبود بخشيدن به وضيعت مسأله طراحي مي گردند. در برخي موارد ممکن است مديران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببينند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا اين که براي همه مسائل به طور سيستماتيک در جستجوي يک پاسخ کاملاً درستي برآيند.این خصلت علاوه بر اینکه در نظریه ها به صورت پرنگ به عنون ویژگی اخلاق حرفه ای مطرح شده است، بلکه در مصاحبه های صورت گرفته بسیاری از افراد مصاحبه شونده نیز به آن اشاره کردند، به عنوان مثال، یکی از افراد مصاحبه شونده عنوان کرده است که :
« تصمیم گیری اخلاقی از ویژگی های اخلاق حرفه ای مدیر است و برای اینکه یک مدیر بتواند به درستی مدیریت کند باید درست تصمیم بگیرد».
همچنین فرد دیگری بیان کرده است:
« یک مدیر باید بداند در موقعیت های مختلف چگونه عمل کند و به سرعت تصمیم درست را بگیرد».
از دیگر ابعاد تصمیم گیری مدیران، مشارکت دادن سایر افراد و کارمندان در تصمیمات سازمان می باشد. به گونه ای که تصمیم گیری مشارکتی جزء ویژگی های مهم آن سازمان باشد. یکی از مصاحبه شوندگان عنوان کرده است:
« اینکه مدیر بخواهد و بتواند معلمان وکارکنان را در تصمیم گیری هایی که به سرنوشت آنها مربوط می شود دخالت دهد از ویژگی های بسیار مهم در اخلاق حرفه ای برای مدیران می باشد».
عدالت محوری نیز از ویژگی های مهم در اخلاق حرفه ای مدیران می باشد. یک مدیر اخلاقی باید بتواند مواردی چون رعایت مساوات، میانه روی در کارها، انصاف، حضور به موقع در محل کار را برای همه کارمندان به طور مساوی در نظر بگیرد. مولفه های بیان شده برای مدیران به منظور اخلاقی بودن آنها بسیاراهمیت دارد.نظر یکی از مصاحبه شوندگان چنین است:
” عدم تبعیض بین معلمان نوعی دانش اخلاقی است که آرامش را در مدرسه حاکم می سازد.”
“با توجه به کمبودهای مدارس نقش مدیر در توزیع عادلانه امکانات بین معلمان و دانش آموزان حایز اهمیت است.”
شرایط علی
عبارت از مجموعه رویدادها و حوادثی است که موقعیتها و مسائل وامور مربوط به پدیده راخلق میکنند و تا حد معین چگونگی و چرایی پاسخ افراد وگروه ها را به نسبت به آن شرایط توضیح میدهند. درتحقیق حاضرمطابق مدل پارادیمی اشتراس وکربین،”شرایط “تحت عناوین موجبات علّی، مداخله گر وزمینه اي مورد بحث قرارگرفته اند. شرایط علی از 2 مقوله تخصص فردی که شامل 2 زیر مقوله مهارت ها و دانش ؛ و مقوله نگرش ها با 2 زیر مقوله اعتقاد و تعهد به ارزش های اخلاقی و اعتقاد و تعهد به ارزش های سازمانی به دست آمده اند.
براساس مصاحبه های انجام شده تخصص فردی در زمینه اخلاقی شامل زیرمقوله هایی چون دانش اخلاقی و مهارت های اخلاقی فردی می باشد. . مهارت های فردی به موضوعاتی چون تعادل اخلاقی، درک شرایط و اقتضائات مخاطب و برقراری ارتباط بر مبنای آن، برون گرایی، تحمل ابهام، مشاوره با دیگران، ایجاد توازن میان زندگی شخصی و شغلی، خلق انگیزه و موقع شناسی اشاره می کند. این موارد علاوه بر اینکه در چهارچوب نظری تحقیق تأکید بسیاری بر روی آنها شده بود در مصاحبه ها نیز برای گرایش مدیران به اخلاق حرفه ای مورد تاکید قرار گرفته اند. به عنوان مثال یکی از افراد مصاحبه شونده بیان کرده است:
« یک مدیر باید توانایی برقراری ارتباط با افراد بالادست و پایین دست خود را داشته باشد، در غیر این صورت نمی تواند از مشکلات و کمبودهای سازمان آگاهی یابد و در جهت رفع آنها اقدام کند».
همچنین یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اشاره کرده است:
« اگر مدیر نتواند بین زندگی شخصی و کاری خود تفاوت قائل شود و نتواند انها را از هم متمایز کند و در زندگی خانوادگی که اولین سازمان اجتماعی است موفق نباشد نمی تواند یک سازمان را به خوبی مدیریت کند » داشتن دانش نیز از دیگر زیرمقوله های مربوط به تخصص می باشد. این زیرمقوله مفاهیمی چون توان استدلال گری اخلاقی، خودشناسی، دانایی و حکمت، ایجاد و درک چشم انداز در رابطه با ضوابط اخلاق حرفه ای و تجارب شغلی را دربر می گیرد. این زیرمقوله به مفاهیم مهمی در گرایش به اخلاق حرفه ای مدیران تأکید دارد. یکی از مصاحبه شوندگان عنوان کرده است:
« بصیرت و روشن بینی مدیر در اخلاقی عمل کردن وی نقش موثری دارد».
” خودشناسی تأثیر مستقیمی بر سازندگی درونی و به دنبال آن خودسازی داردکه برای مدیری که در راس سازمان آموزشی قرار دارد الزامی است.”
نگرش ها نیز از عوامل دیگر گرایش مدیران به اخلاق حرفه ای می باشد. نگرش ها درپژوهش حاضر به دو بخش اعتقاد و تعهد به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل مسیر، رویکرد اسلامی ایرانی، الگوی معادلات ساختاری، نظریه برخاسته از داده Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، توانمند سازی، آموزش اخلاق