منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، روش پژوهش، مدل مفهومی، گلوله برفی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق
پژوهش حاضر در طي سه مرحله اساسی به شرح شکل(3-1) انجام شده است. همان طور که در شکل 3-1 ملاحظه ميشود در مرحله اول یا مرحله “شناخت و تبيين طرح تحقيق”، تهيه طرح تحقيق، مطالعه مقدماتي مباني نظري مرتبط با تحقيق در حوزه هاي اخلاق حرفه ای و همچنين مفاهيم اصلي اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش مفاهیم و مقوله هايي که مي توانست با اخلاق حرفه ای و همچنین رویکرد اسلامی به اخلاق حرفه ای مرتبط شود مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم یعنی مرحله شناسایی مولفه ها و طراحي الگو (تحقيق کيفي) با توجه به يافتههاي مرحله اول تحقيق، در ابتداي امر سوالات مصاحبهها تدوين شد. مصاحبه هاي عميق با خبرگان نظام آموزشی كه داراي اندیشه و اطلاعات در حوزه اخلاق حرفه ای بودند صورت گرفت. انتخاب نمونه ها در این بخش تا مرحله اشباع نظری پیش رفت. در ادامه تحلیل داده های کیفی به روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری صورت گرفت. در پایان این مرحله استخراج مدل مفهومی یعنی الگوی استخراجی از روش تئوری داده بنیاد تدوین شد.

ادامه شکل 3-1: فرايند تحقيق

درمرحله سوم که تدوین ابزار پژوهش و آزمون مدل نام دارد ابتدا مولفه های شناسایی شده به منظور تایید یا رد آنان با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پرسشنامه دلفی طراحی شده و در بین خبرگان به اجرا درآمد. پس از پالایش یافته های دلفی، مدل داده بنیاد مورد ملاحظه مجدد قرار گرفت. در ادامه برای آزمون تجربی مدل اندازه گیری نمونه گیری از مدیران آموزشی به عمل آمده و داده های لازم گرد آوری شده است. در نهایت تحلیل و تایید مدلهای اندازه گیری پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن صورت گرفته است.
3-2-روش تحقيق
اين پژوهش از لحاظ رویکرد پژوهشی از روش پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی مي باشد. بنابراین رويكرد اين پژوهش ترکيبي از رويکردهاي کيفي و کمي(آميخته) است که در آن از روشهاي کيفي مقتضي از جمله مصاحبه اکتشافي جهت استخراج مولفهها و همچنين سنجههاي پژوهش استفاده شده و از روش های کمی برای تایید مدلهای اندازه گیری و آزمون مدل مفهومی استفاده شده است. از آنجا که روشهاي تحقيق کمي و کيفي به تنهايي نميتوانند پيچيدگيهاي مسايل و عناصر تشکيل دهنده نظام هاي آموزشی را به صورت جامع مورد مطالعه قرار دهند، ترکيب اين روش ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقيق آميخته ياد شده است (دلاور و کوشکی 1392). توضيح اينکه پژوهش هاي آميخته نوعي استراتژي پژوهشي يا روش شناسي براي گردآوري، تحليل و ترکيب داده هاي کمي و کيفي است که براي فهم مسايل پژوهشي در زمان انجام يک پژوهش مورد استفاده قرار مي گيرد(کرسول،2003). از طرف دیگر رویکرد پژوهشی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در طرحهاي تحقيق آميخته اکتشافي، محقق بر آن است که درباره يک پديده يا موقعيت نامعين اطلاعات اساسي و دقيقي کشف کند. در طرح تحقيق آميخته اکتشافي اين تحقيق ابتدا از طريق روش تحقيق کيفي اطلاعات مورد نياز در مورد تدوين الگوي مفهومي اخلاق حرفه ای گردآوري شده و روابط علي و همچنين شرايط زمينهاي آنان مشخص شده است. اين شناخت اوليه امکان صورت بندي فرضيه ها و چگونگي تاثير و تاٌثرات متغيرهاي الگوي اخلاق حرفه ای را فراهم ميکند. به عبارت دیگر روش شناسي کيفي به پژوهشگر اجازه ميدهد تا مباني نظري را از ويژگيهاي عمومي يا کلي يک موضوع که همزمان ريشه در مشاهدات يا دادههاي تجربي دارد ارائه دهد.بنابراين در اين تحقيق در مرحله طراحي الگو با استفاده از راهبرد پژوهش كيفي و روش داده بنیاد پديده اخلاق حرفه ای مورد موشكافي دقيق قرار گرفته و الگوي اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی در قالب تبيين شرایط علی،مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای ،راهبردها و در نهایت پیامدهای اخلاق حرفه ای تعيين مي شوند. در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط علی بین مقوله ها، تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری استفاده شد. پس از اين مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوين شده با استفاده از روشهاي تحقيق کمي يعني تحليل مسير، دادههاي حاصل از مرحلة کيفي را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومي پژوهش را مورد سنجش قرار مي دهد. دليل بکارگيري روشهاي کيفي وجود ضعف در پيشينه نظري و تجربي تحقيق و نيز عدم اجماع محققين نسبت به معيارهای اخلاق حرفه ای بارویکرد اسلامی و همچنین عدم وجود الگوی مناسب در این زمینه ميباشد. در مرحله آزمون الگو، صحت معيارهاي شناسايي شده ارزيابي ميشود و چگونگي ارتباط ميان آنها از طريق طرح پژوهش همبستگي از نوع مدل تحليل مسير مورد بررسي قرار مي گيرد. تحليل مسير که براي نخستين بار توسط سوول رايت130 (1994) توسعه يافت گسترش روشهاي رگرسيون، و در حقيقت، کاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است. هدف آن به دست دادن برآوردهاي کمي روابط علي بين مجموعهاي از متغيرهاست. روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مي يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود. مفاهيم تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده آن يعني نمودار مسير که پيوندهاي علي احتمالي بين متغيرها را آشکار مي سازد، تبيين مي شود. از طرفي ديگر از آنجايي که در تحقيق حاضر سعي شده است که به بررسي و توسعه دانش کاربردي در حيطه شناسايي الگوي اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی جهت يافتن نقشه راه براي تحقق اخلاق حرفه ای کمک شود، مي‏توان اين پژوهش را از لحاظ هدف تحقيق از نوع تحقيقات کاربردی به شمار آورد.

3-3-روش پژوهش آمیخته
مراحل پژوهشهای آمیخته با رویکرد اکتشافی در شکل (3-2) منعکس شده است.

شکل 3-2- فرآیند پژوهش با استفاده از طرح آمیخته اکتشافی
اقتباس از: ( کرسول و پلانو1387)
در مجموع، پژوهشگرانی که از روش آمیخته استفاده میکنند از دادههای کمی و کیفی برای پاسخگویی به سؤال یا مجموعــــهای از سؤال ها بهـره میگیرند. این ترکیب روشها شـــامل جمعآوری و تحلیل دادههای کمی و کیفی در بررسیهای منفرد یا چند مرحلهای است (هانسون131وهمکاران، 2005). روشهای آمیخته، حوزهی غنی برای ترکیب دادهها محسوب میشود. زیرا با این شیوه، واژگان، تصویر و روایتها میتوانند برای اضافه کردن معنا به اعداد به کار روند (جانسون و انوگبوزی132، 2004). مفروضۀ اساسی در تعریف روش آمیخته این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل استفاده از یک رویکرد (کمی و کیفی) درک و شناخت بهتری از مسئله تحقیق ارائه می دهد.
3-4- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها
ازآنجا که در پژوهش حاضر از نظریه داده بنیان133 جهت طراحی الگو استفاده شده است این نظریه به صورت اجمالی معرفی می شود.
نظریه داده بنیان فرایند نظریهسازی از مشاهدههای خاص در قالب نظریهای جامعتر است. نظریهای که در زندگی روزمرهی انسانها نشو و نما مییابد، طی این روش نظریهای با روش استقرایی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج میگردد، که از طریق گردآوری سیستماتیک دادهها و تحلیل اطلاعات مربوط به پدیده، کشف شده، توسعه یافته و به طور مشروط و موقت تأیید شده است. این روش شامل فنون نظامدار تحلیل است و پژوهشگر را قادر به ایجاد و توسعه یک نظریه با مشاهدات، تعمیم پذیری، قابلیت تکرار، دقت، استحکام و تأییدشدگی را داشته باشد. کاربرد روش گرندد برای ایجاد نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکت کنندگان آنگونه که خود آنان ساختهاند. نظریه داده بنیان میتواند بین مفاهیم ارتباط برقرار کند و از وقایع و امور عینی، مفاهیم انتزاعی تولید کند که شاید با پژوهشهای کمی به دشواری قابل انجام هستند. با این روش پژوهش، شناخت شرایطی که فرایندهای روانی اجتماعی در آن روی میدهند، تشریح متغیرهای اجتماعی مؤثر و مخفی که رفتار انسان را شکل میدهد و درک شرایط اجتماعی که منشأ رفتار هستند میسر است. حاصل نظریه داده بنیان، نظریهای است که از نظر وسعت در طبقهبندی نظریههای میانی قرار میگیرد و نظریهی مبتنی بر دادههاست. از اینرو میتواند فاصله نظریه تا عمل را کاهش دهد (جانسون و انگبوزی، 2004 ).
3-5-جامعه و نمونه آماري تحقيق
با توجه به روش اجراي تحقيق جامعه آماري در دو حيطه قابل بررسي است . در مرحله کیفی، افراد خبره و به عبارتي صاحبنظران کليدي در حوزه قلمرو موضوعي تحقيق جهت نمونه گيري نظري و استخراج مفاهيم جامعه آماري تحقيق را تشکيل خواهند داد. هدف از اين نمونه گيري اين نيست كه بتوان استنباط آماري به عمل آورد، بلكه هدف آن است كه مناسبترين فرد از مجموعه نمونه هاي ممكن مشخص شود تا بتواند جوانب پديده مورد بررسي را به خوبي تشريح نمايد و خزانه داده هاي مورد نياز را غني نمايد. بدين ترتيب بايد افرادي مورد مصاحبه قرار گيرند که “پديده” مورد نظر را تجربه کرده‌ باشند. همچنين، از آنجاکه به دنبال ساختن الگو و نظريه‌اي بر اساس داده‌هاي گردآوري شده هستيم، راهبرد مورد استفاده، “نمونه‌گيري هدفمند” و روش آن نیز نمونه گیری گلوله برفی ميباشد. در مرحله آزمون کمي الگو جامعه آماري تحقيق شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می باشند که نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین آنها انتخاب شده است.
3-5-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد):
جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران اخلاق حرفه ای و اسلامی و مدیران خبره مدارس میباشد و روش نمونهگیری به صوررت هدفمند و گلوله برفی134 بود. در فرایند انتخاب یک نمونه محققان کیفی می توانند از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده کنند که در آن یک شرکت کننده در پژوهش ما را به شرکت کنندگان دیگر هدایت می کند. برخلاف نمونهگیری در بررسیهای کمی، نمونهگیری هدفمند نمیتواند قبل از آغاز مطالعه و تدوین نظریه برخاسته از دادهها برنامهریزی شود. بنابراین روش نمونهگیری در طرح کیفی حاضر، نمونهگیری نظری انتخاب هدفمند اطلاعرسانان کلیدی بر اساس اطلاعات خاصی که از موضوع پژوهش دارند بود. نمونهگیری نظری مستلزم جمعآوری دادهها براساس مقولهها برای تدوین نظریه است. نمونه گیری از صاحبنظران در این پژوهش تازمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و تجزیه و تحلیل به نقطه اشباع نظری135 برسد. اشباع نظری به این صورت بود که محقق با ظهور اکتشافات اولیه سعی کرد که اطلاعات بیشتری را در ادامه گردآوری کند تا ارتباط مقوله های اصلی با مقوله های دیگر وضوح و معنای بیشتری پیدا کند این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که محقق احساس کرد که صاحبنظران دیگر اطلاعات جدیدی ارائه نمی دهند. در این پژوهش برخی از مصاحبه شوندگان نفراتی را که به نوعی با موضوع مورد مطالعه ما مرتبط بودند، معرفی نمودند. با انجام21 مصاحبه، تشخیص محقق این بوده است که اطلاعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام مصاحبه های بیشتر نیست. در انتخاب این تعداد نمونه، مسائلی چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه شوندگان و میزان علاقه مندی آنها برای همکاری نیز مورد توجه بوده است و از نتایج 16 مورد، از مصاحبه ها استفاده شده است و بقیه به علت داشتن محتوای پایین و یا تکرار زیاد حذف گردیدند. در جدول 3-1ویژگی های نمونۀ انتخاب شده در قسمت کیفی پژوهش حاضر درج شده است. در این جدول مدت زمان مصاحبه نیز برای متخصصان ه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق کار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخلاق حرفه ای، آموزش و پرورش، اخلاق حرفه ای مدیران، مدیریت آموزشی