منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، تحقیقات مقدماتی، مصونیت شغلی، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

مجرم وتحویل وی به مراجع قضایی است، هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد.(آخوندی،1382،ص33).
ثانیاً:وظیفه ضابط قوه قضاییه هیچ یک از موارد مطرح در بندهای ذکر شده نیست مواد مندرج در بندهای 2،4،3،9 عموماً جزءوظایف پلیس اداری واز جمله مواردی است که هیئت حاکمه هر دولتی به منظور حفظ نظم عمومی، آسایش وبهداشت،اخلاق حسنه، الزاماً باید به منظور استقرار امنیت داخلی وبین المللی در راستای تحقق آنها بکوشد.
ثالثاً: منحصراً بندهای 5،6،7،8 را می تواناز وظایف ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی دانست، هر چند این موارد به کیفیت مرقوم، خالی از ایراد واشکال نیست. مع الوصف در اعدادوظایف پلیس قضایی قرار دارند.

2-4-3-پلیس کشف جرم:
اقدامات پلیس قضایی، زمانی صورت می گیرد که جرمی اتفاق افتد؛ لذا جمع آوری دلایل وحفظ آلات وادوات جرم وآثار آن، جلوگیری از فرار متهم واختفاء وی، انجام هر گونه تحقیق برای کشف جرم، اقدامات لازم برای جلوگیری از تبانی با شهود و مسائلی از این قبیل از وظایف پلیس قضایی است.پلیس قضایی وپلیس جنایی برای نیل به هدف ها ومأموریت های خود به حمایت وپشتیبانی مأموران متخصص وکارشناسانی نیاز دارد که از اطلاعات تخصصی بالایی برخودار باشند. این کارشناسان، همان عناصر پلیس علمی می باشندوقادرند مفروضات وگمانه سازی های ماموران پلیس جنایی را به نتایجی که آنان جستجو می کنند یعنی رسیدن از مجهول به معلوم، از تاریکی به روشنایی واز خیال واحتمال وفرض ذهنی به حقیقت و واقعیت یاری نمایند(انصاری،1380،ص30-31).
قتل به عنوان یک جرم مهم از دید پلیس در هر کشور ویا نیروی انتظامی در ایران پنهان نمانده وحساسیت خاصی نسبت به آن نشان می دهد. از این رو سعی شده که به صورت تخصصی به قتل پرداخته شود. در ایران ودر هر استان از آن ،فرماندهی نیروی انتظامی در رأس این سازمان قرار دارد. که این فرماندهی دارای پلیس های تخصصی بودهکه از جمله می توان به پلیس آگاهی اشاره کرد که این پلیس دارای چند اداراه است که یکی از آنها اداره مبارزه با جرایم جنایی می باشد ، شعبه تخصصی در این اداره تحت عنوان شعبه مبارزه با قتل وجود دارد که از کار آگاهان ومأمورین با تجربه وکار کشته در آن استفاده می شودوجرم قتل توسط مأمورین شعبه مبارزه با قتل که زیر مجوعه اداره مبارزه با جرایم جنایی است پیگیری می شود. لذا در ذیل تعریفی از پلیس های کشف جرم می آوریم.
پلیس علمی10: عبارت پلیس علمی به معنای جرم یابی است پلیس علمی رشته ای مرکب ومختلط از دانش های مهم روز است که در جستجوی شناخت حقیقت وچگونگی وقوع عمل مجرمانه با روش های علمی می باشد.طبق این تعریف مختصر می توان گفت پلیس علمی:
1-یکی از رشته های علوم پلیسی است، زیرا در مدیریت امروز یکی از وظایف اصلی پلیس، کشف جرم، جمع آوریدلایل وارائه آن به دستگاه قضایی است.
2-موضوع وهدف آن کشف حقیقت در بخشی از فرآیند عمل مجرمانه یعنی چگونگی وقوع جرم است.
3-یکی از رشته های معین علوم قضایی است، زیرا یافته ها وداده های مربوط به چگونگی وقوع عمل مجرمانه را در اختیار دستگاه قضایی قرار می دهد.
4-روش کار پلیس علمی، اطمینان بخش وبه اصطلاح امروزی علمی است نه ذهنی، خیالی و وهمی(انصاری،1380، ص44).
کارآگاه:اصطلاح پلیس مخفی یا کارآگاه به مأمورین پلیس که بالباس سیویل برای مراقبت یا سایر امورپلیسی گمارده می شوند اطلاق می گردد واینگونه مأمورین به نحوی انجام وظیفه می نمایند که جلب توجه افراد را ننمایند(حمیدی،1352،ص68).
کارآگاه ویژه قتل:کلیه مأمورین پلیس که در زمینه کشف قتل فعال بوده وبه صورت ویژه در پی جویی واقعه جنایی ، مسئولیت رسیدگی وپیگیری پرونده های قتل وکالبد شکافی قضیه را کاملاً تخصصی در ادارات آگاهی عهده دار می باشند.(یاراحمدی،1384،ص36).
2-5- ساختار و تشكيلات قوه قضائيه:
جمهوري اسلامي ايران تنها كشوري است كه از بركت انقلاب اسلامي توانسته است نظام قضايي اسلامي را در همه ابعاد ساختاري ، قوانين و مقررات ، سياستهاي كيفري، جزايي ، امور جنايي ، آئين دادرسي و غيره را با رنگ و بوي اسلامي با تكيه برمباني فقهي نوراني اسلام و ارزشهاي بلند اسلامي پايه گذاري كند كه خود يكي از امتيازهاي منحصر به فرد نظام جمهوري اسلامي است.
در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه از نظر قضايي، حكم قاضي و همچنين تشكيلات قضايي استقلال دارد و اين استقلال در تمامي بدنه دستگاه قضايي از پايين ترين رتبه تا بالاترين رتبه آن كه رئيس دستگاه قضايي است، وجود دارد. انتصاب رئيس قوه قضائيه با مقام معظم رهبري است كه در رأس همه قوا وجود دارد و تعيين ساير منصبها و پستهاي قضايي بعد از آن به وسيله رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با قضات عالي و ارشد دستگاه قضايي انجام مي گيرد و دراين خصوص دو قواي ديگر هيچگونه دخالتي ندارند و اين قوه كاملاً مستقل مي باشد.
قوه قضایيه از سازمانهای اصلي و تابعه تشكيل مي شود سازمان و تشكيلات اصلي اين قوه، دادسراها و محاكم اعم از بدوي و تجديدنظر مي باشد و سازمانهاي تابعه اين قوه، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، سازمان پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، روزنامه رسمي مي باشند.
در روند رسيدگي به پرونده هاي كيفري دو مرجع وجود دارد يكي دادسراها هستند و ديگري محاكم. تحقيقات مقدماتي به عهده دادسرا است كه پس از انجام تحقيقات و احراز مجرميت، با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست ، پرونده جهت دادرسي و صدور حكم و تعيين مجازات به محاكم ارسال مي گردد و در صورت عدم احراز مجرميت، نسبت به صدور قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب اقدام مي نمايد.
در معيت دادگاه كيفري استان و محاكم جزایي و انقلاب، دادسراي عمومي و انقلاب و در معيت محاكم نظامي و محاكم عالي انتظامي قضات و دادگاه ويژه روحانيت و محاكم رسيدگي به جرایم كاركنان دولت و ديوان عالي كشور ، به ترتيب دادسراي نظامي و دادسراي انتظامي قضات و دادسراي ويژه روحانيت و دادسراي ويژه كاركنان دولت و دادسراي ديوانعالي كشور، وجود دارد.
2-5-1- مفهوم دادسراوجایگاه آن:
دادسرا كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است ، به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس دارد. تحقيقات مقدماتي كليه جرایم به عهده بازپرس است ولي در جرایمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم ، قصاص و حبس ابد نباشد، دادستان نيز داراي كليه وظایف و اختياراتي است كه براي بازپرس مي باشد در واقع بازپرس به جرایم سنگين رسيدگي مي كند و دادستان جرایم كم اهميت را به دادياران كه زير نظر وي انجام وظيفه مي نمايندارجاع مي كند. در هر صورت پس از صدور قرار مجرميت توسط داديار و بازپرس ، دادستان با صدوركيفرخواست، پرونده را جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد.(سایت دادگستر)
1)تعریف وجایگاه دادسرا:سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت برحسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران وتحقیقات مقدماتی بعضی جرایم است(آخوندی،1388،ص26).
دادسرا نهادی است قضایی متشکل از دادستان وتعدادی بازپرس ودادیار که مهم ترین واصلی ترین وظیفه آن کشف جرم، تعقیب مجرمین، انجام تحقیقات مقدماتی در صورت ضرورت ،صدور کیفر خواست وسپس دفاع از آن در دادگاه واجرای احکام است.
2)- دادستان:دادستان یا مدعی العموم،مقام قضایی است که به عنوان رئیس ضابطین دادگستری به منظور حفظ حقوق عامه ونظارت بر اجرای قوانین مطابق قانون انجام وظیفه می نماید . در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد دادستان به نمایندگی از مردم علیه مجرمین اقامه دعوی می نماید، علاوه بر این، حقوق کودکان، مهجورین وغائبین- مفقودالاثر-حفظ ونگهداری ترکه در موارد قانونی به عهده دادستان است.
همچنین تحقیق وتعقیب ودر صورت لزوم اخذ تأمین از وظایفی است که دادستان شخصاً یا بوسیله دادیاران آن را مورد رسیدگی قرار داده ودر اموری که به بازپرس ارجاع می دهد حق دادن تعلیمات لازم را دارد ودر اعمال وظایف خود دارای اختیارات وسیعی است.نیروی انتظامی وسایر ضابطین مطابق قوانین مدون ودر راستای تکالیف قانونی محوله موظف به اجرای دستورات دادستان می باشند ودر صورت امتناع از اجرای دستورات برابر قانون با آنهارفتار خواهد شد.
3)-معاون دادسرا:معاون دادسرا مقام قضایی است که در غیاب دادستان دارای اختیارات و وظایفقضایی وغیر اداری دادستان است. بخشی از اختیارات و وظایف دادستان نسبت به امور اظهار نظر اجرای احکام سرپرستی اموال صغار، مجانین، اموال بلاصاحب وترکه بلاوارث به معاونین دادسرا واگذار می شود.
4)- بازپرس:قاضی تحقیق، مستنطق ویا بازپرس ، یک مقام خاص قضائی است که تحقیق مقدماتی جرایم وجمع آوری دلایل له وعلیه متهم به عهده اوست و وظایف قانونی خود را به شکل مستقل وتحت نظارت دادستان انجام می دهد.بازپرس وظایف قضایی مهم وخطیری بر عهده دارد وبه همین جهت باید از مصونیت شغلی بیش تری بهر مند باشد همان طور که در بسیاری از کشورهای جهان بازپرس، قاضی نشسته به شمار می آید واز مصونیت شغلی بیش تری برخوردار است. به عنوان مثال در کشور فرانسه بازپرس از مقامات دادسرا محسوب نمی شود در این کشور بازپرس از بین روسای دادگاه های جنحه، با رعایت تشریفات قانونی وپیشنهاد لازم، با فرمان ریاست جمهوری برای مدت سه سال انتخاب می شود وپس از خاتمه مدت مأموریت می تواند به شغل سابق خود باز گردد یا برای دورهای دیگر در سمت بازپرس باقی بماند.
5)- دادیار:دادیاراز دیگر مقامات قضایی است. دادیار در دادسرا تحت ریاست ونظارت دادستان انجام وظیفه نموده واز حیث اظهار نظر ورأی تابع دادستان می باشد. همچنین با ارجاع دادستان می تواند عهده دار امورسرپرستی ، تحقیقات مقدماتی، اجرای احکام وسایر وظایف دادستان باشد ومی تواند در دادگاه به نام دادستان ابراز عقیده نموده واز کیفر خواست دفاع نماید.(آخوندی،1388،ص41-42).
2-6- قتل:
2-6-1- تاریخچه قتل:
قتل نفس از شدیدترین جرایمی است که از گذشته های دور با شدیدترین واکنش ها مواجه بوده است. در اجتماعات بدوی به دلیل انحصار روابط اجتماعی در رفع نیازهای اولیه زندگی،عدم وجودقدرت وحاکمیت مرکزی،موجب می شد زیان دیدگان ازجنایت،راساً نسبت به مجازات مجرمین اقدام نمایند،چرا که اولیاء مقتول از حمایت قدرت اجتماعی در جریان اعمال کیفری بر قاتل محروم بوده،مقابله با جانی را اقدامی کاملاً خصوصی وخانوادگی تلقی می کردند،که بی هیچ ملاک وضابطه ی منطقی علیه مجرم اجرا می گردید. از این روگاه یک قتل،جنگ ها وقتل های بی شماری را در پی داشت به طوری که در بسیاری موارد منسوبین قاتل نیز از خشم بستگان مقتول مصون نمانده،آنها نیز مشمول عکس العمل شدید اولیاء دم قرار می گرفتند. این نحو از مقابله با جانی وبستگان وی که مبتنی بر پذیرش نوعی مسئولیت جمعی است تا سده های اخیر نیز در میان برخی از گروه ها وقبایل به عنوان یک سنت وشیوه ی متداول جریان داشت. ضعف وشدت عکس العمل جزایی در این دوران متأثر از احساس انتقام بوده وبدون توجه به مصالح اجتماعی وتنبیه وارعاب عمومی،مجازاتی که متناسب با توانمندی واحساس انتقام جویی اولیاء دم،تسکین خاطر آنها را فراهم می کرد،به وسیله ی خود آنها اجرا می شد(پرویزی،1379،ص76).
2-6-2- قتل از منظر قرآن کریم:
قرآن کریم در آیات متعددی حرمت واهمیت قتل را بیان فرموده است که در این قسمت به لحاظ اهمیت موضوع برخی از این آیات آورده می شود:
« و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا »(آیه 33 از سوره مبارکه الاسراء)
نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
« مناجلذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیرنفس

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، جامعه شناسی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، قتل شبه عمد، ناخودآگاه، مجنی علیه