منابع پایان نامه ارشد با موضوع اجرای احکام، نوجوانان بزهکار، ضمن خدمت، سلامت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

های ملی و مذهبی؛
– ایجاد ارتباط با مقامات قضایی و اداری به منظور بحث و تبادلنظر در جهت حل مشکلات اداری و قضایی؛
– نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه بر اساس اصول بودجه نویسی و دستورالعمل تهیه و تنظیم و دفاع از بودجه پیشنهادی؛
– شرکت در جلسات داخل و خارج از کانون بر حسب ضرورت و اظهارنظر تخصصی، تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مشکلات و مسایل که موظفند هر شش ماه یک بار گزارش کاملی از وضع کانون به اداره ی خدمات اجتماعی ارسال و طرقی را که برای بهبود وضعیت کانون در نظر دارند، پیشنهاد نمایند.گزارشهای رسیده در شورایی که از این نظر در اداره خدمات اجتماعی تشکیل خواهد گردید، مطرح شده و راهکارهایی که برای بهبود مناسب تشخیص داده شود. پس از تصویب وزارت دادگستری برای اجرا ابلاغ خواهند نمود.
– ارایه گزارش حداقل سه ماه یک بار از وضع رفتار و اخلاق هر طفل و پیشرفت هایی که حاصل نموده است، به رئیس دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است و در صورت تجدیدنظر در تصمیمات قبلی اجرای تصمیمات مجدد را به کانون اعلام خواهد داشت.55

2-وظایف مددکاران اجتماعی
راه اندازی تشکیلات مددکاری در سازمان زندانها مطابق ماده 36 آیین نامه اجرایی سازمان با ایجاد دوایر و واحدهای مددکاری در زندانها فعال شده است.
استخدام مددکاران متخصص از طریق آزمونها، برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای مددکاران سازمان به عمل میآید. با توجه به اینکه یک مددکار اجتماعی از نظر روانی و خصوصیات فردی برای فعالیت در زندان باید شرایط ویژه ای داشته باشد، انجام مصاحبه علمی در بدو استخدام بسیار اهمیت دارد.56مددکاران اجتماعی قبل از ورود به خدمت مکلفند سوگند یاد کنند که در انجام وظایف و مسئولیت های که بر عهده دارند کمال صداقت و امانت را رعایت داشته و هنگام تحقیقات و تهیه و تنظیم پرسشنامه هرگز برخلاف حقیقت و راستی ننویسند. در مورد آنچه که در حین انجام وظیفه از زندگی خصوصی اشخاصی مطّلع می شود جز در جهت منافع مددجو و انجام وظیفهای که بر عهده دارد از فاش نمودن آن خودداری نمایند.57
مددکاران اجتماعی برای شناسایی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار، ناراحتی ها و مشکلات مادی و معنوی، خانوادگی و اجتماعی آنان باید با مسئولین کانون اصلاح و تربیت همکاری نمایند.اقدامات و فعالیتهای مددکاران به چهار قسمت تقسیم میشوند که به شرح زیر میباشد:
1- اقدامات در خصوص تحقیق و مطالعه مشکلات خانوادگی و اجتماعی مددجویان که عبارتند از:
– پذیرش اوّلیه مددجویان در بدو ورود آنها به واحد تشخیص و پذیرش؛
– بررسی وضعیت روانی، خانوادگی و اجتماعی مددجویان؛
– مطالعه و بررسی پرونده قضایی مددجویان؛
– بازدید از محل سکونت، محل کار و محل تحصیل مددجویان؛
– مصاحبه و مشاوره با اعضای خانواده و معلمان مددجویان؛
– تشخیص علت ارتکاب جرم و تنظیم طرح حمایتی و گزارش به شورای طبقه بندی و قسمت اصلاح و تربیت؛
2- اقدامات و حمایت های قضایی مددکاران که عبارتند از:
– مراجعه به مراجع قضایی (پیگیری پرونده) و ارائه گزارش حسن رفتار و دورههایی که برای مددجو طی شده است، به مدیر کانون و ارجاع از طریق مدیریت به دادگاه اطفال برای صدور حکم آزادی و یا تخفیف مجازات؛
– ارائه گزارش در خصوص پرونده شخصیتی به شورای طبقه بندی کانون و دادگاه اطفال در صورت تقاضای آن؛
– ارائه نظریه مشورتی به مسئولین کانون و مقامات قضایی و تماس با مسئولین سایر زندانها در رابطه با مشکلات مددجویان؛
– شرکت در جلسات شورای طبقه بندی و هم چنین شرکت در جلسات دادگاه؛
– مشاوره و ارتباط با خانواده اولیای دم و یا شاکی و هم چنین تلاش برای اخذ رضایت از اولیای دم و یا شاکی پرونده؛
– تلاش برای آزادی مددجو؛
3- از جمله اقدامات حمایتی و رفاهی مددکاران نسبت به مددجویان عبارتند از:
– انتقال مددجو از گروهی به گروه دیگر در پی پیشنهاد مددکار است؛
– دادن مرخصی و یا حق ملاقات بیشتر برای مددجو در پی تشخیص و پیشنهاد مددکار؛
– تماس تلفنی مددجو با خانواده برای رفع مشکلات بین آنها در صورت تشخیص مددکار؛
– ارجاع به واحد اشتغال و حرفه آموزی یا واحدهای فرهنگی و تربیتی؛
4- از جمله وظایف و فعالیتهای مددکاران اجتماعی انجام تعاملات درون و برونسازمانی است که عبارتند از:
– ارتباط با مراکز مراقبت پس از خروج؛
– ارتباط با انجمن حمایت از زندانیان، کمیته امداد خمینی(ره) و ستاد دیه؛
– ارتباط با مراکز بهزیستی و معرفی مددجویان بدون سرپرست به آنجا بعد از آزادی از کانون؛
– ارتباط با سازمان هلال احمر و مراکز بهداشتی و درمانی خارج از کانون؛
مددکاران کانون اصلاح و تربیت دارای مدرک تحصیلی مددکار اجتماعی هستند و به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام سازمان زندانها در میآیند و به صورت دورهای در ضمن خدمت، آموزشهای مبانی حقوق، روش های مصاحبه در مددکاری و عدالت ترمیمی را میبینند و با سازمان یونیسف ارتباط بسیار نزدیکی دارند.

3-وظایف مراقبین تربیتی:
به منظور حفظ نظم، اجرای اقدامات تامینی و تربیتی، حسن رفتار مددجویان، مراقبت و راهنمایی اطفال در کانون اصلاح و تربیت مامورین خاصی به نام مراقب تربیتی در هریک از قسمت های کانون انجام وظیفه میکنند. مراقبین تربیتی براساس شرایط علمی( سوم متوسطه و ششم ابتدایی) و مذهبی استخدام میشوند. سن مراقبین تربیتی در زمان استخدام نباید از 20 سال کمتر باشد و به علاوه باید متاهل بوده و از نظر اخلاقی و سلامت جسمانی و روانی صلاحیت آنها محرز گردد.
کلیه مراقبین قبل از شروع خدمت در کانون اصلاح و تربیت یک دوره آموزشی تخصصی و کارآموزی علمی را که چگونگی آن را وزارت دادگستری تعیین میکنند باید طی نمایند. علاوه بر آن در ضمن خدمت به صورت دورهای آموزش روانشناسی، مبارزه با بیماریهای خاص و واگیردار، آمادگی جسمانی و فیزیکی و با توجه به میزان تحصیلات و محل فعالیت، آموزش زبان و رایانه را هم طی مینمایند. از طرف مدیر کانون یک نفر سرپرست برای مراقبین تربیتی تعیین میگردد.58 با توجه به اینکه این مراقبین وظیفه تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار را برعهده دارند بهتر است از افراد تحصیل کرده در زمینه اصلاح و تربیت استفاده گردد و قانون نیز داشتن مدرک تحصیلی تخصصی را به جای مدرک متوسطه و ششم ابتدایی لحاظ نماید.
در هر روز یا شیفت 10 نفر به عنوان مراقب فعالیت مینمایند و از ساعت 8 صبح مددجویان را به کارگاهها، مدارس، سینما،و.. میبرند. هر گروه در خوابگاه یک مراقب دارد و در کلیه فعالیت های روزانه مددجویان به همراه آنها هستند. مراقبین مسئولیت برقراری نظم و امنیت در خوابگاه و مراکز فنی و حرفه ای را بر عهده دارند و در زمان خاموشی به خوابگاه ها سرکشی مینمایند.
مسئولین تربیتی، مراقبین داخلی، آموزگاران تعلیمات حرفه ای، بر حسب وظیفه که از نظر تربیت و مراقبت یا آموزش اطفال بر عهده دارند، موظفند وضع اخلاق، رفتار، پیشرفت های درسی و طرز کار اطفال را حداقل ماهی یک بار طی گزارشی به مدیر کانون اعلام نمایند.59
هرگاه مددجو یا مددجویانی نظم یا امنیت خوابگاه را مختل نمایدمراقب همان شیفت طی گزارشی مراتب را به اطلاع سرپرست میرساند و از طریق مشارالیه به مدیریت ارجاع میگردد تا در شورای انضباطی تصمیم مقتضی اخذ گردد. مراقبین تربیتی به هیچ وجه حق تنبیه بدنی مددجویان را ندارند.

4-وظایف یگان حفاظتی
به منظور حفاظت فیزیکی از کانون اصلاح تربیت و کنترل ورود و خروج به محیط کانون و جلوگیری از فرار مددجویان یگان حفاظت (فیزیکی) در کانون طبق آیین نامه تشکیل شده است. کارکنان یگان حفاظت از طریق نیروی انتظامی استخدام میشوند و فقط وظیفه حفاظت فیزیکی را انجام میدهند به عبارت دیگر در جریان اصلاح و تربیت مددجویان نقشی ندارند.
به همین منظور مطابق آییننامه برای مراقبت خارجی و حفاظت محوطه ی داخلی کانون اصلاح و تربیت و بدرقه اطفال و مواردی دیگر که ضروری است از افراد کادر پلیس استفاده شود که از حیث مسئولیت و انجام وظیفه تابع این آییننامه خواهد بود.کسانی که دوره اختصاصی پلیس را دیده باشند حق تقدم خواهند داشت. کلیه مراقبین انتظامی موظفند که قبل از شروع به خدمت در کانون یک دوره آموزشی تخصصی و کارآموزی عملی را بگذرانند. پرسنل وظیفه نیز به صورت موردی توسط یگان حفاظت آموزشهای لازم را خواهند دید. کارکنان یگان حفاظت باید از نظر اخلاقی و سلامت جسمانی و روانی صلاحیت داشته باشند. مراقبین انتظامی باید به صورت کشیک در تمام شبانه روز اطفال را مورد مراقبت قرار دهند و در موقع تحویل پست به کارمند بعدی گزارش و اتفاقات مهم را به صورت کتبی به کارمند بعدی تحویل دهد، تا از طریق آن به رئیس یگان حفاظت داده شود.چنانچه مراقبین در امر حفاظت مسامحه نمایند و یا وسایل فرار طفلی را به نحوی از انحا فراهم نمایند، طبق مقررات قانون رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح تعقیب و مجازات خواهند شد.60
از جمله وظایف یگان حفاظت عبارتند از:
– مطالعه قوانین و مقررات، آییننامه ها، دستورالعملها و بخشنامههای صادره در امور انتظامی و یگان حفاظت جهت آگاهی در اجرای وظایف و مسئولیتها؛
– بررسی و مطالعه کارهای ارجاعی و دفتر ثبت وقایع به منظور آگاهی از اتفاقات و حوادث و کارهای انجام شده و معوّقه جهت پیگیری و ارجاع به کارکنان جهت اقدام؛
– کنترل ورود و خروج افراد به داخل کانون و بدرقه مددجو به دادگاه یا مراکز بهداشتی و درمانی برای مداوا؛
– کنترل نظم و امنیت داخلی کانون با استفاده از وسایل الکترونیکی و هشدار دهنده جهت افزایش حفاظت فیزیکی محیط داخلی کانون؛
– مجوز خروج مددجویان آزادشده به محض ارائه حکم آزادی؛
– برگزاری کلاسهای آموزشی برای تمامی پرسنل در روزهای چهرشنبه و پنج شنبه؛
– بازرسی دورهای از خوابگاه های مددجویان در صورتی که مشکوک شوند مددجویی اشیا و وسایل ممنوعه وارد خوابگاه کرده است؛
– همکاری با مراقبین تربیتی در صورت نیاز یا استمداد همکاری در درگیری بوسیله مراقبین تربیتی از یگان حفاظت؛
– ایجاد پست های نگهبانی در تمامی نقاط کانون و نظارت بر نگهبانان برای جلوگیری از فرار مددجویان؛
– تهیه گزارش از فعالیت ها و اقدامات یگان حفاظتی و بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل آن به مدیریت کانون؛

5-وظایف واحد اجرای احکام کیفری
بخش دیگری که در کانون اصلاح و تربیت وجود دارد و به فعالیت مشغول است واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادگاه و قوه قضائیه میباشد. از جمله وظایفی که واحد اجرای احکام به عهده دارد، عبارت است از:
– اعزام مددجو به دادگاه یا مجتمع قضایی برای رسیدگی به پرونده مشارالیه؛
– اعزام به پزشکی قانونی جهت تعیین سن، جنون و تشخیص نوع جراحت وارده؛
– بررسی و صدور مجوز برای شرکت در امتحانات نهایی درسی؛
– معرفی به اداره اتباع بیگانه جهت خروج و ارتباط اطفال و نوجوانان بزهکار از کشور؛
– تشکیل جلسات شورا ی طبقه بندی و شرکت در جلسات شورای انضباطی؛
– صدور برگ مرخصی برای مددجویان؛
– صدور مجوز ملاقات مددجو با بستگانش در سایر زندانها؛
– برگزاری جلسه با قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال؛
– ترتیب حضور قضات و بازدید آنها از کانون؛
– ابلاغ قرارها،دادنامه ها و اخطاریه ها به مسئولین ذیربط و مددجویان.

گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج
مرکز مراقبت بعد از خروج با هدف بازسازی شخصیت، جامعه پذیر کردن و توانبخشی مددجویان آزاد شده از زندان جهت پیشگیری از وقوع مجدد جرم و بازگشت سعادتمندانه به زندگی ساالم اجتماعی در سال 1378 تاسیس شده است.این مرکز در کلیه استانهای کشور مستقر هست و وظیفه تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب دیده را برعهده داردکه به علت ارتکاب جرایم در زندان( کانون) تحمل کیفر نموده اند. این مراکز تلاش میکنند مددجویان تحت پوشش خود را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، شغلی، مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، مشاوره های روان شناختی و حقوقی، حمایت مالی و تسهیلات اشتغال مورد حمایت قرار دهند و فشارهای روانی و اجتماعی که مددجویان در هنگام آزادی با آن رو به رو هستند را به حداقل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع بهداشت روان، روابط عمومی، بیمارستان، بهداشت روانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، مددکاری اجتماعی، جامعه پذیری