منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، آزمون تورنس، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

شخصاً درگير موضوعات اصلي ذکر شده مي‌شوند و به صورت کاملاً تجربي مفاهيم درس براي آن‌ها ملموس خواهد شد. روايي و پايايي آن از جانب کارشناس هوشمندسازي و سرگروه آموزشي منطقه از نظر بعد اهداف و محتوا و نيز اساتيد مرتبط با تدريس برنامه‌نويسي کامپيوتر و توليد محتواي درسي از نظر ويژگي‌هاي فني درس افزار شامل(پيش رسانه،خصوصيات مولتي مديا،توليد مولتي مديا و ارزيابي مولتي مديا) برابر فرم ارزشيابي از مولتي مديا(ملکيان،جامه بزرگ، 1388: 251) تأييد گرديده است.

3-7.ابزار پژوهش جمع‌آوري اطلاعات
3-7-1. پرسشنامه خلاقيت
براي بررسي خلاقيت در اين تحقيق از پرسشنامه تورنس استفاده شده است. اين پرسشنامه در سال (1996) طراحي شده است و مشتمل بر (60) سؤال مي‌باشد؛ که 16 سؤال در بخش سيالي، 11 سؤال در بخش بسط، 22 سؤال در بخش ابتکار و 11 سؤال نيز در بخش انعطاف‌پذيري قرار دارد. هر سؤال مشتمل بر سه گزينه يا پاسخ مي‌باشد که بايد جلوي سؤالات علامت‌گذاري نمود. سپس آزمون گر براي دستيابي به نتيجه آزمون به ازاي هر پاسخ به پاسخ (الف) 1 امتياز، پاسخ (ب) 2 امتياز و پاسخ (ج)3 امتياز در نظر مي‌گيرد. به اين ترتيب چهار نمره براي بخش‌هاي سيالي، بسط و گسترش، ابتکار و انعطاف‌پذيري به دست مي‌آيد که با جمع کردن اين چهار بخش نمره خلاقيت آن فرد تعيين مي‌گردد. (سؤال 1 تا 16 نمره سيالي-سؤال 17 تا 27 نمره بسط-سؤال 28 تا 49 نمره ابتکار- سؤال 50 تا 60 نمره انعطاف‌پذيري را مي سنجد) اين پرسشنامه در محيط Excel به صورت نرم‌افزاري طراحي شده است و در کارگاه کامپيوتر روي سيستم دانش‌آموزان نصب‌شده و به آن‌ها اعلام مي‌گردد که فايل اکسل را بازکرده و به 60 سؤال پرسشنامه به دقت پاسخ دهند. در پايان استفاده از نرم‌افزار اکسل نمره هر دانش‌آموز در هر بخش سيالي و بسط و ابتکار و انعطاف‌پذيري به دست مي‌آيد. روايي و پايايي آن توسط دکتر عابدي با استفاده از آلفاي کرونباخ در خرده آزمون‌هاي سيالي، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذيري، به ترتيب 68/0، 48/0، 67/0 و 55/0 به دست آمده است.

3-7-2. آزمون علوم زيستي محقق ساخته
اين آزمون تحت عنوان پيش آزمون، پس آزمون جهت بررسي ميزان پيشرفت درسي تهيه و طراحي گرديده است. طراحي سؤالات آزمون توسط محقق و با مشورت دبيران گروه زيست‌شناسي از محتواي فصل هفتم (سلامتي و بيماري) کتاب علوم زيستي و بهداشت با توجه به جدول دو بعدي هدف-محتوا و برابر سر
فصلهاي مصوب دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتاب‌هاي درسي و محتواي درس افراز طراحي‌شده شبيه‌ساز علوم زيستي طراحي و تدوين گرديده است. آزمون داراي 20 سؤال تستي چهار جوابي مي‌باشد. جهت تعيين روايي صوري و محتوايي و سازه اين آزمون به مديريت آموزش و پرورش اسلام آبادغرب مراجعه گرديد؛ و سؤالات در اختيار سرگروه‌هاي زيست‌شناسي، گروه تکنولوژي آموزشي و واحد سنجش و اندازه‌گيري و معاونت آموزشي متوسطه قرار گرفت؛ و پس از بررسي ظاهري چارچوب سؤالات و مطابقت سؤالات با جداول هدف و محتوا و ميزان اثرگذاري اين سؤالات در پيشرفت درسي، روايي صوري و محتوايي و سازه آن به صورت مکتوب مورد تأييد قرار گرفت
و براي برآورد پايايي آن ابتدا از چهار گروه از دانش‌آموزاني که مفاهيم و مطالب فصل هفتم را گذرانده بودند به طور دقيق و منظم، اين آزمون به عمل آمد و داده‌ها و نتايج به دست آمده از طريق نرم‌افزار Spss اقدام به برآورد پايايي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ و واريانس کل سؤالات شده است. در اين تحقيق آلفاي کرونباخ برابر با 84/0 مي‌باشد که از 7/0 بيشتر است و لذا داراي پايايي قابل قبولي است.

جدول3-6: ارتباط ابزارهاي سنجش با فرضيه‌ها
نام ابزار اندازه‌گيري
متغير مورد سنجش
شماره سؤال
شماره فرضيه
درس افزار شبيه‌سازي شده
پيشرفت تحصيلي و خلاقيت

فرضيه‌هاي 1و 2 اصلي
آزمون محقق ساخته
پيشرفت تحصيلي
20 سؤال
فرضيه شماره 1 اصلي

پرسشنامه خلاقيت تورنس
سيالي
سؤال 16-1
فرضيه شماره 1/2

بسط
سؤال 27-17
فرضيه شماره 2/3

ابتکار
سؤال 49-28
فرضيه شماره 2/2

انعطاف‌پذيري
سؤال 60-50
فرضيه شماره 2/4

3-8. روش آماري تجزيه و تحليل دادهها
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار و ميانگين) و آمار استنباطي از روش تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مکرر همراه با آزمون t مستقل و t وابسته جهت مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون در درس علوم زيستي و بهداشت و تست خلاقيت تورنس در چهار بعد سيالي، ابتکار، بسط و انعطاف‌پذيري در دو گروه کنترل و آزمايش استفاده شده و تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شده است.

روند آزمون t براي گروه‌هاي مستقل به‌ صورت زير مي‌باشد:

که در آن ميانگين نمونه‌ي اول و ميانگين نمونه‌ي دوم است.
آماره‌ي آزمون براي فرض فوق چنين است:

در اين تحقيق از مقايسه سطح معني‌داري که يکي از اعداد حاصله از جدول t مي‌باشد با مقدار 05/0 براي نتيجه‌گيري استفاده شده است. اگر مقدار سطح معني‌داري از 05/0 کمتر باشد فرض را رد مي‌کنيم.
در اين بخش اطلاعات به دست آمده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و بر اساس تحليل‌هاي انجام شده، نتيجه‌گيري و استنباط به عمل مي‌آيد که اين نتيجه‌گيري به کل جامعه و يا به موارد مشابه تعميم داده مي‌شود (فرشادفر،1379). لازم به ذکر است عنوان کنيم که در اين رساله متغير بين گروهي شامل دو گروه آزمايش و کنترل مي‌باشد، در حالي که متغيرهاي درون آزمودني شامل نمرات خلاقيت، سيالي، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذيري در دو سطح پيش آزمون و پس آزمون ميباشد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل دادهها

4-1. پيش‌درآمد
در تحقيق مزبور که با هدف تهيه درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي پايه اول متوسطه دوم و تأثير آن بر پيشرفت درسي و خلاقيت مي‌باشد اطلاعات حاصل بر اساس آزمون‌هاي مربوطه (آزمون محقق ساخته براي پيشرفت درسي و آزمون تورنس براي خلاقيت) براي پيش آزمون و پس آزمون 54 نفر دانش‌آموز در دو گروه آزمايش و کنترل، فراهم آمده است، اين اطلاعات به ترتيب آزمون‌هاي ياد شده در سطوح مقايسه‌اي به صورت جداول‌هاي جداگانه‌ي هر کدام ارائه مي‌گردند. اين جدول‌ها، شامل نتايج آزمون نرماليتي بر روي متغيرهاي تحقيق ،آماره‌هاي توصيفي براي پيش آزمون و پس آزمون هر دو گروه، نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر ،نتايج آزمون t وابسته ،نتايج آزمون t مستقل و شاخص‌هاي گرايش به مرکز و پراکندگي مي‌باشد.

4-2. نتايج تجربي
در مطالعه حاضر براي بررسي اهداف پژوهشي و بررسي نتايج حاصل، از روش تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مکرر همراه با آزمونهاي t نمونههاي مستقل و t نمونههاي وابسته به صورت گسترده‌اي استفاده نمودهايم. روند اجرايي تحقيق بدين صورت است که ابتدا آزمون‌ها را در 2 سطح پيش آزمون65 و پس آزمون66 براي دو گروه آزمايش و کنترل اجرا نموده و سپس اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ها را به صورت متغيرهاي ترتيبي جهت تحليل‌هاي آماري پردازش مي‌کنيم. لازم به ذکر است عنوان کنيم که در اين رساله متغير بين گروهي شامل دو گروه آزمايش و کنترل مي‌باشد، در حالي که متغيرهاي درون آزمودني شامل نمرات خلاقيت، سيالي، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذيري در دو سطح پيش آزمون و پس آزمون ميباشد.

4-2-1. نرماليتي
جهت بررسي نرمال بودن متغيرهاي آزمودني وابسته در مطالعه حاضر، از آزمون کولموگروف- اسميرنوف67 استفاده نموده‌ايم. اساس اين آزمون بدين صورت است که؛ چولگي و کشيدگي توزيع داده‌ها را با چولگي و کشيدگي توزيع نرمال مورد مقايسه قرار مي‌دهد. آزمون فرضيه براي بررسي نرماليتي داده‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:
(4-1)
جدول4-2-1: : نتايج آزمون نرماليتي بر روي متغيرهاي تحقيق
متغير
پيشرفت تحصيلي
خلاقيت
سيالي
بسط
ابتکار
انعطاف
تعداد
54
54
54
54
54
54
چولگي
-.376
.252
-.199
-.242
.243
.039
کشيدگي
-.658
-.840
-.709
-.432
-1.026
-.821
آماره کولموگروف- اسميرنوف
1.086
0.925
0.62
0.533
1.098
0.873
سطح معني‌داري
0.189
0.359
0.836
0.939
0.179
0.431

نتايج حاصل از آزمون نرماليتي اسميرنوف- کولموگروف بر روي متغيرها نشان مي‌دهد که؛ تمامي متغيرهاي فوق از توزيع نرمال تبعيت مي‌کنند، زيرا سطح معني‌داري آزمون نرماليتي براي تمام متغيرها بيشتر از 5 درصد مي‌باشد؛ اين واقعيت بيانگر آن است: فرضيه صفر (فرضيه صفر مبني بر نرمال بودن داده‌ها) مورد قبول قرار مي‌گيرد. بنابراين مي‌توانيم از آزمونهاي پارامتريک جهت تحليل‌هاي آماري در مطالعه حاضر استفاده کنيم.

4-2-2. نتايج آزمون آناليز واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر
4-2-2-1. فرضيه شماره 1 اصلي (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم به طور معناداري بر پيشرفت درسي دانش‌آموزان موثر مي‌باشد.)
در جدول ذيل آماره‌هاي توصيفي مربوط به متغير پيشرفت تحصيلي مطالعه، شامل ميانگين و انحراف معيار در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون و پس آزمون آورده شده است که براي انجام آزمون‌هاي آماري بسيار مفيد هستند.
جدول 4-2-2-1-1: آماره‌هاي توصيفي پيشرفت تحصيلي براي پيش آزمون و پس آزمون هر دو گروه
گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
3.3333
2.2014
15.8148
1.9421
کنترل
3.1481
1.4598
12.5556
2.6214

در ادامه براي بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمايش و کنترل و در هر دو وضعيت پيش آزمون – پس آزمون از آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر68 به روش گرين هاوز-گيزر69 استفاده نموده‌ايم. در آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر، تأثير متغير بين گروهي70 و متغير درون آزمودني71 به صورت همزمان مورد سنجش قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به شرح ذيل مي‌باشد:
جدول4-2-2-1-2: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي پيشرفت تحصيلي
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح معني‌داري
پيشرفت تحصيلي
3234
1
3234
726
0.000
پيشرفت تحصيلي´گروه
63.78
1
63.78
14.32
0.000

نتايج جدول 4-2-2-1-2 فوق نشان مي‌دهد که اثر اصلي پيشرفت تحصيلي (p=0.000, F=726) و اثر تعاملي پيشرفت تحصيلي´گروه (P=0.000, F=14.32) معني‌دار مي‌باشد.
براي پيگيري اثر اصلي پيشرفت تحصيلي در ادامه از آزمون t گروه‌هاي وابسته استفاده شده است. در اين تحليل نمرات پس و پيش آزمون كليه شرکت‌کنندگان در پژوهش صرف‌نظر از گروه مربوطه مورد مقايسه قرار گرفته است. در واقع روند انجام آزمون t گروه‌هاي وابسته بدين صورت است که، اختلافي بين مقادير ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي در دو نمونه جفت شده72 (پيش آزمون و پس آزمون) جامعه وجود ندارد. در مقابل اين فرض، فرضيه آلترناتيو بيان مي‌کند که بين مقادير ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي در دو نمونه جفت شده، اختلاف وجود دارد.
(4-2)
در فرضيات بالا ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي هر دو گروه (آزمايش و کنترل) در وضعيت پيش آزمون و نيز ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي پس آزمون مي‌باشد. همچنين آماره آزمون براي بررسي آزمون فرضيه فوق به شکل ذيل مي‌باشد:
(4-3)
اگر سطح معني‌داري آزمون t گروه‌هاي وابسته کمتر از 0.05 باشد بنابراين فرضيه صفر رد مي‌گردد و اين‌گونه استدلال مي‌شود که، ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون يکسان نيست. اما اگر سطح معني‌داري آزمون t گروه‌هاي وابسته بيشتر از 0.05 باشد، دليل کافي براي رد فرضيه صفر وجود ندارد. از اين رو نتيجه ميشود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، ابزار پژوهش، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل