منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش کارکنان، ارتباط مؤثر، فعال نمودن

دانلود پایان نامه ارشد

سوچلمايي،1376).
اعضا و کارکنان تعاوني براي کسب موفقيت و دستيابي به بهره وري سازماني در درجه اول بايد خود را به درجه اي از آگاهي و شناخت برسانند به همين منظور طرح ارزيابي از سطح آگاهي اعضا و ارکان تعاوني بايد مبتني بر عوامل زير باشد:
1-آگاهي از اصول (تعاون) 2-آگاهي از ارزش ها3-آگاهي از اهداف تعاوني ها4-تمايز آشکار بين اصول و ارزش ها5-آگاهي از نحوه مالکيت (تعاون) 6-آگاهي از ميزان دخالت دولت7-(ميزان) آشنايي فردي براي عضو شدن8-مطالعه اساسنامه ها9-مطالعه مجلات تعاوني10-مطالعه کتاب، بروشور و جزوات تعاون11-انتشار مطالب آموزشي12-تعاون به عنوان نهضتي فراگير13-نقش و اهميتي که به وسايل ارتباط جمعي داده مي شود.
2-24روش آموزش (شيوه آموزش تعاون)
شيوه ها و راه هاي مختلف آموزشي و چگونگي برنامه ريزي براي آموزش اعضا تعاوني به شرح ذيل مي باشد (ماشيما،1379). روش هاي برگزيده آموزشي:
اطلاعات تعاوني براي خودآموزي – فعاليت هاي تبليغاتي- سخنراني و گفتگو – پرسش و پاسخ – برگزاري نشست ها – بحث هاي گروهي – دوره هاي مطالعاتي- برگزاري نمايشگاه – برنامه هاي نمايشي- بازديدهاي مطالعاتي- انجام امور تجاري – برگزاري سمينار و کارگاه هاي آموزشي (همان منبع)
2-25راهكارها و رويكردهاي ويژه در توسعه و تقويت ترويج تعاون
همانطور كه بيان گرديد ترويج به عنوان يك شيوه آموزشي غيررسمي در تمامي علوم انساني و علومي كه به نوعي با انسان سروكار دارند جايگاه خود را يافته است. در تمامي مؤسسات دولتي كه به نوعي با آموزش سروكار دارند معضل نيروي انساني ماهر و بودجه از مسايل عمده در فعاليت هاي ترويجي محسوب مي شود. در هر حال تعدادي از كارشناسان علوم تربيتي و آموزشي، آموزش را يك فرايند هزينه بر و دير بازده مي دانند. امروزه در كليه فعاليت ها با بكارگيري شيوه ها و روش هاي جديد در جهت كاهش هزينه ها و تأمين سود سريعتر گام بر مي دارند. از جمله اين رويكردها در ترويج تعاون عبارتند از:
• بكارگيري ترويج خصوصي
• بهره گيري از طرح هايي مانند سرباز مروج تعاون
• فعال سازي اتحاديه هاي تعاوني و اتاق هاي تعاون در بخش آموزش و ترويج
• فعال سازي تعاوني ها در امر آموزش و ترويج
• تشكيل و توسعه تعاوني هاي آموزشي و ترويجي
• توسعه همكاري با دستگاه هاي اجرايي و بهره گيري از مشاركت ايشان
• توسعه نمايشگاه هاي ترويجي تعاون
• فعال سازي كليه كارشناسان بخش تعاون در امر ترويج
• مشاركت فعال با صدا و سيما
• بهره گيري مؤثر و مناسب از فناوري هاي جديد مانند اينترنت و لوح فشرده
• استفاده از شيوه هاي تشويقي در تعاوني ها
• معرفي تعاوني هاي الگو و موفق با روش ها و شيوهاي مناسب ترويجي
(پاتيش کومار، 1380) از نظريه پردازان تعاون، انجام برنامه هاي ترويجي در شرکت هاي تعاوني را متناسب با شرايط و ملزوماتي مي داند و در همين ارتباط موارد زير را به عنوان راهبردهاي آموزشي و ترويجي شرکت هاي تعاوني مطرح مي کند:
1-رويکرد آموزشي بايد کاملاً در ارتباط با منابع قابل دسترسي باشد. گردانندگان سيستم آموزش تعاون بايد بدانند هزينه آموزش هاي نوين بسيار بالاست.
2-بايد بر آموزش کارکنان در زمينه موقعيت تاريخي تعاون تأکيد شود تا توسعه سازمان هاي تعاوني، اصول و مفاهيم آن، امکانات بالقوه تعاوني ها به عنوان ابزاري براي تأمين عدالت اقتصادي_ اجتماعي، اهميت تعاوني ها و … تلقي گردد.
3-اصول تعاون و ارزش هاي تعاوني نبايد در سطح بحث هاي نظري باقي بمانند و مؤسسات آموزشي بايد آنها را در جلسات آموزشي خود بگنجانند يا جلسات ويژه اي براي آموزش اصول و ارزش هاي تعاوني برگزار نمايند.
4-ماهيت و ميزان دخالت دولت، عاملي تعيين کننده و تأثيرگذار بر فعاليت هاي تعاوني هاست. پيشنهاد مي شود نقش دولت ها محدود به ارايه حمايت هاي مالي و آگاه نمودن مردم شود. بهتر است تعاوني ها بر اساس دموکراسي و مقتضيات منابع انساني اداره شوند.
5-داوطلباني که شرايط لازم براي ورود به مراکز آموزشي را ندارند، نبايد در کلاسها حضور پيدا کنند.
6-براي ترغيب کارکنان به حضور در دوره هاي آموزشي، تعاوني ها بايد انگيزه هاي مادي براي آنان ايجاد نمايند.
7-مديريت آموزش گيرندگان وظيفه اي دشوار است. زيرا آنها نقش مهمي در سازمانهاي خود ايفا مي کنند که بدون آن، دوره هاي آموزشي کامل نخواهد بود. آموزش گيرندگان بايد با کمال دقت و ظرافت انتخاب شوند. کافي نيست که داوطلبان داراي شرايط لازم تحصيلات دانشگاهي باشند، بايستي توانايي انجام تحقيقات دانشگاهي، يادگيري مباحث کلاس و تحقيقات عملي را دارا بوده و مهمتر از همه به تعاوني ها و فعاليت هاي تعاوني واقعاً علاقمند باشند.
8-رويکردي مدون براي تأييد داوطلبان وجود ندارد. افرادي که نياز چنداني به آموزش ندارند، بيش از ساير افراد نبايد به دوره هاي آموزشي به اين دوره ها اعزام شوند زيرا از گروه هاي مورد نظر در آموزش محروم مي شوند.
9-براي توسعه فعاليت هاي آموزشي و حرفه آموزي، تعاوني هاي بزرگ بايد کتابخانه اي ويژه خود داير نمايند. وجود يک کتابخانه داخلي به تعاوني ها کمک خواهد کرد تا کارکنان خود را با آخرين دستاوردها در زمينه هاي مورد نظر آشنا سازند.
10-مؤسساتي نظير ICA و JTC ها بايد از برگزاري دوره هاي ماهيتاً تکراري جلوگيري نمود و دوره هاي آموزشي را به هنگام سازند. تغيير در رويکردها مهمترين نياز آنان مي باشد.
11-مراکز کوچک حرفه آموزي JTC هنوز از شيوه هاي آموزشي سنتي تبعيت مي کنند. استفاده از شيوه هاي مطلوب براي شرکت کنندگان مي تواند اثربخشي دوره ها را افزايش دهد و تغيير در ميزان دانش مهارت و نگرش شرکت کنندگان را تسهيل نمايد.
12-تجهيز مراکز حرفه آموزي زمينه هاي تخصصي ويژه، مناسب به نظر مي رسد.
13-مراکز حرفه آموزي بايد روابط خود را با مؤسسات مديريت تعاوني (ICMs) افزايش دهند و (ICMs)ها نيز ارتباط مؤثرتري با مؤسسات مالي برقرار نمايند. (پاتيش کومار، ترجمه: بيات،1380)
نظر به اينکه برنامه هاي آموزشي انجام يافته در قالب شرکت هاي تعاوني در زمره آموزش هاي بزرگسالان محسوب مي شود لحاظ شاخص هاي آموزش بزرگسالان در روند اجراي فعاليت هاي آموزشي در شرکت هاي تعاوني قرين موفقيت مي کند. تعدادي از شاخص هاي مورد نظر در آموزش بزرگسالان شامل موارد زير است:
1-غيررسمي بودن2-آموزش علمي و اجرايي3-مربوط بودن به فعاليت ها و شغل کارآموز4-روندي براي خودسازي5-فراگيري مستمر و پايدار در تمام عمر
به طور کلي، آموزش اعضاي تعاوني شامل موارد زير است:
1-دانش تعاوني2-اشتغال اعضا يا فعال نمودن آنان3-فعاليتهاي جاري و در حال برنامه ريزي تعاوني4-مديريت بازرگاني تعاوني5-نقش تعاوني 6-مشارکت اعضا 7-تربيت افراد جهت رهبري در تعاوني و آموزش بزرگسالان8-آگاهي از سياستها و دستورالعملها، قوانين و مقررات دولتي 9-نقش تعاوني ها در توسعه اقتصادي و اجتماعي (ماشيما، ترجمه اکبري: 1379)
علاوه در نظر گرفتن موارد بالا، نکته هاي زير را از لازمه هاي آموزش نظام مند در شرکت هاي تعاوني برمي شمرد:
1-آغاز برنامه آموزشي متناسب با سطح اطلاعات مبتديان2-ايجاد ارتباط بين يافته هاي جديد و قديم3-انطباق روند آموزش با توان فراگيران4-انتخاب مناسب ترين زمان براي يادگيري5-پرمحتوا بودن برنامه هاي آموزشي و جلب نظر سريع و صريح فراگيران به نکات اصلي آموزش6-فراهم کردن زمينه اجراي موارد آموخته شده7-رضايت از روند يادگيري8-ارزيابي و مرور مداوم مطالب آموزشي 9-تقدير از موفقيت ها10-ايجاد جو دوستانه و صميمي (ماشيما،1379 ترجمه: اکبري)
2-26توسعه پايدار و ترويج تعاون
توسعه پايدار و توجه به زمينه هاي زيست محيطي از زمينه هاي بسيار مهم و با اهميت در توسعه اقتصادي و اجتماعي است. توسعه شامل چهار جنبه اصلي است كه عبارتند از: توسعه آموزشي، توسعه فرهنگي اجتماعي، توسعه علمي صنعتي و توسعه اقتصادي. اين الگو به شكل يك هرم توسعه در نظر گرفته مي شود كه توسعه آموزشي در قاعده اين هرم قرار مي گيرد.(گلستان هاشمي، 1378)
توسعه پايدار بر اساس گزارش برات لند عبارتست از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تأمين كند، بدون اينكه توانايي نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند. در واقع توسعه پايدار رابطه متقابل و منطقي انسان و طبيعت است(نصيري، 1379).
عوامل توسعه پايدار عبارتند از:
1. دولت ها،
2. سازمان هاي بين المللي،
3. سازمان هاي غيردولتي.
سازمان هاي غيردولتي در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي نقش حياتي بر عهده دارند. آنها اعتبار خود را به طور عمده از نقش مسئولانه و سازنده خود در جامعه كسب مي كنند. اين سازمان ها به دليل آزاد بودن از قيد و بندهاي فعاليت رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در مناظره توسعه بايدار دارند.(نصيري، 1379 )

مؤلفههاي توسعه پايدار عبارتند از: انسان، اخلاق مشاركت، محيط زيست، كودكان و نوجوانان، آموزش، زنان و فرهنگ (ابراهيمي، 1382) در اين ارتباط رسالتها و وظايف ترويج و تعاونيها به عنوان تشکل غيردولتي در توسعه پايدار عبارتند از:
1-توسعه آموزش هاي عمومي در خصوص خطرات
2- ايجاد حساسيت نسبت به منابع و امكانات موجود
3- توصيه و آموزش روش هاي نوين در خصوص امور مختلفي چون كشاورزي و حفاظت محيط زيست
4-آموزش وتوصيه در خصوص بكارگيري امور فني در فعاليت ها
5-آموزش مروجان در زمينه هاي مختلف عمومي و تخصصي
7- آموزش خطرات عدم بكارگيري روش هاي علمي در انجام امور
8-تمركز تحقيقات روي فعاليت ها و بكارگيري نتيجه يافته هاي تحقيقاتي
9-آموزش خانوارهاي شهري و روستايي در بهداشت و كاهش مواليد
10-ارائه آموزش هاي لازم در ارتقاي سطح بهره وري
11-گسترش و توسعه فعاليتها در خصوص مواردي چون حفظ محيط زيست، کشاورزي، تعاون،
بهره وري و اموري كه دستيابي به توسعه پايدار مؤثرند. (همان منبع)

نمودار 2. الگوي يک تعاوني پويا

(ابراهيمي،1382)

با عنايت به موارد مطروحه و ملاحظه رسالت و انتظارات بزرگي كه بر عهده ترويج تعاون مندرج در بندهاي متعدد قانوني، سند توسعه، لايحه توسعه به موارد زير به عنوان نتايج اشاره مي نمايم:
* ترويج به عنوان يك شيوه مؤثر و آموزشي غيررسمي با كمك ابزارها و شيوه هاي خاص و منحصر به فرد خود مي تواند موجب ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي افراد و جامعه گردد و بر اين اساس به تقويت روحيه، فرهنگ تعاوني و ارزش هاي تعاوني كمك نموده و در جهت تشكيل تعاوني ها در گرايش هاي مختلف با توجه به امكان سنجي هاي موجود كمك نموده و موجب ارتقاي سطح كيفي تعاوني هاي موجود گردد.
* توسعه آموزش ها و توسعه منابع انساني بدون شك در تقويت بكارگيري شيوههاي نوين مديريتي در سطح جامعه و مؤسسات و شركت هاي تعاوني و توسعه بهره وري به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در تأمين منابع مالي امروزه دولت ها خواهد بود.
* محدوديتهاي نيروي انساني در بخش تعاون و گستردگي تخصصها و حمايتها و نيازهاي جامعه و لزوم جلب مشاركت هاي مردمي، ضرورت همكاري با ساير دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و دانشگاه ها و… را ايجاب مي نمايد. اين موضوع به ويژه به دليل فعال سازي واحدهاي كارآفريني در سطح دانشگاه ها و ادارات و تخصيص مناسب بودجه هاي اشتغال و … و بودجه قابل توجه ايشان در فعاليت هاي آموزشي و ترويجي و فرهنگي از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
* انجام فعاليتهاي ترويجي تعاون، در صورتي كه به نحو مناسبي صورت گيرد ميتواند موجب اشتغالزايي پايدار، توسعه بهرهوري، افزايش GNP، افزايش آموزش هاي عمومي، توسعه فرهنگي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات مؤثر، منابع محدود، محل سکونت