منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش علوم، مکان کنترل، آموزش بورس

دانلود پایان نامه ارشد

سؤالات و جواب‌ها آن‌ها را به روش‌هايي که ممکن است به وسيله موضوعات آموزشي- سنتي حمايت نشوند مطرح کنند.
پژوهشي توسط زينيپ کويونلا55 (2011) با عنوان “اثر سه ابزار آموزشي مختلف در آموزش علوم در نگرش‌هاي دانشجويان نسبت به کامپيوتر” انجام پذيرفت. هدف اين پژوهش بررسي اثر شبيه‌سازي و فعاليت‌هاي آزمايشگاهي و ترکيب آنان به عنوان يک ابزار آموزشي بر نگرش دانشجويان نسبت به کامپيوتر بود نتايج نشان داد استفاده از شبيه‌سازي‌هاي کامپيوتر يک اثر مهم بر نگرش‌هاي دانش‌آموزان نسبت به کامپيوتر را نشان مي‌دهند.
پژوهشي توسط گريگوري مانيرو و همکاران56 (2011) با عنوان “يادگيري به وسيله شبيه‌سازي- يک تجربه آموزشي در مرکز شبيه‌سازي دانشکده پزشکي دانشگاه ناوارا” انجام پذيرفت. هدف از انجام اين تحقيق اين بود که نشان دهد چه اندازه دانشجويان سال اول، از آموزش به وسيله شبيه‌سازي، با اصول مهارت‌هاي مورد نياز براي يک پيشرفت بهتر دانش کسب ميکنند که نتايج نشان داد که کسب مهارت‌هاي خاص و آموزشي در حوزه‌هاي ويژه از توانايي آموزش به يک نياز براي آموزش دهنده تبديل شده است و يک کليد براي فرايند آموزش- يادگيري است که مؤثر بوده که نيز از بالاترين کيفيت برخوردار مي‌باشد.
در پژوهشي که توسط نيکو رويتن57 (2012) با عنوان “اثرات يادگيري شبيه‌سازي‌هاي کامپيوتر در آموزش علوم” انجام پذيرفت نتايج نشان داد که؛ مشابه سازي‌هاي کامپيوتر مي‌تواند آموزش سنتي را تقويت کند به ويژه به دور از فعاليت‌هاي آزمايشگاهي. با اين وجود اغلب اين تحقيق استفاده از مشابه سازي کامپيوتر، بدون در نظر گرفتن تأثير اجمالي حمايت معلم موقعيت درس و مکان مشابه سازي کامپوتر در درون برنامه آموزشي را مورد توجه قرار داده است.
پژوهشي توسط تاتيانا کايکوت58 (2013) با عنوان “شبيه‌سازي بازي‌ها به عنوان ابزارهايي براي يادگيري پويايي ادغامي: مورد دوره مديريت در دانشگاه الگاروي” انجام پذيرفت. تحقيق بر اين تأکيد دارد که چه اندازه بازي‌هاي ديجيتال آموزش را حمايت مي‌کند چون شبيه‌سازان مدلهاي ديناميکي از موقعيت‌هاي واقعي را نشان مي‌دهند بنابراين هدف آن‌ها تضمين مي‌کنند که بازيکن پيامدهاي (نتايج) تصميماتش را مشخص کند اين تحقيق نشان داد که يک شبيه‌سازي تجارت- يک چالش جهاني- براي اهداف يادگيري را گسترش مي‌دهد همچنين اثر يک نظريه ادغامي (محيط‌هاي يادگيري جديد) در مورد مشارکت دانش‌آموزان و دستاوردهاي يادگيري ديناميک (پويا) را نشان مي‌دهد از داده‌هاي عملي قبلي مزايا و معايب يادگيري بازي محور در درون دوره‌هاي مديريت و شرکت در تأسيس شرکت قابل درک است
در پژوهشي که توسط وندي و همکاران59 (2014) با عنوان “چه سطوحي از راهنمايي، اکتشاف مشارکتي را با شبيه‌سازي‌هاي فعل و (انفعالي(واکنشي) پيش مي‌برد؟” به انجام رسيد تحقيق نشان داد که؛ گفتن ساده هميشه مؤثرترين روش براي به اشتراک گذاشتن فن و درکمان نيست شبيه‌سازي‌ها يک منبع آموزشي ارزشمند هستند و مي‌توانند يک موجودي ارزشمند از داده‌ها در مورد مشارکت و يادگيري دانش‌آموزان را ارائه کنند. معلوم شد که ماهيت راهنمايي بر مقدار مشارکت دانش‌آموزان تأثير مي‌گذارد حداقل راهنمايي با بسياري از اين مشابه سازي‌ها اکتشاف پيشنهادي بهينه و يادگيري را بهبود مي‌بخشد.
در پژوهشي که توسط آدامز و همکاران60 (2014) با عنوان “شبيه‌سازي‌هاي آموزشي قسمت II- طرح وساطت” انجام پذيرفت نتايج نشان دادند که شبيه‌سازي بايد مستقيماً نقش شهودي داشته باشد يا توجه دانش‌آموزان را بر اينکه چگونه از شبيه‌سازي استفاده کند، متمرکز کند تا به موضوع ارائه شده. در اين جا آنان راهنمايي‌هاي براي طرح وساطت انتقال مستقيم گسترش يافته به وسيله اين تحقيق ارائه کرده‌اند. اين راهنمايي‌ها، طرح، استفاده ابزار و نمايش‌هايي که آنان براي ايجاد يک شبيه‌سازي استفاده کردند را پوشش مي‌دهد آنان نمونه‌هايي از مصاحبه‌ها را ارائه کردند که تأثير راهنمايي براي مشارکت دانش‌آموزان در تعاملات مفيد را نشان مي‌دهند.
در پژوهشي که توسط کيلر و همکاران61 (2014) با عنوان “ارزيابي اثر يک شبيه‌سازي کامپيوتر در محيط‌هاي فارغ‌التحصيل اعلام شده” انجام پذيرفت؛ نتايج نشان داد تأثير نمايش واضح شبيه‌سازي براي تجسم جريان فعالي در يک محيط آزمايشي شد جايي که اين ويژگي براي مجموعه فرعي از دانشجويان حذف گرديد. دانشجويان استفاده کننده از CCK با يک تجسم واضح (بدون تجسم) از جريان، در سؤالات امتحانات مشترک همانند هم عمل کردند اگر چه اکثريت دانشجويان در هر گروه استفاده کننده CCK در تجهيزات مدار واقعي را مطلوب نشان دادند اما دانشجوياني که از CCK بدون مدل جاري واضح استفاده کرده بودند، شبيه‌سازي مطلوب تر از ديگر گروه‌ها نشان دادند.
در پژوهشي که توسط آشوک رانچُد و همکاران62 (2014) با عنوان “ارزيابي اثر آموزشي شبيه‌سازي بازي‌ها: يک مدل توليد ارزش” انجام پذيرفت. در اين پژوهش چهار نوع از ارزش آموزشي شناخته شد: ايجاد و توليد تجربه، درک مفهومي، گسترش مهارت و ارزيابي مؤثر. کاربرد مدل‌سازي معادله ساختاري چندين رابطه مهم را نشان مي‌دهد: توليد تجربه يک تأثير قوي بر درک مفهومي دارد و هر دوي آن‌ها تأثيرات مستقيم ميانه تا زياد بر گسترش مهارت دارند. از طرف ديگر درک شرکت‌کنندگان با توجه به مهارت‌هاي حرفه‌اي گسترش يافته در طول شبيه‌سازي بازي ارزيابي تأثير آن‌ها از تجربه مارکستها را نشان مي‌دهد. مدل نشان داده شده در اين مطالعه به ديگر بازي‌هاي شبيه‌سازي شده و ديگر اصول دانشگاه که نظريه يادگيري تجربي را به کار مي‌گيرند تعميم داده شد.

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌هاي انجام شده
سال اجرا
عنوان پژوهش (داخلي)
نام پژوهشگر
رديف
1385
تحت عنوان شبيه‌سازي الگوي حرکتي شنا کرال سينه انجام گرفته
صانعي
1
1386
بررسي تأثير استفاده از نرمافزار شبيه‌ساز “دنياي تاتي” (رياضي) در پيشرفت تحصيلي کودکان کمتوان ذهني کلاس اول مجتمع آموزشي دخترانه شهيد صياد شيرازي شهر تهران
زهرا صفي ياري
2
1387
تأثير دو روش آموزش مبتني بر شبيه‌سازي و مهارت و سنتي بر ميزان مهارت دانشجويان مامايي در انجام معاينات زنان
عرفانيان و
خد يوزاده
3
1389
بررسي تأثير محيط چندرسانه‌اي و شبيهسازي شده آموزش بورس و
مبادلهي ارزهاي خارجي (فارکس) بر يادگيري رشته‌هاي اقتصاد، حسابداري و بازرگاني دانشگاه ايلام
عارف هاشم زاده
4
1389
بر تأثير استفاده از محيط‌هاي شبيه‌سازي شده بر انگيزش دروني و يادگيري دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان در کلاس درس زمين‌شناسي زيرسطحي
اعظم قراباغيان
5
1389
تأثير نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز آموزشي بر يادگيري و يادسپاري دانشجويان و مقايسه آن با روش سنتي
خديجه خطيري
6
1391
تأثير از محيط‌هاي شبيه‌سازي شده رايانه‌اي نمايش شکل زمين و منظومه شمسي بر بهبود يادگيري و يادداري دانش‌آموزان در درس جغرافيا
اصغر اميرخاني
7
1390
تأثير استفاده از نرم‌افزارهاي چندرسانهاي در درس جامعه‌شناسي بر پيشرفت تحصيلي و خلاقيت دانش‌آموزان شهرستان جويبار در سال تحصيلي
1390-1389
فرشيده ضمامني
8
1391
تأثير نرم‌افزار ويکي و نيکي بر ميزان خلاقيت و پيشرفت تحصيلي درس رياضي
مجتبي لاري
9
1392
مقايسه تأثير سه سناريوي آموزشي به شيوه ترکيبي در ارتقاء ميزان يادداري و يادگيري علوم بهداشتي دانش‌آموزان ابتدايي شهرستان ايلام
رقيه فتحي
10

(ادامه)جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌هاي انجام شده
سال اجرا
عنوان پژوهش (خارجي)
نام پژوهشگر
رديف
2000
تأثير شبيه‌سازي رايانهاي در تدريس و يادگيري فيزيک
جيمويانيس وکوميس
11
2002
بررسي آموزش دروس با استفاده از شبيه‌سازها در رشته معماري
ولف و همکاران
12
2003
استفاده از مدل‌سازي کيفي و ابزارهاي شبيه‌سازي در آموزش دبيرستان
راينتسي واندر ورف
13
2005
هنگامي که يادگيري در مورد دنياي واقعي به صورت واقعي بهتر انجام مي‌شود: يک مطالعه از جايگزيني شبيه‌سازي‌هاي کامپيوتر براي تجهيزات آزمايشگاهي” انجام پذيرفت.
فين کلستين و همکاران
14
2006
مقايسه تدريس مبتني شبيه‌سازي با آموزشي سنتي (از طريق سخنراني) در بين دانشجويان سال سوم پزشکي
جيمز گوردن
15
2006
به مقايسهي عملکرد دانش‌آموزاني که در يک کلاس با شبيه‌سازي طراحي شده بود ثبت‌نام کرده با گروه ديگري از دانش‌آموزان که در آن ثبت‌نام نکرده بودند و هيچ تجربهي قبلي با موضوعي که در شبيه‌سازي مطرح شده بود نداشتند
جين براون
16
2006
تأثير کاربرد شبيه‌سازي آموزشي در آموزش و يادگيري

تعدادي متخصصان
17
2008
پژوهشي با عنوان نقش نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز در پيشـرفت تحصـيلي در دروس رشته‌هاي فن
سوان و همکاران
18
2008
تفاوت بين يادگيري بر پايه شبيه‌سازي و يادگيري سنتي آزمايشگاهي در مفهوم مطالعات عملي و فيزيکي
چانگ وچن
19
2008
تئاترهاي شبيه‌سازي شده، مباحث تئوريک مفاهيم و ساختارهايي که يادگيري را تسهيل مي‌کند
اليور بريسون و آدام آي
20

(ادامه)جدول 2-1: جدول خلاصه پژوهش‌هاي انجام شده
سال اجرا
عنوان پژوهش (خارجي)
نام پژوهشگر
رديف
2009
تأثير بازي‌هاي شبيه‌سازي شده کامپيوتري بر تحريک يادگيري دانش‌آموز مقطع دبستاني در درس جغرافيا
توزان ويلماز
21
2010
عوامل پيش برنده اکتشاف مشارکتي با شبيه‌سازي کامپيوتر
نوا و همکاران
22
2011
اثر سه ابزار آموزشي مختلف در آموزش علوم در نگرش‌هاي دانشجويان نسبت به کامپيوتر
زينيپ کويونلا
23
2011
يادگيري به وسيله شبيه‌سازي- يک تجربه آموزشي در مرکز شبيه‌سازي دانشکده پزشکي دانشگاه ناوارا
گريگوري مانيرو و همکاران
24
2012
اثرات يادگيري شبيه‌سازي‌هاي کامپيوتر در آموزش علوم
نيکو رويتن
25
2013
شبيه‌سازي بازي‌ها به عنوان ابزارهايي براي يادگيري پويايي ادغامي: مورد دوره مديريت در دانشگاه الگاروي
تاتيانا کايکوت
26
2014
چه سطوحي از راهنمايي، خلاقيت مشارکتي را با شبيه‌سازي‌هاي فعل و انفعالي (واکنشي) پيش ميبرد؟
وندي و همکاران
27
2014
شبيه‌سازي‌هاي آموزشي قسمت 2 طرح وساطت
آدامز و همکاران
28
2014
ارزيابي اثر يک شبيه‌سازي کامپيوتر در محيط‌هاي فارغ‌التحصيل اعلام شده
کيلر و همکاران
29
2014
ارزيابي اثر آموزشي شبيه‌سازي بازي‌ها: يک مدل توليد ارزش
آشوک رانچُد و همکاران
30

فصل سوم:
روش‌شناسي پژوهش

3-1. مقدمه
در اين فصل ابتدا روش تحقيق، طرح پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري تحقيق و نحوه انتخاب آزمودني‌ها شرح داده خواهد شد و سپس ابزار گردآوري داده‌ها و روش اجرايي و اعتبار و پايايي ابزار مورد استفاده، توضيح داده مي‌شود و پس از آن روش‌هاي آماري براي تجزيه و تحليل داده‌ها شرح داده مي‌شود.

3-2. روش تحقيق
هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هرچه دقيق‌تر، آسان‌تر، سريعتر و ارزان تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ‌هايي براي پرسش يا پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر کمک مي‌کند (نادري، سيف نراقي،1391: 144-143).
اين پژوهش از نوع کاربردي مي‌باشد که در اين تحقيق از روش شبه آزمايشي استفاده شده است؛ زيرا در اين تحقيق زيرا با توجه به طراحي و توليد درس افزار و نيز مطالعه و پژوهش در حوزه علوم انساني، امکان کنترل يا دست‌کاري کامل متغير يا متغيرها وجود ندارد. در طرح‌هاي تحقيق شبه آزمايشي محقق به کنترل و نظارت برخي از عوامل ميپردازند که در حوزه تحقيق وجود دارد و سبب بي‌ارزشي روايي داخلي و خارجي يافته‌هاي تحقيق مي‌شود. در واقع اين‌گونه طرح‌ها زماني به کار برده مي‌شوند که امکان اجراي طرح‌هاي تجربي حقيقي (که بر بنياد کنترل و بازبيني شديد از تمام عوامل ناخواسته و نامربوط در موقعيت تجربي استوار است) وجود ندارد. البته به علت محدوديت‌هايي که در گزينش و تقسيم آزمودني‌ها و دست‌کاري شرايط تجربي در تحقيقات علوم انساني وجود دارد، محققان اين علوم را اغلب به استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آموزش مهارت، گروه کنترل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، ابزار پژوهش، مواد مخدر