منابع پایان نامه ارشد با موضوع آمادگی سازمانی، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

نفر(5/35 درصد) سطح متوسط و141 نفر( 36.6 درصد) سطح بالا را انتخاب کرده اند در نتیجه بیشترین فراوانی مربوط به تاثیر بالای هنجار سازمانی بوده است ومیانه هنجار سازمانی 2 می باشد.

1-4-1-2- متغیر آمادگی سازمانی
جدول شماره 1-4-1-2- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی آمادگی سازمان

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
خیلی ضعیف
74
19.2
19.6

متوسط
151
39.2
59.7

بالا
152
39.5
100.0

Total
377
97.9

Missing
System
8
2.1

Total
385
100.0

جدول شماره 1-4-1-2- سطح تاثیر متغیر آمادگی سازمانی بر پذیرش تجارت از طریق شبکه آنلاین می باشد نشان می دهد که از 384 نفر پاسخگو 74 نفر( 2/19درصد) سطح خیلی ضعیف ،151 نفر(2/39 درصد) سطح متوسط و152 نفر( 2/39درصد) سطح بالا را انتخاب کرده اند در نتیجه بیشترین فراوانی مربوط به تاثیر بالای آمادگی سازمانی بوده است ومیانه آمادگی سازمانی 21/2 می باشد.

1-4-1-3-متغیر محیط سازمانی
جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
Valid
خیلی ضعیف
87
22.6
23.6

متوسط
174
45.2
70.7

بالا
108
28.1
100.0

Total
369
95.8

Missing
System
16
4.2

Total
385
100.0

جدول شماره 1-4-1-3- سطح تاثیر متغیر محیط سازمانی بر پذیرش تجارت از طریق شبکه آنلاین می باشد نشان می دهد که از 385 نفر پاسخگو 87 نفر(6/22درصد )سطح خیلی ضعیف ،174 نفر(2/45درصد )سطح متوسط 108 نفر( 1/28 درصد) سطح بالا را انتخاب کرده اند در نتیجه بیشترین فراوانی مربوط به تاثیر بالای محیط سازمانی بوده است ومیانه آمادگی سازمانی06/2 می باشد.

Frequency
Percent
Cumulative Percent
Valid
خیلی ضعیف
136
35.3
37.4

متوسط
122
31.7
70.9

بالا
106
27.5
100.0

Total
364
94.5

Missing
System
21
5.5

Total
385
100.0

1-4-1-4- متغیر ابعاد سازمانی

جدول شماره 1-4-4- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی ابعاد سازمانی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری الکترونیک، مصرف کننده Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شبکه عصبی، مدل ARIMA