منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

افراد قرار مي گيرد. در بازار هاي مالي، اين اطلاعات ميتواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پيش بيني هاي مختلف از داخل يا خارج شركت انعكاس يابد و در دسترس استفاده کنندگان از اطلاعات قرار گيرد و باعث ايجاد واكنش هایی در آنها شود. از این نظر، كيفيت گزارشگري مالي از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير بخش وسيعي از تحقيقات در مديريت مالي و حسابداري را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيقات اثرات كيفيت گزارشگري مالي با استفاده از معيارهاي متفاوت و نيز بر ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. اين اثرات عمدتا بر مبناي تئوري عدم تقارن اطلاعاتي و رابطه نمايندگي تجزيه و تحليل شده اند. براساس مباني نظري، افزايش كيفيت گزارشگري مالي اثرات مطلوبي در سرمايه گذاري و هدايت منابع مالي در جهت توسعه اقتصادي دارد و تا حدودي عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش و مسائل نمايندگي را حل مي نمايد(گوتیلاس و همکاران، 2013). كيفيت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت است و مطابق با شواهد تجربي، ممكن است كه برخي از تعارض هاي نمايندگي در شركتها را كاهش دهد.
در تحقيق حاضر، كيفيت گزارشگري مالي به عنوان عاملي كه ممكن است، رفتار مالياتي شركتها را تحت تاثير قرار دهد؛ مورد نظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهاي سهامي تمركز شده است. یکی از ابعاد مبهم تحقیق حاضر، نقش محیط اطلاعاتی شرکتها در رفتارهای گزارشگری مالی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اینکه آیا شرکتهای دارای اطلاعات با کیفیت بالاتر، سیاستهای مالیاتی مطلوب تری را دنبال می کنند یا خیر، موضوعی است که عامل اساسی در تحقیق حاضر محسوب می شود. علاوه بر آن، نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان عواملی که ممکن است، واکنش مالیاتی مدیران شرکتها به کیفیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهند؛ مورد توجه قرار گرفته است.
3-1)بيان مسئله
جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که در فرآيند تصميم گيري براي اتخاذ رويه هاي حسابداري، ارزش داشتن یک مجموعه از صورتهاي مالي كه بصورت بي طرفانه تهيه شده اند؛ در مقابل منافع حاصل از انتخاب روش هاي حسابداري منفعت جويانه، داراي اهيمت چشمگيري براي تهيه كنندگان واستفاده كنندگان از اطلاعات مالي است. هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كيس، 1976) درباره انگيزه هايي كه شركتها براي بكارگيري روشهاي حسابداري منفعت جويانه دارند؛ توضيح مي دهند. واتز و زیمرمن (1987) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را موردنظر قرار دهند.آنها سپس پيشنهاد مي كنند كه اطلاعات حسابداری به عنوان ابزار نظارتي در دست سهامداران مي باشند. انتشار اين اطلاعات، آگاهي جامعه در خصوص شركتهاي خصوصي را بهبود مي بخشد(گالمور و لابرو، 2014).
به طور کلی، نقش کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها را می توان مبتنی بر اهمیت آن در کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت موثر بر مدیران، موردنظر قرار داد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک مکانیسم نظارتی، در راستای حفظ منافع گروه های ذی نفع در شرکتها، مورد استفاده قرار گیرد. زیرا، در شرایطی که اطلاعات مالی، کیفیت بالایی داشته باشند، فرصتهای مدیران برای پیش بردن انگیزه های منفعت جویانه، کاهش یافته و در نتیجه، در شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا، با احتمال کمتری منافع ذینفعان، تهدید می شود(گالمور و لابرو، 2014).
یکی از مهمترین گروه های ذی نفع در واحدهای اقتصادی، دولت می باشد. دولت، از طریق اخذ مالیات در منافع این واحدها، سهیم است. گالمور و لابرو(2014)، استدلال نمودند که بخش عمده ای از مدیریت سود شرکتها در راستای کاهش هزینه مالیات و یا در اصطلاح فاصله مالیاتی می باشد که منافع دولت در واحدهای اقتصادی را به طور بالقوه، به خطر می اندازد. چنین شرایطی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکتها و ممیزان مالیاتی می باشد که به عنوان یک تعارض نمایندگی تلقی می شود. استدلال می شود که کیفیت گزارشگری مالی از دو جنبه بر رفتارهای مالیاتی شرکتها تاثیرگذار باشد. اول، شرکتهایی که اطلاعات مالی با کیفیتی را افشا می کنند، کمتر متمایل به گزارشگری خلاف واقع هستند و در این قبیل شرکتها، منافع گروه های ذینفع، بیشتر حفاظت می شود. دوم، کیفیت ارقام مالی، به ممیزان مالیاتی این امکان را می دهد که درآمد مشمول مالیات را به طور صحیح تعیین نموده و از این طریق، حقوق دولتی را به نحو مناسب از واحدهای اقتصادی مطالبه و وصول نمایند(گالمور و لابرو، 2014).
با توجه به مباحث فوق، مساله اساسی تحقیق حاضر، وجود ابهام در نقش کیفیت گزارشگری مالی در رفتارهای مالیاتی شرکتها می باشد. به عبارت ديگر، تاثير گزارشگري مالي به عنوان يكي از مكانيسم هاي نظارتي در شركتها در حفظ حقوق دولت در واحدهاي اقتصادي مبهم مي باشد كه تحقيق حاضر، سعي در روشن نمودن و تبيين آن دارد. باید توجه داشت که مبانی نظری و تجربی موجود، بخش قابل توجهی از فاصله مالیاتی در کشور را ناشی از قوانين و مقررات مالياتي و تکاليف مربوط، اعمال جرائم مالياتي نسبت به موديان و مصرف صحيح درآمدهاي مالياتي و اعلام آن براي موديان مالياتي و افزايش پرداخت هاي هزينه اي مشمول ماليات بر ارزش افزوده (موسوي جهرمي،1388؛ میرمحمدی و همکاران،1390)، می دانند. این در حالی است که نقش مطلوب گزارشگری مالی در کاهش تعارضات نمایندگی و حفظ منافع استفاده کنندگان از اطلاعات، ثابت شده است(ثقفیو عرب مازار یزدی،1389؛ قربانی و همکاران،1392). بنابراین، در تحقیق حاضر، نقش گزارشگری مالی در حفظ منافع دولت به عنوان یکی از ذینفعان در بنگاه های اقتصادی، تبیین می شود. روشن شدن اين مطلب مي تواند به طور بالقوه به نتايج زير منتهي شود. اول اينكه به مديران در تعيين راهبردهاي گزارشگري مالي كمك مي كند. دوم اينكه نتايج اين تحقيق مي تواند به مميزان مالياتي در بهبود رويه هاي ارزيابي شركتها و تعيين ريسك حسابرسي مالياتي كمك كند. سوم، يافته هاي تحقيق براي سياست گذاران حوزه مالياتي كشور در تعيين الزامات افشاي شركتي، مفيد خواهد بود. با توجه به مطالب فوق سوال اصلی به صورت زیر مطرح شده است:
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان چه رابطه ای وجود دارد؟

4-1)ضرورت انجام تحقيق
تحقيق حاضر از 3 جنبه داراي نوآوري مي باشد. 1)تحقیقاتی که در داخل کشور درباره فاصله مالیاتی انجام شده است، بیشتر بر عواملی مانند ویژگی های مودیان تاکید داشته اند و توجه کمی به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی اشخاص حقوقی شده است که تحقیق حاضر بر آن متمرکز شده است. 2) استفاده از متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان در تبیین سطح فاصله مالیاتی در داخل کشور، موضوع جدیدی است. 3) در تحقیق حاضر فاصله مالیاتی از دو معیار اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده جهت اندازه گیری شرکت ها استفاده خواهد شد. در تحقیقات مهرانی و سیدی (1392) فاصله مالیاتی از تفاضل نرخ قانونی مالیات و در تحقیقات ایمانی (1391) از تقسیم هزینه مالیات شرکت بر درآمد قبل از مالیات شرکت اندازه گیری شده است.همچنین در تحقیق حاضر کیفیت گزارشگری از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده استفاده خواهد شد.در تحقیق مهدوی و رضایی (1391) کیفیت گزارشگری از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری شده است که تحقیق حاضر با تحقیقات فوق از جهت نوع متغیر های وابسته و مستقل متفاوت است. بر این ساس، ضرورت انجام تحقیق را می توان در بندهای زیر موردنظر قرار داد:
تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص پيامدهاي گزارشگري مالي انجام شده است. برخي از اين تحقيقات، نقش گزارشگري مالي در حفاظت منافع گروه هاي ذي نفع در شركتها، را بررسي كرده و بيشتر بر منافع سهامداران تمركز نموده اند. اين در حالي است كه دولت به عنوان يكي از ذينفعان شركتها، محسوب مي شوند، ولي تاكنون در خصوص عوامل موثر بر حفظ منافع آن در واحدهاي اقتصادي، تحقيقي انجام نشده است.
بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقاتي در خصوص رفتارهاي مالياتي فعالان اقتصادي انجام شده است. اين تحقيقات، بيشتر بر ويژگي هاي موديان مالياتي تمركز نموده اند و بر اساس داده هاي پيمايشي بوده اند. در تحقيق حاضر، نقش محيط گزارشگري مالي در تغيير رفتار مالياتي شركتها موردنظر قرار گرفته است و در اين رابطه به استراتژي تنوع و شرايط عدم اطمينان نيز توجه شده است.
روشن نمودن عوامل موثر بر فاصله مالياتي شركتها مبتني بر محيط گزارشگري مالي آنها
كمك به مديران واحدهاي انتفاعي جهت تعيين راهبردهاي گزارشگري مالي در راستاي سياستهاي مالياتي شركت
كمك به سياست گذاران مالياتي كشور در جهت تعیین الزامات و مقررات افشای شرکتی
در تحقیق حاضر، رابطه بین فاصله مالیاتی با محیط گزارشگری مالی در شرایط مختلف موردنظر قرار گرفته است که از لحاظ توجه به عوامل موثر بر فاصله مالیاتی و بررسی نقش استراتژی تنوع و عدم اطمینان، دارای نوآوری است.
5-1)اهداف تحقيق
هدف اصلی
تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان در شرکت های منتخب بورسی
اهداف فرعی
تعییین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی در قلمرو تحقیق
تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق
تبیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق
6-1)سوالات تحقيق
سوال اصلی
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
سوالات فرعی
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟
بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق ، چه رابطه ای وجود دارد؟
بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق ، چه رابطه ای وجود دارد؟
7-1) فرضيات تحقيق
فرضیه اصلی
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی
بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها در قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید بر استراتژی تنوع در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت گزارشگری مالی و فاصله مالیاتی شرکتها با تاکید برشرایط عدم اطمینان در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
8-1)روش كلي تحقيق
الف) از جهت هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن عوامل موثر بر رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی مبتنی بر محیط گزارشگری مالی بررسي مي شود.
ب) برمبنای روش استنتاج
روش تحقیق به لحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد.
ج) برمبنای طرح تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، تحلیل آماری، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان