منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

ر تهران مورد استفاده قرار گرفته است.
9-1)قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق
مبنای نظری این تحقیق برپایه تئوری نمایندگی است و در آن تاثیر محيط گزارشگری مالی بر رفتار مالياتي شركتها بررسی می شود. تحقیق حاضر از جمله تحقيقات حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي مي باشد و در راستای تکمیل مبانی نظری مرتبط با تئوری نمایندگی و كاركردهاي کیفیت محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی انجام شده است.
ب) قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل شش سال متوالي از سال 1388 تا 1392 مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده هاي واقعي اين سالها انجام پذیرفته است.
ج) قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو مکانی این تحقیق بازار اوراق بهادار تهران و تمام شرکتهای پذيرفته شده در آن مي باشد.
10-1)تعريف عملياتي واژهها
فاصله مالیاتی: شرکت ها می توانند بوسیله برنامه ریزي مالیاتی، در هزینه مالیات خود صرفه جویی نمایند. استراتژي برنامه ریزي مالیاتی به معناي به تعویق انداختن پرداخت مالیات تا حد ممکن و کاهش ارزش فعلی مالیات هاي پرداختی می باشد. در تحقیق حاضر، از دو معیار مالیات نقدی پرداخت شده تقسیم بر مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده، جهت اندازه گیری فاصله مالیاتی شرکتها استفاده شده است.(گالمور و لابرو، 2014)
کیفیت گزارشگری مالی: كيفيت گزارشگري مالي، ضوابطي است كه اطلاعات مفيد و سودمند را از ساير اطلاعات منفك كرده، سودمندي اطلاعات را افزايش مي دهد. بموقع بودن گزارش هاي مالي، يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند. یکی دیگر از شاخص های کیفیت اطلاعات، دقت در پیش بینی است. زیراکه آن به عنوان یکی از اهداف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات می باشد. بنابراین، در این تحقیق از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده، جهت سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است(گالمور و لابرو، 2014).
استراتژي تنوع: استراتژي را ميتوان راه و روش تحقق مامــوريت سازمان تلقي كرد ، به گونه اي كه از اين راه سازمان عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها ) وعوامل داخلي ( قوت ها و ضعفها) را بررسي و شناسايي كرده و از قوت هاي داخلي و فرصت هاي خارجي به درستي بهره برداري نموده ، ضعف هاي داخلي را از بين ببردو از تهديدهاي خارجي نيز بپرهيزد.و همچنین استراتژی تنوع راهبردی است که شرکت در آن سعی می کند که محصولات یا خدمات بیشتر و متنوع تری را ارائه دهد که این مستلزم ایجاد بخش ها و زیربخشهایی است که ساختار سازمانی را پراکنده می کند. در تحقیق حاضر، استراتژی تنوع از طریق نسبت درآمد فروش حاصل از بزرگترین کسب و کار شرکت به کل درآمدهای شرکت بدست می آید(پارک و جانگ،2013).
شرایط عدم اطمينان: شرایط عدم اطمینان، عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد(حبیب و همکاران،2011). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می کند. در تحقیق حاضر، جهت محاسبه سطح عدم اطمینان از نوسانات درآمد فروش، جریان نقد عملیاتی و حقوق صاحبان سهام استفاده می شود(گالمور و لابرو، 2014).
11-1) ساختار تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
در این فصل کلیات مرتبط با تحقیق ارائه گردیده است. در این راستا، ابتدا مساله اصلی تحقیق موردنظر قرار گرفته و ارتباط بین متغیرها، به لحاظ نظری تبیین شده. در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق، ارائه شده و اهداف و فرضیات تحقیق نیز مطرح گردیده. در این فصل، کلیاتی در خصوص جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، تعریف عملیاتی کلمات کلیدی تحقیق، ارائه گردید.
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
در اين فصل مباني نظري و مفاهيم اساسي مرتبط با موضوع تحقيق براساس علم موجود در زمينه حسابداري و مديريت مالي تشريح و بررسي شده است. در اين راستا، سعی شده که تئوری های مرتبط با متغیرهای اساسی تحقیق موردنظر قرار گرفته و به صورت تفصیلی، تشریح گردند. در نهايت تحقيقاتي كه در گذشته در ارتباط با موضوع و متغيرهاي اساسي اين تحقيق انجام شده است، مطرح گردیده. این تحقیقات در دو بخش داخلی و خارجی ارائه شده اند.
فصل سوم: روش تحقیق
در اين فصل، روش تحقيق و نحوه پاسخگويي به سوال اصلي تحقيق، تشريح شده و در اين راستا، روش سنجش و برآورد متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و مطابق با شواهد نظری و تجربی موجود، متغیرهایی جهت کنترل تاثیر سایر عوامل متغیر وابسته مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ اجرا، روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. در این فصل، در خصوص اعتبار مدل رگرسيوني و پيش فرضهاي آن و نحوه اطمينان از برقراري آنها در رگرسيون هاي برازش شده مطالبي ذكر شده است.

فصل چهارم: یافته های تحقیق
در فصل چهارم، فرضيات تحقيق، مطابق با روش ارائه شده در فصل سوم، مبتنی بر مدل های رگرسیونی مورد آزمون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. در این راستا، تحلیل توصیفی متغیرها و آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ارائه شده ودر ادامه، نتایج حاصل از آزمون هر یک فرضیات ارائه شده و تفسیرهای لازم در خصوص پذیرش یا رد هر فرضیه موردنظر قرار گرفته است.
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها
این فصل به نتیجه گیری کلی از فرضیات و تفسیر نتایج حاصله اختصاص می یابد. بر این اساس، ابتدا یافته های حاصل از آزمون هر یک از فرضیات، ارائه شده و سپس، این نتایج با یافته های سایر محققین مقایسه گردیده و در نهایت تفسیر موردنظر محقق در خصوص یافته ها و سازگاری یا ناسازگاری آنها با مبانی نظری و تجربی تحقیق، مطرح شده است. سپس، متناسب با نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده و در نهایت، محدودیتهای پیش روی محقق در انجام کار پژوهشی، بیان شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2) مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. همچنین، به نقش متغیرهای استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان نیز توجه شده است. در اين فصل، ادبيات موضوع تحقيق و تحقيقات انجام شده قبلي بررسي شده است.
2-2) مبانی نظری
الف) شفافیت اطلاعات مالی و مزایای آن
شفافیت اطّلاعات مالی را دسترسی گسترده به اطّلاعات مربوط و قابل اتّکا در مورد عملکرد، وضعیت مالی، فرصتهای سرمایه گذاری،حاکمیت و ارزش و خطر پذیری شرکتها در اقتصاد تعریف کرده اند. شفافیت در اطّلاعات مالی از یک سو به سهامداران خرد اطمینان میدهد که همواره اطّلاعات قابل اتّکا در مورد ارزش شرکت دریافت خواهند کرد و سهامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آنها نیستند و از سوی دیگر مدیران را برای تلاش در جهت افزایش ارزش شرکت به جای پیگیری منافع شخصی کوتاه مدت ترغیب می کند (بيتي و همكاران1، 2007). به عبارتی، شفافیّت اطّلاعات مالی کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد. مزایای بالقوّه افشا و شفافیّت بیشتر می تواند شامل هزینه سرمایه کمتر، کاهش هزینه های نمایندگی، بهبود قیمت سهام و افزایش ارزش شرکت باشد(چو و دیگران،2010). افشای کافی اطّلاعات توسط شخصیت اقتصادی به سرمایهگذاران و بستانکاران در جستجوی فرصت های سرمایهگذاری یاری می کند و به این ترتیب سرمایه به کاراترین شرکت ها روانه میشود و تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری صحیح انجام میشود.
ب) کیفیت گزارشگری مالی
در چارچوب نظري حسابداري مالي كه تعيين كننده اهداف گزارشگري مالي است توجه خاصّي به جريانهاي نقدي و امكان پيش بيني آن مبذول شده است. در بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بيان شده است كه يكي از هدفهاي گزارشگري مالي فراهم آوردن اطّلاعاتي است كه سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان بالفعل و بالقّوه را در برآورد مبلغ، زمان و مخاطره دريافتهاي آينده ياري كند(هيات استانداردهاي مالي2، 2007). كميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري نيز در استاندارد بين المللي حسابداري شماره 7 بيان مي كند كه اطّلاعات مربوط به جريانهاي وجوه نقد يك واحد تجاري براي استفاده كنندگان در فراهم آوردن مبنايي به منظور ارزيابي توان آن واحد درايجاد وجوه نقد و نيازهاي آن واحد در بكارگيري اين وجوه، سودمند است. همچنين تصميمات اقتصادي كه توسط استفاده كنندگان اتّخاذ مي شود، مستلزم ارزيابي توانايي واحد تجاري در ايجاد وجوه نقد، زمان بندي و اطمينان از آن است(كميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري3، 2007). كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران نيز در مفاهيم نظري گزارشگري مالي بيان نموده است كه اتّخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفاده كنندگان صورت هايمالي مستلزم ارزيابي توان واحد تجاري جهت ايجاد وجه نقد و قطعيّت آن است. ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمركز بر وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد(كميته تدوين استانداردهاي حسابداري،1386).
با توجه به مطالب ذکر شده بصورت خلاصه می توان گفت که کیفیت گزارشگري مالی، دقت و صحت گزارش هاي مالی در بیان اطّلاعات مربوط به عملیات شرکت، خصوصاًجریان هاي نقدي مورد انتظار، به منظور آگاه نمودن سرمایهگذاران می باشد.
ج) عناصر كيفيت گزارشگري مالي
يكي از مهمترين عناصر در بحث گزارشگري مالي، سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي است. سود حسابداري ابزاري براي فايق آمدن بر مشكلات اندازه گيري و ارزيابي موسسات در حال تداوم فعاليت است، چرا كه جريانات نقدي داراي مشكلات زمان بندي هستند و معيار مناسبي براي عملكرد تلقي نمي شوند. عليرغم اين برتري، سود تعهدي كه مبتني بر اصل تحقق و شناسايي درآمد مي باشد ممكن است با جريانات نقدي واقعي شركت مطابقت نداشته باشد. در حقيقت ميزان تطبيق سود شركت با ميزان جريانهاي نقدي ايجاد شده، نشان دهنده كيفيت اقلام تعهدي است و كاهش اين تطبيق و كيفيت آن سبب افزايش ريسك اطلاعاتي شركت مي شود ، لذا اختلاف بين سود تعهدي و جريان نقدي به عنوان معيار كيفيت سود و به طور كلي تر كيفيت گزارشگري مالي مطرح شده است. در اكثر تحقيقات نيز از كيفيت اقلام تعهدي به عنوان بديل كيفيت گزارشگري مالي استفاده شده است.در راستاي تاثير كيفيت گزارشگري بر ابعاد مختلف شركت، موضوع هزينه سرمايه يكي از مهمترين ابعاد شركت مي باشد. كيفيت گزارشگري مالي از اين جهت با هزينه سرمايه مرتبط است كه بر عدم تقارن اطلاعاتي موثر است، به گونه اي كه با كاهش آن مي تواند نقشي مهم در كاهش هزينه سرمايه و هزينه بدهي ايفا نمايد(بتی و همکاران4،2007).
دسته اي ديگر از مطالعات، در تحليل عوامل موثر بر موجودي نقد شركتها نشان مي دهند با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي، مقدار وجه نقد نگهداري شده توسط شركتها افزايش مي يابد. به عبارتي عدم تقارن اطلاعاتي سبب مي شود، تحصيل وجه نقد براي شركتها دشوار و هزينه بر شود و در اين شرايط شركتها ممكن است داراييهاي نقدي خود را تقويت نمايند تا از هزينه هاي مرتبط با وابستگي بر تامين مالي خارجي بكاهند. در اين مطالعات عواملي چون اندازه، ميزان فرصت هاي رشد، ساختار مالكيت ،اندازه، روابط بانكي و سررسيد بدهي بر مبناي تئوري عدم تقارن اطلاعاتي تحليل شده اند. به طور كلي انتظار مي رود كه شركتهاي با فرصت هاي رشد بالاتر، اندازه كوچكتر، سررسيد بدهي كوتاهتر و بدهي بانكي كمتر، به واسطه عدم تقارن اطلاعاتي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، اطلاعات مالی، فاصله مالیاتی، عدم تقارن