منابع و ماخذ پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق اسلامی، سابقه خدمت، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

سایر قوا، نیروهای مسلح، نهادها و موئسسات عمومی غیر دولتی و یا بازخرید خدمت باشند. در خصوص کارمندان قوه قضائیه و سازمان های تابعه نیز نباید سابقه خدمت آنان تا آخرین روز مهلت ثبت نام بیشتر از پانزده سال باشد.
شرایط اختصاصی نیز از این قرارند:
1ـ داشتن حداقل سن 22 سال و حداکثر 40 سال تمام تا آخرین روز مهلت ثبت نام.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) داوطلبانی که در جبهه های حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین تا زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد علیه باطل. ب) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان(25درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل سابقه 5 سال اسارت دارند تا 5 سال به حداکثر سن آنها اضافه می شود. ج) داوطلبان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 2 سال و دکتری 4 سال به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.
2ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های گروه حقوق (کلیه گرایشها) و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و مقاطع بالاتر.
تذکر: داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می بایست فارغ التحصیل رشته حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی باشند.
3ـ شرکت در آزمون کتبی و کسب حدنصاب نمره قبولی در آن.
4ـ موفقیت در مصاحبه علمی و مراحل گزینش و آزمون شخصیت
5ـ موفقیت در اختبار توسط هیات احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون اساسی، تامین کننده، موازین اسلامی، دیوان عالی کشور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، اتباع بیگانه، مناطق آزاد تجاری، حکومت قانون