منابع و ماخذ پایان نامه چرخه عمر، ریسک تجاری، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه گذاران مطلع، توسط مدل‌های اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می‌شود. این مدل‌ها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. به عنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن22 را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازار ساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا باید به دلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمت‌های اعلام شده نسبت به اطلاعات آن‌ها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیان‌ها را به وسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیان‌های مورد انتظار بازار سازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پایین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

2-11 تئوری چرخه عمر شرکت
تئوری چرخه عمر شرکت چنين فرض می‌کند كه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده كه متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر يا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پيری واحدهای تجاری را بر مبنای قابليت كنترل و انعطاف پذيری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسيار انعطاف پذير، ولي در بيشتر مواقع غير قابل كنترل اند. با افزايش عمر سازمان‌ها، روابط تغيير می‌کند: كنترل افزايش و انعطاف پذيری كاهش می‌یابد. در نهايت، با پير شدن (دوران افول) قابليت كنترل نيز كاهش خواهد يافت. هنگامی كه واحد تجاری قابليت كنترل داشته و انعطاف پذير باشد، بيانگر اين است كه توأمان مزايای جوانی و پيری را داراست. اين وضعيت تحت عنوان مرحله تكامل (بلوغ) شناخته می‌شود. نمودار (2-1) رابطه بين قابليت كنترل و انعطاف پذيری را در واحدهای تجاری تشريح می‌کند (شاهعلی زاده، 1391، 46).

نمودار 2-1 رابطه بين قابليت كنترل و انعطاف پذيری در چرخه عمر واحد تجاری

تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: در حالی که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری و هدف‌ها دست خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند. در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند (آنتونی و رامش23، 1992)، (بلک24، 1998)، (جنکینز25، 2004)، (سوجیانیس26، 1996). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:
مرحله تولد یا ظهور
مرحله رشد
مرحله بلوغ
مرحله افول یا سکون
در مرحله ظهور معمولاً میزان دارایی‌ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری پایین است و شرکت‌ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت‌های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً، حداکثر 10% بوده و نرخ بازده داخلی در قیاس با نرخ تأمین مالی ناچیز است، به عبارتی رابطه (IRR≤K) بر قرار است (شاهعلی زاده، 1391، 49).
در این مرحله شرکت دارای بالاترین سطح ریسک تجاری می‌باشد. ریسک کلی بالای شرکت تنها آن عده از سرمایه گذاران را به خود جذب خواهد کرد که آمادگی پذیرش چنین ریسک بالایی را داشته باشند و در نتیجه آن‌ها به طور متناسب انتظار بازده بالایی را نیز خواهند داشت چون جریانات نقدی منفی شرکت در طول این دوره شروع، پرداخت سود نقدی را غیر ممکن می‌کند پارامترها و استراتژی مالی در این مرحله به شرح جدول (2-1) می‌باشد (روث بندر، کیت وارد).

جدول 2-1 استراتژی‌های مرحله ظهور
ریسک تجاری
بسیار بالا
ریسک مالی
بسیار پایین
منابع تأمین مالی
سرمایه مخاطره آمیز
سیاست تقسیم سود
نسبت پرداخت صفر
چشم انداز آتی رشد
بسیار بالا
ضریب P/E
بسیار بالا
سودآوری فعلی، EPS
عادی یا منفی
قیمت سهام
به سرعت در حال رشد اما بسیار متغیر

ریسک تجاری اگر چه از مرحله شروع به بعد کاهش می‌یابد اما هنوز در دوره رشد بالاست. بنابراین منبع مناسب تأمین مالی باید طراحی شود تا ریسک مالی را پایین نگه دارد و این موضوع به این معناست که استفاده از سرمایه سهامداران باید ادامه یابد. با این حال جنبه مهم مدیریت گذر از مرحله شروع به مرحله رشد این است که سرمایه گذار مخاطره پذیر اولیه، خواهان سود سرمایه‌ای هستند تا این سودها را در کسب و کارهای جدید در حال شروع سرمایه گذاری کنند (روث بندر، کیت وارد).
این موضوع به این مفهوم است که سرمایه گذاران جدید باید شناسایی شوند تا با سرمایه گذاران مخاطره پذیر اولیه جایگزین شوند تا وجوه مورد نیاز برای این مرحله با رشد بالا را تأمین کنند. جذاب‌ترین منبع تأمین چنین وجوهی عرضه عمومی شرکت می‌باشد. در این مرحله حجم بالای فروش همراه با حاشیه سود معقولانه باید به دست آید و این وضعیت جریانات نقدی بهتری را در مقایسه با مرحله شروع ایجاد خواهد کرد. با این حال شرکت باید به مقدار زیادی در توسعه کلی بازار و توسعه سهم بازار سرمایه گذاری کند همچنان که باید برای هم سطح نگه داشتن خود، با افزایش فعالیت‌های عملیاتی نیازمند سرمایه گذاری است. در نتیجه وجوه نقد تولید شده توسط کسب و کار برای نیازهای سرمایه گذاری مجدد هزینه خواهد شد و در نتیجه نسبت سود تقسیمی پایین نگه داشته خواهد شد. این موضوع نباید مشکلی برای سرمایه گذاران جدید به وجود آورد زیرا آن‌ها در ابتدا با چشم انداز رشد زیاد در آینده جذب می‌شوند. این دورنمای رشد در یک نسبت P/E بالا منعکس خواهد شد که به هنگام محاسبه قیمت جاری سهام در EPS پایین شرکت ضرب خواهد شد (شاهعلی زاده، 1391، 50).
از آنجایی که بازده سود نقدی خیلی کم است قسمت عمده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران باید از سودهای سرمایه‌ای ایجاد شود، با افزایش قیمت سهام این موضوع به این معناست که شرکت باید رشد قابل ملاحظه‌ای در سود هر سهم در طی این مرحله رشد داشته باشد، این هدف با کسب سهم بالایی از بازار رو به رشد به دست می‌آید. استراتژی‌های این مرحله به شرح جدول (2-2) می‌باشد:

جدول 2-2 استراتژی‌های مرحله رشد
ریسک تجاری
بالا
ریسک مالی
پایین
منابع تأمین مالی
سرمایه رو به رشد سرمایه گذاران
سیاست تقسیم سود
نسبت تقسیم ثابت
چشم انداز آتی رشد
بالا
ضریب P/E
بالا
سودآوری فعلی، EPS
پایین
قیمت سهام
رو به رشد اما با نوسان

در مرحله بلوغ نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود. اندازه دارایی‌های این شرکت‌ها نیز به تناسب بیش از اندازه شرکت‌های در مرحله رشد بوده، نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت‌ها معمولاً بین 50% و 100% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکا به سیاست تأمین منابع مالی از خارج، معمولاً نرخ بازده داخلی در این شرکت‌ها معادل یا بیش از نرخ تأمین مالی است.
پایان مرحله رشد، غالباً با حالت وجود برخی از رقابت‌های قیمتی تهاجمی در بین رقبایی که دارای ظرفیت اضافی قابل ملاحظه‌ای هستند، به دلیل تحقق نیافتن رشد فروش پیش بینی شده صنعت، نشان داده می‌شود. زمانی که این صنعت با ثبات شد، مرحله فروش بالا اما نسبتاً با ثبات دارای حاشیه سود معقول شروع می‌شود. به طور واضح سطح ریسک تجاری کاهش می‌یابد، چون دوباره مرحله دیگری از توسعه به طور موفقیت آمیز در این مرحله کامل می‌شود، این شرکت باید به مرحله بلوغ، با سهم بازار نسبتاً خوب در نتیجه سرمایه گذاری انجام شده در بازاریابی در طول مرحله رشد وارد شود. ریسک‌های تجاری مهم باقی‌مانده به طول این مرحله با ثبات بالغ و اینکه آیا شرکت می‌تواند سهم بازار قوی خود را بر یک پایه جذاب مالی در طول این دوره نگه دارد، مربوط می‌شود. استراتژی‌های مالی این مرحله به شرح جدول (2-3) می‌باشد (همان منبع، 52):

جدول 2-3 استراتژی‌های مرحله بلوغ
ریسک تجاری
متوسط
ریسک مالی
متوسط
منابع تأمین مالی
سود نگه داشته شده به اضافه وام
سیاست تقسیم سود
نسبت تقسیم بالا
چشم انداز آتی رشد
متوسط تا پایین
ضریب P/E
متوسط
سودآوری فعلی، EPS
بالا
قیمت سهام
با ثبات در شرایط واقعی ونوسان پایین

در مرحله افول شاخص‌های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط بسیار سخت محاط شده است، ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی بالا است به گونه‌ای که در اغلب موارد نرخ بازده داخلی کمتر از نرخ تأمین مالی است (دهدار، 1386).
هم زمان با کاهش تقاضا برای تولیدات شرکت جریانات نقدی ورودی نیز کاهش می‌یابد. اگر چه در طول دوران بلوغ منابعی برای توسعه بازار و یا افزایش سهم بازار سرمایه گذاری نمی‌شود، اما هزینه‌هایی برای نگه داشتن این عوامل اثر گذار بر سطوح فروش آتی انجام می‌شود. زمانی که تقاضای فروش شروع به کاهش به صورت مستقیم می‌کند، هیچ توجیهی برای ادامه هزینه کردن همان مبالغ برای نگه داشتن فعالیت بازاریابی باقی نمی‌ماند و جریان نقدی ورودی خالص را می‌توان در طول مراحل اولیه کاهش، با تغییر دادن استراتژی کسب و کار به صورت مناسب حفظ کرد. ریسک تجاری مرتبط با این مرحله باید مدنظر قرار گیرد چون هنوز از سطح خود در مرحله قبلی بلوغ، در حال کاهش است. در حال حاضر یک متغیر ناشناخته اصلی، یعنی طول مرحله بلوغ حل شده است، و تنها ریسک اصلی باقی مانده این است که تا چه زمانی به لحاظ اقتصادی توجیه دارد که به کسب و کار ادامه فعالیت داده شود.
چشم اندازهای منفی رشد به یک ضریب P/E پایین برای سهام منتقل می‌شوند، زمانی که با روند رو به افول درآمد هر سهم که در طول این مرحله تجربه می‌شوند، ترکیب می‌شوند، این موضوع در این حالت منجر به کاهش قیمت می‌شود. با این حال تا زمانی که سهام داران آگاه باشند که بخشی از پرداخت سود نقدی بالای آن‌ها به صورت اثر بخشی باز پرداخت سرمایه است، این ارزش رو به افول نباید باعث نگرانی‌های نامرتبط شود. استراتژی‌های مالی این مرحله به شرح جدول (2-4) می‌باشد.

جدول 2-4 استراتژی‌های مرحله افول
ریسک تجاری
پایین
ریسک مالی
بالا
منابع تأمین مالی
وام
سیاست تقسیم سود
نسبت کامل
چشم انداز آتی رشد
منفی
ضریب P/E
پایین
سودآوری فعلی، EPS
پایین و در حال کاهش
قیمت سهام
روبه کاهش و افزایش نوسانات آن

در این تحقیق به علت غیر فعال بودن معامله (خرید و فروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکت‌های نوظهور، مراحل چرخه عمر به 3 شکل، رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله تولد یا ظهور چشم پوشی شده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعلان سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات