منابع و ماخذ پایان نامه چرخه عمر، اقلام تعهدی اختیاری، هموارسازی سود

دانلود پایان نامه ارشد

كه در آن:
: ABSit دامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريدوفروش سهام
: AP ميانگين سالانه قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت
: BPميانگين سالانه قيمت پيشنهادي خريد سهام شركت
متغیرهای کنترل:
در این پژوهش متغیرهای کنترل به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
: Ln (Size) t لگاريتم ارزش بازار سهام شرکت ها. (بارتلی و پیر، 2005،ص 14)40.
: Ln (BM) t لگاريتم ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت ها. (نوو،1376، ص36)41.
رابطه شماره (3-9)
(ارزش بازار سهام/ ارزش دفتری سهام) Ln (BM) t = LN
: Leveraget نسبت بدهيهاي بلندمدت به كل داراييها.(همان ماخذ)
رابطه شماره (3-10)
كل داراييها / بدهيهاي بلندمدت Leveraget =
متغیرهای تعدیل گر:
چرخه عمر شرکت:
همه موجودات زنده، ازجمله نباتات، جانوران، و انسان‌ها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. این گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و در نهایت می‌میرند. در اقتصاد و مدیریت از همین تعریف استفاده شده و عمر سازمان‌ها را به مراحل مختلف تقسیم می‌نمایند. مفهوم چرخه حیات استعاره ای زیستی در مورد سازمان‌هاست بر اساس این مفهوم همه سازمان‌ها روزی ایجاد می‌شوند، رشد می‌کنند، بالغ شده و زمانی هم به پایان حیات خود می‌رسند. به منظور تقسیم بندی شرکت‌ها به مراحل مختلف چرخه عمر ازمتغیرهای تعدیل گر زیر استفاده می‌شود:
SGit= [1-(SALEit ∕SALEit-1)]*100
DPRit= (DPSit ∕EPSit)*100
100*(ارزش بازار شرکت/اضافات (کاهش) دارایی‌های ثابت طی دوره) =CEit
تفاوت سال t و سال تاسیس شرکتAGE =
درآمد فروش= SALE
سود تقسیمی هر سهم=DPS
سود هرسهم= EPS

آنتوني و رامش (1992) در پژوهش خود به منظور تفكيك شركتها به مراحل چرخه ي عمر از چهار متغير: رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و سن شركت استفاده نمودند.
در اين پژوهش تفكيك شركتها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار متغير مذكور و طبق روش شناسي پارك و چن (2006) به صورت زيراست:
نخست مقدار هر يك از متغيرهاي رشد فروش، مخارج سرمايه اي، نسبت سود تقسيمي و عمر شركت براي هر سال- شركت محاسبه ميشود.
سال- شركتها بر اساس هر يك از چهار متغير مذكور و با استفاده از پنجك هاي آماري در هر صنعت به پنج طبقه تقسيم مي شو ند كه با توجه به قرار گرفتن در پنجك (طبقه) مورد نظر، طبق جدول زیر نمره اي بين 1 تا 5 مي گيرند.
جدول 3-2
سود تقسیمی (DPR)
مخارج سرمایه ای (CE)
رشد فروش (SG)
پنجک ها
5
1
1
پنجک اول
4
2
2
پنجک دوم
3
3
3
پنجک سوم
2
4
4
پنجک چهارم
1
5
5
پنجک پنجم

سپس براي هر سال- شركت، نمره اي مركب به دست مي آيد كه با توجه به شرايط زير در يكي از مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندي مي شود:
الف. در صورتيكه مجموع نمرات بين 16 و 20 باشد، در مرحله ي رشد قرار دارد.
ب. در صورتيكه مجموع نمرات بين 9 و 15 باشد، در مرحله ي بلوغ قرار دارد.
ج. در صورتيكه مجموع نمرات بين 4 و 8 باشد، در مرحله ي افول قرار دارد.
در اين پژوهش به دليل غير فعال بودن معامله (خريد و فروش) يا غير بورسي بودن شركت هاي نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه ي عمر به صورت سه مرحله ي رشد، بلوغ و افول تعريف شده و از مرحله ي ظهور صرف نظر شده است لذا با حذف این مرحله شرایط قرار گرفتن در مراحل چرخه عمر نیز به صورت زیر تعدیل می شود:
الف. در صورتيكه مجموع نمرات بين 12 و 15 باشد، در مرحله ي رشد قرار دارد.
ب. در صورتيكه مجموع نمرات بين 7 و 11 باشد، در مرحله ي بلوغ قرار دارد.
ج. در صورتيكه مجموع نمرات بين 3 و 6 باشد، در مرحله ي افول قرار دارد.

3-5 فرضیه‌های تحقیق
با توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله رشد رابطه وجود معناداری دارد.
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله بلوغ رابطه وجود معناداری دارد.
بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی واحد تجاری در مرحله افول رابطه وجود معناداری دارد.

3-6 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان، 5 ساله و از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1391 است.

3-6-3 قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش، بررسی رابطه بین هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین تاثیر متغیرهای چرخه عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) را بر روابط میان هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است.

3-7 روش های جمع آوری داده ها
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1391 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

3-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی
برای برآورد این الگو معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار بهOLS معروفند، استفاده می شود. این روش ویژگی های مطلوب آماری نظیر بدون تورش بودن، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می باشند. در این روش پس از تخمین ضرایب هر یک از متغیرها در الگو، با استفاده از بکارگیری آزمونهای فرضیه نسبت به اعتبار آماری هریک از ضرایب حکم می کنیم.

3-8-2 منطق آزمون فرضیه
پس از تخمین یک الگوی رگرسیون، برای تحلیل و تفسیر اعتبار آماری ضرایب بدست آمده برای هر یک از متغیرها باید از آزمونهای آماری استفاده کرد. متداول ترین آزمون آماری در این خصوص آزمون t-test است که در آن با توجه به شکل توزیع t می توان در مورد میزان t بدست آمده و مقدار p-value مرتبط با آن برای هر یک از ضرایب قضاوت کرد. این توزیع دارای شکلی متقارن با میانگین صفر است که انحراف معیار آن برای نمونه های کوچک (30n) کمی بیشتر از یک است. به این ترتیب شکل این توزیع کمی مسطح تر از توزیع نرمال استاندارد است. از این توزیع می توانیم برای یافتن احتمال اینکه برآورد کننده مورد نظر بین دو مقدار قرار گیرد، استفاده کنیم. برای این منظور از روش طرح فرضیات صفر و فرض مقابل آن استفاده می کنیم. معمولا فرض قابل آزمون عبارت از این حکم است که پارامتر بخصوصی از جامعه مساوی مقدار معینی است.
در نظر یه آمار چنین فرضی، فرض صفر است وبا نشان داده می شود. چرا که نشانگر آن است که تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر جامعه و آنچه که مفروض است، وجود ندارد. از آنجا که فرض صفر یک گزاره قابل آزمون است، باید گزاره متقابلی برای آن وجود داشته باشد (در غیر این صورت احتیاجی به آزمون نیست). گزاره مقابل، فرض مقابل نامیده می شود که ما آن را با نشان می دهیم. تعیین فرض صفر و فرض مقابل، اولین قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض است. قدم بعدی، پیدا کرئن معیاری است که بر مبنای آن بتوان تصمیم گرفت که فرض صفر بر مبنای شواهد باید رد یا قبول شود. این معیار یا قاعده بدون در نظر گرفتن مسأله در اصل یکی است: معیار مزبور یک آماره آزمون و یک مرز برای تقسیم فضای نمونه ای به ناحیه رد و ناحیه قبول تعریف می کند. آماره آزمون صرفاً فرمولی است که چگونگی مقابله فرض را با شواهد به ما نشان می دهد. ناحیه رد، گاهی ناحیه بحرانی نیز نامیده می شود که زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد، فرض صفر رد می شود. به همین ترتیب، ناحیه عدم رد که معمولا ناحیه قبول نامیده می شود، زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد، فرض صفر رد نمی شود.

3-8-3 معیار آزمون
در عمل ما به مقادیر p-value و t ضرایب توجه می کنیم. در سطح اطمینان ٩٥٪ اگر مقدار t بدست آمده بزرگتر از 2 باشد و مقدار p-value مرتبط به هر یک از ضرایب کمتر از مقدار ٠٥/٠ باشد. در این صورت مقدار t بدست آمده برای ضریب مورد نظر خارج از ناحیه بحرانی بوده و فرضیه ما رد می شود. این بدان معناست که ضریب متغیر مورد نظر از لحاظ آماری معنادار است.

3-8-4 ضریب تعیین
ضریب تعیین ، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می سازد. بویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار بیشتر باشد، برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد.
البته افزایش در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود، این امر به طور منطقی به کاهش منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در یک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.

3-8-5 انواع داده‌ها
داده‌ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشد: داده‌های سری زمانی، داده‌های مقطع زمانی و داده‌های تلفیقی یا پنل.داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می‌ کند. این توالی می‌ تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده‌های سری زمانی به طور کلی موضوع کار “اقتصادسنجی کلان” است که روشهای اقتصادسنجی را در سطح کلان بررسی می‌ کند. در اقتصاد کلان عموما از سری زمانی های سالانه یا فصلی استفاده می‌شود چرا که جمع‌آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه‌ تر با دشواری‌های زیادی همراه است. اما در اقتصادسنجی مالی که داده‌ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، استفاده از سری‌های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیرمعمول نیست. معمولاً از اندیس t برای داده‌های سری زمانی استفاده می‌ کنند.داده‌های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می‌کند. این واحدها می‌توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلا می‌توان داده‌های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع‌آوری کرد. معمولاً از اندیس i برای داده‌های مقطعی استفاده می‌ کنند.داده‌های تلفیقی در واقع بیان کننده داده‌های مقطعی در طی زمان هستند. بنابراین حجم مشاهدات در داده‌های تلفیقی نسبتا زیاد است. در سالهای اخیر، کاربرد داده‌های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته ‌است. معمولاً داده‌های تلفیقی و داده‌های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، عدم تقارن Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدل رگرسیون، مدل ریاضی، اثرات ثابت