منابع و ماخذ پایان نامه پرسش نامه، قرون وسطی، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

ي در استان سمنان اشاره شده است .
2- فرشته جاسم نژاد (1384) پايان نامه كارشناسي ارشد – بررسي توان مندي هاي گردش گري شهر شوش و نقش آن در توسعه استان خوزستان – در اين تحقيق به نقش توان مندي هاي گردش گري شهر شوش در توسعه استان خوزستان اشاره شده است .
3- پرستو كريم فر (1383) بررسي جاذبه هاي تفريحي و توريستي شهرستان سمنان با تاكيد بر ناحيه مهديشهر و شهميرزاد (به منظور تقويت بخش گردش گري محلي و ملي )
4- بهبود دهستانی (1383) ، برنامه ریزی کالبدی گردش گری (مطالعه موردی شهرستان آستارا) ، در این پژوهش براساس وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر عناصر مختلف و فرصت های موجود در مبدأ مورد مطالعه قرار گرفت و وضع موجود توصیف شد . طی آن مشکلات گردش گری منطقه مورد مطالعه قرار گرفت .
4- مسـعود معصـومی (1379) ، برنـامه ریـزی اسـتراتـژیک توسعه گردش گری منطقه ای ، نمونه موردی استان همدان ، دراین رساله ابتدا به شناخت ابعاد محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فعالیت گردش گری و ارتباط بین ابعاد و پی آمدهای بالقوه و بالفعل مربوط به هر بعد پرداخته شده است . با کنار هم گذاشتن مشخصات هر بعد ماهیت گردش گری روشن و به زبان برنامه ریزی بیان گردیده است .

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي است . توصيفي است چون به توصيف ويژگي هاي جامعه آماري تحقيق مي پردازد و تحليلي است چون به بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق با هم ديگر به ويژه با متغير وابسته به تحقيق مي پردازد . هم چنین ازروش اسنادی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است . براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر مصاحبه با صاحب نظران ، از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلي تحقيق استفاده شده است و به همين منظور روش اين تحقيق پيمايشي است .
وسيله اصلي مورد استفاده در تحقيق حاضر پرسش نامه است كه به منظور دست يابي به اطلاعات مورد نياز آزمون فرضيات و تحقق اهداف مورد نظرمي باشد .

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق دانش جویان ، اساتید و صاحب نظران رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گـري و مسئولین سـازمان میراث فرهنگی و گردش گری ، محیط زیست و منابع طبیعی و . . . شهرستان دامغان می باشند .

روش جمع آوري اطلاعات
براي گردآوري اطلاعات موردنياز از شيوه هاي مختلفي استفاده گرديده :
مطالعات كتاب خانه اي :به منظور بررسي تحقيقات انجام شده ازكتب موجود ، اسناد و مدارك موجوددردانشگاه آزاد ، دانشگاه تهران و . . . استفاده شده است . از طرفي به منظور دست يابي به يافته ها و مطالعات پيشين در ارتباط با موضوع تحقيق از مجله هاي معتبر پژوهشي و نيز سايت هاي مرتبط استفاده گرديده است .
مصاحبه : در ايـن تحقيق براي دسـت يابي به اطلاعات مورد نياز و موثـق در ارتباط بـا موضـوع و هم چنين براي تدوين پرسش نامه با افراد ذي ربط ، مصاحبه حضوري انجام گرديد . در مجموع جمع آوري اطلاعات در بخش مباني نظري از روش مطالعه كتاب خانه اي ، با استفاده از كتاب هاي تخصصي ، پايان نـامه ها ، مقالات علمي و بازديـد از سـايت هاي و پايگاه هاي اطلاع رسـاني استفاده شـد . در بخش ميداني نيز به منظور كسب داده هاي مورد نياز پرسش نـامه ها طـراحي شده از طـريق مصـاحبه حضوري تكميل گرديد .
محدودیت ها وتنگناهای تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– عدم وجود آمار واطلاعات کافی
– عدم هم كاري مسئولان مربوطه
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق در این زمینه

فصل دوم:
مباني نظري تحقيق

1- گردش گری
گردش گری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجـود دارد (خوب یـابد) ، به آن نگـریست . همه سـالـه ، میلیـون ها نفـر بـه سـفر مـی رونـد و کسـی نمی تواند آن ها را ازسفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد ، پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)
بوركارت و مدليك (1981) گردش گري را سفري موقتي و كوتاه معرفي مي كنند كه در آن گردش گر براي سير و سياحت به منطقه اي خارج از محل سكونت و كار خود مي رود .
در تعريفي ديگر ، گردش گري به جابه جايي موقت مردم به مكاني خارج از محل زندگي و كار معمولي شان اطلاق شده است ، به طوري كه مسافران در مدت اقامت در مقصد ، فعاليت هایي انجام مي دهند و براي رفع نيازهاي آن ها تسهيلات ويژه اي فراهم مي شود . (Mathieson , 1982 , p 2)
رشد روزافزون و شتابنده صنعت گردش گری موجب شده که بسیاری ازصاحب نظران ، قرن بیستم را قرن گردش گری بنامند . به نظر متولیان امور گردش گری ، در پایان قرن بیست و یکم انقلابی در گردش گری رخ می دهد ؛ انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود . (سازمان جهانی گردش گری ، 1996 ، ص 9)
اهمیت گردش گری به عنوان پدیده ای نوین ، ازابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی – فرهنگی و زیسـت محیطی قابـل بحـث و بررسـی است . (Rojeck , 1997 , p 12) با توجه به اوضاع کنونی صنعت گردش گری ، امروزه ادعای آنتونیو ساویگناک ، دبیر کل سازمان جهانی گردش گری در سال 1989 ، مبنی بر این که گردش گری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد ( Gee , 1994 , p 16) تا حد زیادی به اثبات رسیده است .
بسیاری از نویسـندگان ، گردش گری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. (orbasli,2000,p3)
درسال های اخیر ، گردش گری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها شده است .
گردش گری در عصر حاضـر ، به عنوان صنعت بدون دود ، توان مندی ها و طـرف داران بسیاری دارد . رشـد قابل توجه و چشـم گیر گـردش گـری در پنجـاه سال گذشـته نشـان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است . مطابق برآورد سازمان جهانی گردش گری ، کل گردش گران دنیا درسال 1950 ، تقریباً 25 میلیون نفر و در سال 2000 ، حدود 700 میلیون نفر بوده است که این رقم درسال 2020 به حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید . این ارقام نشان دهنده رشد 7 درصدی در یک دوره پنجاه ساله (1950-2000) است ؛ به علاوه درآمدهای حاصل ازگردش گری در سال 1980 بالغ بر 105 میلیارد دلار بوده که این رقم درسال 2000 به 476 میلیارد دلار رسیده است و در سـال2020 به حـدود یک میلیـارد و 590 میلیـون دلار خـواهد رسـید . (سازمان جهانی گردش گری ، 2001 ، ص20)
ازآن جا که مسافران وگردش گران یک منبع مهم درآمد ارزی به حساب می آیند ، گردش گری درتولید محصول ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می کند . تراز پرداخت ها ، که نشان دهنده معاملات بین المللی هر کشور است ، منبعی برای ارائه داده ها در مورد اهمیت اقتصادی گردش گری به حساب می آید . (Gee , 1998 , p 60)
توسعه گردش گری ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل ، مؤثری در مقابله با فقر است و مـوجب افـزایش درآمـد قشـرهای مختلف ، کاهـش بیـکاری و رونق اقتصـادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم وافزایش رفاه اجتماعی می شود . بررسی ها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیت های گردش گری ، در تنظیم تراز پرداخت های بسیاری از کشورها ، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معمولاً وابسته به یک محصول اند ، مؤثر واقع شده است .(سازمان جهانی گردش گری ، 2001 ، ص19)
شاید به همین دلیل است که لویس ترنرگردش گری را امید بخش ترین وپیچیده ترین صنعتی می داند که جهان سوم با آن روبه روست و معتقد است گردش گری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد . (رکن الدین و همکار ، 1378 ، ص1)
البته اهمیت ونقش اقتصادی گردش گری نباید باعث غفلت ازسایر ابعاد آن ، به ویژه بعد فرهنگی شود . گرایش مردم جهان به یافتن آسان ترین و مؤثرترین راه برای گفتگوی فرهنگ ها سبب شده است تا نقش گردش گری در این تعاملات هر روز حیاتی شود . ازلحاظ سیاسی نیز نقش گردش گری از آن نظـر اهمیت می یـابد که انسـان ها از تجـارب تلـخ و شـیرین حکـومت داری در طـول تـاریخ و در تمدن های مختلف بهره مند می شوند و ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و انسانی با یکدیگر ، با زاویه دید وسیع تری به دیگر فرهنگ ها می نگرند و روابط سیاسی تمدن ها را بر پایه اقتصاد و تفاهم ملل متعادل تر می کنند . بدیهی است که قرابت و روابط فرهنگی ملل ، ازآن جا که پایه واساس صلح و دوستی و به تبع آن روابط اقتصادی میان آن هاست ، در توسعه همه جانبه آن ها نیز سهم به سزایی دارد .
از جنبه دینی نیز باید گفت که در اسلام ، مانند ادیان دیگر ، بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژه ای شده است . شاید قرآن مجید نخستین کتابی باشد که اهمیت سیر و سیاحت و گردش گری را به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آن ها خواسته است تا در زمین بگردند و در آثار بر جای مانده از گذشتگان بیندیشند و از سرگذشت آنان پند بگیرند . در مجموع ، سیزده آیه شریفه قرآن درباره سیروسیاحت و زمین گردی و جهان گردي است . درپی همین تأکیدها و سفارش های قرآن مجید ، از پیغمبر (ص) وائمه معصومین(ع) نیزاحادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده است ؛ حتی در کتب ادعیه و احادیث و کتاب های اخلاقی ، ابوابی به این موضوع اختصاص یافته که در آن ها روایاتی درآداب سیر و سفر ، از لحظه بیرون آمدن از خانه تا بازگشت به وطن آمده است . (دوانی ، 1376 ، صص 117 -73)
2- تاریخچه گردش گری
مسافرت موقت ، با مقیاس وسیعی که امروزه متداول است ، پدیده ای نسبتاً جدید است . درگذشته ، افراد معدودی ازاوقات فراغت خود لذت می بردند و وقت آزاد مردم عادی عموماً به امور مذهبی اختصاص می یافت ؛ به همین دلیل در زبان انگلیسی کلمه «ایام تعطیل» از ترکیب «ایام مقدس» گرفته شده است . بیشتر مسافران هم زائران مکان های مذهبی بودند . بعدها با افزایش اضطراب و فشارهای جسمی و روانی زندگی ، مردم برای حفظ سلامت خود سفر کردند و با شروع «عصر خردورزی» به سفرهای فرهنگی روی آوردند . (Doswell , 1997 , pp 3-4)
قدیمی ترین اشکال رایج گردش گری در اروپا ، مسافرت های اشراف و شاهزاده های جوان به نقاط مختلف برای آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود . (Show , 1994 , p 4)
تا آن جا که اطلاعات تاریخی نشان می دهد ، قرن ها پیش از میلاد مسیح ، فنیقی ها ، که مردمی تجارت پیشه بودند ، ازطریق دریا و زمین برای عرضه و فروش محصولات خود و خرید اجناس و محصولات دیگران سفر می کردند و این شجاعت و استقبال آن ها از خطر ، راه را برای نشر تمدن و گسترش فرهنگ اقوام مختلف و آشنا ساختن آن ها با یک دیگر هموار می ساخت . بعد از فنیقی ها ، بازرگانان رومی به مسافرت در محدوده وسیع قلمرو امپراتوری روم روی آوردند و گاه برای به دست آوردن کالاهایی گران بها چون آهن ، کهربا ، جواهر و ادویه به ممالک دور دست سفر می کردند .
در قرون وسطی نیز سفرهای دور و دراز هم چنان در انحصار بازرگانان و دریانوردان بود . تجار آسیایی و اروپایی برای رسیدن به چین و آفریقا از دریا و خشکی رهسپار مقصد می شدند و پس از عرضه کالاهای خود ، اجناس محل را می خریدند و به سرزمین های دیگر می رفتند .
مسافرت دیگری که به خصوص در قرون وسطی رونق داشت ، سفرهای زیارتی بود ؛ بدین ترتیب که پیروان ادیان مختلف ، غالباً پیاده و گاه سواره ، به مراکز زیارتی خود سفر می کردند . این سفرها معمولاً ماه ها طول می کشید و با خطرهای بسیار همراه بود . البته در گذشته کسانی هم بوده اند که به انگیـزه کسب معلـومات و اطلاعات و اقنـاع غریزه حادثـه جـویی خـود به سـفرهای زمینـی و دریایی متهورانه می رفتنـد و با کشـف سـرزمین هـا یا مسـیرهای جدیـد ، نامشـان به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اوقات فراغت، ارتباطات سیاسی، حمل ونقل هوایی