منابع و ماخذ پایان نامه پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا منافع گردش گری می تواند همراه با مضرات اساسی همراه باشد . بررسی اثرات مثبت و منفی گردش گری ، مشخص می کند که تصمیم در مورد توسعه گردش گری ، باید به دقت گرفته شود . توسعه گردش گری باید براساس خط مشی های برنامه ریزی شده انجام شود . برنامه ریزی برای توسعه پایدار و حفظ محیط ، حیاتی است . اگر با دیدی جامع نگاه کنیم ، رابطه گردش گری با جامعه ، حکومت ، مناطق و کشورها ، نیازمند توجه به مسائل مختلفی است که اهمیت برنامه ریزی را نشان می دهد . برنامه ریزی اطمینان می دهد که توسعه گردش گری توانایی واقعی کردن منافع و کاهش مضرات گردش گری را دارد . تحقیق حاضر نقش برنامه ریزی در توسعه گردش گری شهر صددروازه را با تأکید بر آثار تاریخی ، باستانی وفرهنگی مورد بررسی قرارداده است . این تحقیق ازنوع توصیفی- تحلیلی است . برای جمع آوری اطلاعات علاوه برمصاحبه با صاحب نظران از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده گردیده و به همین منظور روش این تحقیق پیمایشی است . جامعه آماری کلیه دانش جویان ، اساتید وصاحب نظران امر گردش گری وبرنامه ریزی گردش گري دانشگاه آزاد و دانش جویان رشته جهان گردي دانشگاه پیام نور واحد دامغان می باشد . حجم نمونه 310 نفر درنظر گرفته شد و350 پرسش نامه تهیه و در اختیار پرسش گران قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردید . نتیجه نشان داد که تعداد و نوع بازدید کنندگان از منطقه ، مزایای اقتصادی حاصل شده توسط گردش گ رضایت گردش گران ، احساس امنیت ، سرگرمی های شبانه ، وجود هواپیما ، قطار ، پارک های مصنوعی ، سایت ها و بناهای تاریخی و تأسیسات اقامتی از عوامل مهم در توسعه برنامه ریزی گردش گری درشهرستان دامغان می باشند . توجه به اين عوامل توسط سازمان های مرتبط در بهترشدن جذب گردش گر مؤثر خواهد بود .

واژگان کلیدی : توسعه گردش گری ، برنامه ریزی ، شهرصددروازه ، آثار تاريخي ، باستاني ، فرهنگي ، گردش گری

مقدمه
امروزه صنعت گردش گري در دنيا ، يكي از منابع مهم در آمد و در عين حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگي بين كشورهاست و به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي جهان حائز جايگاه ويژه اي است ، از اين رو بسياري از كشورها دررقابتي نزديك و فشرده ، در پي افزايش بيش از پيش منافع و عوايد خود از اين فعاليت بين المللي اند .
كشور ما نيز با قدمت تاريخي چندين هزار ساله و منابع فراوان و غني جذب گردش گر ، مي تواند در اين رقابت جهاني فعالانه شركت كند و از اين منبع سرشار ، سهمي شايسته و درخور داشته باشد .
البته پر واضح است كه موفقيت در اين عرصه و دست يابي به منافع مادي و غير مادي حاصل از آن مستلزم درك پديده گردش گري ، شناخت ابعاد و آثار آن و هم چنين آشنايي با مديريت صحيح موسسات و دستگاه هاي متولي صنعت گردش گري است ؛مديريتي كه با جديدترين دست آوردهاي علمي هم آهنگ باشد . برنامه ريزي گردش گري ، به روش هايي كه سياست گذاران براي دست يابي به اهداف توسعه گردش گري انتخاب مي كنند مي گويند . برنامه ريزي مي تواند سخت افزاري يا فيزيكي باشد و مي تواند نرم افزاري يا سازماني باشد . اين كار مي تواند در سطوح ملي ، منطقه اي و محلي انجام شود و شامل مراحل زير است :
تحليل تقاضا ، تحليل در دست رس بودن و كيفيت دارايي هاي گردش گـري یا پيش بيني تقاضاي گردش گر ، هزينه و بودجه بندي برنامه گردش گري ، مسائل توسعه منابع انساني و بازاريابي .
مطالعه نقش برنامه ريزي در توسعه گردش گري در ايران به خصوص شهرستان دامغان مي تواند داراي اهميت زيادي باشد . تحقيق حاضر با عنوان توسعه گردش گري در شهر صددروازه با تاكيد بر آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي در همين راستا تنظيم گرديده است و به اميد اين كه نتايج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردش گري قرار گيرد .

فصل اول:
كليات تحقيق

بيان مسئله :
گردش گـري پديده قـرن بيستـم است و نمي توان آن را ناديـده گـرفت : بلكه بايد بـه عنـوان پديـده اي كـه وجود دارد (خوب يا بد ) به آن نگريست . همه سـال ها ميليون ها نفر به سـفر مي روند و كسـي نمي تواند آن ها را از سفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد پس بگذاريد از اين حركت به عنوان منبعي براي توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)اهميت گردش گري به عنوان پديده اي نوين ، از ابعاد مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي قابل بحث و بررسي است . (Rojeck , 1997 , p12)
گردش گـري درعصر حاضر ، به عنوان صنعت بدون دود ، توان مندي ها و طرف داران بسـياري دارد . رشد قابل توجه و چشم گير گردش گري در 50 سال گذشته نشان دهنده اهميت فراوان اقتصادي و اجتماعي اين پديده است . مطابق با برآورد سازمان جهاني گردش گري ، كل گردش گر دنيا در سال 1950 تقريباً 25 ميليون نفرودر سال 2000 حدود 70 ميليون نفر بوده كه اين رقم در سال 2020 به حدود يك ميليارد و 600 ميليون نفر خواهد رسيد . اين ارقام نشان دهنده رشد 7 درصدي در يك دوره پنجاه ساله است . (سازمان جهاني گردش گري ، 2005 ، ص20)
توسعه گردش گري ، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته ، عامل موثري در مقابله با فقر است و موجب افزايش در آمد قشرهاي مختلف ، كاهش بيكاري ورونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي شود . بررسي ها نشان مي دهد كه ارزهاي به دست آمده از فعاليت هاي گردش گري ، در تنظيم تراز پرداخت هاي بسياري در كشورها ، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته كه معمولاً وابسته به يك محصول اند ، موثر واقع شده است . (سازمان جهاني گردش گري 2005 ، ص 19)
در گردش گري روندهاي موثر زيادي وجود دارد كه مقامات محلي بايد از آن ها مطلع باشند . يك روند كلي اين است كه بيشتر گردش گران مايل به شركت در فعاليت هاي تفريحي ، ورزشي و ماجراجويي ، شناخت تاريخ و فرهنگ و محيط زيست مناطق مورد اقامت خود هستند . جهان گردي ماجراجويانه و علاقه وافر به آن مانند ديگر اشكال خاص گردش گري مثلاً گردش گري مذهبي ، سلامت ، زادگاهي و فرهنگي به سرعت رو به رشد هستند . گردش گري بسيار مردمي شده است . بسياري از گردش گران نسـبت به ملاحظات زيست محيطي ، حسـاس و دقيق بوده ، خواهان ديـدن محـل هايي هستند كه به خوبـي در موردشان چاره انديشـي شده و مشـكلات اجتمـاعي يا زيسـت محيـطي ايجـاد نمـي كنند . سفر تجاري و سفر براي حضور در گردهمايي ها و جلسات هم چنان روبه رشد است . (ضرغام بروجني ، 1389 ، ص 16)
براي دست يابي به موفقيت در مديريت و توسعه گردش گري در تمام سطوح ضروري است . تجربه بسياري از مناطق جهان گردي در دراز مدت نشان داده است كه روش برنامه ريزي شده براي توسعه جهان گردي مي تواند بدون ايجاد مشكلاتي مهم فوايدي به همراه آورد و بازار جهان گردي رضايت بخشي را حفـظ كند . مكـان هايي كه در آن گـردش گري ، بدون برنامـه ريزي توسـعه مي يابد ، اغلب دچـار مشكلات اجتماعـي و محيطي مي شوند . اين مسائل براي سـاكنان زيـان آور و براي بسـياري از جهان گردان ناخوشايند است و موجب ايجاد مشكلاتي در داد و ستد و كاهش منافع اقتصادي مي شود . اين مكان هاي جهان گردي غير قابل كنترل نمي توانند به طور موثر با مناطق جهان گردي برنامه ريزي شده رقابت كنند . (ضرغام بروجني ، 1389 ، ص 16)
جاذبه هاي شهري نقش مهم و محرك در پيداش گردش گري و توسعه آن ايفا مي كنند . گردش گري به واسطه ماهيت خود فعاليت پيچيده و تركيبي ، مستلزم مشاركت بخش هاي مختلف و متعدد جامعه است و به همان اندازه نيز اثرات گسترده اي در بر دارد . از همين رو ، گـردش گـري در هـر مرحـله و هر گام نيازمند برنامه ريزي وهم آهنگي و براي توسعه و مديريت موفقيت آميز آن برنامه ريزي در كليه سطوح از اهميت خاصي برخوردار است . شهر تاريخي دامغان ، با ميراث فرهنگي ، هنري ، تاريخي و باستاني همانند مسجد تاريخانه ، پير علمدار ، درياچه چشمه علي ، خرابه هاي تپه حصار و . . . كه داراي ارزش و شهرت فراواني اند ، فرصت هاي بسيار مناسب براي جذب گردش گران از تمام منـاطق دنيا و ايـران داراست . امـا به رغم وجود جاذبه هاي گـردش گـري فـراوان و عليرغـم موقعيت مناسـب و مسـاعد جغـرافيايي وجـود بسـياري از مـواهب طبيعي و فـرهنگي و انواع جاذبه هاي قابل عرضه به بازارهاي جهان گردي بين المللي ، مسئله گردش گري در شهر دامغان جايگاه واقعي خود را نيافته است .
بـرنامه ريـزي توسـعه گـردش گـري در شـهر دامـغان بـايد بـه شـيوه اي نـظام يـافته انجـام گيـرد . بـا برنامه ريزي گردش گري با توجه به نقش برنامه ريزي توسعه گردش گري ، اين پژوهش در صدد آن است تا به اين سوال پاسخ دهد كه برنامه ريزي چه تاثيري در توسعه گردش گري شهر دامغان دارد .

اهميت و ضرورت تحقيق
اولين نوشته هاي مراجع گردش گري دردايره المعارف گردش گري و مسافرت ، بر ابعاد تاريخي اين پديده تمركز داشته اند ،(bridges,1959,p25) با گذشت زمان ، معاني رايج و حرفه اي گردش گري تغيير يافته است . (جعفري ، 2000 ، ص17) در حالي كه تعاريف اوليه عمدتاً بر گردش گري به عنوان يك مـولد اقتصـادي توجـه داشته باشند ، معـاني اخـير مفهـومي كاملا وسـيع تر را پوشـش مي دهند . ديدگاه هاي جديد احتمالاً ناشي از افزايش دانش بشر درباره ابعاد گردش گري است ، چون امروزه ثابت شده گردش گري پديده اي چند وجهي وبسيارپيچيده است . ( Gunn , 2002 , p p 8-9)
جهان گردي فعاليت نسبتاً پيچيده اي است كه چندين بخش جامعه و اقتصاد را در بر مي گيرد . ايـن امـر ، بدون برنامه ريزي ممكن است باعث ايجاد صدمات ناخواسته و غير منتظره اي شود . اكنون جهان گردي فعاليت نسبتاً جديدي در بسياري از كشورها به شمار مي رود . برخي از دولت ها و اغلب بخش خصوصي در چگونگي گسترش جهان گردي به طور صحيح تجربه اي ندارند يا داراي تجربه كمي هستند . در كشورهايي كه جهان گردي رونق زيادي ندارد برنامه ريزي ، مي تواند رهنمون لازم را براي توسعه آن فراهم كند . (ضرغام بروجني ، 1389 ، ص6)
به منظورحداكثر فراهم كردن منافع جهان گردي و جلوگيري و يا حداقل كاهش مشكلات و معايبي كه ممكن است با توسعه جهان گردي ايجاد شود ، برنامه ريزي خوب و مديريت متناسب جهان گردي يك ضرورت است .
به طور كلي برنامه ريزي براي توسعه جهان گردي به همان اندازه ضرورت دارد كه برنامه ريزي براي هر نوع ديگر توسعه ، براي آن كه موفق باشد و مشكلاتي را به وجود نياورد واجب است .
اهداف بخش جهان گردي اگر به طور دقيقي تنظيم و برنامه ريزي شود و در طرح ها و برنامه هاي كلي توسعه دولت ها تلفيق شوند ، به طور موثري مي تواند به نتيجه برسد .
در واقع بدون برنامه ريزي و اجراي قوانين و محدويت هاي لازم ، گردش گري مي تواند به نحوي غير عقلاني و مخرب ، توسعه يابد و به فساد يا نابودي همان چيزهايي منجر شود كه بر آن ها پايه گرفته است . (طيب ، 1281 ، ص212)
اهداف تحقيق
اين تحقيق شامل هدف كلي و اختصاصي است .
الف) هدف كلي اين تحقيق شناسايي آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي به منظور برنامه ريزي توسعه گردش گري در شهر دامغان مي باشد .
ب) اهداف اختصاصي : درراستاي دست يابي به هدف كلي فوق اهداف اختصاصي زير مد نظر قرار گيرد :
– بررسي نقش توان مندي هاي گردش گري شهر دامغان در توسعه گردش گري
– بررسي آثار تاريخي ، باستاني و فرهنگي شهر دامغان

فرضيه هاي تحقيق
1- بين برنامه ريزي و توسعه گردش گري در شهر دامغان رابطه معناداري وجود دارد .
2- بين آثارتاريخي ، فرهنگي و باستاني و توسعه گردش گري در شهر دامغان رابطه معناداري وجود دارد .
پيشينه تحقيق
1- محمد حسين احساني (1374) توان شناسي جهان گردي استان سمنان ، پايان نامه كارشناسي ارشد– در اين تحقيق به نقش برنامه ريزي در توسعه گردش گر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رتبه بندی، آثار تاریخی، جغرافیای انسانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه پرسش نامه، قرون وسطی، استان خوزستان