منابع و ماخذ پایان نامه وفاداری مشتری، ارزش برند، ارزش ویژه

دانلود پایان نامه ارشد

سهامداران(معتمدوزیری،1390،ص47).

2-5. تحقیقات انجام شده
طی سالهای گذشته، شمار زيادی از مطالعات در جستجوی اين بودند که عناصر مختلف آميخته بازاريابی چگونه بر ارزش برند تأثير می گذارند. بهرحال اکثر اين مطالعات در آمريکا يا ديگر کشورهای غربی شکل گرفته اند، بنابراين يافته های آنان بدون انجام آزمونهای تجربی قابل تعميم نخواهند بود.
در ادامه نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را مرور می کنیم.
2-5-1. تحقیقات داخلی
معاتمی فر در سال 1392 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت رابطه ای و وفاداری مشتری انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
بین کیفیت رابطه ای و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین تعهد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین ارتباطات و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
عطا اله هرندي و فريبرز رحيم نيا در سال 1391 تحقیقی با عنوان تأثير كيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادراك شده و وفاداري مشتريان مورد مطالعه: هتل هاي پنج ستاره كلان شهر مشهد انجام دادند. این مقاله با ارائه مدلي، تأثير كيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادراك شده و وفاداري مشتريان مورد بررسي قرار گرفته است. دادههاي مورد نياز براي اين تحقيق با روش نمونهگيري غيرتصادفي در دسترسي از مشتريان هتلهاي پنج ستاره كلان شهر مشهد و با ابزار پرسشنامه جمعآوري شده است. اين تحقيق از نوع كاربردي با ماهيت پيمايشي ميباشد. همچنين از روش معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار اسمارت پي ال اس به منظور تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه كيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادراك شده و وفاداري موثر ميباشد. در بررسي تأثير غيرمستقيم، نتايج تحقيق نشاندهنده اثر معنادار و مثبت كيفيت رابطه با مشتري از طريق كيفيت ادراك شده بر وفاداري است.
دهقاني سلطاني و همکاران در سال 1392 تحقیقی با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر ارزيابي نگرش مصرف كنندگان از توسعه برند پژوهش، مطالعه و بررسي عوامل مؤثر بر ارزيابي نگرش مصرف كنندگان از توسعه برند لاستيك بارز در شهر كرمان است. جامعه آماري در اين پژوهش مصرف كنندگان لاستيك بارز در شهر كرمان بوده ، حجم نمونه برابر با 171 نفر بود كه براي به دست آوردن آن از روش نمونه گيري تصادفي ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گر د آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده، براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. همچنين در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات، روش كتابخانه اي و ميداني به كار گرفته شده است. پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش كاربردي و همچنين براساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز، از نوع پژوهش هاي توصيفي و همبستگي است. براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه در بخش آمار استنباطي از آزمو ن هاي كلوموگروف – اسمينوف و تحليل عاملي تأئيدي و مدل معادلات ساختاري، استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه تجربه برند، تصوير ذهني برند، تناسب درك شده برند، رضايت برند، ارزش ويژه برند، اعتماد برند و وفاداري برند ب ه طور معناداري بر ارزيابي نگرش مصرف كنندگان از توسعه برند تأثيرگذار است. اين درحالي است كه تأثير دو عامل تجربه برند و رضايت برند نسب تبه ساير عوامل بيشتر بوده است.
تحقیقات شمس (1387) و ضربی(1387) در ایران در خصوص تأثیر کلی ترفیعات بر ارزش ویژه برند اشاره به نامشخص بودن آن دارند و همچنین تحقیقات انجام شده توسط گیل و دیگران (2007) وجود یک رابطه معکوس میان ترفیعات و کیفیت درک شده را گزارش کردند.
رحیم نیا و فاطمی در سال 1391 تحقیقی با عنوان بررسی نقش واسط ارزش ویژهی برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تصویر برند و ارتباط موفق با مشتری انجام دادند. این تحقیق با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس که از نوع معادلات ساختاری شمرده میشود، مورد تحلیل قرار دادند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که اثر غیرمستقیم آن است و نشان دهندهی نقش مهم ارزش ویژهی برند در ایجاد تصویر از برند است.
این مدل که توسط ابراهیمی وهمکاران(1388) به بررسی عوامل موثر ارزش ویژه برند میپردازد:

شکل2-2 ) مدل عوامل موثر ارزش ویژه برند( ابراهیمی و همکاران،1388)

2-5-2. تحقیقات خارجی
ساهین و زهیرکیتاپسیدر سال 2011 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه تجربه برند،رضایت و اعتماد برند بر روی وفاداری مشتری انجام دادند.نتایج تحقیق بصورت زیر است:
نتایج: تجربه برند روی رضایت مشتری اثر معنادار مثبت دارد.
تجربه برند روی اعتماد اثر معنادار مثبت دارد.
تجربه برند روی وفاداری مشتری اثر معنادار مثبت دارد.
اعتماد روی وفاداری مشتری اثر معنادار مثبت دارد.
رضایت روی وفاداری مشتری اثر معنادار مثبت دارد.
اعتماد روی رضایت مشتری اثر معنادار مثبت دارد.

این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری ابعاد خدمات برند بر روی وفاداری برند می پردازد. متغیر مستقل تحقیق شواهد برند و صحبت درباره برند ، متغیر میانجی تحقیق نگرش به برند ورضایت مشتری و متغیر وابسته تحقیق وفاداری برند است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات آتاناسیوس و همکاران در سال 2013 می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است

مدل تحقیق( Athanasios & Polymeros,2013)
این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری سهام مشتری و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتریان می پردازد. متغیر مستقل تحقیق سهام مشتری ، متغیر میانجی تحقیق اعتماد مشتری و متغیر وابسته تحقیق وفاداری مشتری است. مدل تحقیق نیز بر گرفته از تحقیقات راماسشان و همکاران در سال 2013 می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:

مدل تحقیق((Ramaseshan etal,2013.
اويو و همكاران در سال 2013 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت رابطه با مشتری و وفاداری مشتری انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
بین کیفیت رابطه با مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
بین تعهد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معنا داری و جود دارد
لوای و جمال44 در سال 2011 تحقیقی با عنوان ارزشیابی اینترنت بانک انجام دادند.این مطالعه بر 3 موضوع متمرکز است.ادراکات و نگرش های کارکنان بانک ها , ادراکات و نگرش های مشتریان , ساختارهای IT در بانک ها. نتایج نشان داد که اینترنت بانک یک مسئله استراتژیک و مهم عملیاتی برای مدیران بانک هاست.همچنین نشان داد که مشتریان اینترنت بانک را به عنوان یک کانال جدید ارتباطی و یک موضوع مثبت تلقی می کنند. به نظر می رسد که جنبه های تکنولوژی و مهارت های کارمندان IT نقش بسیار مهمی در رضایتمندی مشتریان داشته باشد
اورث و گرين45 در سال2010 تحقیقی با عنوان مقايسه وفاداري مشتريان در تجارت خانوادگي با تجارت غير خانوادگي: نقش تصوير شركت، اعتماد و رضايت انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه تصوير شركت بطور مستقيم وغيرمستقيم(از طريق رضايت) بر وفاداري مشتريان تأثير دارد. همچنين رضايت مشتري نيز مستقيماً تحت تأثير تصوير فروشگاه و ب ه طور غير مستقيم تح تتأثير اعتماد قرار مي گيرد. افزون بر اين، يافت هها نشان مي دهد ، ميزان وفاداري مشتريان در تجارت خانوادگي در مقايسه با تجارت غير خانوادگي تفاوتي ندارد؛ بنابراين، با توجه به اي نكه پژوهش هاي مختلف هر يك به طور جداگانه و پراكنده به بررسي تأثير يك متغير بر ارزيابي نگرش مصرف كنندگان از توسعه نام تجاري پرداختند؛ درنتيجه در اين پژوهش به مطالعه و بررسي عوامل اثرگذار بر ارزيابي نگرش مصرف كنندگان از توسعه برند به صورت منسجم پرداخته شده است.
بو46 در سال 2010 تحقیقی با عنوان مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري و كاربرد آن براي اهداف چند گانه ، در آمريكا انجام دادند. اين مطالعه به بررسي اطلاعات تجربي براي توسعه يك مدل برند با استفاده از مدل هاي ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري و اطمينان از روايي و پايايي اين مدل مي پردازد. نتايج پژوهش، مفهوم ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري را تأئيد مي كند و افزون بر اين نشان مي دهد كه آگاهي از برند تأثير مثبتي بر ارزش برند دارد اما نمي تواند اثر مستقيمي بر وفاداري مشتريان به برند داشته باشد. به بيان ديگر، توريستي كه تجربه مثبتي دارد، ممكن است مشتري وفاداري نباشد.
یو و همکارانش ,2000″ در مقاله ای به عنوان “ بررسی و انتخاب عناصرآمیخته بازاریابی و ارزش برند” به بررسی اثر آمیخته های بازاریابی بر روی ارزش های ویژه برند پرداختند.و از روابط بین عناصر منتخب آمیخته بازاریابی و ایجاد ارزش برند، مدل فرایند ایجاد ارزش برند را به منظور بررسی اینکه چگونه اقدامات بازاریابی ارزش برند را افزایش یا کاهش می دهند، خلق کردند.
یو ودانتو,2002″ “ مطالعه ای میان فرهنگی پردازش نو آوری های ارزش برند” را انجام دادند. که ادامه ی مطالعات پیشین بوده ودر آن برخی تفاوتهاي بین گروهی ( نمونه هاي کره اي و آمریکایی) را در فرایند تشکیل ارزش پیدا کردند و این تفاوتها را از نقطه نظر فرهنگی توضیح دادند.
دریز و هاسشر,2003″ در مقاله ای به عنوان “ آگهی اینترنتی : آیا کسی تماشا می کند ؟ “به بررسی اثر تبلیغات اینترنتی بر روی شناخت و آگاهی برند پرداختند.و این دو محقق اثربخشی تبلیغات اینترنتی را با استفاده از کاربران اینترنت در فرانسه مورد مطالعه قرار دادند و دریافتندکه تبلیغات پلاکاردي یک ابزار تبلیغاتی موثر است، چون آنها می توانستند به شکل قابل توجهی شناخت وآگاهی برند را بهبود ببخشند.
مراگانک و لاواک,2003″ در مقاله ای به عنوان “اثروابسته برند های اصلی ادراک شده بر کیفیت مشاهده ای مشتری” به بررسی اثر کیفیت مشاهده مشتریان بر روی کیفیت ادراک شده برند می پردازد. که این دو محقق با استفاده از یک نمونه از دانشجویان کانادایی، فهمیدند که کشور خاستگاه شرکت، تأثیر شدیدي بر ادراك مصرف کننده از کیفیت برند دارد و بنابراین تأکید بر اطلاعات کشور خاستگاه در فعالیتهاي بازاریابی می تواند بر بهبود ارزیابی هاي تصویر ذهنی برند، کمک نماید.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز میگردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیات می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیري در خصوص فرضیات ، داده هاي جمع آوري شده در خصوص تحقیق، ورودي اساس و پایه تحقیق می باشد ودر نهایت محقق بایستی با توجه به داده هاي گردآوري شده، در خصوص پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیري نمود.
لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوري داده ها، تحلیل آنها جهت استفاده از داده هاي خام در راستاي سوالات تحقیق پرداخته می شود. همچنین در این فصل تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون روش تحقیق ،جامعه آماري، نمونه گیري ، اعتبار و روایی و چگونگی آزمون فرضیات ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق براي تحقیق حاضر بررسی می گردد.

3-2. روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم براي بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهاي را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهاي تحقیق مورد نظر دست یابد . تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردي قرار می گیرد.
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است . اجراي تحقیق توصیفی میتواند صرفاً براي شناخت بیشتر شرایط

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رضایت مشتری، رضایت مشتریان، انتظارات مشتریان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی