منابع و ماخذ پایان نامه نیازمندی‌ها، تحلیل شکاف، معماری سازمانی، ارزیابی توان

دانلود پایان نامه ارشد

مورد نیاز است. مرحله‌ی چشم‌انداز معماری شامل اطلاعاتی در مورد تعریف دامنه، شناسایی ذینفعان، ایجاد چشم‌انداز معماری و کسب تأییدیه‌ها می‌باشد[62].
اهداف
• اخذ تعهد مدیریت برای این چرخه از ADM
• تعریف و سازماندهی چرخه توسعه معماری
• اعتبارسنجی اصول کسب‌و‌کار، اهداف، پیشران‌ها و شاخص‌های کلیدی کارآیی33
• تعریف، تعیین دامنه و اولویت‌بندی کارهای معماری، شناسایی ذینفعان و نگرانی‌ها و اهداف آنان
• تعریف نیازهای کسب‌و‌کار و محدودیت‌ها
• بیان دیدگاه و معرفی معماری برای پاسخ به نیازمندی‌ها و محدودیت‌ها
• ایجاد یک طرح جامع در راستای چارچوب‌های پذیرفته شده‌ی مدیریت پروژه توسط سازمان
• اخذ موافقت رسمی برای ادامه کار.
• درک تأثیرگذاری بر روی و تأثیرپذیری از دیگر چرخه‌های موازی توسعه‌ی معماری.

مراحل
• ایجاد پروژه معماری، شناسایی ذینفعان، نگرانی‌ها و نیازهای کسب‌و‌کار
• تأیید و توضیح اهداف کسب‌و‌کار، پیشران‌های کسب‌و‌کار و محدودیت‌ها
• ارزیابی توانمندی‌های کسب‌و‌کار
• ارزیابی میزان آمادگی برای تحول کسب‌و‌کار
• تعریف دامنه
• تأیید و تشریح اصول معماری؛ شامل اصول کسب‌و‌کار
• توسعه چشم‌انداز معماری
• تعریف ارزش‌های معماری مقصد و KPI‌ها
• شناسایی ریسک‌های تحول کسب‌و‌کار و فعالیت‌های انتقال
• توسعه‌ی برنامه‌های معماری سازمانی و بیانیه‌های معماری؛ توافق محکم و تضمین شده و تصویب رسمی بیانیه معماری، تحت راهبری مناسب

ورودی‌ها:
• درخواست برای کار معماری
• اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار
• مدل سازمانی برای معماری سازمانی
• چارچوب معماری متناسب، دربرگیرنده اصول معماری
• پُرکردن مخزن معماری بوسیله‌ی مستندات معماری موجود (توصیف چارچوب، توصیف‌های معماری، توصیف‌های پایه‌ای موجود و غیره)

خروجی‌ها:
• بیانیه‌ی تصویب شده معماری
• بیانیه‌های پالایش شده‌ی اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار
• اصول معماری
• ارزیابی توانمندی
• چارچوب معماری متناسب
• چشم‌انداز معماری، شامل:
– نیازمندی‌های سطح بالا، کلیدی و پالایش شده‌ی ذینفعان
– معماری کسب‌و‌کار در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری اطلاعات در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌های کاربردی در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری فناوری در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری کسب‌و‌کار مقصد(چشم‌انداز)
– معماری اطلاعات مقصد(چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مقصد (چشم‌انداز)
– معماری فناوری مقصد(چشم‌انداز)
• برنامه ارتباطات
• مطالب اضافیِ پُرکننده‌ی مخزن معماری

3-5-3- مرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کار [33]

این مرحله از چرخه‌ی ADM در مورد توسعه معماری کسب‌و‌کار برای حمایت از چشم‌انداز معماری توافق شده، می‌باشد. این مرحله کسب‌و‌کار یک سازمان را با جزئیات زیر توصیف می‌کند:
• فرآیند کسب‌و‌کار و افراد آن
• روابط فرآیندهای کسب‌و‌کار با یکدیگر و افراد
• اصول حاکم بر طراحی و تکامل فرآیندها
و نشان می‌دهد که چگونه یک سازمان با اهداف کسب‌و‌کار خود همسو می‌شود[63].
در عمل، اغلب معماری کسب‌و‌کار، برای نشان دادن ارزش کسب‌و‌کار پس از کار معماری برای ذینفعان کلیدی و بازگشت سرمایه‌ به سرمایه گذاران حمایت کننده و شرکت کننده در کار بعدی لازم است[62].
اهداف[33]:
• شرح معماری پایه کسب‌و‌کار
• توسعه یک معماری کسب‌و‌کار مقصد
• تحلیل فاصله میان معماری موجود و معماری مطلوب
• انتخاب دیدگاه‌های معماری برای نشان دادن اینکه، چگونه نگرانی‌های ذینفعان باعث جهت دهی به معماری کسب‌و‌کار می‌شوند؟
• انتخاب ابزارها و تکنیک‌هایی جهت نقطه نظرات
مراحل [33]:
• انتخاب مدل مرجع، نقطه‌نظرات و ابزارها
• توسعه‌ی توصیف معماری کسب‌و‌کار موجود
• توسعه معماری کسب‌و‌کار مقصد
• انجام تحلیل شکاف
• تعریف اجزای نقشه‌ی راه
• حل و فصل اثرات در سراسر چشم‌انداز34 معماری
• هدایت نظرات ذینفعان رسمی
• نهایی کردن معماری کسب‌و‌کار
• ایجاد مستند تعریف معماری
ورودی‌ها[33]:
• درخواست برای کار معماری
• اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار
• ارزیابی توانمندی
• برنامه ارتباطات
• مدل سازمانی برای معماری سازمانی
• چارچوب معماری متناسب
• بیانیه‌ی تصویب شده‌ی کار معماری
• اصول معماری، از جمله اصول کسب‌و‌کار، وقتی که از قبل موجود است.
• زنجیره سازمان
• مخزن معماری
• چشم‌انداز معماری، شامل:
– نیازمندی‌های سطح بالا، کلیدی و پالایش شده‌ی ذینفعان
– معماری کسب‌و‌کار در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری اطلاعات در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌های کاربردی در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری فناوری در مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری کسب‌و‌کار مقصد (چشم‌انداز)
خروجی‌ها[33]:
• بیانیه کار معماری؛ به روز شده در صورت لزوم
• اصول، اهداف و پیشران‌های اعتبار سنجی شده‌ی کسب‌و‌کار
• اصول معماری کسب‌و‌کار که به تفصیل شرح داده شده است.
• پیش نویس سند تعریف معماری، شامل محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– معماری کسب‌و‌کار پایه(تفصیلی)، در صورت مناسب بودن
– معماری کسب‌و‌کار مقصد(جزئیات)
– نماهای مربوط به نقطه‌نظرات منتخبی که نگرانی‌های ذینفعان کلیدی را نمایش می‌دهد.
• پیش نویس توصیف نیازمندی‌های معماری، شامل محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– نتایج تحلیل شکاف
– نیازمندی‌های فنی
– نیازمندی‌های به روز شده‌ی کسب‌و‌کار
• اجزای معماری کسب‌و‌کار از یک نقشه‌ی راه معماری

3-5-4- مرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتی[33]

اهداف[62]:
• توسعه‌ی معماری سیستم‌های اطلاعاتی مقصد (داده و برنامه‌کاربردی ) از طریق توصیف اینکه چگونه معماری سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی در رسیدگی به درخواست برای کار معماری و نگرانی‌های ذینفعان، معماری کسب‌و‌کار و چشم‌انداز معماری را فعال خواهد ساخت.
• شناسایی اجزای نقشه‌ی راه معماری کاندیدا، براساس شکاف بین معماری سیستم‌های اطلاعاتی(داده‌ها و برنامه‌کاربردی ) موجود و مقصد
روش[62]:
این مرحله ترکیبی از معماری داده و برنامه‌کاربردی را شامل می‌شود. برای هر یک از این دو معماری، طرفدارانی وجود دارد. به عنوان مثال، روش برنامه‌ریزی معماری «استیون اسپیواک» یا EAP 35 یک روش داده محور را توصیه می‌کند.
از سوی دیگر، سیستم‌های کاربردی مهم – مانند سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی36، مدیریت ارتباط با مشتری37 و غیره – غالباً ترکیبی از زیرساخت‌های فناوری و منطق برنامه‌های کاربردی کسب‌و‌کار را فراهم می‌آورند و برخی از سازمان‌ها رویکرد متمایل به برنامه‌کاربردی را بر می‌گزینند، به موجب آن برخی از برنامه‌های کاربردی کلیدی مشخص را به عنوان تشکیل دهنده‌ی بنای اصلی فرآیندهای حیاتی مأموریت کسب‌و‌کار تشخیص داده و تمرکز اصلی تلاش‌های معماری را بر پیاده‌سازی و یکپارچه‌سازی آن برنامه‌های کاربردی مرکزی قرار می‌دهند.
مراحل[62]:
مرحله‌ی C در مورد مستند‌سازی ساختار اساسی سیستم‌های فناوری اطلاعات سازمان‌ها می‌باشد. این سیستم‌ها شامل: داده‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری است که آنها و روابط آنها با یکدیگر و محیط را پردازش می‌کند. دو گام در این مرحله وجود دارند که ممکن است به طور ترتیبی و یا به طور همزمان توسعه یابند. این دو گام عبارتند از: معماری داده و معماری برنامه‌کاربردی.

3-5-4-1- معماری داده

اهداف[33]:
• تعریف انواع و منابع داده‌ای مورد نیاز برای پشتیبانی ازکسب‌و‌کار، به روشی که برای ذینفعان قابل فهم باشد.

مراحل[33]:
• انتخاب مدل‌های مرجع، نقطه نظرات و ابزارها
• توسعه‌ی توصیف معماری داده مبدأ
• توسعه‌ی توصیف معماری داده مقصد
• انجام تحلیل شکاف
• تعریف اجزای نقشه‌ی راه
• حل و فصل اثرات در سراسر معماری
• هدایت نظر ذینفعان رسمی
• نهایی‌سازی معماری داده
• ایجاد سند تعریف معماری
ورودی‌ها[33]:
• درخواست برای کار معماری
• ارزیابی توانمندی
• برنامه ارتباطات
• مدل سازمانیِ معماری سازمانی
• چارچوب معماری متناسب
• اصول داده
• بیانیه معماری کار
• چشم‌انداز معماری
• مخزن معماری
• پیش نویس سند تعریف معماری، شامل:
– معماری کسب‌و‌کار مبدأ (جزئیات)
– معماری کسب‌و‌کار مقصد(جزئیات)
– معماری داده مبدأ(چشم‌انداز)
– معماری داده مقصد (چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مبدأ (جزئیات یا چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مقصد (جزئیات یا چشم‌انداز)
– معماری فناوری مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری فناوری مقصد(چشم‌انداز)
• پیش نویس توصیف نیازمندی‌های معماری، شامل:
– نتایج تجزیه و تحلیل شکاف
– نیازمندی‌های فنی مرتبط
• اجزای معماری کسب‌و‌کار از یک نقشه‌ی راه معماری
خروجی‌ها[33]:
• بیانیه‌ی کار معماری؛ به روز شده در صورت لزوم
• اصول داده‌ی معتبر و یا اصول داده‌ی جدید
• پیش نویس سند تعریف معماری، شامل محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– معماری داده مبدأ
– معماری داده مقصد
– نماهایی از معماری داده، مربوط به نقطه نظرات انتخاب شده که به نگرانی‌های ذینفعان کلیدی می‌پردازد.
• پیش نویس خصوصیات نیازمندی‌های معماری، شامل محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– نتایج تحلیل شکاف
– نیازمند‌ی‌های قابلیت همکاری داده‌ها
– نیازمند‌ی‌های فنی مرتبط که به تکامل چرخه توسعه معماری اعمال می‌شود.
– محدودیت‌ها در زمینه‌ی معماری فناوری
– نیازمندی‌های به روز شده‌ی کسب‌و‌کار
– نیازمندی‌های به روز شده‌ی برنامه‌کاربردی
• اجزای معماری داده‌ها از یک نقشه‌ی راه معماری

3-5-4-2- معماری برنامه‌کاربردی

اهداف [33]:
• تعریف انواع برنامه‌های کاربردی لازم برای پردازش داده‌ها و پشتیبانی از کسب‌و‌کار
مراحل [33]:
• انتخاب مدل‌های مرجع، نقطه نظرات و ابزارها
• توسعه‌ی توصیف معماری برنامه‌کاربردی مبدأ
• توسعه‌ی توصیف معماری برنامه‌کاربردی مقصد
• انجام تحلیل شکاف
• تعریف اجزای نقشه‌ی راه
• حل و فصل اثرات در سراسر معماری
• هدایت نظر ذینفعان رسمی
• نهایی‌سازی معماری برنامه‌کاربردی
• ایجاد سند تعریف معماری
ورودی‌ها[33]:
• درخواست برای کار معماری
• ارزیابی توانمندی
• برنامه ارتباطات
• مدل سازمانیِ معماری سازمانی
• چارچوب معماری متناسب
• اصول برنامه‌کاربردی
• بیانیه معماری کار
• چشم‌انداز معماری
• مخزن معماری
• پیش نویس سند تعریف معماری، شامل:
– معماری کسب‌و‌کار مبدأ (جزئیات)
– معماری کسب‌و‌کار مقصد(جزئیات)
– معماری داده مبدأ(جزئیات یا چشم‌انداز)
– معماری داده مقصد (جزئیات یا چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مقصد (چشم‌انداز)
– معماری فناوری مبدأ (چشم‌انداز)
– معماری فناوری مقصد(چشم‌انداز)
• پیش نویس توصیف نیازمندی‌های معماری، شامل:
– نتایج تحلیل شکاف
– نیازمندی‌های فنی مربوطه
• اجزای معماری کسب‌و‌کار و داده از یک نقشه‌ی راه معماری
خروجی‌ها[33]:
• بیانیه کار معماری؛ به روز شده در صورت لزوم
• اصول برنامه‌کاربردی معتبر و یا اصول برنامه‌کاربردی جدید
• پیش نویس سند تعریف معماری، شامل : محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– معماری برنامه‌کاربردی مبدأ
– معماری برنامه‌کاربردی مقصد
– نماهایی از معماری برنامه‌کاربردی ، مربوط به نقطه نظرات انتخاب شده که به نگرانی‌های ذینفعان کلیدی می‌پردازد.
• پیش نویس توصیف نیازمندی‌های معماری، شامل محتوایی که به روز رسانی می‌کند:
– نتایج تحلیل شکاف
– نیازمندی‌های قابلیت همکاری برنامه‌کاربردی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه معماری سازمانی، نیازمندی‌ها، اعتبارسنجی، مدیریت تغییر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع معماری سازمانی، چارچوب توگف، نیازمندی‌ها، مدیریت ذینفعان