منابع و ماخذ پایان نامه نگاشت ادراکی فازی، ضریب همبستگی، توسعه مدل

دانلود پایان نامه ارشد

ی راهبردی سیستمهای اطلاعاتی (SISP)
1999
[88]
3
ایجاد مدل برای تحلیل و پیشبینی بازار سهام
2001
[89]
4
مدلسازی فاکتورهای سنجش پروژههای IT و IS
2002
[90]
5
مدلسازی فازهای اولیه توسعه یک محصول جدید و به عنوان یک مدل پشتیبانی تصمیمگیری
2003
[91]
6
کاربرد FCM در توصیف یک محیط بازار پویا (مطالعه موردی بازار الکتریسیته در انگلستان)
2004
[92]
7
توسعه یک مدل سنجش نرخ مالیات در اروپا
2004
[93]
8
به عنوان مکمل در تحلیل برنامهریزی راهبردی و تجاری فازهای پروژههای طراحی مجدد
2004
[94]
9
به عنوان ابزاری برای مدلسازی عوامل تأثیرگذار بر کارایی تجاری مربوط به پراکندهسازی جغرافیای سازمانهای مالی
2005
[95]
10
بررسی چگونگی اثرگذاری بخشی از شرکت به بخشهای دیگر و مدلسازی علت و معلولی آن
2005
[96]
11
مدلسازی یک سیستم برای پشتیبانی از استراتژی تجارت الکترونیکی و قاعدهمندی
2007
[97]
12
مدلسازی و تحلیل برنامهریزی تجاری
2007
[98]
13
مدلسازی تحلیل ریسک زنجیره تأمین برای دستیابی به رضایت دائم مشتریان
2007
[99]
14
عوامل موفقیت پروژههای IT با کمک نگاشت ادراکی فازی (پروژه پرداخت از طریق موبایل)
2007
[60]
15
نگاشت ادراکی فازی به عنوان ابزاری در برنامهریزی منابع سازمان(ERP) در پشتیبانی تصمیمگیری شرکت
2008
[100]
16
مدلسازی و پیشبینی بازار سهام با کمک نگاشت ادراکی فازی
2008
[101]
17
مطالعه روی اعتماد و نقش آن در تجارت الکترونیکی با تحلیل و توسعه مدل نگاشت ادراکی فازی متناظر با آن
2008
[102]
18
شبیهسازی عوامل رضایتمندی مشتریان بانک با کمک نگاشت ادراکی فازی
2008
[103]
19
کاربرد نگاشت ادراکی فازی در سنجش ریسک اعتبار
2009
[104]
20
کاربرد نگاشت ادراکی فازی به عنوان یک ابزار برای مدلسازی عوامل مربوط به مدیریت تضاد سازمانی
2009
[105]
21
استفاده از نگاشت ادراکی فازی در لجستیک و تجارت الکترونیک با شخص ثالث
2010
[106]
22
کاربرد نگاشت ادراکی فازی در کارت امتیازی متوازن
2011
[107]
2-10- روشهای ساخت و یادگیری نگاشت ادراکی فازی
رويكردهاي مختلفي براي تعيين وزنهاي فازي در نگاشتهاي ادراکي فازي مطرح شده است. مدلهای نگاشت ادراکی فازی میتواند به وسیله یک کارشناس یا گروهی از کارشناسان ایجاد شود. استفاده گروهی از کارشناسان، مزیت افزایش قابلیت اطمینان در مدل نهایی نگاشت ادراکی فازی را در پی دارد [78و108]. وقتی افراد خبره قادر به بیان دانش خود نیستند و یا در برخی موارد فرد خبرهای وجود ندارد که بتواند نگاشت ادراکی فازی مربوطه را ترسیم نماید، راه حل جدیدی باید ارائه گردد. این راه حل جدید توسعه روشهای محاسباتی به منظور یادگیری نگاشت ادراکی فازی میباشد. در این نوع از روشها نه تنها روابط علل و معلولی بین گرهها، بلکه اندازه این روابط از طریق روشهای یادگیری و دادهکاوی محاسبه میشوند [84]. در حالت کلی روشهای ساخت و یادگیری نگاشت ادراکی فازی عبارتاند از:
روش معمولی ساخت نگاشت ادراکی فازی ، روش استفاده از ضریب همبستگی میان مفاهیم، روش مبتنی بر فاصله، روش مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی40(ANNs)، الگوریتم روشهای فراابتکاری41 (الگوریتم ژنتیک42 (GA)، الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات43 (PSO)، الگوریتم تبرید تدریجی (SA)، الگوریتم جستجوی ممنوع (TS) و …). در ادامه روشهای فوق در دو دسته عمده تقسیم شده و به طور مختصر تشریح خواهد شد.
2-10-1- روشهای دستی در توسعه مدلهای نگاشت ادراکی فازی
2-10-1-1- روش معمولی ساخت نگاشت ادراکی فازی : معمولیترین و ابتداییترین راه ایجاد نگاشت ادراکی فازی (نگاشت ادراکی فازی )، ساخت آن مبتنی بر نظرات افراد خبره میباشد. بدین ترتیب که فرد خبره در ابتدا عوامل کلیدی آن حوزه را تعیین کرده و سپس سعی میکند تا با استفاده از خبرگی خود ارتباطات بین این عوامل را ترسیم کند. سپس بر اساس خبرگی خود میزان این تأثیرات را حدس بزند. بنابراین نگاشت ادراکی فازی بدست آمده نه تنها روابط بین عوامل مختلف را نشان میدهد، بلکه میزان تأثیرات این عوامل بر یکدیگر را نیز نشان میدهد. این رویکرد معمولاً شامل چندین گام به صورت زیر است [109]:
شناسایی موضوعات و مفاهیم کلیدی در آن حوزه
شناسایی روابط علی بین این مفاهیم
برآورد قدرت روابط علی
همه این گامها سخت است و بایستی با دقت انجام شود تا یک مدل قابل اعتماد ایجاد کند. طرح اولیه نگاشت ادراکی فازی به وسیله دو گام اولیه بالا (شناسایی موضوعات و مفاهیم کلیدی در آن حوزه و شناسایی روابط علی بین این مفاهیم) کامل میشود. مناسبترین راه برای دستیابی به این هدف با استفاده از مداد و کاغذ است تا یک گراف متناظر با آن رسم شود. مجموعهای از گرهها و یالهای مرتبط بین آنها که دارای جهت هستند، خروجی این قسمت است. این دو گام اول نسبت به گام سوم، ساده و واضح است. از سوی دیگر برآورد میزان روابط علی، بسیار سخت است زیرا تعداد نسبتاً زیادی از مقادیر عددی هستند که میتوانند به هر رابطه مربوط شوند. در عمل این گام بر مبنای فرآیند زیر انجام میشود [109]:
اثر یک مفهوم روی مفهوم دیگر به صورت منفی، مثبت یا خنثی تعیین میشود.
همه روابط بین مفاهیم به صورت اصطلاحات فازی از قبیل خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و خیلی قوی بیان میشود.
عبارتهای فازی در نگاشت به مقدار عددی تبدیل میشوند و غالباً مقداری بین صفر و یک میگیرند.
یکی از مزایای مدلسازی نگاشت ادراکی فازی ، سادگی در ترکیب دانش کارشناسان است به طوری که گروهی از کارشناسان بجای یک شخص میتوانند روی مدل کار کنند و این امر باعث بهبود اطمینان در مدل نهایی میشود. بدین منظور گروهی از افراد خبره در نظر گرفته میشوند و هر کارشناس ارتباط بین مفاهیم را با کمک استنتاج فازی با یک وزن فازی مشخص میکند. پس از ترسیم نگاشت ادراکی فازی توسط هر کارشناس که با نگاشت ادراکی فازی دیگران متفاوت خواهد بود، با کمک روشهای ترکیب، نگاشت ادراکی فازی نهایی به دست میآید. این نگاشت ادراکی فازی نهایی در برگیرنده نظرات همه افراد خبره میباشد [78و84]. با اين حال براي فرد خبره تعيين دقيق عدد حقيقي كه معرف عقيده وي باشد كار دشواري است. از اين رو متغيرهاي زباني ترتيبي مانند خیلیکم، کم، متوسط، زیاد، خیلیزیاد و … بر اعداد حقيقي ترجيح داده ميشوند [10]. گرچه فرآیندهای دستی توسعه نگاشتهای ادراکی فازی به خوبی انجام شده است، دارای چندین اشکال عمده است [109] :
1- روشهای دستی توسعه نگاشت ادراکی فازی ، نیازمند دانش کارشناس است که بایستی به وسیله دانش روششناسی نگاشت ادراکی فازی پشتیبانی شود. از زمانی که تعداد ارتباطات ممکن بین مفاهیم با افزایش تعداد مفاهیم چند برابر شود، نشان دادن این سیستم پیچیده با گرهها و روابط زیاد غالباً به وسیله انسان بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. نتایج بدست آمده در این سادهسازیها، ممکن است در نهایت به بیدقتی یا نادرستی منجر شود.
2- فرآیند توسعه نگاشت ادراکی فازی قبل از ایجاد یک مدل مناسب، غالباً نیازمند تکرارها و شبیهسازی زیادی است. در موارد توسعه گروهی نگاشت ادراکی فازی ، کیفیت نهایی یک مدل میتواند به وسیله تغییر اثر در مدل کارشناس روی مدل نهایی بهبود یابد که به اعتبار کارشناس بستگی دارد.
3- روشهای دستی برای توسعه مدلهای نگاشت ادراکی فازی نقایصی از اعتماد روی دانش کارشناس در بر دارد. بسیار مشکل است که تعیین درستی مدل بدون غرض صورت گیرد. آنچه بیشتر است، حتی اگر دادههای تاریخی برای توجیه کیفیت مدل وجود داشته باشد، کسب مدل مناسب که از دادهها تقلید کند، نیازمند تلاش بسیاری است که با رسم و شبیهسازی مدلهای پی در پی صورت میگیرد.
2-11-1-2- روش ساخت مبتنی بر فاصله : در این روش به تئوری ساخت اتوماتیک نگاشت ادراکی فازی بر مبنای دادههای ایجاد شده به وسیله کاربران اشاره میشود [110]. این تئوری عمدتاً با تبدیل بردارهای عددی به مجموعههای فازی سروکار دارد و از طریق نزدیکی روابط ما بین بردارهای عددی تعیین میکند که آیا مابین متغیرها روابط مستقیم یا برعکس وجود دارد و روابط علل و معلولی را تعیین میکند. در این روش بردارها به مجموعههای فازی تبدیل میشوند [84]. متدلوژي كه براي مدلسازي در اين روش از آن استفاده شده است داراي 4 بخش براي نمايش نتايج ميباشد كه در هر مرحله از فرآيند انجام كار هركدام از اين بخشها مشخص ميشوند. بخشهاي مذكور عبارتند از: ماتريس اوليه عوامل (IMF) براي ايجاد اين ماتريس از فرآيند دلفي براي گردآوري اطلاعات و دستهبندي عوامل استفاده شده است، ماتريس فازي شده عوامل (FZMF)، ماتريس قدرت ارتباط بين عوامل (SRMF) و ماتريس نهايي عوامل (FMF) [110]. به طور خلاصه مراحل ایجاد نگاشت ادراکی فازی بر مبنای روش فاصله در شکل (2-19) آمده است.

2-10-1-3- روش استفاده از ضریب همبستگی44 میان مفاهیم : از دیگر روشهای پیادهسازی نگاشتهای ادراکی فازی، استفاده از ضریب همبستگی میان متغیرهای شناسایی شده میباشد. ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطهی بین دو متغیر را توصیف میکند. ضریب همبستگی در مورد توزیعهای دو یا چند متغیره به کار ميرود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونهای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگونی به کار میرود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. و عددی بین 1 تا 1- است که در هنگام عدم وجود رابطه بین دو متغییر، برابر صفر است. با توجه به این خاصیت ضریب همبستگی شرایط لازم را دارا می‌باشد که به عنوان شاخصی برای وزن دهی روابط در FCM استفاده شود.
وقتی تعداد خبرگان ما به اندازه کافی زیاد باشند (n30) برای وزن دهی به روابط میان مفاهیم گوناگون میتوان از ضریب همبستگی میان این مفاهیم استفاده کرد. در این تکنیک مفاهیم را دو به دو در نظر گرفته و با استفاده از روش‌های آماری اعدادی را که خبرگان به هر یک از متغیرها نسبت داده‌اند تحلیل می‌کنیم و ضریب همبستگی میان آنها را یافته و به عنوان وزن میان یال میان این دو متغییر استفاده می‌کنیم.
در پژوهشی در جهت “بررسی رابطه نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی با زمینه های فرهنگی و اجتماعی” [111] انجام گرفت در جواب این سوال که ویژگیهای الگوی مناسب ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی و ملزومات سیاستی، راهبردی و عملیاتی مربوط به استقرار کیفیت در کشور ایران چیست؟ یک مدل نگاشت ادراکی فازی توسعه داده شد که در طراحی آن از تکنیک همبستگی گفته شده در بالا استفاده شده است. در این پژوهش 6 متغیر برای مؤلفه های وجوه افتراق نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی و 9 متغیر برای ویژگیهای مرتبط در زمینههای فرهنگی و اجتماعی شناسی شده است، در ادامه پس از جمع آوری نظرات خبرگان و تحلیل آنها به روش گفته شده در بال نمودار نگاشت ادراکی فازی آن رسم شده است.
2-10-2- روشهای یادگیری نگاشت ادراکی فازی
کارشناسان با تعیین مفاهیم نگاشت ادراکی فازی و روابط علی بین آنها در ساخت آن درگیر میشوند. این رویکرد ممکن است تحریف مدل را به دنبال داشته باشد زیرا ممکن است که کارشناسان فاکتورهای مناسبی را لحاظ نکرده باشند و وزنهای علی نامناسبی بین مفاهیم نگاشتهای ادراکی فازی قرار دهند. توسعه نگاشت ادراکی فازی نیازمند اطلاعات علامت و اندازه هر رابطه علی است که توسط کارشناس ارائه میشود. گرچه تعیین علامت مربوط به رابطه علی نسبتاً آسان است، اما کارشناسان غالباً در تعیین اندازه مربوط به آن با مشکل مواجه میشوند. بنابراین، غالباً از نگاشتهای ادراکی فازی ساده برای تحلیل ابتدایی مساله استفاده میشود. روششناسی توسعه نگاشتهای ادراکی فازی به آسانی قابل انطباق است و به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نگاشت ادراکی فازی، تجارت الکترونیک، توسعه مدل Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نگاشت ادراکی فازی، الگوریتم ژنتیک، کیفیت یادگیری