منابع و ماخذ پایان نامه نمونه برداری، تغییر رنگ

دانلود پایان نامه ارشد

رشد رویشی، تجمع عناصر غذایی و شاخص های بیوشیمیایی در دانهالهای زردآلو و بادام اهلی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با تیمار میکوریزا در دو سطح (گیاهان بدون میکوریزا و گیاهان دارای همزیستی میکوریزایی)، پایه در چهار سطح (زردآلوی محلی، پایه زردآلوی تجاری، پایه بادام تلخ و پایه بادام شیرین) و تیمار شوری ناشی از کلرید سدیم در سه سطح 0، 75، 150 میلی مولار در سه تکرار (هر تکرار دارای دو گلدان) انجام شد. تعداد گلدانها در این آزمایش 144 گلدان بود. بذرهای جوانه زده با طول ریشه چه حداقل دو میلی متر در کیسههای گلدانی حاوی بستر کاشت کاشته شدند. در تیمار میکوریزا هنگام کاشت مایه تلقیح قارچ میکوریزایی گونه Glomus mosseae در زیر بذرها قرار داده شد. گلدانها به گلخانه منتقل شده و تیمار کلرید سدیم پس از رسیدن گیاهان به سن چهار هفته شروع شد. محلول کلرید سدیم (NaCl) از طریق حل کردن نمک کلرید سدیم در آب تهیه شد. به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به گیاهان، تنش شوری در هر دور آبیاری 25 میلی مولار افزایش یافت تا به غلظت نهایی در هر تیمار رسید. پس از 10 هفته از شروع تیمارهای شوری، شاخصهای رویشی (ارتفاع گیاه، طول ریشه و شاخساره و قطر ساقه)، شاخصهای بیوشیمیایی (سبزینگی، کلروفیل، کارتنوئید، کربوهیدرات، نیترات و پرولین) و یونها (فسفر، کلسیم، سدیم، پتاسیم و کلر) اندازه گیری شدند.
9-3 آبیاری
آبیاری هر 7 روز یک‌بار انجام شد و در هر دور آبیاری 100 میلی لیتر آب به هر گلدان داده شد. بعد از چهار هفته از شروع اعمال تیمارها و 12هفته پس از کاشت دانهال‌ها، شاخص‌های مورد نظر اندازه‌گیری شدند.

10-3 نمونه برداری
شاخصهای مورد اندازه گیری شامل ارتفاع گیاه، کلروفیل و کارتنوئیدها، شاخص وزن ریشه (وزن ریشه/ طول ریشه) و شاخساره (وزن شاخساره/ طول شاخساره)، شاخص تحمل به تنش (وزن خشک گیاهان تحت تنش تقسیم بر وزن خشک گیاهان شاهد × 100) و شاخص های بیوشیمیایی شامل کربوهیدراتهای محلول، نیترات، پرولین، میزان یون های سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر بودند.
11-3 اندازه‌گیری سبزینگی
میزان سبزینگی با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج164 ساخت انگلستان (Hansatech، مدل CL- 01) انجام شد. میزان سبزینگی قبل از برداشت گیاهان انجام شد. ابتدا برگها با آب مقطر شسته شده و لابلای کاغذ خشک کن خشک گردیدند. سبزینگی در برگ واقع در گره چهارم اندازه گیری شد.

12-3 کلروفیل و کارتنوئیدهای برگ
مقدار 1/0 گرم از نمونه برگ بدون رگبرگ اصلی به قطعات کوچک2 تا 3 میلی متر مربعی تقسیم شده و سپس قطعات برگ در فالکون حاوی 10 میلی‌لیتر محلول استون 80 درصد قرار داده شد و پس از بستن درب ظرف با پارافیلم و پوشانيدن ظرف با ورقه آلومینیمی، ظرف حاوی نمونه در تاریکی و دمای 4+ درجه سانتیگراد قرار داده شد تا کلروفیل برگ خارج گردیده و بافت برگ سفید گردد (موران، 1986). در فواصل زمانی مختلف تکان دادن ظرف حاوی نمونه انجام گردید تا خارج شدن کلروفیل بهتر انجام شود. اندازه‌گیری جذب در طول موج‌های 470، 646 و 663 نانومتر انجام شده و میزان کلروفیلهای a و b، کلروفیل کل و کارتنوئیدهای کل با استفاده از روابط زیر محاسبه گردید (لیخن تالر، 1987):

Chl a (mg/gr) =[0.0127 (A663)-0.00269 (A645) ] ×100/W
Chl b (mg/gr) =[0.0229 (A645)-0.00468 (A663) ] ×100/W
Total = Chla + Chlb
W/ 100 ͯ [1000 (A470) – 2.270 Chla – 81.4 Chlb /227 ] Carotenoids =
W: وزن نمونه (بر اساس گرم)
A663: میزان جذب در طول موج 663 نانومتر (کلروفیل a)
A645 : میزان جذب در طول موج 645 نانومتر (کلروفیل b)
A470 : میزان جذب در طول موج 470 نانومتر (کارتنوئیدها)

13-3 بیرون آوردن، شستشو و آماده سازی دانهالها
جهت کاهش خطای آزمایش و هنگام نمونه برداری، گلدانهای حاوی گیاهان به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از برش دادن کیسه پلاستیکی گیاهان با ریشه و گیاه از گلدان خارج گردیده و با آب معمولی شسته شده و سپس با آب مقطر آبکشی شدند. سپس نمونه‌ها، بر روی کاغذ خشک‌کن قرار داده شد تا رطوبت اضافی سطح گرفته شود. نمونه‌های ریشه و شاخساره به طور جداگانه در پاکت قرار داده شد و در آون در دمای 75 درجه سانتیگراد بمدت 48 ساعت خشک شدند و نمونههای خشک شده جداگانه آسیاب شدند.
14-3 اندازه گیری طول ریشه و شاخساره
طول ریشه و شاخساره با استفاده از خط کش اندازه گیری شده و بر حسب سانتی متر بیان شدند.

15-3 اندازه‌گیری وزن خشک بافت‌ها
وزن کردن نمونهها با استفاده از ترازوی حساس (مدل GF – 300، ساخت کشور ژاپن) با دقت 001/0 گرم انجام شد.
16-3 تعیین شاخص وزن ریشه165 و شاخص وزن شاخساره166
شاخص وزن ریشه با حاصل تقسیم وزن خشک ریشه بر طول ریشه اصلی و شاخص وزن شاخساره از تقسیم وزن خشک شاخساره بر طول شاخساره اصلی بر حسب میلی گرم در سانتی متر تعیین گردید.
17-3 تعیین شاخص تحمل تنش
برای محاسبه شاخص تحمل گیاهان تحت تنش از روش پیشنهادی شمیم و همکاران (2009) استفاده شد. شاخص تحمل وزن خشک167(DMSTI) از تقسیم وزن خشک گیاهان تحت تنش بر وزن خشک گیاهان شاهد، از رابطه زیر محاسبه گردید:
) × 100 وزن خشک گیاه شاهد/ وزن خشک گیاه تحت تنش) = DMSTI
18-3 اندازه‌گیری نیترات
اندازه گیری نیترات در ریشه و یا برگ به روش پیشنهادی کاتالدو و همکاران168 (1975) انجام شد. مقدار 1/0 گرم بافت برگ و یا ریشه آسیاب شده، به مدت 60 دقيقه با 10 میلی‌لیتر آب مقطر در دماي 45 درجه سانتي گراد عصاره گيري شد. سپس عصاره به مدت 10 دقيقه در 1000 دور در ثانيه سانتريفيوژ گردید. مقدار200 ميكروليتر عصاره با 800 ميكروليتر ساليسيليك اسيد 5 درصد) محلول در اسيد سولفوريك غليظ 98 درصد) مخلوط گردید. در این واکنش سالیسیلیک اسید با نیترات تحت شرایط اسیدی واکنش می‌دهد به شکل نیتروسالیسیلیک اسید در می‌آید. سپس محلول به مدت 20 دقيقه در دمای 24 درجه سانتي گراد نگهداري گردید. پس از آن نوزده ميلي ليتر سود 2 نرمال اضافه شد تا پ هاش آن به حد 12 برسد. پس از رسیدن دمای محلول به دمای آزمایشگاه، قرائت در طول موج 410 نانومتر انجام گردید. برای تهیه منحنی استاندارد از نیترات پتاسیم (KNO3) استفاده شد. غلظت نهایی نیترات موجود در بافت ریشه و برگ با استفاده از رابطه زیرتعیین گردید:
Y= 0.021X + 0.003
:Y عدد قرائت شده از اسپکتروفتومتر
:X مقدار نیترات بر حسب میلیگرم در میلی لیتر
مقدار نیترات بر حسب میلی‌گرم در میلی لیتر (X) در رابطه زیر قرار داده تا غلظت نیترات بر حسب میکروگرم در گرم وزن خشک به دست آید:
C (µg.g-1)= X × (V/M)

V: حجم عصاره اولیه
M: وزن نمونه مورد استفاده برای تهیه عصاره

19-3 اندازه گیری پرولین
برای استخراج پرولین مقدار 5/0گرم بافت با استفاده از 5 میلی لیتر اتانول 95 درصد در هاون چینی کوبیده شده و قسمت بالای محلول جدا گردید. عمل استخراج دو بار دیگر و هر بار با 5 میلی لیتر اتانول 70 درصد تکرار شد. محلول بدست آمده ده دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت 3500 دور قرار داده شد. پس از جدا کردن فاز مایع از جامد قسمت مایع برای استخراج پرولین به کار رفت (اریگوین و همکاران169، 1992). برای تعیین غلظت پرولین 2 میلی لیتر از عصاره با 1 میلی لیتر محلول ناین هیدرین و 2 میلی لیتر اسید استیک خالص مخلوط گردید و به مدت یک ساعت در 100 درجه سانتیگراد جوشانده شد. سپس محلول در حمام آب یخ قرار داده شد تا خنک شود. سپس 4 میلی لیتر تولوئن اضافه شد و به مدت 15 تا 20 ثانیه بهم زده شد تا تا فاز قرمز رنگی در بالا تشکیل شود. فاز بالایی محلول با سمپلر برداشته شده و در طول موج 520 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل- Spectronicgeesys 5، ساخت آمریکا) قرائت شد. از تولوئن به عنوان شاهد استفاده شد. برای تهیه منحنی استاندارد از پرولین استفاده شده و مقدار پرولین بر اساس معادله زیر بدست آمد:
Y= 0.055x+ 0.078
Y: عدد قرائت شده
X: عددی که به دست می آید برحسب میلی گرم بر میلی لیتر
سپس X در فرمول زیر قرار داده شد تا مقدار پرولین بر اساس وزن نمونه بدست آید:
X × (V/M) =غلظت پرولین بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک
X به دست آمده از رابطه قبل
V: حجم عصاره اولیه (15 میلی لیتر)
M: وزن نمونه اولیه (گرم)
1-19-3 آماده‌سازی محلول ناین هیدرین
جهت تهیه محلول ناین هیدرین مقدار 25/1 گرم ناین هیدرین در 30 میلی لیتر استیک اسید و 20 میلی لیتر اسید فسفریک 6 مولار حل گردید و در ظرف تیره‌ رنگ در بسته نگهداری گردید. این محلول در دمای 4 درجه تا 24 ساعت نگهداری گردید.

20-3 اندازه گیری کربوهیدراتهای محلول
مقدار 1/0 گرم بافت با استفاده از 5 میلی لیتر اتانول 95% در هاون چینی کوبیده شده و قسمت بالای محلول جدا گردید. عمل استخراج 2 بار دیگر و هر بار با 5 میلی لیتر اتانول 70% تکرار شد. محلول به دست آمده 10 دقیقه با سرعت 3500 دور سانتریفوژ شد. پس از جداکردن فاز مایع از جامد قسمت مایع برای استخراج پرولین و کربوهیدرات به کار رفت. اندازهگیری کربوهیدرات از روش پیشنهادی البالاسمه و همکاران170 (2013) استفاده گردید. مقدار 1 میلی لیتر از عصاره تهیه شده به همراه 3 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ در لوله آزمایش مخلوط و به مدت 30 ثانیه ورتکس گردید. سپس به مدت 2 دقیقه در حمام یخ قرار داده شد. پس از رسیدن دمای محلول به دمای آزمایشگاه، میزان جذب در طول موج 315 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتوفوتومتری انجام گردید. برای تهیه منحنی استاندارد از گلوکز استفاده شده و مقدار کربوهیدرات های محلول بر اساس رابطه زیر محاسبه گردید:
Y= 0.008X +0.001
Y: عدد قرائت شده از اسپکتروفتومتر
X: عددی که به دست می آید و برحسب میلی گرم بر میلی لیتر است
سپس X در فرمول زیر قرار می گیرد
X × (V/M) =غلظت بر حسب میکروگرم بر گرم
X به دست آمده از رابطه قبل
V: حجم عصاره اولیه (15 میلی لیتر)
M: وزن نمونه اولیه (گرم)
21-3 تهیه عصاره اندازه‌گیری عناصر
برای اندازه‌گیری عناصر سدیم و پتاسیم و کلسیم در بافت برگ و ریشه از روش تهیه خاکستر خشک استفاده شد. یک گرم از نمونه خشک ریشه و یا برگ در کروزه چینی قرار داده شد. کروزه چینی را در کوره الکتریکی )مدل EX 1100-12A، ساخت شرکت اکسایتون ایران) در دمای 550 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت قرار داده شد تا به خاکستر تبدیل گردد. به هر یک از نمونه‌ها 5 میلی لیتر اسید کلریدریک 2 نرمال اضافه شد. سپس محلول به مدت 5 دقیقه روی هات پلیت قرار داده شد و سپس از کاغذ صافی عبور داده شد و محلول به یک بالن ژوژه 100 میلی لیتری انتقال داده شد و حجم محلول با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر رسانده شد.
22-3 اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم
از عصاره تهیه شده در بخش 3- 20 برای سنجش میزان عناصر سدیم و پتاسیم، از دستگاه شعله سنجی (فليم فتومتري) استفاده شد. پس از کالیبره نمودن دستگاه فلیم فتومتر (مدل CL 361، ساخت شرکت اقلیم دانش ایران) توسط غلظت های مختلف نمک کلرید سدیم (0، 75، 150 میلی مولار)، میزان سدیم و پتاسیم موجود در بافت برگ و ریشه در هر نمونه بر اساس میلی گرم در لیتر قرائت گردید. سپس میزان سدیم و پتاسیم بافت بر حسب میلی‌گرم در گرم وزن خشک بافت محاسبه گردید.
23-3 اندازه‌گیری کلسیم
مقدار 5 میلی‌لیتر از عصاره تهیه شده را به وسیله پیپت به یک ارلن 125 میلی‌لیتری منتقل گردید. با اضافه کردن آب مقطر، حجم عصاره به 25 میلی‌لیتری رسانیده شد. سپس 4 قطره سود (NaOH ) یک نرمال اضافه شد و بعد از آن 2/0 گرم پودر پورپورات آمونیوم اضافه گردید و رنگ عصاره قرمز نارنجی گردید. بعد از آن عصاره با محلول EDTA (ورسین05/0 نرمال) تیتر شد. تغییر رنگ از قرمز نارنجی به بنفش مشاهده گردید ولی این تغییر رنگ به سرعت انجام نگرفته و در انتهای آزمایش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه منابع طبیعی، کشاورزی و منابع طبیعی، آنتی اکسیدانت، استان کردستان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس، مقایسه میانگین‌ها، رگرسیون