منابع و ماخذ پایان نامه نمونه برداری، آسیب پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

بنایی سنتی و ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار که در آنها تمام یا قسمت عمده بارهای قائم توسط دیوارهای باربر آجری، بلوک سیمانی تحمیل میشود کاربرد دارد بناهای سنگی و خشتی و بناهای خاص مشمول این دستورالعمل نمیگردد و لازم است بهسازی این ساختمانها بر اساس مطالعات ویژه انجام شود. در ضمن تعداد طبقات ساختمانهای مصالح بنایی جهت استفاده از این دستورالعمل از سه طبقه بیشتر نباشد.

4-4-5 مراحل روش ساده بهسازی
روش ساده بهسازی به طور خلاصه در نمودار 4-5 آمده است.

شکل 4-5 مراحل روش ساده بهسازی

نواقص متداول در ساختمانهای بنایی سنتی در شش بخش کلی تقسیم بندی شدهاند که در جداول زیر به طور خلاصه همرا با معیارهای پذیرش آنها آمدهاند. مواردی که با علامت * مشخص شدهاند در مورد ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار نیز کاربرد دارند و در پایان نواقصی که صرفا در ساختمانهای مصالح بنایی کلافدار مطرح است میآید.

4-5 ساختمانهای مصالح بنایی سنتی
4-5-1 نواقص مربوط به مصالح ساختمان

جدول 4-5 نواقص مربوط به مصالح
عنوان نقص
ارزیابی آسیب پذیری
پایین بودن کیفیت و مـقاومـت واحــدهای بنایی
واحدهای بنایی سالم، بدون شکستگی و فاقد ترک خوردگی
نداشتن شرایط حداقل کیفیت ملات
طبق دستورالعمل بهسازی دیوارهایی که تنش برشی ملات آنها کمتر از 2کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد، شرایط حداقل کیفیت ملات را دارا نمیباشند و به لحاظ مقاومت برشی آسیبپذیر هستند.

ادامه جدول 4-5 نواقص مربوط به مصالح
آزمایش مقاومت برشی ملات:
مطابق دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود تنش برشی ملات را میتوان با آزمایشهایی با تعداد حداقل هشت عدد برای هر ساختمان و در نقاطی که نماینده کل ساختمان باشد با استفاده از فرمول زیر تعیین کرد:
(4-1)
V_(to〖 V〗_to )=V_test/A_b -σ_C
تنش برش نمونه ملات
V_test : نیرو در اولین جابجایی مشاهده شده
A_b : مجموع دو سطح آجر در درزهای افقی بالا و پایین
σ_C : تنش ناشی از بار ثقلی واقعی در محل نمونه برداری در زمان آزمایش

مقاومت برشی ملات V_tباید بر اساس آزمایشهای فوق به صورتی تعیین گردد که هشتاد درصد مقادیر آزمایشها V_to از آن تجاوز نماید.

4-5-2 نواقص مربوط به سیستم سازهای
در این بخش کلافبندی سازه مبنی بر وجود یا عدم وجود سیستم ثانویه کمکی برای باربری سازه مورد بررسی قرار میگیرد و کنترل مسیر بار و وجود سیستم مقاوم در هر دو راستای طولی و عرضی سازه به منظور مقاومت در برابر بار جانبی کنترل میشود. همچنین مقاومت برشی سازه طبق روابط آییننامههای 2800 و FEMA بدست میآید تا کنترل شود که آیا سطح مقطع دیوارها
میتواند جوابگوی مقاومت برشی سازه باشد. در رابطه با نامنظمی در ارتفاع و پلان نیز ضوابطی مندرج است که بر اساس آن مشکل پیچش و پیش آمدگی آن مشخص میشود. در این بخش وضعیت
پیدیوار نیز با استفاده از عملیات سونداژ مشخص میشود. ساختمان مجاور از لحاظ تراز طبقات و ارتفاع آن مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت عدم وجود فاصله کافی از ساختمان مجاور ضربات متقابل آن مد نظر قرار گیرد. جدول 4-7 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.

جدول 4-6 محاسبه برش طبقات طبق دستورالعمل بهسازی
میزان نیروی برشی پایه ساختمان طبق دستورالعمل بهسازی از رابطه زیر به دست میآید:
(4-2)
V=0.33 AIW
V : نیروی برش پایه
A : شتاب مبنای طرح مطابق بند 2-4-2 آییننامه 2800
I : ضریب اهمیت ساختمان مطابق بند 2-4-6 آییننامه 2800
W : مجموع بار مرده و درصدی از بار زنده مطابق آییننامه 2800
نیروی برش پایه بر اساس رابطه زیر بین طبقات تقسیم میشود:
(4-3)
F_i=(W_i h_i)/(∑_(j=I)^n▒〖W_j h_j 〗)∙V
F_i : نیروی جانبی در تراز طبقه i
W_i : وزن طبقه i شامل وزن سقف و سربار زنده و نصف وزن دیوارها که در بالا و پایین سقف قرار گرفتهاند.
h_i : ارتفاع سقف طبقه i از تراز پایه
n : تعداد طبقات ساختمان

جدول 4-7 نواقص مربوط به سیستم سازهای
عنوان نقص
ارزیابی آسیبپذیری
کامل نبودن مسیر بار
چنانچه یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی که بتواند بار ناشی از زلزله را از طبقات به پی منتقل کند بین پی و دیافراگمهای طبقات وجود نداشته باشد ساختمان از این نظر آسیبپذیر است.
کافی نبودن مقاومت برشی ساختمان
مجموع سطح مقطع دیوارها در هر طبقه و در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان از 75 درصد مقادیر مندرج در جدول 4-9 مربوط به حداقل دیوار نسبی در آییننامه 2800 ایران کمتر نباشد.
جدول 4-8 حداقل دیوار نسبی آییننامه 2800
نوع و تعداد طبقات ساختمان
زیرزمین
طبقه اول
طبقه دوم
ساختمان آجری
یک طبقه
6%
4%

دو طبقه
8%
6%
4%
ساختمانهای با بلوکسیمانی
یک طبقه
10%
6%

دو طبقه
12%
10%
6%
ساختمانهای سنگی
یک طبقه
8%
5%

دو طبقه
10%
8%
5%

مجموع سطح مقطع دیوارها در هر طبقه و در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی ساختمان از مقدار A_i کمتر نباشد.

(4-4)
A_i=V_i/V_a

در رابطه فوق V_i نیروی برشی طبقه i و A_i مجموع سطح مقطع دیوارهای موجود در طبقه i میباشد در محاسبه سطح مقطع دیوار، تنها دیوارهایی که ضخامت آنها 20 سانتیمتر یا بیشتر است در نظر گرفته میشود. در این رابطه سطح بازشوها در نظر گرفته نمیشود. در این رابطه V_a تنش مجاز برشی دیوار است که از رابطه زیر محاسبه میشود.

(4-5)
max v_t=6 kg/〖cm〗^2
V_a=0.1v_t+0.15σ_c

ناتوانی ساختمان در حفظ انسجام هنگام ارتعاش*
کلیه عناصر ساختمان باید توسط کلافهای افقی و قائم مطابق ضوابط آییننامه 2800 بهم پیوسته باشند.
ساختمانهای مصالح بنایی سنتی به لحاظ عدم انسجام ساختمان آسیبپذیر میباشند.
نداشتن سیستم ثانویه کمکی*
ساختمانهای مصالح بنایی سنتی که فاقد سیستم ثانویه کمکی مانند کلافهای افقی و فلزی میباشند آسیبپذیر تلقی میشوند.

اگر فاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم هر طبقه در هر یک از دو محور اصلی بیش از 20 درصد بعد ساختمان در جهت آن محور باشد.
نامنظمی در پلان
اگر پلان ساختمان نسبت به هر یک از دو محور اصلی به طور کلی نامتقارن باشد.

اگر ابعاد پیش آمدگیها در پلان ساختمان از مقادیر بند 3-3 آییننامه 2800 بیشتر باشد.

شکل 4-6 ابعاد پیش آمدگی در پلان
نامنظمی در ارتفاع
اگر ساختمان دارای طبقه ضعیف یعنی طبقهای که مقاومت برشی آن از 80 درصد مقاومت برشی طبقه فوقانی کمتر است باشد.

اگر ساختمان در امتداد قائم ناپیوسته باشد یعنی دیوارهای باربر آن تا زمین امتداد نیافته و در تراز بالاتر قطع شده باشد.

اگر ساختمان دارای بینظمی در هندسه یعنی بعد افقی یک طبقه 30 درصد بیشتر از بعد افقی طبقات مجاور باشد.

اگر ساختمان دارای بینظمی در جرم باشد یعنی جرم مؤثر یک طبقه 50 درصد بیشتر از جرم موثر طبقات مجاور باشد.
عدم وجود پی مناسب
در صورتی که پی دیوارهای باربر از بتن غیر مسلح، شفته و لاشه سنگ ساخته شده باشد و عمق و عرض پی از دو برابر ضخامت دیوار کمتر باشد.

در صورتی که پی به صورت یک شبکه در زیر دیوارهای باربر قرار نداشته باشد.
عدم وجود فاصله کافی از ساختمان مجاور
اگر در کنار ساختمان مورد نظر ساختمای با ارتفاع کمتر از نصف یا بیشتر از دو برابر ارتفاع آن ساختمان وجود داشته باشد.

اگر درز انقطاع دو ساختمان مجاور از 1/100 ارتفاع ساختمان کوتاهتر کمتر باشد.

اگر تراز طبقات ساختمان مجاور یکی نباشد.

4-5-3 نواقص مربوط به دیوارهای باربر
در این بخش با استفاده از بازدیدهای عینی به بررسی نواقص دیوارهای باربر پرداخته میشود که شامل ترکهای عریض ناشی از نشست ناهمگون دیوار، شکم دادگی دیوار ناشی از انحراف از امتداد شاغولی در اثر زلزله، اجرای نامناسب درزهای قائم و عدم همپوشانی افقی مناسب، ارتفاع و طول زیاد دیوارها به منظور مهار بندی آنها، وجود انفصال در دیوار بوسیله عبور لوله و دودکشهای با اندازه نامتعارف از درون دیوار، مهار نامناسب سقفهای قوسی در برابر نیروی رانش و مشکل عدم تراکم در دیوارها که با بررسی مجموع بازشوها در هر دیوار طبق ضوابط آییننامهای مشخص میشود همچنین نواقص مربوط به ناپایداری و عدم مقاومت کافی دیوارها از طریق روابط آییننامهای کنترل میشود. جدول 4-10 مربوط به کنترل نواقص این بخش میباشد.
جدول 4-9 نواقص مربوط به دیوارهای باربر
عنوان نقص
ارزیابی آسیبپذیری
اجرای نامناسب واحدهای بنایی دیوارهای باربر
دیوارهایی که با آجر یا بلوک سیمانی ساخته شدهاند. طوری چیده شدهاند که همپوشانی افقی مناسبی بین واحدهای بنایی برقرار نیست یا درزهای قائم روی قرار ندارند.

سطحی از مقطع دیوار که شامل واحدهای بنایی متصل کننده رج داخلی و خارجی دیوار میباشد کمتر از 10درصد کل سطح مقطع دیوار میباشد و یا فاصله این واحدها از 60 سانتیمتر بیشتر است.

عرض ترکهای مورب احتمالی ناشی از نشست ناهمگون دیوار، بیش از 3 میلیمتر است.

دیوار دارای شکم دادگی یا کج شدگی است.
خالی بودن درزهای قائم بین واحدهای بنایی از ملات
درزهای قائم بین واحدهای بنایی کاملا با ملات پر نشده است.
ناپایداری و نبود مقاومت خارج از صفحه دیوار (زیاد بودن نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار)
نسبت ضخامت به ارتفاع t/h دیوار از 10 کمتر است.

در صورتی که ارتفاع به ضخامت دیوار بیشتر از 10 باشد لازم است تنش خمشی ایجاد شده ناشی از لنگر خمشی خارج از صفحه دیوار که تحت اثر نیروی اینرسی عمود بر دیوار بدست میآید، کمتر از مقاومت کششی دیوار باشد.
F_P=0.7 〖AIW〗_P
F_P = نیروی عمود بر صفحه دیوار
W_P = وزن دیوار و ملحقات آن
A و I به ترتیب شتاب مبنای طرح و ضریب اهمیت ساختمان مطابق آییننامه 2800
ارتفاع زیاد دیوار
ارتفاع آزاد دیوار مصالح بنایی از 5 متر بیشتر است.
طول زیاد دیوار مهار نشده
طول آزاد دیوار مصالح بنایی از 5 متر بیشتر است.
تراکم کم دیوار به واسطه وجود بازشوهای بزرگ
مجموع سطح بازشوها در هر دیوار از یک سوم سطح آن دیوار بیشتر است.

مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از نصف طول دیوار بیشتر است.

فاصله افقی دو بازشو از دو سر ارتفاع کوچکترین بازشوی طرفین خود یا از یک ششم
مجموع طول آن دو بازشو کمتر است.

در طرفین بازشوها با ابعاد بزرگتر از 5/2 متر کلافهای قائمی که به کلافهای افقی و بالا و پایین آن طبقه متصلند، تعبیه نشده است و یا نعل درگاه بازشوها مذکور در کلافهای قائم طرفین مهار نشده است.
فاصله کم بازشوها از انتهای دیوار
فاصله اولین بازشو در دیوار از بر خارجی ساختمان کمتر از دو سوم ارتفاع بازشو میباشد و در طرفین آن کلاف قائم قرار نگرفته است.
انفصال در دیوار
اگر در اجرای قسمتهای مختلف یک دیوار باربر و یا گوشه دو دیوار متقاطع باربر از روش هشتگیر استفاده شده باشد محل اجرای هشتگیر به عنوان نقطه انفصال در دیوار تلقی میگردد.
اگر قطر لوله و یا دودکشی که که از درون دیوار عبور مینماید، بیش از یک ششم ضخامت دیوار باشد محل عبور لوله به عنوان نقطه انفصال در دیوار تلقی میگردد.
نبود اتصال مناسب دال به دیوار*
تیرهای باربر سقف بار خود را به طور مستقیم به بالای دیوار مصالح بنایی منتقل میکنند و برای این منظور از کلاف یا زیرسری چوبی، فلزی، بتنی و یا صفحه نکیه گاه استفاده نشده است. قسمت بالای دیوار و اتصال دال به دیوار آسیبپذیر تلقی میگردد.
نیروی دانش سقف
در دهانههای خارجی ساختمان نسبت خیز (ارتفاع) سقف قوسی از نصف قاعده آن کمتر است و از کلاف چوبی، فلزی، یا بتنی برای مهار سقف استفاده نشده است.
4-5-4 نواقص مربوط به دالها
در این بخش طبقه ضوابط مندرج آییننامه 2800، نواقص مربوط به تغییر شکل زیاد دال با در نظر گرفتن نسبت مجاز طول به عرض دیافراگم و عدم انسجام سقف، همچنین کنترل وزن زیاد دال با در نظر گرفتن ضخامت آن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی، روشهای ارزیابی، مدل سازی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نمای ساختمان، روشهای ارزیابی، بهبود عملکرد