منابع و ماخذ پایان نامه نظم عمومی، آیات و روایات، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

شرایط صحت است و برای این ادعا یک سری استدلال دارم که بیان می کنم .
مستند باطل اعلام کردن معاملات با جهت نامشروع در فقه آیات و روایاتی است که در این زمینه موجود است . برای مثال آیه 2 سوره مائده : ( و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان ) یا روایاتی که در زمینه بیع انگور یا فروختن چوب برای ساختن بت است .
حال اگر خوب به مبنای احکام بطلان دقت کنیم می بینیم که این مبناها در ایقاع با جهت نامشروع نیز وجود دارد . در واقع یکی از مهم ترین ، مبناها تعارض این جهت نامشروع است با نظم عمومی و اخلالی است که در آن ایجاد می شود .
حال همین حالت در ایقاع نیز وجوددارد که جهت و انگیزه نامشروعش با نظم عمومی در تعارض باشد . حال قانون گذار که خود پاسدار نظم عمومی جامعه است چگونه می تواند این ایقاع را صحیح بداند و راه را برای اخلال در نظم جامعه باز بگذارد یا به یک صورت دیگر نیز می توان استدلال کرد به این صورت که معاملات با جهت نامشروع خود یک مصداق از تعاون است نه تمام آن و از جمله مصداق های دیگر تعاون را می توان ، صحیح دانستن ایقاع با جهت نامشروع دانست.
در واقع ما اگر این ایقاعات را صحیح بدانیم داریم به انجام دادن گناه و عمل حرام کمک می کنیم و این تعاون و همکاری فرض اولی تر آن ، این است که از طرف قانون گذار و شارع اسلامی نباشد . چراکه به مراتب مهلک تر و خطرناک تر است . یا این که چگونه می توان عملی که تعاون است را باطل دانست ولی خود عمل که بدونه تعاون صورت گرفته را باطل ندانست .
البته می توان یک مثال دیگر را نیز ذکر کرد که دید چه توالی فاسدی را می تواند به همراه داشته باشد .
تصور کنید که شخصی در بیابان با چند تاک انگور که جزء اموال مباح هستند مواجه می شود و بعد تمام انگورهای آن را حیازت می کند ولی به این جهت و انگیزه که تمام آنها را قصد دارد که شراب کند . حال در ادامه که چند جعبه از آنها حیازت کرد شخصی مزاحم او می شود .
دو حالت را می خواهیم مدنظر قرار دهیم : 1-درجایی که شخص مزاحم انگورها را تلف می کند 2- در جایی که شخص حیازت کننده با شخص مزاحم درگیر شده و شخص مزاحم را به قتل می رساند .
در فرض اول اگر ما حیازت صورت گرفته را مؤثر بدانیم باید گفت که براساس قاعده اتلاف شخص مزاحم ضامن است و باید به او خسارت پرداخت کند . خسارت برای انگورهایی که می خواست شراب شود و یا در فرض دوم اگر حیازت را منشأ اثر قرار دهیم و آن انگورها را ملک شخصی حیازت کننده بدانیم و شخص حیازت کننده در دفاع از انگورهایش با وجود تمام شرایط دفاع مشروع شخص مزاحم را کشته است .
باید گفت که خون شخص مزاحم مباح بوده و هیچ ضمانتی بر حیازت کننده نیست . آیا از نظر اخلاقی ، که خود یکی از مهم ترین مبانی باطل اعلام کردن معاملات با جهت نامشروع بود ، صحیح است .
این قدر حمایت از شخص حیازت کننده ای که انگور را برای شراب حیازت کرده بود که مسلماً جواب منفی است . لذا عقل نیز حکم می کند بر بطلان این حیازت .
البته می توان یک سری منبع قانونی نیز بیان کرد ، می توان به اصل 40 از قانون اساسی استناد کرد که بیان می کند : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را مایه اضرار به غیر قرار دهد که این اصل از اصول قانون اساسی است و به روشنی ممنوعیت اعمالی را که باعث ضرر دیگران می شود را بیان می کند که در تمام این مثال ها ضرر زدن چه به دیگران و چه به نظم جامعه از راه سوء استفاده از حقی که قانون گذار داده عیان و روشن است که ممنوع می باشد .
لذا تعارض 100./. این موارد را با این اصل می بینیم یا در قانون تجارت دررابطه با بحث شرکت ها ماده 137 ق . ت هست که بیان می دارد : فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساس نامه این حق از شرکاء گرفته نشده باشد وناشی از قصد اضرا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مال موقوفه، موقوف علیه، موقوف علیهم Next Entries منبع تحقیق درمورد استان ایلام، اکوتوریسم، منابع طبیعی