منابع و ماخذ پایان نامه مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

كلون هاي BAC كتابخانه ژنومي گاو به عنوان كاوشگر روي BTA15 با استفاده از تكنيك FISH مكان يابي كردند.
ماساري و همكاران (1999) گروه هاي ژني TCRG1 و TCRG2 گيرنده سلول هاي T را با استفاده از كلون هاي DNA ژنومي فاژ لامبدا و تكنيك FISH به ترتيب در OARq31 و OARq15-q22 مكان يابي كردند.
پرووست و همکاران (2000) بر اساس داده های حاصل از cDNA و با روش نقشه یابی (Expression Sequence Tag ) EST (برچسب توالی های بیانی) موفق به مکان یابی تعداد بیست و نه ژن جدید روی شانزده کروموزوم بز شدند. آن ها پیشنهاد کردند که استفاده از EST می تواند راه میان بری برای شناسایی موقعیت ژن ها و جایگاه صفات کمی در حیوانات باشد (53). در آن پژوهش، قطعاتی با اندازه های 410-115 جفت باز از سمت /3 برچسب های توالی های بیانی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شده و برای غربال گری کلون های مورد نظر از کتابخانه BAC بز استفاده شدند. بعد از نشاندار کردن کلون ها از آن ها برای ردیابی جایگاه های مورد نظر روی کروموزوم های تهيه شده با روش R- باندينگ استفاده شد. برچسب توالی های بیانی بخشی از توالی های cDNA هستند که نشان دهنده بیان ژن ها در بافت های مختلف می باشند. می توان کتابخانه هایی از ESTs را به سهولت و با هزینه های کم تهیه نموده و از آن ها برای ردیابی ژن های عامل بیماری های خاص و یا ژن هایی که اختصاصاً در بافت های خاصی بیان می شوند، استفاده کرد.
يانوزي و همکاران (a2000) برای اولین بارتعداد 24 و 17 جایگاه ژنی را به ترتیب روی کروموزوم های جنسی گاومیش رودخانه اي (BBUX) و گوسفند (OARX) نقشه یابی فیزیکی کردند. در این پژوهش که با روش نقشه یابی مقایسه ای به کمک تکنیک FISH و R- باندينگ انجام شد تعداد 17 جایگاه ژنی نیز روی کروموزوم جنسی گاو (BTAX) مکان یابی شدند. وجود ترتیب ژنی یکسان در BBUX و BTAX یک جابجایی سانترومری را همراه با فقدان (گاو) یا اخذ (گاومیش رودخانه اي) هتروکروماتین ساختاری نشان داد. مقایسه کروموزوم های X گاو و گاومیش رودخانه اي با کروموزوم X گوسفند، وجود 5 قطعه یکسان را که در طول تکامل کروموزوم ها دچار جابجایی های متعددی با حفظ یا فقدان هتروکروماتین ساختاری شده اند را نشان داد. همچنین در این پژوهش نشان داده شد که 17 جایگاه ژنی (TGLA325، SLC25A6، DVEPC53، DVEPC102، DMD، ALAS، PGK، AR، DVEPC132، DVEPC137، DVEPCO76، DVEPC41، DVEPCO14، LAMP، DVEPCO65، BTK، PLP) مکان یابی شده روی OARX دقیقاً در نوارهای کروموزومی مشابه با کروموزوم جنسی بز (CHIX) قرار دارند. در آن پژوهش برای انتخاب کاوشگر ها از 24 کلون کروموزوم مصنوعی باکتریایی بز استفاده شده بود.
آنتوناكي و همكاران (2001) جايگاه [email protected] كدكننده گيرنده بتاي سلول هاي T را با استفاده از تكنيك FISH در گاو، گاو ميش رودخانه اي، گوسفند و بز مكان يابي مقايسه اي كردند.
دیمئو و همکاران (2003) سی و یک نشانگر گاوی نوع یک (ژن های شناخته شده) را که به نشانگرهای گاوی تگزاس (31 type I Texas bovine markers) معروف هستند با روش نقشه یابی مقایسه ای به کمک تکنیک FISH و R- باندينگ روی کروموزوم های بز و گوسفند مکان یابی فیزیکی کردند. این جایگاه ها قبلاً در گاو و گاومیش رودخانه اي مکان یابی شده بودند. در پژوهش اخير، يازده ژن (HSD3B1، INHBA، CSN10، IGF2R، PIGR، MAP1D، DSC1، ELN، TNFRSF6، CGN1، IGF2) در بز و 14 ژن (یازده جایگاه مکان یابی شده در بز به علاوه TG، [email protected] و LTF) درگوسفند برای اولین بار مکان یابی شدند. نقشه یابی این جایگاه ها روی کروموزوم ها و نوارهای کروموزومی همولوگ در گوسفند و بز که با جایگاه های نقشه یابی شده برای آن ها در گاو و گاومیش رودخانه اي نیز در توافق بودند، وجود شباهت زیاد کروموزومی را در این چهار گونه نشان داد.
دیمئو و همکاران (2005) با استفاده از کلون های BAC کتابخانه گاوی و رهیافت نقشه یابی مقایسه ای با کمک تکنیک FISH جایگاه ژن FHIT را روی متافازهای تهیه شده با روش R-باندینگ در گاو, گاو میش, گوسفند و بز به ترتیب روی BTA22q24prox, BBU21q24prox, OAR19q24prox و CHI22q24prox مکان یابی نمودند. نتایج پژوهش اخیر نیز وجود سطح بالای همولوژی بین آتوزوم های گاوسانان را تایید نمود.
دیمئو و همکاران (2006) یازده جایگاه ژنی (GDF8، TTN، GCG، NEB، MYL1، ACADL، CXCR4، IGFBP2، FN1، SLC11A1 و IL8R) را با استفاده از تکنیک FISH (تک رنگ و دو رنگ) در سه گونه گاو، گوسفند و بز نقشه یابی کردند. تعداد 9 جایگاه (GDF8، TTN، GCG، NEB،MYL1 ،CXCR4 ، ACADL، IGFBP2 و FN1) از میان جایگاه های فوق روی کروموزوم های تهيه شده با روش R- باندينگ در گاومیش رودخانه اي (BBU2q)، گوسفند (OAR2q) و بز (CHI2q) مکان یابی شدند. تعداد 6 و 7 جایگاه از بین جایگاه های فوق برای اولین بار به ترتیب در گاو و بز مکان یابی شدند. همچنین در این پژوهش با مقایسه BTA2 با HSA2q وجود 9 ناحیه حفظ شده با ژن های یکسان شناسایی شد. همه این جایگاه ها با جایگاه های مکان یابی شده برای گاو (BTA2) همولوگ بودند. در پژوهش اخير برای مکان یابی ژن های مورد نظر در گوسفند، بز و گاومیش از تکنیک FISH تک رنگ و در گاو از تکنیک FISH دو رنگ استفاده شد. کاوشگرها از كلون هاي BAC گاو انتخاب شده بودند که برای هر یک حداقل 20 متافاز مورد مطالعه قرار گرفته بود.
پروكاتي و همکاران (2006) دو ژن LEP و SLC26A2 را برای اولین بار روی کروموزومهای تهيه شده با روش R- باندينگ در گاو، گوسفند و بز با تكنيك FISH مکان یابی کردند. در تحقیق اخیر ژن LEP برای اولین بار روی OAR4q32 و CHI4q32 و SLC26A2 برای اولین بار روی BTA7q24 ، OAR5q24 و CH7q24 مکان یابی شدند. در پژوهش اخير با مقایسه BTA4/OAR4/CHI4 با HSA7 پنج قطعه كروموزومي حفظ شده و برخي بازآرایی هاي کروموزومی شامل جابجایی سانترومر بین اين كروموزوم ها شناسایی شد.
گلدامر و همكاران (2006) با استفاده از كلون هاي BAC كتابخانه گاوي و تكنيك FISH دو ژن BCL2 و BCL2L1 را روي متافازهاي تهيه شده با روش GTG-باندينگ به ترتيب روي كروموزوم هاي BTA24q27 و BTA13q22 مكان يابي كردند.
دیمئو و همکاران (2007) هشتاد و هشت جایگاه ژنی آتوزومی را با استفاده از تکنیک FISH و R- باندينگ در گوسفند مکان یابی کردند. در پژوهش اخیر از كلون هاي كتابخانه BAC بز برای ردیابی جایگاه های مورد نظر استفاده شد. کاوشگرها با روش بیوتین یا داکسی ژنین نشاندار شدند. با مکان یابی این جایگاه ها که شامل 74 جایگاه نوع یک (ژن های شناخته شده) و 14 جایگاه نوع دو (ریزماهواره ها و…) بودند، تعداد جایگاه های مکان یابی شده در نقشه سیتوژنتیک گوسفند به 452 جایگاه (291 جایگاه نوع یک و 161 جایگاه نوع دو) افزایش یافت. با مطالعه چینش نقشه های سیتوژنتیکی گوسفند، گاو و بز در این پژوهش، وجود درصد بالایی از حفظ شدگی کروموزوم های آتوزومی بین گونه های گاوسانان نشان داده شد.
دیمئو و همکاران (2008) تعداد 68 جایگاه ژنی شامل نشانگرهای نوع اول و نوع دوم را با استفاده از کلون های BAC کتابخانه های گوسفندی و بز و به کمک رهیافت مکان یابی مقایسه ای با FISH روی متافازهای تهیه شده با روش R-باندینگ در گاومیش مکان یایی کرده و باعث توسعه نقشه سیتوژنتیک این حیوان تا حد 388 جایگاه ژنی شدند.
پروكاتي و همكاران (2009) با استفاده از پروب هاي BAC گوسفندي و متافازهاي تهيه شده با روش R- باندينگ تعداد يازده جايگاه ژني را به طور مقايسه اي بين BBU7 و OAR6 با استفاده از تكنيك FISH مكان يابي كردند. در پژوهش اخير جايگاه هاي زير مكان يابي شدند: GPR103 (BBU 7q13, OAR 6q13)، TRAM1L1 (OAR 6qdis)، PPP3CA (BBU 7q21, OAR 6q15)، SNCA (OAR 6q17)، PPARGC1A (BBU 7q23, OAR 6q17)، UGDH (BBU 7q25prox, OAR6q22prox)، KDR (BBU 7q27, OAR 6q22)، CNOT6L (BBU7q32prox, OAR6q32prox)، NUP57 (BBU7q32, OAR6q32)، DMP1 (BBU7q34dis-q36prox, OAR6q34dis-q36prox) و QDPR (BBU7q36, OAR6q36). تمامي اين جايگاه ها روي كروموزوم ها و باندهاي كروموزومي همولوگ در هر دو گونه مكان يابي شدند. اين نتايج باعث توسعه نقشه سيتوژنتيك گوسفند و گاو ميش رودخانه اي و همچنين اتصال بهتر نقشه RH گاوميش روي باندهاي اختصاصي BBU7 شد. مقايسه نتايج پژوهش اخير وجود بازآزايي هاي پيچيده بين كروموزوم هاي گوسفند و گاوميش با HSA4 را نشان داد.
واكا و همکاران (2011) با استفاده از کلونهای BAC کتابخانه گوسفندی ژن SLC11A1 را با تکنیک FISH روی ناحیه پيش سانترومري CHI2 مکان یابی کردند.
جنوآلدو و همكاران (2011) شش ژن درگير در متابوليسم ديوكسين (ARNT، AHR،CYP1A1، CYP1A2، CYP1B1 و AHRR) را براي اولين بار با استفاده از پروب هاي BAC تهيه شده از كتابخانه گاوي موسسه INRA روي متافازهاي تهيه شده با روش R-باندينگ گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز مكان يابي كردند. در پژوهش اخير نتايج زير حاصل شد. ARNT (BTA3q21، BBU6q21، OAR1p21، CHI3q21)، AHR (BTA4q15، BBU8q15، OAR4q15، CHI4q15)، CYP1A1 و CYP1A2 (BTA21q17، BBU20q17، OAR18q17، CHI21q17)، CYP1B1 (BTA11q16، BBU12q22، OAR3p16، CHI11q16)، AHRR (BTA20q24، BBU19q24، OAR16q24، CHI20q24). همه اين ژن ها روي كرموزوم ها و باندهاي كروموزومي همولوگ در هر چهار گونه مكان يابي شدند.
از میان پژوهش های دیگر در مورد مکان یابی فیزیکی ژن ها با استفاده از تکنیک FISH در حیوانات اهلی می توان به مکان یابی ژن فاکتور “von Willebrand” در گاو، گوسفند و بز (جانل و همکاران، 1996)، مکان یابی مقایسه ای ژن VIL در گاومیش رودخانه اي، گوسفند و بز (یانوی و همکاران، 1997)، توسعه نقشه سیتوژنتیک کروموزوم Y در گاو، گاومیش رودخانه اي، گوسفند و بز (دیمئو و همکاران، 2005)، مکان یابی مقایسه ای ژن های لاکتو پراکسیداز، رتینو بلاستوما، آلفا-لاکتالبومین و آلفا اس-2 كازئين در گاو، گوسفند و بز (هییز و همکاران، b و a1993)، مکان یابی مقایسه ای 16 جایگاه ژنی در گاومیش رودخانه اي و گوسفند (یانوزی و همکاران، b2000)، مکان یابی 7 توالی cDNA در خوک (چادهاری و همکاران، 1997) و مکان یابی 31 جایگاه ژنی نوع یک (نشانگرهای تگزاس) در گاومیش رودخانه اي (یانوزی و همکاران، 2001) اشاره نمود.

2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حيوانات مزرعه اي
پژوهش هاي انجام شده از سال 1980 در ارتباط با الگوهاي وراثتي و آزمون هاي توالي DNA ژن هاي بزرگ اثر در زمينه باروري، نشان داده اند كه جهش هاي موجود در ژن هاي بزرگ اثر BMPR1B، BMP15 و GDF9 (ژن هاي معروف به باروري) به طور معني داري كارآيي توليد مثلي گله هاي گوسفند را در سرتاسر جهان افزايش داده است (دیویس، 2005). همچنين پژوهش هاي اخير در ارتباط با الگوهاي وراثتي و اثر ژن هاي نام برده بر باروري بز و گاو نيز در برخي موارد منجر به دست يابي به نتايجي شده است كه مي تواند حاكي از اهميت زياد ژن هاي باروري در سيستم توليد مثلي بز و گاو باشد (جانگل و همکاران، 2002؛ دیویس، 2005؛ چو و همکاران، 2006؛ کوی و همکاران، 2009؛ جانگل و همکاران، 2009 و چو و همکاران، 2010).
طی سه دهه اخیر، ژن برولا در 39 نژاد مختلف در 19 کشور شناسایی شده است (دیویس، 2008). فنگ و همکاران (2006)، اثر چند شکلی های ژن FecB را بر تعداد بره زایی، رشد و نمو بره ها در 9 نژاد گوسفند با روش PBR بررسی نمودند. نتایج حاصل شده نشان دادند که از میان این نه نژاد فقط نژادهای چینی “هو” (Hu) و مرینو حامل این جهش هستند. همه گوسفندان “هو” به صورت هموزایگوت حامل (FecBB/FecBB) اما در گوسفندان مرینو سه ژنوتیپ BB، B+ و ++ به ترتبب با فراوانی های 51/0، 30/0 و 19/0 مشاهده شد. مطالعات آماری نشان دادند که در گوسفندان مرینوی چینی ژنوتیپ های فوق به ترتیب باعث افزایش 8/2، 3/2 و 2/1 بره در هر زایش می شوند.
دیویس و همکاران (2006) جهش های FecB و FecXI را در 21 نژاد گوسفند در 13 کشور مختلف با روش PBR بررسی کردند. از بین این نژادها فقط در دو نژاد چینی هو و هان جهش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فیزیولوژی، فنیل آلانین Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایمن سازی، گروه کنترل