منابع و ماخذ پایان نامه منافع عمومی، اجاره به شرط تملیک، انقلاب اسلامی، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بریتانیا و ایرلند شمالی است.عبارت مشترک المنافع بوسیله قانون هوانوردی 1979 تعریف شده است که مطابق آن، این عبارت شامل پادشاهی انگلستان، جزیره من و کشورهای ذکر شده در بند (3) است.قانون 1948 شامل تابعیت انگلیس و تمامی سرزمینهایی که محدوده پادشاهی را تشکیل میدهند، یا سرزمینهایی که پادشاه در آن صلاحیت و اقتدار قضایی دارد خواهد بود.بطور کلی قانون هواپیمایی کشوری هیچ تمایزی بین هواپیمای ثبت شده در سرزمینهای تحت اقتدار انگلستان و هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی قائل نشده است. تفاوت اصلی بین هواپیمای ثبت شده در انگلستان و هواپیمای ثبت شده در هر جای دیگر است. بنابراین عبارت هواپیمای مشترک المنافع به معنی هواپیمای ثبت شده در کشورهای مشترک المنافع است که در بالا تعریف شد و تمامی هواپیماهای دیگر از نظر قانون انگلیس هواپیماهای خارجی و یا هواپیماهای بدون تابعیت هستند.239در انگلستان، مسئولین هواپیمایی کشوری مسئولیت ثبت هواپیما را به عهده دارند.240هواپیماهایی که میتوانند در انگلستان ثبت شوند با دو کشور ایران و کانادا متفاوتند. در این کشور به منافع عمومی توجه خاصی شده است. در موارد مشروحه ذیل، هواپیما نمیتواند در انگلستان به ثبت برسد یا ثبت آن ادامه یابد:
1- هواپیما در جایی خارج از انگلستان به ثبت رسیده باشد.241
2- ثبت هواپیما در یکی از کشورهای مشترک المنافع ترجیح داده شود.242
3- منافع عمومی ثبت هواپیما یا ادامه فعالیتآن در انگلستان به مصلحت نباشد.243
4- شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر حقوقی سهم یا منافعی در هواپیما دارد، تابعیت ایرلند را داشته، یا شرکتی باشد که فعالیت تجاری آن در اسکاتلند متمرکز است، یا شخصی باشد که در یکی از کشورهای مشترک المنافع فعالیت داشته یا مرکز اصلی فعالیت وی در یکی از این کشورها باشد.244علیرغم شرایط مذکور، نمیتواند هواپیمایی را در انگلیس به ثبت برساند، ثبت هواپیمای وی را قبول نمایند به شرطی که وی ساکن انگلیس بوده245 و مرکز فعالیت تجاری وی در انگلستان باشد یا این که هواپیمای خود را در اختیار شرکتی قرار دهد که شرایط ثبت در انگلستان را دارا است.246

ثبت انواع مختلف هواپیما
قانون هواپیمایی کشوری ایران و آیین نامه ثبت و تابعیت هواپیما در این کشور در مورد ثبت و تشریفات مربوط به انواع مختلف هواپیما تفکیکی قائل نشدهاند.
مطابق قانون مربوط به ثبت هواپیمایی کشوری کانادا، هواپیما با عنوانهای هواپیمای کشوری، دولتی و خصوصی به ثبت خواهد رسید. هواپیمایی که مالکیت آن بطور کامل متعلق به دولت بوده و در خدمت دولت کانادا قرار گرفته و استفاده شود، به عنوان هواپیمای دولتی ثبت میشود. وسیلههایی مثل هلی کوپتر که برای آموزش به پرواز در میآیند به عنوان هواپیمای کشوری ثبت میشوند.247 متقاضی ثبت علاوه بر تعیین نوع استفاده از هواپیما، باید اطلاعات لازم از جمله مدل، شماره سریال و کارخانه سازنده و وضعیت فعلی هواپیما را در تقاضانامه خود مشخص نماید. متقاضی همچنین باید ثابت نماید که هواپیمای مورد نظر در هیچ کشوری قبلاً به ثبت نرسیده و اگر به ثبت رسیده باشد از ثبت آن کشور خارج شده است.248پس از ثبت هواپیما، مالک آن باید بطور مرتب وضعیت هواپیمای خود را به اداره ثبت هواپیما گزارش نماید. گزارش مزبور شامل تعداد پروازها، نوع پرواز، تعداد توقفها و زمان پرواز در مدت ثبت خواهد بود.249

تشریفات و آیین نامه ثبت هواپیماها
آییننامه ثبت و تابعیت هواپیماهای ایرانی در سال 1343 تهیه و به تصویب دولت رسیده است.250 مطابق آن، تقاضای ثبت هواپیما باید از طرف مالک یا نماینده او بر روی برگه ویژهای که سازمان هواپیمایی کشوری برای آن تخصیص داده تنظیم و به سازمان تحویل گردد. اداره مزبور پس از بررسی شرایط، آن را در دفتر ثبت هواپیماها ثبت و علائم ثبت و تابعیت هواپیما را تعیین و گواهی نامه ثبت و تابعیت را صادر مینماید.251 کلیه اطلاعاتی که در گواهینامه ثبت و تابعیت هواپیما ذکر میشود باید در دفتر ثبت هواپیما که در اداره کل هواپیمایی کشور نگهداری میشود درج گردد.252 گواهینامههای مزبور همیشه باید در هواپیما موجود باشد تا در صورت لزوم به مقامات صلاحیتدار ارایه گردد.253 هواپیما از تاریخی که ثبت میگردد تابعیت ایرانی خواهد داشت.254
مقررات دقیقتر و کاملتری در قانون کانادا در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما وجود دارد. مطابق قانون هواپیمایی کشوری کانادا، هیچ شخصی نمیتواند هواپیمایی را در کانادا به پرواز درآورد مگرآنکه در کانادا یا در یکی از کشورهای دیگر طرف قرارداد با کانادا طبق قانون به ثبت رسیده و علائمی مطابق قانون برروی آن درج شده و قابل رویت باشد.255علائم درج شده روی هواپیما در خصوص هواپیمای کانادایی باید مطابق قوانین هواپیمایی کانادا بوده و در خصوص هواپیماهای ثبت شده در کشورهای خارجی، قوانین مربوطه در کشور مزبور باید رعایت شده باشد.256در مواردی ممکن است، امکان درج علائم خاص روی هواپیما وجود نداشته باشد. مثلاً ممکن است هواپیمایی برای نمایش هوایی یا تهیه فیلم تلویزیونی به کار رود. در این صورت متقاضی پرواز هواپیما باید کتباً از وزیر تقاضای مجوز بنماید. وزیر میتواند مجوز لازم را صادر و یا آن را منوط به شرایطی خاص نماید که دارنده مجوز باید کلیه شرایط آن را رعایت نموده و مجوز را به هنگام پرواز به همراه خود داشته باشد.257در صورت درخواست صدور و یا رزرو علامت ثبت، وزیر، مقررات مربوطه را بررسی و در صورت احراز شرایط، بر حسب مورد علامت ثبت مورد تقاضا را ثبت و یا رزرو خواهد کرد. ثبت علامت دوازده ماه معتبر خواهد بود و متقاضی باید ظرف مدت مذکور هواپیمای خود را ثبت نماید. علامت مذکور ممکن است برای هواپیمای ملی و یا هواپیمای خارجی به کار رود. در صورتی که متقاضی از علامت ثبت شده در مدت 12 ماه استفاده ننماید، علامت ثبت شده باطل خواهد شد.258برای مشخص شدن تابعیت هواپیماهایی که قبل ازسال 1974 ثبت شدهاند، و هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ثبت رسیدهاند علامتهای مختلفی روی هواپیما درج میشود. علاوه بر آن علامت خاص، نشانی که از چهار حرف تشکیل میشود، به عنوان علامت ثبت باید روی هواپیما حک شود.259درج شماره ثبت و نشانهای ویژه روی هواپیما نباید از روی آن پاک شوند، مگر آنکه هواپیما بطور کلی ازسرویس خارج شود، به خارج از کانادا صادر شود، در موقع انجام تعمیرات و به کار اندازی کندن علامات ضروری باشد، نوع علامت مطابق قانون تغییر داده شود، وزارت مربوطه حذف علامت روی هواپیما را خواستار شود یا چنین مجوزی را صادر کند.260

قانون ثبت و تابعیت هواپیما
در کانادا برای شیوه ثبت و درج نشانها روی هواپیماهای متعلق به کارخانجات کانادایی سازنده هواپیما، که قبل از فروش به دلایلی همچون آزمایش هواپیما، مجبورند هواپیما را به پرواز درآورند وظایفی مشخص کرده است که از جمله آنها این است که سازندگان هواپیما باید علامتهای ویژهای روی هواپیما درج نمایند.261 در خصوص درج علامت بر بدنه هواپیما در حقوق انگلستان موارد مشابهی با حقوق کانادا دیده میشود. مراجعه به قانون انگلستان نشان میدهد که بعضی از اشیاء پرنده همچون بالونها، گلایدر و کایت در شرایطی میتوانند ازاین امر مستثنی شوند.262

ثبت موقت هواپیما
سازمان هواپیمایی کشوری ایران مجاز است، در موارد خاص به هواپیماهای خارجی اجازه دهد تا بدون دارا بودن گواهینامه ثبت و تابعیت و علائم ثبت تابعیت ایرانی، در داخل ایران پرواز نمایند. در این قبیل موارد سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات ثبت را انجام خواهد داد.263 آییننامه ثبت هواپیما، ازبیان توضیحات بیشتر درباره «موارد خاص» فوقالذکر خوداری نموده، و تشخیص این که در چه مواردی به هواپیماهایی که گواهینامه ثبت و تابعیت و علائم ثبت تابعیت ایرانی را ندارند، میتواند اجازه ثبت موقت بدهد، به عهده سازمان هواپیمایی کشوری بوده تا در این مورد راساً اقدام نماید، که این مورد ممکن است مشکلاتی در تابعیت هواپیمایی که در ایران به پرواز در میآیند، به وجود آورد.264آییننامه ثبت هواپیما که در سال 1373 اصلاح شده است، دو تغییر اساسی در این آییننامه به وجود آورده است. نخست اینکه مدت زمان اعطای اجازه موقت را از سه ماه به یکسال تغییر داده و آنرا قابل تمدید اعلام نموده است، و دوم، موارد خاصی را که هواپیما با داشتن مجوز مخصوص بدون دارا بودن گواهینامه ثبت تابعیت و علایم ثبت و تابعیت ایران میتواند در داخل کشور پرواز نماید را که در قانون قبلی، از اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری بود، در اصلاحات جدید، در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری گذاشته شده است265 و به وزیر راه و شهرسازی اختیار داده شده است، تا مدت مذکور را در مورد هواپیماهای استجاری و اجاره به شرط تملیک نیز تمدید نماید.266 با توجه به تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، سیستم بهرهبرداری به صورت اجاره در صنعت هوائی کشور توسعه یافته و موجب شده است تا سازمان هواپیمایی کشوری از اختیار خود، در صدور مجوز موقت ثبت و تابعیت هواپیما در سطحی گسترده استفاده نماید. اختیار اجازه اعطای مجوز ثبت و تابعیت موقت به وزیر راه و شهرسازی خود جای سؤال دارد.
به نظر می رسد که هیچکدام از اصلاحات انجام شده به نفع کشور نباشد. اضافه نمودن مدت اجازه موقت پرواز برای هواپیماهای خارجی موجب خواهد شد، تا آنان بیشتر بتوانند از مزایایی که دولت برای هواپیماهای ایرانی قائل شده است، بهرهمند شوند. همچنین اختیار تصمیمگیری در این خصوص به یک نفر (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و یا وزیر راه و ترابری) موجب خواهد شد، تا تصمیمات با درایت کمتری اتخاذ شوند، و مسائل، نیازهای مقطعی و توجیهات اجرائی بیشتر مد نظر قرار گیرند.
در کانادا، در موارد مختلف، ممکن است گواهینامه موقت ثبت به هواپیما اعطاء شود. در صورتی که مدارک مربوط به ثبت یا سوابق ثبتی شرکت متقاضی ثبت هواپیما ناقص بوده و یا بدلایلی مراحل اداری ثبت نیافته باشد، به هواپیمای مزبور گواهی ثبت موقت اعطاء میشود.قانون مزبور، در خصوص گواهی ثبت موقت، بین موارد متعدد، تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر دلیل اعطای گواهی موقت (مانند عدم تأمین شرایط ثبتی یا نقض در تکمیل مدارک …) در اعطای نوع گواهی موقت مؤثر است.267 تاریخ انقضای گواهی موقت نیز، بستگی به علت صدور این نوع گواهی دارد و بسته به مورد، اعتبار آن منقضی خواهد شد.268
ثبت مشروط هواپیما
ثبت مشروط هواپیما در قانون کانادا پیش بینی شده است. مطابق آن اگر هواپیمایی در کانادا و یا کشور دیگری به ثبت نرسیده باشد، حق پرواز به کانادا و یا در داخل کانادا از فرودگاهی به فرودگاه دیگر را نخواهد داشت مگر اینکه مالک آن تقاضای ثبت مشروط را نموده و با آن موافقت شده باشد. در گواهینامه ثبت مشروط، شرایطی که پرواز امن را تضمین مینماید، و مقصد پرواز و نیز تاریخ پرواز ذکر میگردد. گواهینامه مشروط، برای پروازی معتبر است که ویژه آن پرواز صادر شده، و پس از آن از اعتبار ساقط خواهد شد. در صورتی که دارنده گواهینامه مشروط برخلاف شرائط مذکور در گواهینامه عمل نماید، گواهینامه مشروط لغو خواهد شد.269

تغییر مالک هواپیما و خروج هواپیما از تابعیت
مطابق قانون ایران، در صورت تغییر مالک هواپیما، مالک اول یا قائم مقام قانونی او، و در صورت فوت مالک، وارث یا قائم مقام قانونی او باید مراتب را کتباً به اداره کل هواپیمایی کشوری اعلام کنند. اداره مزبور، شرائط مالک جدید را بررسی و در صورت وجود شرایط ثبت، هواپیما را به نام مالک جدید ثبت، و تابعیت جدیدی بنام وی صادر خواهد نمود.270 بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط ثبت، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن باطل میشود.
برای ثبت هواپیما و کسب تابعیت ایرانی، شرایطی در صفحات پیشین ذکر گردید. کلیه شرائط مربوط، باید به هنگام ثبت هواپیما موجود باشد. در صورتی که پس از ثبت هواپیما، یکی از شرایط مزبور از بین برود، و یا مالک آن تغییر تابعیت دهد، ثبت هواپیما و همچنین گواهینامه ثبت و تابعیت آن، از تاریخ وقوع یکی از علل مذکور

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، شرکتهای تجاری، حقوق و تکالیف Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل هوایی، حل و فصل اختلافات، نظم و امنیت، مجمع عمومی