منابع و ماخذ پایان نامه منابع انسانی، سرمایه انسانی، مدیریت منابع انسانی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

نیز متغیر میانجی که موضوع بحث ما در این تحقیق را تشکیل می دهند ، در این فصل اطلاعات لازم در خصوص روش اجرای تحقیق،روش جمع آوری اطلاعات، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه،روایی و پایایی پرسشنامه که ما را در جهت رسیدن به اهداف تحقیق و اثبات یا رد فرضیه ها یاری می رساند،توضیح داده می شود .

۳- ۲ ) روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی است. مطالعۀ توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد . از این رو هدف هر مطالعۀ توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن . و از نظر نوع تحقیق همبستگی می باشد که در آن بررسی می شود که آیا متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه دارند؟ و اگر این رابطه وجود دارد،اندازه و شدت آن چقدر است ؟ همچنین از آنجایی که این تحقیق در محیط طبیعی (یعنی جایی که وقایع به طور معمول روی می دهند ) استفاده می شود، تحقیق حاضر میدانی و از نظر هدف کاربردی است. چرا که تلاشی است برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی که در دنیای واقعی وجود دارد .

۳- ۳ ) جامعه آماری تحقیق
عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. ( صفت مشخصه ، صفتی است که بین همۀ عناصر جامعۀ آماری مشترک و متمایز کنندۀ این جامعه از جوامع دیگر باشد .
جامعۀ آماری تحقیق حاضر، پارک علم و فناوری گیلان و صد شرکتی است که با این سازمان همکاری می کنند .و پرسشنامه در اختیار مدیر شرکت ها قرار گرفت و اغلب پاسخ ها از جانب مدیران عالی و روئسای شرکت ها بوده است . ( جامعه آماری = 100)

۳- ۴ ) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
هر بخشی از جامعه را نمونه گویند . بنابر تعریف ،نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامۀ آماری که بیان کنندۀ ویژگی های اصلی جامعه باشد . ( عادل آذر ، ۱۳۹۰ ) در انخاب نمونه مورد نظر باید به این نکنه توجه داشت که انتخاب نمونه های بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد انتظار سبب اتلاف منابع می شود،درحالیکه انتخاب نمونه های کوچک ،اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می دهد که فاقد استفاده علمی است .
در این پژوهش ، برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی ،از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس استفاده می شود که شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دستیابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برآورد گردید که با احتساب جامعه آماری 100 شرکت ، حجم نمونه، 82 برآورد شد.

۳- ۵ ) روش ها و ابزار گرداوری داده های تحقیق
جمع آوری داده ها در این تحقیق به شکل میدانی صورت گرفته است . اطلاعات میدانی به اطلاعاتی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری آن ها ناگزیر است با واحدهای تحلیل یعنی افراد اعم از انسان،سازمان ها و مواردی از این دست ارتباط برقرار کند و اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری نماید .
در این تحقیق روش های جمع آوری اطلاعات دربارۀ مبانی نظری و ادبیات موضوع عبارتند از : مطالعۀ کتب،نشریات و متون تخصصی فارسی و انگلیسی از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی(اینترنت) ،کتابخانه و همین طور استفاده از تجارب گوناگون محققین دیگر .
همچنین ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ،پرسشنامه است و سوالات بصورت بسته می باشد که در پارک علم و فناوری گیلان و شرکت هایی که با این سازمان همکاری می کنند توزیع شده است . پرسشنامه مربوط متغیرهای تحقیق بصورت استاندارد موجود بوده است و از پرسشنامه هوگلند(۲۰۱۲) ، ماتیس99(1999)،کین و همکاران100(2003)،ویوِن101 (2003)و کاروس و همکاران102(1997) استفاده شده است که تمام این پرسشنامه ها استاندارد بوده اند .همچنین برای نمره دادن به پاسخ ها از طیف هفتگانه لیکرت استفاده خواهد شد.

۳ – ۵- ۱ ) ساختار پرسشنامه
در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ارتقای مهارت های مدیریت منابع انسانی بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن نقش میانجی مشوق های استعداد،پرسشنامه ای شامل پنج قسمت تهیه شده که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی شامل (فعالیت اصلی شرکت ، سابقه شرکت و تعداد کارکنان) است . بخش دوم شامل پانزده سوال مربوط به فعالیت های مدیریت منابع انسانی است . از این بین چهار سوال(۱تا۴) از پرسشنامه استاندارد هوگلند که بر اساس یافته های تاکشی103 (۲۰۰۷) است ،سوال (۵ و۶) از مطالعات ویوِن (2003)، سوال (۷ و۸ )از مطالعات کین و همکاران (2003)،سوالات (۹ تا 11 و15) از پرسشنامه ماتیس (1999)، و سوال ( 12تا 14) از پرسشنامه کاروس و همکاران (1997) بهره گرفته شده است. بخش سوم مربوط به سنجه های مشوق استعداد و از پرسشنامۀ هوگلند و شامل چهار سوال از یافته های روسو 104(۱۹۹۰) است.بخش چهارم مربوط به سرمایه انسانی ،از پرسشنامۀ هوگلند و شامل دو سوال از تحقیقات یوند105 (۲۰۰۵) ، بخش پنجم مربوط به ارزیابی تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها ، از پرسشنامۀ هوگلند و شامل سه سوال از تحقیقات لیپاک 106(۲۰۰۶) می باشد .

شماره سوال ها و موضوعات آن ها در جدول (۳- ۱) آورده شده است .
جدول (۳- ۱) طبقه بندی سوال های پرسشنامه
شماره سوال (ها)
موضوع سوال
بخش دوم : فعالیت های مدیریت منابع انسانی
سوال ۱ و ۱۰
طراحی وظایف و شغل ، شرح شغل و شرایط احراز شغل
سوال ۲
الویت های استخدام
سوال ۳ و۴
آموزش
سوال ۵
شرح اهداف عملکرد برای کارکنان ،هدایت آن ها در راستای اهداف و تشویق ایشان به تحقق این اهداف
سوال ۶ ،۷ ،۸، ۱۵
سیاست های منابع انسانی در راستای توجه به عملکرد فردی، نیازها و حقوق منابع انسانی
سوال ۹
ایمنی، بهداشت و سلامت
سوال ۱۱
سیاست های حفظ منابع انسانی
سوال ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
ارزیابی و برنامه ریزی توسعۀ شغلی
بخش سوم : مشوق های استعداد : ایجاد فرصت های ارتقا در مسیر شغلی افراد
سوال ۱
پرورش کارکنان با عملکرد عالی
سوال ۲
وجود فرصت های ارتقا برای افراد ماهر و با قابلیت های بالا
سوال ۳
ایجاد انگیزه برای ابتکار عمل
سوال ۴
ایجاد زمینه برای حمایت از استراتژی های شرکت ،ارزش ها و رفتارهای رهبری از سوی کارکنان.
بخش چهارم : سرمایه انسانی
سوال ۱
داشتن اعتقاد به برتری کارکنان خود در آن صنعت
سوال ۲
خبرگی و مهارت کارکنان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان
بخش پنجم : تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها
سوال ۱ و۳
میزان تلاش کارکنان برای یافتن فرصت هایی برای توسعۀ مهارت های خود
سوال ۲
میزان تلاش کارکنان برای افزایش مهارت هایشان در جهت افزایش ارزش خود برای سازمان

۳- ۶ ) روایی و پایایی پرسشنامه :
در پژوهش حاضر، علاوه بر اینکه از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد ، برای بررسی روایی107 پرسشنامه از روایی محتوایی نیز استفاده شده است که برای این منظور از نظر استاد راهنما ،و تعدادی از صاحبنظران و متخصصان بهره گرفته شده است.درواقع روایی به ما نشان می دهد که ابزار تحقیق (پرسشنامه ) آنچه را که باید، به درستی می سنجد یا نه .
پایایی108 این تحقیق نیز از طریق محاسبۀ آلفال کرونباخ مورد بررسی قرارگرفت . پایایی یا اعتبار یکی از ویژگی های فنی ابراز اندازه گیری است . مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار انداره گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی” استفاده می شود و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی”صفر”معرف عدم پایایی(عدم ارتباط) و ضریب پایایی”یک”معرف پایایی(ارتباط کامل) است.

روش آلفای کرونباخ :
این روش برای محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) استفاده می شود . فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به صورت زیر است:
rα=j/(j-1) (1-(∑▒s_j^2 )/s^2 )
: j تعداد زیر مجموعه های سوال های پرسشنامه
〖 s〗_j^2 : واریانس نمرات هر زیر مجموعه
s^2 :واریانس کل آزمون
معمولاً آلفای کرونباخ بین ۶/ ۰ تا ۸ / ۰ قابل قبول و بالاتر از ۸ / ۰ نشان دهنده پایایی بالا می باشد. بدیهی است که هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است . ( سرمد و همکاران ،۱۳۹۲)

در این پژوهش از طریق پیش آزمون و با توزیع سی (۳۰) پرسشنامه ،به بررسی آلفای کرونباخ پرداختیم که نتایج آن در جدول (۳- ۲) نشان داده شده است.درواقع ضریب آلفای کرونباخ به ما نشان می دهد که سوال های مربوط به هریک از متغیر ها در پرسشنامه به چه میزان همسانی درونی دارند.

جدول(۳- ۲) نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی یرسشنامه و ابعاد آن
متغیر
تعداد سوال
مقدار∝
فعالیت های مدیریت منابع انسانی
15
924/0
سرمایه انسانی
2
869/0
مشوق های استعداد
4
898/0
تعهد به بهبود و توسعۀ مهارت ها
3
909/0

با توجه به جدل بالا ،ضریب آلفای کرونباخ در همه متغیرها،بالا تر از 7/0 بدست آمد که نشان دهندۀ پایایی پرسشنامه در این تحقیق می باشد و از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ در همه موارد بالاتر از ۸ / ۰ شده، می توان چنین نتیجه گرفت که در این تحقیق، پرسشنامه پایایی بالایی داشته است، یعنی سوال های مربوط به هریک از متغیر ها در راستای سنجش آن متغیر با هم همگرا و همراستا هستند و متغیر مورد نظر را به خوبی می سنجند.

۳- ۷ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها :
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود .روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی . در آمار توصیفی ،پژوهشگر صرفاً به توصیف جامعۀ آماری می پردازد.در این بخش از نمودارها،جداول و شاخص ها برای توصیف داده ها استفاده می شود .و در آمار استنباطی ، محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند .سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شوند. ( عادل آذر ، ۱۳۹۰ )
روش های آماری که روی پرسشنامه این تحقیق انجام می شود به شرح زیر است :
توصیف آماری :
در این پژوهش برای توصیف داده ها از جدول فراوانی و نمودار ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی و جدول شاخص های توصیفی و نمودار هیستوگرام برای توصیف شاخص میانگین استفاده شده است . ضمناً با استفاده از آزمون مقایسه میانگین (برای بررسی وضعیت میانگین سوال های هر متغیر در جامعۀ پژوهش)میانگین هر سوال را بدست آورده و بر اساس آن وضعیت شاخص مورد اندازه گیری مربوط به هر متغیر مشخص می شود. در این قسمت از نرم افزار 20 SPSS استفاده شده است.
آمار استنباطی :
در این پژوهش، در بخش تحلیلی داده ها،از آزمون فرضیه ها استفاده شده است که به کمک آن ها پذیرش یا رد فرضیه های این تحقیق امکان پذیر می شود.در این قسمت مدل اندازه گیری و مدل ساختاری بر اساس ضرایب معنی داری آزمون ارائه می گردد،و سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده و در نهایت مدل نهایی حاصل از این پژوهش ارائه می گردد.
در بخش آزمون فرضیه ها از نرم افزار 8.54 LISREL استفاده می شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت استعداد، کسب و کار، سرمایه انسانی، مدیریت راهبرد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، آموزش زبان، زبان خارجی، آموزش زبان انگلیسی