منابع و ماخذ پایان نامه منابع انسانی، اندازه شرکت، استراتژی ها، تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نوآوريهای اين مقاله، کاربرد توليد ناب در کارخانجات توليد سفارشی است؛ چراکه اکثر پژوهشهای گذشته در کارخانجات خودروسازی که توليد پيوسته و بر اساس محصول دارند انجام شده است. جامعه آماری مورد پژوهش، گروه صنعتی سديد است که با برخورداری از چندين شرکت بزرگ توليدی از جمله شرکتهای عظيم توليدی کشور محسوب می گردد
نتايج به دست آمده حاکی از اهميت بسيار زياد سازماندهی و رهبری در توليد ناب است و عوامل ديگر از قبيل تکنولوژی اطلاعات و سيستم اطلاعات مديريت، منابع انسانی و مديريت زنجيره تأمين کنندگان به ترتيب از ديگر عوامل مهم در دستيابی به توليد ناب هستند. همچنين نتايج حاصل از فاکتور آناليز بيانگر آن است که 9 عامل اصلی توليد ناب در مجموع به دو دسته کلی تقسيم می شوند که دسته اول شامل عوامل تکنولوژی اطلاعات، سازماندهی و رهبری، ساماندهی منابع انسانی، خريد و تدارکات، مديريت زنجيره عرضه، مديريت فرآيند توليد و مديريت تعمير و نگهداری و دسته دوم شامل مديريت کيفيت جامع و مديريت تجهيزات و سخت افزار می گردد(سيد حسينی و بيات ترک،1384).

6.2.2. توليد ناب و صنايع کاشی و سراميک

بر اساس داده های ارائه شده توسط ASCER21 در سال 2001 توليدات صنايع کاشی و سراميک در سرتاسر جهان 5727 ميليون مترمربع بوده است که اين مسئله نشان دهنده اهميت اين صنعت در اقتصاد جهانی می باشد. بازارهای اصلی اين صنعت شامل کشورهای چين، برزيل، اسپانيا، امريکا و ايتاليا می باشد. در اين بين اسپانيا با توليد 638 ميليون مترمربع، 11 درصد از بازار را در اختيار دارد. در حاليکه شرکتهای کاشی اين کشور 26100 کارگر را در خود جای داده اند. بنابراين به طور متوسط هر کارخانه اسپانيايی 87 کارگر دارد. ميانگين بهره وری کارگران اين صنعت در سال 2001، 2078 مترمربع در هر ماه برای هر کارگر بوده است. اين نرخ از سال 1997 تا سال 2003 بدون تغيير مانده است(Bonavia & Marin,2006).
تا پيش از آغاز دهه 90، متغيرهای اصلی در توليد کاشی و سراميک عبارت بودند از: هزينه های انرژی، هزينه های نيروی انسانی، پردازش مواد خام و … (يبارا و ديگران، 1996) . از دهه 1990 به بعد بود که فرآيندهای توليد در اين بخش که تا آن زمان سنتی بودند پيچيده تر شده و باعث شدند تا استراتژی های مديريت عمليات در اين بخش دچار تحول گردند (رومانو، 2001). يکی از استراتژی های جديد قابل بکارگيری در اين بخش توليد ناب می باشد.
تا اين زمان موارد محدودی کار تحقيقاتی علمی در زمينه توليد ناب در اين صنعت گزارش شده است. از جمله اين موارد انگشت شمار می توان به مقاله راولی22 که در سال 1996 انجام شده است اشاره نمود. راولی در اين مقاله نشان داده است که ويژگيهای صنايع کاشی انگليس و ايتاليا منطبق با اصول توليد انبوه می باشد (راولی، 1996). بر اساس نظرات راولی چنين صنعتی بايد به طور قابل توجهی پويا باشد بنابراين شرکت های فعال در اين زمينه انگيزه های بسيار زيادی برای استفاده از روشهايی دارند که انعطاف پذيری را به فرآيندهای توليدی آنها باز گرداند (راولی، 1996).
در تحقيق ديگری که محققينی مانند کارلسون و آهل اشتروم انجام داده اند يک مدل عملياتی از اصول توليد ناب ارائه شده است. اين مدل وضعيت بکارگيری توليد ناب در صنايع دستی و انبوه را مقايسه و بررسی می کند. در اين تحقيق کارلسون و آهل اشتورم مدل خود را به صورت موردی در صنايع سراميک(به عنوان نمونه از صنايع توليد انبوه) و صنايع توليد ميز انگلستان(به عنوان نمونه صنايع دستی) بررسی نموده اند(Ahlstrom & Karlsson, 1996)( (Mieir & Forrester, 2002).
در جديدترين مقاله ای که در سال 2006 توسط بوناويا و مارين در صنايع کاشی و سراميک اسپانيا انجام شده است به بررسی ميزان استفاده از برخی نشانگرهای توليد ناب در صنعت کاشی و سراميک پرداخته شده است و روابط انان را با اندازه کارخانه سنجيده و تأثير انان بر عملکرد صنايع اين بخش را مورد بررسی قرار گرفته است. اين مقاله با عنوان «مطالعه تجربی توليد ناب در صنايع کاشی و سراميک اسپانيا» در مجله بين المللی مديريت توليد و عمليات به چاپ رسيده است.
نتايج اين تحقيق نشان می دهد در بخش کاشی و سراميک هنوز فعاليتهايی چون تکنولوژی گروهی، کانبان حذف زمان راه اندازی، توسعه کارگران چندوظيفه ای و کارخانه (کنترل) بصری به طور کامل اجرا نمی شوند. در عوض فعاليتهايی چون استانداردسازی عمليات، نگهداری و تعميرات جامع بهره ور و کنترل کيفيت نسبتاً خوب در حال اجرا می باشند.
در اين مقاله نيز مانند برخی تحقيقات ديگر مؤلفه های توليد ناب شناسايي شدند و ارتباط آن ها با اندازه شرکت بررسی شد. نتايج اين تحقيق نشان دادند که ارتباط ضعيفی بين اندازه شرکت و بکارگيری اصول توليد ناب درآن وجود دارد.
همچنين نتايج اين پژوهش بيانگر اين است که در صنايع کاشی و سراميک اسپانيا از بين ابزارهای توليد ناب، نگداری بهرهور جامع و کنترل کيفيت کاربرد زيادی دارند. در مقابل ابزارهای ديگر مانند تکنولوژی گروهی، کانبان، حذف زمان راه اندازی، کارگران چند وظيفه ای و استفاده از گرافها و پانلها برای توليد بصری به ندرت کاربرد دارند(Bonavia & Marin,2006).

7.2.2. مؤلفه های توليد ناب

همان گونه که مطالعه ادبيات تحقيق توليد ناب نشان می دهد بسياری از محققين در تحقيقات خود سعی کرده اند تا تحت عناوين مختلف متغيرها و عواملی را شناسايی نمايند که وجود آن ها در کارخانه موجبات ناب شدن آن را فراهم آورد. آن ها در تحقيقات خود تحت عناويني چون مؤلفه، ابزار، فاکتور و … به معرفي ابزارها، روش ها، اصول و عواملی پرداخته اند که در ناب شدن يک کارخانه اثر گذار هستند. در ادامه به بررسی اين ديدگاه ها از منظر محققين مختلف پرداخته می شود.
دهه پايانی قرن اخير شاهد تحقيقات گسترده ای در زمينه توليد ناب بوده است، به گونه ای که محققين گوناگون در تحقيقات مختلف از زوايای گوناگونی اين نظام توليدی و مؤلفه های آن را بررسی نموده اند. در رسالهی دکتري دانشگاه جرجيا در سال 1995مهمترين عامل در عدم دستيابي به توليد در سطح جهاني، نداشتن معيار ارزيابي عملکرد است. ارزيابي عملکرد و پيوستگي آن به سيستمهايي از جمله:
توليد؛
فروش؛
انبار و تدارکات؛
تعميرات و نگهداري؛
لجستيک و پشتيباني؛
به عنوان ابزاري مهم براي کاهش قيمت محصولات، افزايش کيفيت کالاهاي توليدي و کاهش زمان انتظار براي تحويل کالا به مشتري شناخته شده است(Lockmay, 1995)(سيد حسيني و بيات ترك، 1384). در مقالهي ارزيابي تغييرات در جهت توليد ناب اصول زير به عنوان اصول نابی در مدل طراحی شده ارائه شده اند:
حذف ضايعات؛
بهبود مداوم؛
خرابي صفر؛
تحويل به موقع؛
کشش مواد اوليه؛
تيمهاي چندکاره؛
تمرکز زدايي؛
يکپارچگي فعاليتها؛
سيستمهاي اطلاعاتي عمودي(Ahlstrom & Karlsson, 1996)( (Mieir & Forrester, 2002).
بررسي چالش هاي به کارگيري توليد ناب در مديريت توليد و عمليات 27 شرکت ناب نشان می دهد برخي از حوزه های اين نظام توليد عبارت از فرآيندها و تجهيزات، برنامه ريزي و کنترل ساخت، منابع انساني، طراحي محصول، روابط با عرضه کنندگان و روابط با مشتريان مي باشد. جدول 2-2 حوزه ها و برنامه های نابی مورد استفاده در اين پژوهش را نشان میدهد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان میدهد که اصلي ترين حوزه ناب شدن شرکتها، مديريت ارتباطات بيروني (تأمين کنندگان و مشتريان) بوده که اين حوزه حتي از عملياتهاي دروني شرکت نيز مهم تر مي باشد(Panizzolo, 1998).

جدول 2.2. حوزه ها و برنامه هاي بهبود نابی در 27 شرکت ناب

نواحی بهبود نابی

فرآيند و تجهيزات
کنترل و برنامه ريزي ساخت
منابع انسانی
طراحی محصول
روابط با تامين کنندگان
روابط با مشتريان
برنامه های بهبود نابی
-کاهش زمان راه اندازي
-خطي کردن جريان
-ساخت سلولي
-تجهيزات رفع خطا
-نگهداري پيشگيرانه
-ظرفيت سازي فرآيند
-نظافت کارخانه
-کاهش مستمر زمان راه اندازي
-استفاده مستمر از تکنولوژيهاي فرآيند جديد
-توليد سطح بندي شده
-زمانبندي انطباقي
-مدل زمانبندي ترکيبي
-زمانبندي بر اساس ظرفيت
-کوچک سازي دسته هاي توليدي
-کنترل بصري کف کارگاه
-همپوشاني فرآيند توليد
-کنترل جريان کششي
-کارگران چندوظيفه اي
-بسط اختيارات و مسئوليت ها
-سطوح کم مديريت
-مشارکت کارکنان در فرآيندبهبود کيفيت
-زمان کاري منعطف
-تصميم گيري تيمي
-آموزش کارگران
-سيستمهاي پرداخت مبتني بر عملکرد
-استاندارد سازي قطعات
-مدولار کردن محصول
-طراحي سريع
-طراحي بر اساس قابليت ساخت
-همپوشاني کردن مراحل
-تيمهاي طراحي چند وظيفه اي

-دريافت به موقع مواد
-سفارشات باز
-منابع با کيفيت
-معاوضه اطلاعات اوليه توليد با تأمين کنندگان
-کاهش تعداد تأمين کننده و راههای ارتباطی
-همکاري بلند مدت
-ارزيابي هزينه جامع تأمين
-مشارکت تأمين کننده در طراحي محصول
-تحويل سريع و مطمئن
-تثبيت تقاضا
-امکان فروش شبکه اي
-نيازسنجي از مشتريان
ا-نعطاف پذيري در برابر خواسته های مشتری
-بهبود خدمات پس از فروش
-مشارکت مشتري در طراحي محصول
-مشارکت مشتري در برنامه هاي کيفيت
منبع : Panizzolo, 1998
با توجه به اين که مفهوم نابي در سرتاسر يک سازمان جاري مي شود، از ديدگاه برخی از آن ها ابزارها و اصول نظام توليد ناب به شرح جدول 2-3 می باشد(Maclachlin, 97)(Shah & Ward, 2003).

جدول 3.2. ابزارها و اصول نظام توليد ناب به نقل از مک لاچلين
ابزارهاي توليد ناب
منابع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ساخت سلولي


برنامه هاي بهبود مستمر


نيروي کار چند وظيفه اي
کاهش زمان چرخه
سيستم توليد متمرکزتوليد به هنگام
کوچک سازی سايز توليد
تکنولوژي جديد

نگهداري پيشگيرانه


سنجش ظرفيت فرآيند
سيستم کششي کانبان
مديريت کيفيت

تغيير سريع درتوليد
برنامه هاي بهبود ايمني

تيمهاي کاري خودگردان

مديريت کيفيت فراگير


1-ساجيموري و ديگران (1977)، موندن (1981)، پگلز (1984) 2- وانتوک (1983) 3- لي و ابراهيم پور (1984) 4- سوزاکي (1985) 5- فينچ و کاکس (1986) 6- وس و رابينسون (1987) 7- هاي (1988) 8- بيچنو (1989) 9- جان و ديگران (1990) 10- پيپر و مک لاچلين (1990) 11- وايت (1993) 12- راهنماي جايزه شينگو (1996) 13- ساکاکيبارا و ديگران (1997) 14- کوفتروس و ديگران (1998) 15- فلين و ديگران (1999) 16- وايت و ديگران (1999) .
البته بر اساس طبقه بندی بالا شاه و وارد 4 گروه توليد به هنگام، مديريت کيفيت جامع، نگهداری بهره ور جامع و مديريت منابع انسانی را به عنوان گروه ابزارهای اصلی توليد ناب معرفی کرده اند. جدول 2-4 ديدگاه ساير محققين در رابطه با ابزارها و مؤلفه های توليد ناب را نشان می دهد(Bonavia & Marin, 2006).

جدول 4.2. طبقه بندی ابزارها و مؤلفه ها اصلی و فرعی توليد ناب
ابزارهاي اصلي
ابزارهاي فرعي
منابع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
مديريت منابع انساني
کارکنان چند وظيفه اي
آموزش ضمن

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهبود مستمر، اقتصاد جهانی، آموزش کارکنان، مهندسی ارزش Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهبود عملکرد، بهبود مستمر، چابکی سازمانی، اقتصاد کسب و کار