منابع و ماخذ پایان نامه مقایسات زوجی، سلسله مراتب، گردشگری مذهبی، مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

ی گردشگری در کلان شهر مذهبی مشهد پرداخته که در جمع بندی این پژوهش به بررسی چارچوب های شهر زائر و مجاوربا افزایش کیفیت تجربه گردشگری با موازات عدم تداخل توسعه شهری برسی قرار داده اند.

ابراهیم زاده عیسی و همکارانش (1390) در مقاله خود با عنوان برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تاکید برگردشگری مذهبی قم، که به بررسی اولویت استراتژی های برنامه ریزی گردشگری مذهبی قم از طریق تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی موثر بر گردشگری که به بررسی ظرفیت های موجود در گردشگری مذهبی و قابلیت استفاده از جاذبه های مذهبی،تاریخی و فرهنگی درکنار رشد و توسعه اقتصادی نگریسته است.

هوشگ زندی مهر (1386) در پروژه خود تحت عنوان بررسی وضعیت موجود صنعت توریسم در شیراز با توجه به نقش شهرداری در آن، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری در شیراز با توجه به نقش شهرداری در آن به شناخت نقاط ضعف و قوت فرصتها و مشکلات گردشگری پرداخته است. نتایج بدست آمده در جهت توسعه گردشگری ایجاد مدیریت هماهنگ گردشگری، بهره وری از فرصت های موجود شهر شیراز، کسب اعتبارات مالی و با زنده سازی عناصر گردشگری مجهور شیراز به عنوان پیشنهاد به شهرداری شیراز ارائه شده است.

7-1- روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی-تطبیقی بوده و از اسناد، کتب، مقالات فارسی و لاتین موجود در خصوص گردشگری و گردشگری مذهبی استفاده می شود، از آنجا که مطالعات تطبیقی از دوران گذشته در مطالعات علمی جایگاه ویژه ای داشته برانیم از این روش استفاده کنیم، مطالعه تطبیقی عبارت است از نوعی روش بررسی که پدیده ها را در کنار هم می سنجد و به منظور یافتن نقاط افتراق و تشابه آنها را تجزیه و تحلیل می کند. مطالعه تطبیقی حداقل دو پدیده را برای بررسی بر می گزیند و به تمامی جوانب و وجوه آنها دقیقاُ می نگرد و به کمک متقیر ها آنها را نسبت به هم مقایسه می کند و نقاط تشابه و اختلافشان را می شناسد، اصولاُ مطالعه و تطبیق جایگاه محوری در اندیشه های بشری دارد و هسته روش شناختی روش علمی نیز هست. همچنین در این تحقیق با استفاده از روش AHP به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده درمطالعه تطبیقی این کلان شهرها وبررسی شاخص های مورد نظر استفاده می شود.

1-7-1- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فن AHP در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی، روشی سلسله مراتبی است که اساس آن بر درخت سلسله مراتب نهفته است. بر اساس فن AHP هر موضوع تصمیم گیري دارای درختی است که سطح یک آن هدف3 و سطح آخر آن گزینه هاي رقیب4 خواهد بود.
سطوح بین سطح اول و سطح آخر شامل عوامل(معیار) است. چنانچه فرض کنیم سطح اول یک درخت تصمیم گیري موضوع تعیین اولویت هاي تحقیقاتی، تعیین بهترین اولویت تحقیقاتی باشد و در سطح آخر نیز محور (زمینه) هاي تحقیقاتی قرار گرفته باشد، سطح مابین را می توان معیار ها و شاخص هاي ارزیابی زمینه هاي تحقیقاتی تعریف کرد. بدین ترتیب، فرض کنید که برای تحقیقات n محور(زمینه) تحقیقاتی وجود دارد که می خواهیم آنها را با توجه به m معیار(شاخص) اولویت بندي نماییم. بر این اساس درخت سلسله مراتب به صورت شکل زیر قابل نمایش خواهد بود.
شکل 1-1 : درخت سلسله مراتب تصمیم در فن AHP

با ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم برای اولویت بندي زمینه هاي تحقیق، می توان فن AHP را برای استخراج فهرست اولویت هاي تحقیقاتی و ضریب اهمیت هر یک از زمینه ها، از بالاترین ضریب اهمیت تا کمترین ضریب استخراج کرد.
مرحله 1) مقایسات زوجی:
در فن AHP، باید زمینه تحقیقاتی را نسبت به تک تک معیارها مقایسه زوجی نمود. بدین ترتیب، m ماتریس n*n وجود خواهد داشت که نشان دهنده مقایسه دوبدوي گزینه هاي تحقیقاتی در سطح آخر خواهد بود. علاوه بر این m ماتریس، یک ماتریس m*m نیز باید به دست تصمیم گیرنده پر شود که بیانگر مقایسات زوجی شاخص هاي ارزیابی زمینه هاي تحقیقاتی نسبت به هدف در سطح 1 است. مقایسات زوجی در فن AHP باید برگرفته از طیف ساعتی باشد. این طیف دارای مقیاسی است که دامنه آن از «ترجیح مساوی» تا «بی نهایت مرجح» می باشد. چنانچه تصمیم گیرندگان بخواهند برای اولویت بندي تحقیقات، از فن AHP استفاده نمایند، باید از این طیف برای مقایسات زوجی استفاده کنند. طیف ساعتی عبارتند از:
جدول 1-1 : مقایسات زوجی طیف ساعتی
مقدار عددی
درجه اهمیت در مقایسات دو بدو
1
ترجیح یکسان
3
نسبتاً مرجح
5
قویاً مرجح
7
ترجیح بسیار قوي
9
بی اندازه مرجح

بدیهی است که در این مرحله (m+1 ) ماتریس بر اساس مقایسات زوجی به دست می آید که قطر آن 1 و پایین قطر، معکوس عناصر بالای قطر خواهد بود.
مرحله 2) استخراج ضرایب اهمیت ماتریس ها
در این مرحله، ابتدا ماتریس مقایسات زوجی، که از مرحله 1 استخراج شده است، بهنجار5 می شود. اگر اعداد به دست آمده از طیف ساعتی را a_ij بدانیم. ماتریس هاي بهنجار شده بر اساس رابطه زیر بدست می- آید.
r_ij=a_ij/(∑_(i=1)▒aij)) ) (j=1,2,3,…,m) (1-5(
که در آن:
مقدار ترجیح عامل iام به jام: a_ij مقدار به هنجار شده ترجیح عامل iام به jام، r_ij خواهد بود.
رابطه (5-1) بر این اصل استوار است که اولویت هاي تحقیقاتی را تصمیم گیرنده اي واحد انجام دهد.
ولی چنانچه بیش از یک تصمیم گیرنده در تعیین اولویت هاي تحقیقاتی نقش داشته باشند، ناچار باید به تلفیق تصمیمات اعضا گروه تصمیم گیرنده پرداخت. در چنین مواقعی، ابتدا ماتریس ترکیبی گروه به صورت زیر به دست می آید:
∏_(i=1)^n▒〖〖(a_ij^((1)))〗^(1/N) a_ij^‘ 〗 ) 5-2(
رابطه (5-2) نشان دهنده میانگین هندسی نظرهای مختلف اعضا گروه تصمیم گیرنده است که در آن فرض شده است:
مقدار ترجیح عامل iام به jام از نظر فرد Lام: a_ij^((1))
تعداد اعضای گروه تصمیم گیري: N
میانگین هندسی ترجیح عامل iام به jام: a_ij^‘
بدین ترتیب، رابطه (5-1) برای بهنجار کردن مقایسات زوجی گروه به شرح زیر تغییر می کند:
r_ij=(a_ij^‘)/(∑_(i=1)^n▒a_ij^‘ ) (j=1,2,3,…,m) ) 5-3(
که در آن:
با به دست آوردن ماتریس r_ij ضرایب اهمیت هر یک از گزینه ها و معیار به صورت زیر محاسبه می شود:
W_i=(∑_(j=1)^M▒r_ij )/n (j=1,2,3,…,m) ) )(5-4(
که در آن W_i نشان دهنده مقدار اهمیت عامل i در میان سایر عوامل خواهد بود.واضح است که رابطه (5-4)، اهمیت عامل i را در میان سایر عوامل هم سطح خود، نسب به یک عامل سطح بالاتر، نشان می دهد. حال برای استخراج ضریب اهمیت هر یک از زمینه هاي تحقیقاتی، با توجه به کلیه شاخص هاي ارزیابی، باید به مرحله (3) رفت:
مرحله 3 ) استخراج اولویت هاي تحقیقاتی
بر اساس رابطه (4) ضریب اهمیت هر یک از زمینه هاي تحقیقاتی در سطح 3 ، درخت سلسله مراتب اولویت هاي تحقیقاتی ، توجه به هر یک از معیار هاي سطح دو درخت، مشخص می شود. بنابر این، هر زمینه تحقیقاتی دارای m معیار است. همچنین به کمک همین رابطه می توان هر یک m معیار را نسبت به هم در راستای سطح 1 درخت مشخص کرد. بدین ترتیب، هر مقدار سطح 3 دارای مقدار وزنی در سطح 2 خواهد بود.
با استفاده از میانگین موزون می توان (m+1 ) بردار وزنی (که مجموع همه آنها مساوی است) را با هم تلفیق کرد. بدین ترتیب، یک بردار n*1 بدست می آید که مجموع آن مساوی 1، و ردیف هاي آن نشان دهنده ضریب اهمیت زمینه هاي تحقیقاتی است.
مرحله 4) محاسبه نرخ سازگاری
علّت اینکه در مرحله 1 (مقایسات زوجی) بر استفاده از طیف ساعتی تأکید شد، این است که استفاده از نرخ سازگاری برای بررسی درجه پایایی ماتریس هاي مقایسه عوامل است. برخی از اعضا گروه تصمیم گیري ممکن است تجربه و تخصص کافی براي پر کردن پرسشنامه مقایسه گزینه ها یا معیارها نداشته باشند. از این رو چنین افرادی باید از عضویت گروه حذف شوند. ساعتی معتقد است که هر ماتریس مقایسه باید از حداقل نرخ سازگاری برخوردار باشد که با استفاده از ریاضیات بردار ویژه6 قابل محاسبه است. گام هاي محاسبه نرخ سازگاری عبارت است از:
مرحله(4-1) محاسبه بردار حاصل جمع موزون7
WSV =A.W) )(5-5(
که در آن بردار ضرایب حاصل از هر ماتریس مقایسات زوجی است که از رابطه (5-4) W_i به دست می- آید و A ماتریس اولیه مقایسات زوجی است.
مرحله 4-2) محاسبه بردار سازگاری8
CV= WSV/W ))(5-6(
مرحله 4-3) محاسبه شاخص سازگاری
)(CI= (λ-1)/(N-1) )5-7(
که در آن n بیانگر ابعاد ماتریس است و بر اساس متوسط بردار سازگاری (CV ) به دست می آید.
نرخ سازگاری (CV ) برابر است با شاخص سازگاری (CI ) تقسیم بر شاخص تصادفی9 که از جدول ساعتی تعیین می شود:
جدول (2-1) : مقادیر شاخص تصادفی(RI)
8
7
6
5
4
3
2
N
1.41
1.32
1.24
1.12
0.90
0.58
0.00
RI

به طور کلی:
CR= CI/RI
نرخ سازگاری به ما می گوید که چقدر میان مقایسات هر تصمیم گیرنده (عضو گروه تصمیم گیری) سازگاری وجود دارد. اگر CR محاسبه شده عدد بزرگی باشد، سازگاری کم و اگر عدد کوچکی باشد، سازگاری بیشتر است. بطور کلی، اگر نرخ سازگاری کمتر یا مساوی 10% باشد، تصمیم گیرنده در مقایسات زوجی سازگاری دارد. اگر نرخ سازگاری بیشتر از 10% باشد، تصمیم گیرنده باید به طور جدی در جواب هاي اولیه خود، که به منظور به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی اولیه از آنها استفاده شد، تجدید نظر کند یا اینکه این فرد از گروه تصمیم گیري حذف می شود (Saaty,1994:426-447).

فصل دوم

مبانی نظری

1-2- ماهیت و مفاهیم گردشگری

1-1-2- گردشگری به عنوان یک محصول

بسیاری از پژوهش گران گردشگری تلاش کرده اند تا ماهیت”محصول گردشگری”را تعریف کنند. برخی از این رویکردها با در نظر داشتن سمت عرضه و تقاضا گردشگری، نحوه تعامل عناصر مختلف مقصد و گردشگری را توصیف می کنند. مورفی مقصدهای گردشگری را مانند یک بازار می داند که رویارویی و تعامل وجه تقاضا و عناصر عرضه در آن، منجر به”مصرف”می شود. شاو و ویلیامز نیز محیط شهری را با تمام ویژگی هایش یک محصول تفریحی می دانند. طبقه گفته کلب محصول می تواند یک کالای فیزیکی، خدمت، یک ایده یا تجربه باشد. یک شهر به طور همزمان ترکیبی از کالا های فیزیکی خدمت و ایده است که تجربه گردشگری را شکل می دهد بناها و معماری آنها، بوستان ها، خیابان ها، امکانات فرهنگی و مذهبی، مجسمه های یاد بود و حتی سیستم حمل ونقل، برخی از محصولات فیزیکی شهرها هستند. این ویژگی ها فیزیکی، عنصر مهمی در شکل گیری تصویر ذهنی مقصد به عنوان یک شهر تاریخی، سنتی یا مدرن است. موقعیت جغرافیایی شهر بخش دیگری از محصول فیزیکی شهرمحسوب می شوند. اجرای نمایش، رقص های محلی، کنسرت ها و جشنواره ها از جمله خدماتی هستنند که شهر به گردشگران ارائه می دهد. تصویری که از مقصد در ذهن گردشگران شکل می گیرد، در واقع همان ایده شهر هستند. هنگام بازاریابی یک شهر به عنوان مقصد گردشگری باید به پیشبرد ترکیبی از کالا های فیزیکی، خدمت و ایده این محصول پرداخت. گردشگران در حین تجربه محصولات گردشگری، به ارزیابی آن ها می پردازند. آن ها محصولات را با در نظر گرفتن میزان ارضای نیاز هایشان و انتظارتشان از کیفیت محصول ارزیابی می کنند. در بحث بازاریابی گردشگری اکثر نویسندگان بین محصول و خدمات تمایز قایل نمی شوند آنها با فرض اینکه محصولات و خدمات تقریبا مترادف می باشند به محصول گردشگری اشاره می کنند و یک محصول را اینگونه تعریف می کنند”هر چیزی که بتواند برای جلب توجه، تملک، استفاده یا مصرف به بازار عرضه شود احتمالاُ نیاز یا خواسته ای ر ا ارضاء نمایند این تعریف شامل هدف های فیزیکی، خدمات و اماکن و سازمان ها و عقاید می شود (محمود ضیایی،نیلوفر عباسی،1390).

1-2-2- الگو های فضایی گردشگری

گردشگری یکی از جریانهای جهانی است که به خوبی بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در یک رویکرد جهانی سیطره بر تمامی فضاهای ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن را شکل می دهد. گردشگری میل به استفاده از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه گردشگری مذهبی، کلان شهر مشهد، توسعه گردشگری، محصول گردشگری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه گردشگری مذهبی، گونه شناسی، عدالت اجتماعی، توزیع درآمد