منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ز وجهه ادراک شده شرکت به طور مستقیم بر مخاطره ادراک شده اثر دارد.
H7. اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور مستقیم بر مخاطره ادراک شده اثر دارد.

نمودار4-10 . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری

نمودار 4-11. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد

جدول 4-21 . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخص
فاصله اعتماد برازش
مقدار
RMSEA
RMSEA≤8%
1.9%
NFI
95%≥NFI ≥90%
93%
NNFI
NNFI≥90%
95%
CFI
CFI≥90%
95%
IFI
IFI≥90%
95%
RMR
RMR≤5%
2.8%
GFI
GFI≥90%
96%
AGFI
AGFI≥80%
95%
χ2⁄df
χ2⁄df3
990.

4-6-2. نتایج آزمون فرضیات پژوهش
با توجه به آزمون فرضیات نتایج پژوهش به شرح زیر می باشد.
1. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان به طور مثبت با عملکرد مالی ادراک شده در ارتباط است. فرضیه رد می شود، اثر معنی داری 10/0 می باشد.
2. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی در ارتباط است. تایید می شود، اثر معنی داری 64/0 می باشد.
3. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با وجهه ادراک شده شرکت در ارتباط است . تایید می شود، اثر معناداری 75/0 می باشد.
4. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با اعتماد مصرف کننده در ارتباط است. تایید می شود، اثر معناداری 98/0 می باشد.
5. ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است. تایید می شود، اثر معنی داری 98/0 می باشد.
6. ارزیابی مصرف کننده از وجهه ادراک شده شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است. رد می شود، اثر معنی داری 07/0 می باشد.
7. اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است. تایید می شود، اثر معنی داری91/0- می باشد.
نتایج فرضیات را می توان به طور خلاصه در جدول زیر مشاهده کرد.
جدول 4- 22. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات

فرضيه
اثر مستقیم
(β)
اثر معنی داری
(t)
ضریب تعین (R2)
نتيجه آزمون فرضيه
1
ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی سازمان به طور مثبت با عملکرد مالی ادراک شده در ارتباط است.
01/0
10/0
0001/0
رد
2
ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با کیفیت ادراک شده بیانیه های‌اخلاقی درارتباط است.
64/0
6.71
4096/0
تاييد
3
ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت باوجهه ادراک شده شرکت در ارتباط است.
75/0
7.15
5625/0
تاييد
4
ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با اعتماد مصرف کننده درارتباط است
98/0
9.27
9604/0
تایید
5
ارزیابی مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با وفاداری مصرف کننده در ارتباط است
98/0
7.36
9604/0
تاييد
6
ارزیابی مصرف کننده از وجهه ادراک شده شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است.
07/0
0.93
0049/0
رد
7
اعتماد مصرف کننده نسبت به یک شرکت به طور منفی با مخاطره ادراک شده در ارتباط است

91/0-
9.45-
8649/0
تاييد

همانطور که ملاحظه می شود، فرضیات 1 و 6 رد و مابقی تایید شده اند.اثر غیر مستقیم متغیر های مستقل به شرح زیر می باشد.
جدول 4-23. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش
اثر غیرمستقیم
روی متغیر‌های وابسته
از طریق متغیر‌های میانجی
متغیر مستقل
0075/0 اثر معناداری ندارد
PCR
PCSR
PFP
0098/0 اثر معناداری ندارد
T
PCSR
PFP
0098/0 اثر معناداری ندارد
L
PCSR
PFP
000525/0 اثر معناداری ندارد
PR
PCSR,PCR
PFP
008918/0- اثر معناداری ندارد
PR
PCSR,T
PFP
0336/0 اثر معناداری ندارد
PR
PCSR,PCR
PES
570752/0- اثر معنادار منفی
PR
PCSR,T
PES
48/0 اثر معنادار مثبت
PCR
PCSR
PES
6272/0 اثر معنادار مثبت
T
PCSR
PES
6272/0اثر معنادار مثبت
L
PCSR
PES
0525/0 اثر معناداری ندارد
PR
PCR
PCSR
8918/0- اثر معنادار منفی
PR
T
PCSR

4-7. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی
در این قسمت با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل از هم و آزمون آنوا به مقایسه مفاهیم موجود بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی می پردازیم.
1.برحسب جنسیت
جدول 4-24. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت
متغیر مورد مقایسه
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نتیجه مقایسه
PFP

زن
259
5.7385
1.01410
مساوی

مرد
125
5.6143
.95408

PES

زن
259
5.1821
.88932
مساوی

مرد
125
5.0952
.83626

PCSR

زن
259
5.0654
.83210
مساوی

مرد
125
5.1714
.80706

PCR

زن
259
5.2026
.77147
مساوی

مرد
125
5.2762
.81050

PR

زن
259
4.1738
.40030
مساوی

مرد
125
4.2657
.39522

T

زن
259
4.5712
1.08961
مساوی

مرد
125
4.6536
.99025

L
زن
259
5.0321
1.20473
مساوی

مرد
125
5.1571
1.07072

همانطور که مشاهده می شود نتایج تمام مقایسات یکسان و مساوی می باشد.

2. بر حسب تحصیلات
جدول 4- 25. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات
متغیر مورد بررسی
تحصیلات
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نتیجه مقایسه
PFP
زیر دیپلم
59
5.9140
.89429
مساوی

دیپلم
63
5.9667
.98007

لیسانس
151
5.5266
1.04225

فوق لیسانس
98
5.7401
.92448

دکتری
13
5.1515
1.08897

PES
زیر دیپلم
59
5.1720
1.02513
مساوی

دیپلم
63
5.1000
.85388

لیسانس
151
5.1884
.87909

فوق لیسانس
98
5.0904
.82544

دکتری
13
5.3333
.71492

PCSR
زیر دیپلم
59
4.9194
.84505
مسئولیت اجتماعی ادراک شده در میان افراد دارای مدرک دکتری از افراد دارای مدرک زیر دیپلم، دیپلم و فوق لیسانس بالاتر است.

دیپلم
63
4.9083
.87465

لیسانس
151
5.2210
.81860

فوق لیسانس
98
5.0593
.78006

دکتری
13
5.6364
.62614

PCR
زیر دیپلم
59
5.1505
.80663
مساوی

دیپلم
63
5.3222
.79982

لیسانس
151
5.2271
.74862

فوق لیسانس
98
5.2090
.78271

دکتری
13
5.3030
1.00504

PR
زیر دیپلم
59
4.1484
.41301
مساوی

دیپلم
63
4.2000
.43311

لیسانس
151
4.1855
.44894

فوق لیسانس
98
4.2475
.33081

دکتری
13
4.2909
.30151

T
زیر دیپلم
59
4.5161
1.16357
مساوی

دیپلم
63
4.5500
.97468

لیسانس
151
4.6413
1.09769

فوق لیسانس
98
4.6610
.98015

دکتری
13
4.3864
1.19040

L

زیر دیپلم
59
4.9892
1.44654
مساوی

دیپلم
63
5.1111
1.05167

لیسانس
151
5.0725
1.19075

فوق لیسانس
98
5.0932
1.04738

دکتری
13
5.1515
1.08642

همانطور که مشاهده می شود همه نتایج به جز مسئولیت اجتماعی ادراک شده مساوی می باشد.

3. بر حسب وضعیت تأهل
جدول 4-26. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل
متغیر مورد مقایسه
تاهل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نتیجه مقایسه
PFP

مجرد
146
5.5847
.97687
مساوی

متاهل
238
5.7434
.99945

PES

مجرد
146
5.2678
.80696
مساوی

متاهل
238
5.1007
.89430

PCSR

مجرد
146
5.2213
.84051
مساوی

متاهل
238
5.0504
.81270

PCR

مجرد
146
5.2404
.73568
مساوی

متاهل
238
5.2230
.80696

PR

مجرد
146
4.3016
.30686
ریسک ادراک شده در میان متأهل‌ها بیشتر از مجردها می باشد‌

متاهل
238
4.1640
.42885

T

مجرد
146
4.7090
1.04600
مساوی

متاهل
238
4.5522
1.05787

L

مجرد
146
5.2049
1.07169
مساوی

متاهل
238
5.0192
1.19380

همانطور که مشاهده می شود همه نتایج به جز ریسک ادراک شده مساوی می باشد.

4. برحسب سن
جدول 4-27. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن
متغیر های مورد مقایسه
سن
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نتیجه مقایسه
PFP

زیر 20 سال
83
5.8125
.95815
مساوی

30-20
169
5.6187
1.04187

40-30
41
5.7500
.58818

50-40
54
5.8250
.92754

60-50
13
5.4167
1.34371

60 به بالا
24
6.6667
.33333

PES

زیر 20 سال
83
5.0833
.69389
عملکرد مالی ادراک شده در تمام گروه های سنی بیشتر از گروه سنی بالای 60 سال است.

30-20
169
5.1813
.88040

40-30
41
4.9444
.85083

50-40
54
5.2250
.85197

60-50
13
5.3333
1.12217

60 به بالا
24
3.8889
.83887

PCSR

زیر 20 سال
83
4.7969
.86226
مسئولیت اجتماعی ادراک شده در تمام گروه های سنی به جز کمتر از 20 سال، بیشتر از افراد بالای 60 سال می باشد.

30-20
169
5.1460
.83170

40-30
41
5.2292
.73437

50-40
54
5.0875
.82343

60-50
13
5.4375
.37500

60 به بالا
24
4.1667
.14434

PCR
زیر 20 سال
83
5.0000
.77936
وجهه ادراک شده در افراد 30-20 سال بیشتر از افراد بالای 60 سال می باشد.

30-20
169
5.3200
.78105

40-30
41
5.1389
.62697

50-40
54
5.1167
.82535

60-50
13
5.3333
.72008

60 به بالا
24
4.3333
.33333

PR

زیر 20 سال
83
4.1625
.43951
ریسک ادراک شده در تمام گروه های سنی بیشتر از گروه سنی بالای 60 سال است

30-20
169
4.2496
.38992

40-30
41
4.2000
.36181

50-40
54
4.1400
.39536

60-50
13
4.2000
.00000

60 به بالا
24
3.5333
.61101

T

زیر 20 سال
83
4.2031
1.11885
اعتماد ادراک شده در گروه سنی 30-20 ، 50-40 و 60-50 سال بیشتر از افراد بالای 60 سال مي باشد.

30-20
169
4.6500
1.05207

40-30
41
4.5625
.79147

50-40
54
4.6563
1.05260

60-50
13
5.1875
.65749

60 به بالا
24
3.2500
1.39194

L
زیر 20 سال
83
4.7083
1.40699
وفاداری ادراک شده در تمام گروه های سنی بیشتر از گروه سنی بالای 60 سال است

30-20
169
5.1267
1.09626

40-30
41
4.8611
1.10972

50-40
54
5.2583
1.16450

60-50
13
5.2500
.84437

60 به بالا
24
3.1111
1.35742

عدم یکسان بودن نتایج نشان دهنده تاثیر سن پاسخ دهندگان در نتایج پژوهش می باشد.

5. بر حسب درآمد
جدول 4-28. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد
متغیر مورد بررسی
درآمد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
نتیجه مقایسه
PFP
کمتر از 500.000
34
5.5926
1.01978
مساوی

100.000-500.000
207
5.7682
.95164

بیشتر از 1000.000
134
5.5646
1.12052

PES
کمتر از 500.000
34
5.1296
.79326
مساوی

100.000-500.000
207
5.0755
.87566

بیشتر از 1000.000
134
5.2993
.88256

PCSR
کمتر از 500.000
34
5.0694
.85236
مساوی

100.000-500.000
207
5.0938
.83889

بیشتر از 1000.000
134
5.0867
.78653

PCR
کمتر از 500.000
34
5.1296
.81761
مساوی

100.000-500.000
207
5.2318
.81816

بیشتر از 1000.000
134
5.2721
.72544

PR
کمتر از 500.000
34
4.2333
.34471
مساوی

100.000-500.000
207
4.1938
.40387

بیشتر از 1000.000
134
4.2245
.43327

T
کمتر از 500.000
34
4.2500
1.10480
مساوی

100.000-500.000
207
4.5977
1.03160

بیشتر از 1000.000
134
4.7398
1.11915

L
کمتر از 500.000
34
4.6759
1.12963
مساوی

100.000-500.000
207
5.0521
1.16503

بیشتر از 1000.000
134
5.2517
1.15125

همانطور که مشاهده می شود تمامی نتایج

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، کیفیت ادراک شده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تعهد اخلاقی، منابع فارسی، کوماراسوامی، آموزش و پرورش